Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Mikrobiyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı doktora programı ilk kez 1984 de kurulmuştur.Hayvanların infeksiyöz hastalıklarında etiyoloji, epidemiyoloji, patogenez, laboratuvar teşhisi, etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri, koruma ve kontrol prensipleri ile ilgilenir. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 3 Profesör, 2 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Lisansüstü düzeyinde zorunlu dersler kapsamında, Temel Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji, Temel İmmunoloji ve Serolojik Teşhis metotları, Evcil Hayvanların Önemli Bakteriyel İnfeksiyonları, Kanatlı Hayvanların Önemli Bakteriyel ve Viral İnfeksiyonları, Doktora Uzmanlık Alan dersleri ile 12 adet seçmeli ders Anabilim Dalı öğretim üyelerince verilmektedir.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na ait Teşhis Laboratuvarı’nda hayvanlardaki bakteriyel ve mikotik infeksiyonların teşhisi yapılmaktadır. Laboratuvarımız Veteriner Fakültesi Kliniklerine, Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine, kamu ve özel kurum-kuruluşlara bakteriyolojik, mikolojik ve serolojik incelemelerle hizmet verilmektedir. Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda kanatlı ve çiftlik hayvanlarının bakteri ve virus infeksiyonlarının moleküler tanısı yapılmakta, Mycoplasma, Salmonella, Staphylococcus bakterileri, İnfeksiyöz Bronşitis Virusu gibi etkenlere yönelik spesifik araştırma projeleri sürdürülmektedir.
2
Verilen Derece
Doktora programını başarı ile tamamlayanlara Veteriner Mikrobiyoloji alanında “Doktor” (Phd) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; -Veteriner Fakültesi, Tıp, diş hekimliği, Eczacılık fakülteleri mezunu olması. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır , Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına ,ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. -Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. – Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencilerin programda alması gereken ortak ( 5 AKTS’lik Biyoistatistik) ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması ve her bir dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir.
7
Program Profili
U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı doktora programının amacı, hayvanların infeksiyöz hastalıklarında etiyoloji, patogenez, etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri, koruma ve kontrol önlemleri konuları ile ilgili araştırma yapabilecek bilgilere sahip uzmanlar yetiştirmektir.
Eğitim planı olarak, öğrencilerin temel mikrobiyoloji bilgileri edinmelerinin yanısıra evcil hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisi, hastalıklar arasındaki epidemiyolojik bağlantıların kurulması, yeni teşhis yöntemlerinin de kavratılarak hastalıkların teşhisinde kullanılması amaçlanır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.
2. Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
3. İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
4. Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
5. Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
6. Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.
7. Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.
8. Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
9. Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
10. Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
11. Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
12. Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.
 • İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan önemli bakteri ve mantarların temel özelliklerini öğrenerek doğadaki yerleşimleri, bulaşma kaynakları, oluşturdukları tehditler konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 • İnfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özelliklerinin kavranması.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Mantarlar, mantar infeksiyonları, mikotoksinler hakkında bilgi edinmek ve mikotoksinlerin veteriner hekimlikteki önemini kavramak.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Epidemiyolojinin amacını ve prensiplerini kavrayarak bu bilgilerini bilimsel çalışmalarda ve veteriner hekimlik alanında uygulayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik yöntemleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Hayvanların infeksiyöz hastalıklarının teşhisinde moleküler yöntemleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğrenerek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olmak, hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testleri kullanabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek.
 • Koruyucu hekimlikte büyük önem taşıyan aşılar ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri edinerek sahada karşılaşılan sorunları yorumlayabilmek.
 • Moleküler mikrobiyolojinin bakteri, virus ve mantarların karakterizasyonunda kullanımı konusunda deneyim kazanmak.
 • Moleküler ve genetik tekniklerin epidemiyoloji ve hastalık patogenezisindeki yerini kavramak.
 • Zoonozlara sebep olan hastalık etkenlerini, bulaşma yolları, tanı ve korunma yöntemlerini öğrenerek, sahada bu tür vakalarla karşılaşıldığında etkin çözüm üretebilmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
U.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalın’dan doktora alan mezunlar, kendi olanakları ile iş yeri kurabilir, kurulu özel başka laboratuarlarda mikrobiyoloji araştırmaları yapacak ve laboratuvar analiz sonuçlarını yorumlayabilecek kapasitede sorumlu doktor olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar dünyadaki tüm Veteriner Fakültelerine akademisyen olarak başvurup ve yine tüm dünyada yürütülecek projelerde doktora sonrası araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Kamuya ait laboratuar ve enstitüler ile özel sektöre ait ilgili birimlerde Mikrobiyoloji Doktoru ünvanı ile de çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması gerekmektedir. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, her dönem alınabilecek olan Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN
Uludağ Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon: (+90 224) 2941293
e-posta: ulgenm@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Veteriner fakültesi resmi olarak 14 nisan 1978 yılında açılmıştır. O zamandan beri, önemli araştırmaları ve klinik faaliyetleri, tüm dünyadaki sıkı akademik bağlantıları sayesinde gelişmeye devam etmektedir. veteriner fakültesi Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından Kasım 2004 tarihinde akreditasyon sürecine girmiştir.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 4 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyeleri tarafından Genel Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji, Immunoloji ve Seroloji, Özel Mikrobiyoloji ve Kanatlı Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları dersleri gibi mesleki zorunlu dersler ve intörn öğrencilerine kanatlı hayvan infeksiyonlarında tanı ve korunma, sürü sağlığı, klinik laboratuvar tanı gibi dersler verilmektedir.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı teşhis laboratuvarına gerek Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinikleri ve Araştırma ve Uygulama Çiftliği gerekse kamu ve özel kuruluşlar tarafından gönderilen örneklerde bakteriyolojik, mikolojik, virolojik ve serolojik incelemeler yapılmakta ve bakterilerin antibiyotik direnç durumları incelenmektedir. Fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliği ile ilgili olarak çiftlik yöneticiliğine koruma ve kontrol önlemleri konusunda görüş bildirilmekte ve fakülte veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen seminer, panel, sempozyum ve kongrelerde görev almaktadır.
Mikrobiyoloji ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarlarında kanatlı Mycoplasmalarının moleküler tanısı, hayvanlardan izole edilen Salmonella izolatlarının moleküler doğrulanması ve genotiplendirilmesi, Mycoplasma agalactiae’nın moleküler ve bakteriyolojik tanısı, Staphylococcus izolatlarında mec genin ve diğer virulens faktörlerinin genetik incelenmesi, İnfeksiyöz Bronşitis Virusu’nun PCR ile deteksiyonu ve genotiplendirilmesi konusunda araştırma ve doktora düzeyinde çalışmalar sürdürülmektedir. Doktora çalışmaları ve projeler kapsamında oluşturulan laboratuar olanaklarından Veteriner Hekimliği öğrencileri maksimum miktarda yararlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma çalışmalarının lisans ve yüksek lisans eğitiminin temeli olduğu görüşü ile öğrencilerimize güncel mikrobiyoloji eğitimi sunulmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr