Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bahçe Bitkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 1981 yılında ilk kurulan bölüm özelliğini taşıyan "Bahçe Bitkileri Bölümü", 1983 yılından itibaren "Doktora" eğitimine başlayarak "Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı" olarak faaliyet göstermektedir. Anabilim dalında bu yıldan itibaren meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı bilim dallarında eğitim verilmektedir. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, bağ-meyve-sebze bahçesine, cam ve plastik seraya, soğuk muhafaza tesisine ve paketleme evine sahiptir. Ayrıca, bilimsel çalışmaların laboratuvar boyutunda doku kültürü, fizyoloji, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, sitoloji ile hasat sonrası fizyolojisi laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.
2
Verilen Derece
Bahçe Bitkileri Programı yükseköğretimde 180-240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bahçe Bitkileri Anabilim dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bahçe Bitkileri Programı Doktora Kabul ve Kayıt Koşulları; Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 kredi arasında olmak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın AKTS kredisi 180-240 arasındadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması, zorunlu fakat kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri derslerinin alınması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bahçe Bitkileri Anabilim dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiricilik ve ıslahı konularında ileri araştırmalar yapılır ve nitelikli eğitim-öğretim verilir; bu çerçevede yeterli deneyime sahip, alanındaki sorunlara çağdaş çözümler üreten, önderlik edebilecek yapıda ve uluslararası standartlarda hizmet verebilecek örnek bireyler yetiştirilir.
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalının eğitim planında ders ve tez dönemi sonunda birer adet kredisiz seminer verilir. Ders aşaması ve Doktora yeterlik sınavı (yazılı ve sözlü) başarı ile tamamlandıktan sonra Bölüm Akademik Kurulu onayı ile tez konusu belirlenir ve hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde savunur.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2. Bahçe Bitkileri alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
3. Bahçe Bitkileri alanında oluşabilecek sorunlara, alternatif çözüm öneriler üretir
4. Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
5. Bahçe Bitkileri alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda ürettikleri bilgileri değerlendirme ve sunma yeteneğini kazanır.
6. Bahçe Bitkileri alanındaki uzmanlarla konuların tartışılmasında kendi görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
7. Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır.
8. Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur
9. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10. Bahçe Bitkileri alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bahçe Bitkileri alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır.
 • Bahçe Bitkileri alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Bahçe Bitkileri alanında oluşabilecek sorunlara, alternatif çözüm öneriler üretir
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır.
 • Bahçe Bitkileri alanında oluşabilecek sorunlara, alternatif çözüm öneriler üretir
 • Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Bahçe Bitkileri alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bahçe Bitkileri alanında oluşabilecek sorunlara, alternatif çözüm öneriler üretir
 • Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
 • Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur
 • Bahçe Bitkileri alanındaki uzmanlarla konuların tartışılmasında kendi görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Bahçe Bitkileri alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda ürettikleri bilgileri değerlendirme ve sunma yeteneğini kazanır.
 • Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Bahçe Bitkileri alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Bahçe Bitkileri alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bahçe Bitkileri alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda ürettikleri bilgileri değerlendirme ve sunma yeteneğini kazanır.
 • Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır.
 • Bahçe Bitkileri alanındaki uzmanlarla konuların tartışılmasında kendi görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bahçe Bitkileri alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Bahçe Bitkileri alanındaki uzmanlarla konuların tartışılmasında kendi görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır.
 • Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur
Öğrenme Yetkinliği
 • Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır.
 • Bahçe Bitkileri alanındaki uzmanlarla konuların tartışılmasında kendi görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 1,2,3,4
Bahçe Bitkileri alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. 1,2,3,4
Bahçe Bitkileri alanında oluşabilecek sorunlara, alternatif çözüm öneriler üretir 1,2,3,4 2
Bahçe Bitkileri alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır. 1,2,3,4 1
Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur. 1,2,3,4
Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur 2,4
Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bahçe Bitkileri alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. 1,2
Bahçe Bitkileri alanında oluşabilecek sorunlara, alternatif çözüm öneriler üretir 1,2
Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur. 1,2 2
Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır. 1,2
Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara
2-Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bahçe Bitkileri alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. 1,2,3 4
Bahçe Bitkileri alanında oluşabilecek sorunlara, alternatif çözüm öneriler üretir 1,2,3
Bahçe Bitkileri alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda ürettikleri bilgileri değerlendirme ve sunma yeteneğini kazanır. 1,2,3
Bahçe Bitkileri alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır. 1,2,3
Bahçe Bitkileri alanındaki uzmanlarla konuların tartışılmasında kendi görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. 1,2,3
Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur. 1,2,3
Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur 1,2,3
Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanında özel konularda uzmanlaşır.
2-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
4-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bahçe Bitkileri alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda ürettikleri bilgileri değerlendirme ve sunma yeteneğini kazanır. 1,2,3 1,2
Bahçe Bitkileri alanındaki uzmanlarla konuların tartışılmasında kendi görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. 1,2,3
Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur. 1,2,3 2
Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur 1,2,3 1
Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye k
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bahçe Bitkileri alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. 1,2,3
Bahçe Bitkileri alanındaki uzmanlarla konuların tartışılmasında kendi görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. 1,2,3 2
Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur 1,2,3
Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 1 2
Bahçe Bitkileri alanında oluşabilecek sorunlara, alternatif çözüm öneriler üretir 1
Bahçe Bitkileri alanındaki uzmanlarla konuların tartışılmasında kendi görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. 1
Disiplinler arası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırma sonuçlarından hazırlanan yayınların, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur. 1
Sürekli gelişimin gerekliliği nedeniyle üretici ve sanayi kuruluşlarına yol gösterici olur 1
Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır. 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bahçe Bitkilerinin ıslahı ile ilgili özel tesisler Sebze yetiştiriciliği, tohum üretimi ve fidecilikle ilgili özel tesisler Bağ yetiştiriciliği ile ilgili özel tesisler Meyve yetiştiriciliği ile ilgili özel tesisler Süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili özel tesisler Mantar üretimi ile ilgili özel tesisler Soğuk muhafaza tesisleri Gıda Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına bağlı kamu kurum ve kuruluşları Belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri Üniversitelerde akademik kariyer Yukarıda belirtilen istihdam alanlarında üst düzey yönetici olarak çalışır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için ´Yeterlilik Koşulları ve Kuralları´ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Umran ERTURK
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü B/Blok
16059 Görükle/BURSA
Tel: 224- 2941472
Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Cevriye Mert
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, B/Blok, 16059, Görükle/BURSA
e-mail: cevmert@uludag.edu.tr
Tel: 224-2941542
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı´nda halen 6 Profesör Dr., 4 Doçent Dr. ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bahçe Bitkileri Bölümü yetiştiricilik ve araştırmalarda kullanılmak üzere bağ-meyve-sebze alanlarına, cam ve plastik seralara, soğuk muhafaza ve paketleme tesisine sahiptir. Ayrıca, bilimsel çalışmaların ve lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarında yararlanabildikleri doku kültürü, fizyoloji, moleküler biyoloji, sitoloji ile hasat sonrası fizyolojisi laboratuvarlarına sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BAB6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BAB6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BAB6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BAB6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BAB6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BAB6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BAB6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BAB6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BAB6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6001 BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 2 0 6
BAB6003 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB6005 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN DEĞİŞİK VE KONTROLLÜ ATM.(KA) MUHAFAZASI Seçmeli 2 2 0 6
BAB6011 İLERİ BAĞCILIK Seçmeli 3 0 0 6
BAB6013 MEYVE TÜR.GAMET OLUŞUMU VE EMBRİYOGELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB6015 BİTKİ ISLAHINDA MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER Seçmeli 3 0 0 6
BAB6017 SEBZELERDE TOHUM ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB6019 ASMA ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
BAB6021 ILIMAN İKLİM MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
BAB6023 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE STANDARDİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB6004 İLERİ ÇİÇEK ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB6008 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB6010 SEBZELERDE ÖZEL ISLAH YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB6014 SEBZE TOHUMLARININ KONTROL VE SERTİFİKASYONU Seçmeli 3 0 0 6
BAB6016 ÇEVRESEL BİTKİ FİZYOLOJİSİ VE STRES METOBOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 6
BAB6018 MOLEKÜLER VERİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB6020 ODUNSU SÜS BİTKİLERİNİN COĞALTIMI VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB6022 ASMA FIZYOLOJISI Seçmeli 2 2 0 6
BAB6024 ILIMAN İKLİM MEYVELERİNİN ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
BAB6026 MEYVE TÜRLERİNDE ANAÇ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
BAB6028 BAHÇE BİTKİLERİNDE HİSTOLOJİK VE SİTOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB6030 SANAYİ SEBZECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB6032 BİTKİ BİYOSTİMULANTLARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr