Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bahçe Bitkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 1981 yılında ilk kurulan bölüm özelliğini taşıyan Bahçe Bitkileri Bölümü, bu yıldan itibaren meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve sorunları, seracılık, bahçe ürünlerinin muhafaza ve pazara hazırlanması konularında eğitim vermeye başlamıştır. Bölümde "Lisans" eğitim-öğretiminin yanı sıra "Yüksek Lisans" ve "Doktora" eğitim ve öğretimi de yapılmaktadır.
Bahçe Bitkileri Bölümü bağ-meyve-sebze bahçesine, cam ve plastik seraya, soğuk muhafaza tesisine ve paketleme evine sahiptir. Görükle Kampüsü sınırları içinde araştırma-uygulama amaçlı değişik tür ve çeşitler içeren bağ, meyve, sebze ve süs bitkileri üretimi yapılmaktadır.Ayrıca, bilimsel çalışmaların laboratuvar boyutunda doku kültürü, fizyoloji, moleküler biyoloji, sitoloji ile hasat sonrası fizyolojisi laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.
2
Verilen Derece
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı yükseköğretimde 90-120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. Adayın, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21-24 kredi (90-120 AKTS) tutarında dersi almak koşuluyla, iki semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bahçe Bitkileri Anabilim dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiricilik ve ıslahı konularında ileri araştırmalar yapmak ve nitelikli eğitim-öğretim vermek; bu çerçevede yeterli deneyime sahip, alanındaki sorunlara çağdaş çözümler üreten, önderlik edebilecek yapıda ve uluslararası standartlarda hizmet verebilecek örnek bireyler yetiştirmektir.
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı eğitim planında ders ve tez dönemleri sonunda birer adet kredisiz seminer verilmektedir. Dersler başarı ile tamamlandıktan ve bir adet ders semineri verildikten sonra Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından kabul edilen tez konusu verilir. Tez, seçilmiş bir jüri karşısında başarı ile savunulmalıdır. Eğitim planı öğrencilerin Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı´nda alanında uzmanlaşmış Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmasını sağlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans eğitiminde edindiği Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2. Disiplinler arası bir anlayışla, bilgiye erişir, değerlendirir ve sentezler teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yapar.
3. Araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
4. Bahçe Bitkileri alanında karsılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
5. Bahçe Bitkileri ile ilgili organizasyonlara etkin bir şekilde katılır ve alanıyla ilgili sorunları görebilir.
6. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7. Bulunan çözüm yollarını paydaşlarına ve pratiğe aktarır.
8. Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini edinir.
9. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alarak alanında elde ettiği verileri değerlendirir, yorumlar.
10. Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Disiplinler arası bir anlayışla, bilgiye erişir, değerlendirir ve sentezler teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yapar.
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Bahçe Bitkileri alanında karsılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
 • Lisans eğitiminde edindiği Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alarak alanında elde ettiği verileri değerlendirir, yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bahçe Bitkileri alanında karsılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Lisans eğitiminde edindiği Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Disiplinler arası bir anlayışla, bilgiye erişir, değerlendirir ve sentezler teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yapar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alarak alanında elde ettiği verileri değerlendirir, yorumlar.
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Disiplinler arası bir anlayışla, bilgiye erişir, değerlendirir ve sentezler teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yapar.
 • Bahçe Bitkileri ile ilgili organizasyonlara etkin bir şekilde katılır ve alanıyla ilgili sorunları görebilir.
 • Araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
 • Bahçe Bitkileri alanında karsılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Lisans eğitiminde edindiği Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Bahçe Bitkileri alanında karsılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Bahçe Bitkileri ile ilgili organizasyonlara etkin bir şekilde katılır ve alanıyla ilgili sorunları görebilir.
 • Disiplinler arası bir anlayışla, bilgiye erişir, değerlendirir ve sentezler teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yapar.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini edinir.
 • Lisans eğitiminde edindiği Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alarak alanında elde ettiği verileri değerlendirir, yorumlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alarak alanında elde ettiği verileri değerlendirir, yorumlar.
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Bahçe Bitkileri ile ilgili organizasyonlara etkin bir şekilde katılır ve alanıyla ilgili sorunları görebilir.
 • Bulunan çözüm yollarını paydaşlarına ve pratiğe aktarır.
 • Araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Lisans eğitiminde edindiği Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri) alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Bahçe Bitkileri alanında karsılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Disiplinler arası bir anlayışla, bilgiye erişir, değerlendirir ve sentezler teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yapar.
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alarak alanında elde ettiği verileri değerlendirir, yorumlar.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Bahçe Bitkileri alanındaki gelişmeleri izleme yeteneğini edinir.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak Bahçe Bitkileri alanına katkıda bulunur.
 • Bahçe Bitkileri ile ilgili organizasyonlara etkin bir şekilde katılır ve alanıyla ilgili sorunları görebilir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bahçe Bitkilerinin ıslahı ile ilgili özel tesisler Sebze yetiştiriciliği, tohum üretimi ve fidecilikle ilgili özel tesisler Bağ yetiştiriciliği ile ilgili özel tesisler Meyve yetiştiriciliği ile ilgili özel tesisler Süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili özel tesisler Mantar üretimi ile ilgili özel tesisler Soğuk muhafaza tesisleri Gıda Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına bağlı kamu kurum ve kuruluşları Belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri Yukarıda belirtilen istihdam alanlarında Ziraat Yüksek Mühendisi ve Uzman olarak çalışır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Ümran ERTÜRK
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, B/Blok
16059 Gorukle / BURSA
Phone: 90-224-2941472
Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Cevriye Mert
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, B/Blok, 16059, Görükle/BURSA
e-mail: cevmert@uludag.edu.tr
Tel: 224-2941542
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bahçe Bitkileri Bölümü´nde halen 6 Profesör Dr., 4 Doçent Dr. ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bahçe Bitkileri Bölümü bağ-meyve-sebze bahçesine, cam ve plastik seraya, soğuk muhafaza tesisine ve paketleme evine sahiptir. Ayrıca, bilimsel çalışmaların laboratuvar boyutunda doku kültürü, fizyoloji, moleküler biyoloji, sitoloji ile hasat sonrası fizyolojisi laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 29
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 6
BAB5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
BAB5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
BAB5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BAB5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BAB5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB5001 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELER Seçmeli 3 0 0 6
BAB5003 BAHÇE BİTKİLERİNE BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB5005 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 2 2 0 6
BAB5007 MEYVE VE SEBZE MUHAFAZASINDA LAB.TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5011 BAHÇE BİTKİLERİNDE TOHUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB5013 FİDAN ÜRETİMİNİN PRENSİPLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5015 BAHÇE BİTKİLERİNDE FİTOKİMYASALLAR Seçmeli 3 0 0 6
BAB5017 ÖRTÜALTI ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5019 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 6
BAB5021 BAHÇE BİTKİLERİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BAB5023 SOFRALIK ÜZÜMLERİN ÖZEL MUHAFAZA TEKNİKLERİ VE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 2 0 6
BAB5025 BAHÇE BİTKİLERİNDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5027 BİTKİ GEN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB5029 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE FİZYOLOJİK BOZULMALAR Seçmeli 3 0 0 6
BAB5031 SÜS BİTKİLERİNDE ÇOĞALTIMIN GENEL ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
BAB5031 SÜS BİTKİLERİNDE ÇOĞALTIMIN GENEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
BAB5033 BAĞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB5035 MEYVE AĞAÇLARINDA YENİ BUDAMA VE TERBİYE SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5037 MEYVE TÜRLERİNDE FİDAN ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5039 BAHÇE BİTKİLERİNDE GENEL LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5041 MEYVE TÜRLERİNDE SELEKSİYON ISLAHI VE ISLAH KRİTERLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
BAB6011 İLERİ BAĞCILIK Seçmeli 3 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAB5002 BAHÇE BİTKİLERİ GENETİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
BAB5004 BAHÇE BİTKİLERİNDE DENEME TEKNİĞİ VE ARAŞTIRMA METOTLARI Seçmeli 2 2 0 6
BAB5006 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN HASAT SONRASI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5008 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN AMBALAJ,STANDARDİZASYON VE TAŞINMASI Seçmeli 3 0 0 6
BAB5010 BAHÇE BİTKİLERİNDE ORGANİK TARIM Seçmeli 2 2 0 6
BAB5012 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 2 0 6
BAB5014 BAHÇE BİTKİLERİNDE MİKROTEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 0 6
BAB5014 BAHÇE BİTKİLERİNDE MİKROTEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 0 6
BAB5018 BİTKİ ISLAHINDA MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
BAB5020 BAHÇE BİTKİLERİNDE TOHUM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5022 TOPRAKSIZ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB5022 TOPRAKSIZ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB5024 SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BAB5026 ASMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BAB5028 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr