Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Mikrobiyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı doktora programı ilk kez 1984 de kurulmuştur.Hayvanların infeksiyöz hastalıklarında etiyoloji, epidemiyoloji, patogenez, laboratuvar teşhisi, etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri, koruma ve kontrol prensipleri ile ilgilenir. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 3 Profesör, 2 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Lisansüstü düzeyinde zorunlu dersler kapsamında, Temel Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji, Temel İmmunoloji ve Serolojik Teşhis metotları, Evcil Hayvanların Önemli Bakteriyel İnfeksiyonları, Kanatlı Hayvanların Önemli Bakteriyel ve Viral İnfeksiyonları, Doktora Uzmanlık Alan dersleri ile 12 adet seçmeli ders Anabilim Dalı öğretim üyelerince verilmektedir.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na ait Teşhis Laboratuvarı’nda hayvanlardaki bakteriyel ve mikotik infeksiyonların teşhisi yapılmaktadır. Laboratuvarımız Veteriner Fakültesi Kliniklerine, Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine, kamu ve özel kurum-kuruluşlara bakteriyolojik, mikolojik ve serolojik incelemelerle hizmet verilmektedir. Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda kanatlı ve çiftlik hayvanlarının bakteri ve virus infeksiyonlarının moleküler tanısı yapılmakta, Mycoplasma, Salmonella, Staphylococcus bakterileri, İnfeksiyöz Bronşitis Virusu gibi etkenlere yönelik spesifik araştırma projeleri sürdürülmektedir.
2
Verilen Derece
Doktora programını başarı ile tamamlayanlara Veteriner Mikrobiyoloji alanında “Doktor” (Phd) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; -Veteriner Fakültesi, Tıp, diş hekimliği, Eczacılık fakülteleri mezunu olması. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır , Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına ,ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. -Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. – Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencilerin programda alması gereken ortak ( 5 AKTS’lik Biyoistatistik) ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması ve her bir dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir.
7
Program Profili
U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı doktora programının amacı, hayvanların infeksiyöz hastalıklarında etiyoloji, patogenez, etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri, koruma ve kontrol önlemleri konuları ile ilgili araştırma yapabilecek bilgilere sahip uzmanlar yetiştirmektir.
Eğitim planı olarak, öğrencilerin temel mikrobiyoloji bilgileri edinmelerinin yanısıra evcil hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisi, hastalıklar arasındaki epidemiyolojik bağlantıların kurulması, yeni teşhis yöntemlerinin de kavratılarak hastalıkların teşhisinde kullanılması amaçlanır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.
2. Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
3. İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
4. Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
5. Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
6. Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.
7. Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.
8. Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
9. Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
10. Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
11. Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
12. Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
 • Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.
 • İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
 • Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.
 • İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.
 • İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek. 1,2,3,4
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak. 2,3,4
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek. 1,2,3,4 1,4,6
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak. 1,2,3,4 1,4,5,6
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek. 1,2,3,4 1,6
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek. 1,2,3,4
Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak. 1,2,3,4 6
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak. 1,2,3,4 6
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
2-Alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
3-Bilinen bilimsel yöntemleri alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için de kullanabilme konusunda beceri sahibidir.
4-Özgün bir araştırmayı tasarlar ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5-Eğitim aldığı alan ya da gerektiğinde ilişkili olduğu alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
6-Çalışma alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek. 1,2
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak. 1,2 2,3,4
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek. 3
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek. 3
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması. 1,2 1,2,4
Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek. 1,2
Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak. 1,2
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak. 2,4
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Lisans ve/veya uzmanlık düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, alanında derinlemesine ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası (genişlemesine) bilgilere sahiptir.
2-Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
3-Bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodolojik yöntemler konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
4-Sektöre yönelik aktarılabilir beceriler konusunda (liderlik, girişimci ruhu, kariyer gelişimi, bilgi teknolojilerine ulaşma, organizasyon, sektörel yazışmalar, vb) kuramsal bilgiye sahiptir.
5-Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek. 1,2,3 7
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak. 1,2,3 1,2,5,6
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek. 1,2,3 4
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak. 1,2,3 4
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek. 1,2,3 4
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek. 1,2,3 3
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması. 1,2,3 1,5,6
Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek. 1,2,3 3
Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak. 1,2,3
Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak. 1,2,3
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak. 1,2,3 1,2,3
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek. 1,2,3 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanı ile ilgili her türlü veriyi(saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
3-Kurumsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini ülke ve dünyanın ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular, savunur ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahip olur.
4-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
5-Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir.
6-Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilinci ne sahiptir.
7-Fikri ve sınaî haklarını (patent hakkı) kavrar ve korur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek. 1,2,3
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak. 2,3,5
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak. 4
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması. 1,5
Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak. 2
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahiptir.
2-Akademik çalışma alanına özgün klinik, laboratuar ve benzeri uygulamaları yeni, eksik, kısıtlı fikirleri eleştirel düşünce ve yaklaşım ile daha basit bileşenlere ayırır veya bileşenler arasında bağlantı oluşturma becerisini kullanarak, çözüm önerisi get
3-Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla-gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
4-Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki
5-Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilimsel bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak. 1,3,4,5
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek. 1,2,3 2,4,5
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak. 1,2,3 2,4,5
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek. 1,2,3 2,4,5
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek. 2,4,5
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması. 1,2,3,4,5
Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek. 1,2,3 2,4,5
Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak. 2,4,5
Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak. 1,2,3 2,4,5
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak. 1,2,3 2,4,5
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek. 1,2,3 2,3,4,5
Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek. 1,2,3 2,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
3-Bilgi toplumu oluşturma bilinci ile sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
4-Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirecek, sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
5-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak. 1
Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek. 1
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak. 1
Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek. 1
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek. 1
İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması. 1
Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek. 1
Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak. 1
Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak. 1
Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda buluna
9
Mezunların İstihdam Profilleri
U.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalın’dan doktora alan mezunlar, kendi olanakları ile iş yeri kurabilir, kurulu özel başka laboratuarlarda mikrobiyoloji araştırmaları yapacak ve laboratuvar analiz sonuçlarını yorumlayabilecek kapasitede sorumlu doktor olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar dünyadaki tüm Veteriner Fakültelerine akademisyen olarak başvurup ve yine tüm dünyada yürütülecek projelerde doktora sonrası araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Kamuya ait laboratuar ve enstitüler ile özel sektöre ait ilgili birimlerde Mikrobiyoloji Doktoru ünvanı ile de çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması gerekmektedir. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, her dönem alınabilecek olan Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN
Uludağ Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon: (+90 224) 2941293
e-posta: ulgenm@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Veteriner fakültesi resmi olarak 14 nisan 1978 yılında açılmıştır. O zamandan beri, önemli araştırmaları ve klinik faaliyetleri, tüm dünyadaki sıkı akademik bağlantıları sayesinde gelişmeye devam etmektedir. veteriner fakültesi Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından Kasım 2004 tarihinde akreditasyon sürecine girmiştir.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 4 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyeleri tarafından Genel Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji, Immunoloji ve Seroloji, Özel Mikrobiyoloji ve Kanatlı Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları dersleri gibi mesleki zorunlu dersler ve intörn öğrencilerine kanatlı hayvan infeksiyonlarında tanı ve korunma, sürü sağlığı, klinik laboratuvar tanı gibi dersler verilmektedir.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı teşhis laboratuvarına gerek Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinikleri ve Araştırma ve Uygulama Çiftliği gerekse kamu ve özel kuruluşlar tarafından gönderilen örneklerde bakteriyolojik, mikolojik, virolojik ve serolojik incelemeler yapılmakta ve bakterilerin antibiyotik direnç durumları incelenmektedir. Fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliği ile ilgili olarak çiftlik yöneticiliğine koruma ve kontrol önlemleri konusunda görüş bildirilmekte ve fakülte veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen seminer, panel, sempozyum ve kongrelerde görev almaktadır.
Mikrobiyoloji ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarlarında kanatlı Mycoplasmalarının moleküler tanısı, hayvanlardan izole edilen Salmonella izolatlarının moleküler doğrulanması ve genotiplendirilmesi, Mycoplasma agalactiae’nın moleküler ve bakteriyolojik tanısı, Staphylococcus izolatlarında mec genin ve diğer virulens faktörlerinin genetik incelenmesi, İnfeksiyöz Bronşitis Virusu’nun PCR ile deteksiyonu ve genotiplendirilmesi konusunda araştırma ve doktora düzeyinde çalışmalar sürdürülmektedir. Doktora çalışmaları ve projeler kapsamında oluşturulan laboratuar olanaklarından Veteriner Hekimliği öğrencileri maksimum miktarda yararlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma çalışmalarının lisans ve yüksek lisans eğitiminin temeli olduğu görüşü ile öğrencilerimize güncel mikrobiyoloji eğitimi sunulmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr