Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Makine Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fakültemiz 1976 yılında kurulmuş ve Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi adı altında Hürriyet Tezok Kampüsü´nde eğitim-öğretime başlamıştır. İlk yılında yalnızca Genel Makine Mühendisliği Bölümü´nde öğrenim yapılmış ve izleyen yıl Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrenime açılmıştır.
Yüksek Öğretim Kurumlarında 1982 yılında gerçekleştirilen yeni yapılanma sonucunda iki Fakülte Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adı altında birleştirilmiştir. 1993 yılında Mimarlık Bölümü´nün açılması kararı ile fakültemizin adı Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1985 yılında Bursa Görükle Kampüsüne taşınmıştır. Makine Mühendisliği Bölümü de 2010 yılına kadar fakülte binasında yer almıştır. 2010 yılında Bursalı sanayici Ali Durmaz’ın bağışları sayesinde inşa edilen modern binasında eğitim ve öğretime devam etmektedir. 2013 yılında fakültemizin adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi´ nin ayrılmasıyla Mühendislik Fakültesi olmuştur.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Makine Mühendisliği Bölümü, I. ve II. Örgün Öğretim programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Programların 2019-2020 eğitim-öğretim yılındaki kontenjanları 100’dür. Ayrıca bölüm yönetim kurulunca onaylanan sayılarda yatay geçiş ve bölüm yönetim kurulunca belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan sayılarda dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Makine Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Mezunlarımız,
Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilirler.
Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilir ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilirler.
Sanayi ve araştırma kuruluşlarında ve/veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer sahibi olur ve mesleki açıdan sürekli gelişme gösterebilirler.
Mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ekip çalışması yapabilecek ve iletişim kurabilecek, çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını sağlayabileceklerdir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır.
3. Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır.
4. Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır.
5. Karmaşık deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır.
6. Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır.
7. Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır.
8. Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır.
9. Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır.
10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır.
11. Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır.
12. Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır.
13. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır.
14. Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır.
 • Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır.
 • Karmaşık deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır.
 • Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır.
 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır.
 • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır.
 • Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır.
 • Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır.
 • Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır.
 • Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır. 1,2 3
Karmaşık deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır. 1,2 1
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır. 1,2 1,2,4
Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır. 1,2
Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır. 1,2 2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır. 1,2 2,3
Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır. 1,2 1,3
Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır. 1,2 2,3
Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır. 1,2 2
Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır. 1,2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır. 1,2,3,4,5 1,2,3,5
Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır. 1,2,3,4,5 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır. 7
Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır. 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır. 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunmakta, ulusal ve/veya uluslar arası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik pozisyonlarında görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Oyak-Renault, Robert Bosch, Roketsan, Siegen Universität, Texas Tech University, Rexroth Bosch, Durmazlar Makine, Arçelik A.Ş , TOFAŞ, TÜBİTAK, Vestel, Termik ve Hidroelektrik Santraller, Siemens, Baykal, Rollmech, MAKO, Karsan, Ermaksan, Grammer, Bürosit, Ermetal, Körüstan, Bayrak Plastik, Uludağ Teknokent, Coşkunöz, Beyçelik.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve lisansüstü sınavında başarılı olmak koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her ders için değerlendirme kriterleri dönem başında ilgili öğretim üyesi/elemanı tarafından duyurulmaktadır. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, proje, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir.) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için GANO’nun en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Makine Mühendisliği Lisans Eğitim Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajları başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencilerin, en az 2.00/4.00 GANO ve her ders için en az DD notuna sahip olmaları gerekmektedir. Makine Mühendisliği lisans derecesi için tamamlanması gereken ders planında 2 adet tasarım projesi ve bitirme ödevi de yer almaktadır. Bitirme projesi 8. yarıyıl dersi olarak değerlendirilmektedir. Programı tamamlayan, staj gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler GANO’larının 2.00’ın altında olmaması halinde lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız (Bölüm Başkanı)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 69
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : aliriza@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Hakan Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : hakanay@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Yıldız (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : ahmetyildiz@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tüfekçi (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : kenantufekci@uludag.edu.tr
Doç.Dr. Betül Gülçimen Çakan (Program ve Bologna Koordinatörü)
e-posta : bgulcimen@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü´nde halen 21 profesör, 13 doçent, 4 doktor öğretim üyesi,3 öğretim görevlisi ve 2 doktoralı olmak üzere 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Lisans dersleri, Makina Mühendisliği Bölümünün derslik bloğunda bulunan 18 sınıfta yapılmaktadır. Bu sınıfların beşi 60, dördü 80, ikisi 125, dördü 40, ikisi 18, biri 36 öğrenci kapasitelidir. Bu sınıflar çağdaş bir Mühendislik eğitimi için gerekli özelliklere sahiptir. Bu sınıfların tamamı klima ve projeksiyon cihazı ile donatılmıştır.
Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılan 9 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar aşağıda sıralanmıştır:
Termodinamik ve Isı Tekniği Laboratuvarı,
Makine Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı,
Otomatik Kontrol Laboratuvarı,
Motor Laboratuvarı,
Malzeme Laboratuvarı,
Takım Tezgahları Laboratuvarı,
Makine Elemanları Laboratuvarı,
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı,
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0 2 6
FZK1071 BASIC PHYSICS I Zorunlu 3 0 2 6
MAK1001 INTRODUCTION TO MECHANICAL ENGINEERING Zorunlu 2 0 0 2
MAK1003 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
MAK1021 ADVANCED ENGLISH I Zorunlu 3 0 0 4
MAT1071 CALCULUS I Zorunlu 3 2 0 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 32
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1072 BASIC PHYSICS II Zorunlu 3 0 2 6
KIM1077 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
MAK1002 STATİK Zorunlu 3 0 0 3
MAK1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYG. Zorunlu 2 0 1 3
MAK1022 ADVANCED ENGLISH II Zorunlu 2 0 0 2
MAT1072 CALCULUS II Zorunlu 3 2 0 6
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
MAK2003 MUKAVEMET I Zorunlu 3 0 0 4
MAK2005 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
MAK2007 TERMODİNAMİK I Zorunlu 3 0 0 5
MAK2011 ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MAT2017 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
MAT2083 DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 3 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 2
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
MAK2004 MUKAVEMET II Zorunlu 2 0 0 3
MAK2006 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Zorunlu 2 0 0 3
MAK2008 TERMODİNAMİK II Zorunlu 2 0 0 3
MAK2010 DİNAMİK Zorunlu 4 0 0 6
MAK2014 PROFESSIONAL ENGLISH Zorunlu 2 0 0 2
MAT2098 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 4 0 0 6
MAT3044 NUMERICAL ANALYSIS Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK3001 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 4 0 0 6
MAK3003 MAKİNE ELEMANLARI I Zorunlu 3 0 0 5
MAK3005 ISI TRANSFERİ Zorunlu 4 0 0 6
MAK3009 PROJECT MANAGEMENT İN ENGINEERING Zorunlu 1 1 0 5
MAK3037 MEKANİZMA TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 51
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK3002 OTOMATİK KONTROL Zorunlu 4 0 0 5
MAK3004 MAKİNE ELEMANLARI II Zorunlu 2 0 0 5
MAK3006 HİDROLİK MAKİNELER Zorunlu 3 0 0 5
MAK3014 ÜRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
MAK3016 GENERAL LABORATORY Zorunlu 0 0 2 4
MAK3054 MACHİNE DYNAMICS Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 2
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK4001 MÜHENDİSLİK SİSTEM TASARIMI Zorunlu 2 2 0 3
MAK4404 MACHINE APPLICATION LABORATORY Zorunlu 0 0 2 3
MAK4405 SEMİNER I Zorunlu 0 1 0 1
MAK4431 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
MAK4433 PROJE HAZIRLIK Zorunlu 0 2 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK4004 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 0 2 0 3
MAK4402 MAKİNE TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
MAK4406 SEMİNER II Zorunlu 0 1 0 1
MAK4430 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3.- 5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4024 FUTSAL II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 3
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0510 FOTOĞRAF II Seçmeli 1 0 2 3
IIB1003 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB2001 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4001 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
IIB4003 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4004 GENEL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
IIB4006 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
IIB4008 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
IIB5004 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB5005 ÇEVRE YÖNETİMİ ISO14000 Seçmeli 2 0 0 3
IIB6001 AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
IIB7003 ALTI SİGMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK2027 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK2081 READİNG AND SPEAKİNG İN ENGLİSH Seçmeli 2 0 0 3
MAK2084 BUSİNESS ENGLİSH Seçmeli 2 0 0 3
MAK3023 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK3024 HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
MAK3028 PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
TEK4301 BRİÇ Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END3036 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK3030 ISITMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK3032 OTOMOTİV TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MAK3034 KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
MAK3038 TALAŞLI İMALAT Seçmeli 2 0 0 3
MAK3044 MEKANİK TİTREŞİMLER VE AKUSTİK Seçmeli 2 0 0 3
MAK3044 MECHANICAL VIBRATIONS Seçmeli 2 0 0 3
MAK3050 ENERGY MANAGEMENT Seçmeli 2 0 0 3
MAK3052 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK4103 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMA GİRİŞ Seçmeli 2 0 2 4
MAK4105 TRANSPORT TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MAK4107 PLASTİK ŞEKİL VERME Seçmeli 3 0 0 4
MAK4115 TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 3 0 0 4
MAK4117 ENDÜSTRİYEL DÖKÜM MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
MAK4201 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MAK4203 ÖLÇME VE MODELLEME Seçmeli 3 0 0 4
MAK4207 GAZ TESİSATLARI Seçmeli 3 0 0 4
MAK4209 TERMİK TURBO MAKİNELER Seçmeli 3 0 0 4
MAK4213 TEKNİK TESİSAT ESASLARI Seçmeli 3 0 0 4
MAK4501 METAL CUTTING PRINCIPLES AND PROCESSES Seçmeli 2 0 0 4
MAK4503 MOMENTUM AND HEAT TRANSFER FEATURES OF COMPRESSIBLE FLOW Seçmeli 2 0 0 4
MAK4505 WELDING METALLURGY Seçmeli 2 0 0 4
MAK4507 ELECTROPNEUMATIC  AUTOMATION SYSTEMS Seçmeli 2 0 0 4
OTO3003 MOTORLAR I Seçmeli 3 0 0 4
OTO3009 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 3 0 0 4
OTO4021 OTOMOTİV MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
OTO4025 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
OTO4029 TAŞIT MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MAK4003 ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4005 ISI TEKNİĞİNDE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
MAK4007 ÜRETİM OTOMASYONU Seçmeli 2 0 0 3
MAK4009 HİDROLİK GÜÇ İLETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4013 TOZ METALURJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4015 GÜNEŞ ENERJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4017 MAKİNE TASARIMI VE GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK4017 OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4019 ELEKTRONİK SİSTEMLERİN SOĞUTULMASI Seçmeli 2 0 0 3
MAK4029 SERAMİK MALZEMELER Seçmeli 2 0 0 3
MAK4033 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
MAK4035 KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK4045 PNÖMATİK GÜÇ İLETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4049 SANAYİDE ENERJİ TASARRUFU Seçmeli 2 0 0 3
MAK4051 FUNDAMENTAL MECHANICS OF FLUIDS Seçmeli 2 0 0 3
MAK4053 INDUSTRIAL ENERGY CONSERVATION Seçmeli 2 0 0 3
MAK4077 KONVANSİYONEL GÜÇ İLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4079 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
MAK4081 ROBOTİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4083 PAKET PROGRAMLAR İLE ANALİZ VE ÇÖZÜM Seçmeli 2 0 0 3
MAK4089 MEKATRONİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4091 ERGONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4413 MÜHENDİSLİK TASARIMINDA GÜVENİRLİK Seçmeli 2 0 0 3
MAK4415 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MAK4419 TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4421 RÜZGAR ENERJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4423 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4425 GERİLME ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4427 AERODİNAMİK Seçmeli 2 0 0 3
MAK4429 TOPLAM VERİMLİ ÜRETİM VE BAKIM Seçmeli 2 0 0 3
MAK4435 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
OTO4125 TAŞIT ELEKTRİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK4102 MODERN İMALAT YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
MAK4106 SAYISAL DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 3 0 0 4
MAK4108 İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
MAK4110 METODİK KONSTRÜKSİYON Seçmeli 3 0 0 4
MAK4114 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK Seçmeli 2 0 2 4
MAK4114 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 2 4
MAK4202 İKLİMLENDİRME ESASLARI Seçmeli 3 0 0 4
MAK4204 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 3 0 0 4
MAK4208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ISI TEKNİĞİ HESABI Seçmeli 2 0 2 4
MAK4210 MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
MAK4212 ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
MAK4440 DÖNEN AKIŞLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MAK4442 HEAT EXCHANGER DESIGN Seçmeli 2 0 0 4
MAK4502 FUNDAMENTALS OF TURBOMACHINERY AND HYDRAULIC ENERGY CONVERSION Seçmeli 2 0 0 4
MAK4504 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN Seçmeli 2 0 0 4
MAK4506 CONTROL AND DESIGN OF MECHATRONIC SYSTEMS Seçmeli 2 0 0 4
OTO3004 MOTORLAR II Seçmeli 3 0 0 4
OTO3005 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI Seçmeli 3 0 0 4
OTO3008 HİBRİT VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR Seçmeli 3 0 0 4
OTO4026 TAŞIT KAYNAKLI KİRLETİCİLER VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 4
OTO4027 TAŞIT AEORODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
END3072 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4008 METALİK SAÇLARDA ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4014 MAKİNE TASARIMI VE İLERİ PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK4014 ÜRÜN TASARIMI VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
MAK4016 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNDE KIRILMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK4018 BİYOMEDİKAL ISI VE KÜTLE TRANSFERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4020 EŞANJÖRLER Seçmeli 2 0 0 3
MAK4022 ELEKTROHİDROLİK DENETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4024 BANTLI TRANSPORTÖRLER Seçmeli 2 0 0 3
MAK4026 YANGIN TESİSATI VE YANGINDAN KORUNMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK4030 ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ VE ÖLÇME Seçmeli 2 0 0 3
MAK4038 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4040 ISI EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4044 TERMİK AKIŞLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4052 RECENT ADVENCES IN MATERIALS SCIENCE Seçmeli 2 0 0 3
MAK4054 EXP.METHODS FOR ENGINEERS Seçmeli 2 0 0 3
MAK4060 İMALAT VE MONTAJ İÇİN TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
MAK4068 SIHHİ TESİSAT Seçmeli 2 0 0 3
MAK4070 MEKANİK TAHRİK ELEMANLARI Seçmeli 2 0 0 3
MAK4094 ÖLÇME TEKNİKLERİ VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4098 TÜRBÜLANSLI AKIŞLARA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4100 ELEKTROPNÖMATİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4410 ROBOT DİNAMİĞİ VE KONTROLU Seçmeli 2 0 0 3
MAK4412 GENEL METROLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4416 MİKRO SİSTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
MAK4418 HASAR ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4420 PLASTİK MALZEMELER Seçmeli 2 0 0 3
MAK4424 MEKATRONİK SİSTEMLERİN TASARIMI VE DİNAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK4432 GÜÇ ÜRETEN AKIŞLAR Seçmeli 2 0 0 3
MAK4466 ISI POMPASI Seçmeli 2 0 0 3
OTO4126 TAŞITLARDA ALTERNATİF YAKIT UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr