Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Makine Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora öğretimini Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde, 1982 yılında kurulmuş olan Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektir. Anabilim dalı bünyesinde Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Mekanik, Makine Teorisi ve Dinamiği bilim dalları bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
İlgili Anabilim Dalı’ndan lisans diplomasına sahip olunmalıdır. Yüksek lisans programına başvuru, lisans diploması ile yüksek lisans programının uyumluğuna bağlıdır. Adaylar, Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olmalıdırlar. Yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı adaylar, TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterliliğine ve ALES sınav sonucuna sahip olmalıdırlar veya GRE, GMAT ve uluslararası düzeyde YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlara girmek zorundadırlar.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dalları lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS ve hazırladığı tezi öğretim üyelerinden oluşan jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans diploması verilir. Seminer hariç derslerde başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde edilmelidir. Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur.
7
Program Profili
1. Ulusal ve uluslararası çeşitli işletme, endüstri, araştırma geliştirme ve akademik kuruluşlarda kariyer sahibi olabilir ve mesleki açıdan sürekli gelişme gösterebilirler.
2. İleri mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, çalışma sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını sağlayabilirler.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3. Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8. Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10. Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
 • Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
 • Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
 • Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
 • Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme. 1,2,3 2,3,4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme. 1,2,3 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme. 1,2,3 1
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme. 1,2,3,4 6,7
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme. 1,2,3,4 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3,4
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunmakta, ulusal ve/veya uluslar arası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik pozisyonlarında görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Oyak-Renault, Robert Bosch, Roketsan, Siegen Universität, Texas Tech University, Rexroth Bosch, Durmazlar Makine, Arçelik A.Ş , TOFAŞ, TÜBİTAK, Vestel, Termik ve Hidroelektrik Santraller, Siemens, Baykal, Rollmech, MAKO, Karsan, Ermaksan, Grammer, Bürosit, Ermetal, Körüstan, Bayrak Plastik, Uludağ Teknokent, Coşkunöz, Beyçelik.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları ve doktora sınavında başarılı olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ders tanımlamalarında ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla geçmek zorundadırlar ve müfredattaki tüm dersleri başarıyla tamamlayanlara Makine Mühendisliği Programında yüksek lisans derecesi verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız (Bölüm Başkanı)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 69
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : aliriza@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Hakan Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : hakanay@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Yıldız (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : ahmetyildiz@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tüfekçi (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : kenantufekci@uludag.edu.tr
Doç.Dr. Betül Gülçimen Çakan (Program ve Bologna Koordinatörü)
e-posta : bgulcimen@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde halen 21 profesör, 13 doçent, 4 doktor öğretim üyesi,3 öğretim görevlisi ve 2 doktoralı olmak üzere 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Lisans dersleri, Makina Mühendisliği Bölümünün derslik bloğunda bulunan 18 sınıfta yapılmaktadır. Bu sınıfların beşi 60, dördü 80, ikisi 125, dördü 40, ikisi 18, biri 36 öğrenci kapasitelidir. Bu sınıflar çağdaş bir Mühendislik eğitimi için gerekli özelliklere sahiptir. Bu sınıfların tamamı klima ve projeksiyon cihazı ile donatılmıştır.
Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılan 9 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar aşağıda sıralanmıştır:
Termodinamik ve Isı Tekniği Laboratuvarı,
Makine Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı,
Otomatik Kontrol Laboratuvarı,
Motor Laboratuvarı,
Malzeme Laboratuvarı,
Takım Tezgahları Laboratuvarı,
Makine Elemanları Laboratuvarı,
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı,
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK5001 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
MAK5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MAK5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
MAK5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
MAK5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
MAK5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MAK5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MAK5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK5205 İLERİ İMAL USULLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5207 METODİK KONSTRÜKSİYON İLKELERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5209 FİZİKSEL METALÜRJİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5211 HAFİF METALLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5213 TRİBOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5215 ÖZEL ÇELİKLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5217 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5219 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5221 ALTERNATİF MOTORLAR VE TAHRİK TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5223 İLETİMLE ISI TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5225 TERMO-AKIŞKANLARDA SONLU ELEMAN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5227 SINIR TABAKA AKIŞLARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5229 VİSKOZ AKIŞLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5231 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5233 TAŞINIMLA ISI GEÇİŞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5235 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5237 ISI POMPASI TEORİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5239 ISITMA, HAVALANDIRMA, KLİMA Seçmeli 3 0 0 6
MAK5241 MİKRO DÜZEYDE AKIŞ VE ISI TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5243 AKIŞKAN GÜÇ SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5245 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, ANALİZİ VE PROGRAMLANMASI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5247 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5251 MAKİNE ELEMANLARININ SAYISAL ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5253 BİNALARDA SAYISAL HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5255 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE ISI TRANSFERİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5257 KEMİK MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5259 TAKIM TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5261 YÜKSEK SICAKLIKLARDA MALZEMELERİN DAVRANIŞI VE SÜRÜNME MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5263 MEKANİK SİSTEMLER DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5265 YAPISAL TASARIM VE OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
MAK5267 AKILLI YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5269 ISIL İŞLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK5002 MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5206 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM Seçmeli 3 0 0 6
MAK5208 MODERN KAYNAK YÖNTEMLERİ VE DONANIMLARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5210 KONSTRÜKSİYONDA ERGONOMİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5212 İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİK MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5214 MEKANİK METALURJİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5220 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KURGU PLANLAMA VE APARAT TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5222 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5224 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA KARIŞIM OLUŞUMU Seçmeli 3 0 0 6
MAK5226 IŞINIMLA ISI TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5228 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5230 ISI TRANSFERİ VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5232 TÜRBÜLANSLI AKIŞLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5234 ISI TRANSFERİ VE AKIŞKANLAR DİNAMİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5236 YOĞUŞTURUCULAR VE BUHARLAŞTIRICILAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5238 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5240 İLERİ SOĞUTMA Seçmeli 3 0 0 6
MAK5242 KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5244 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5246 BİLGİSAYAR DENETİMLİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5248 MEKATRONİK Seçmeli 3 0 0 6
MAK5252 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5256 KLASİK TEORİK MEKANİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5258 ELASTİSİTENİN MATEMATİKSEL TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5260 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
MAK5262 RÜZGAR ENERJİSİNDE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5264 AYRILMIŞ AKIŞLARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5266 ÇOK FAZLI AKIŞLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5268 YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5270 METAL KESME TEORİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5272 METAMODELLEME VE SEZGİSEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5274 EKLEMELİ İMALAT İÇİN MALZEME Seçmeli 3 0 0 6
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr