Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Makine Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fakültemiz 1976 yılında kurulmuş ve Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi adı altında Hürriyet Tezok Kampüsü´nde eğitim-öğretime başlamıştır. İlk yılında yalnızca Genel Makine Mühendisliği Bölümü´nde öğrenim yapılmış ve izleyen yıl Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrenime açılmıştır.
Yüksek Öğretim Kurumlarında 1982 yılında gerçekleştirilen yeni yapılanma sonucunda iki Fakülte Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adı altında birleştirilmiştir. 1993 yılında Mimarlık Bölümü´nün açılması kararı ile fakültemizin adı Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1985 yılında Bursa Görükle Kampüsüne taşınmıştır. Makine Mühendisliği Bölümü de 2010 yılına kadar fakülte binasında yer almıştır. 2010 yılında Bursalı sanayici Ali Durmaz’ın bağışları sayesinde inşa edilen modern binasında eğitim ve öğretime devam etmektedir. 2013 yılında fakültemizin adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi´ nin ayrılmasıyla Mühendislik Fakültesi olmuştur.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Makine Mühendisliği Bölümü, I. ve II. Örgün Öğretim programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Programların 2014-2015 eğitim-öğretim yılındaki kontenjanları 108’dir. Ayrıca bölüm yönetim kurulunca onaylanan sayılarda yatay geçiş ve bölüm yönetim kurulunca belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan sayılarda dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Makine Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Mezunlarımız,
Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilirler.
Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilir ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilirler.
Sanayi ve araştırma kuruluşlarında ve/veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer sahibi olur ve mesleki açıdan sürekli gelişme gösterebilirler.
Mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ekip çalışması yapabilecek ve iletişim kurabilecek, çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını sağlayabileceklerdir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır.
3. Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır.
4. Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır.
5. Karmaşık deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır.
6. Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır.
7. Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır.
8. Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır.
9. Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır.
10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır.
11. Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır.
12. Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır.
13. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır.
14. Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır.
 • Karmaşık deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır.
 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.
 • Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır.
 • Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır.
 • Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır.
 • Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır.
 • Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır.
 • Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır. 1,2 3
Karmaşık deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır. 1,2 1
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır. 1,2 1,2,4
Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır. 1,2
Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır. 1,2 2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır. 1,2 2,3
Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır. 1,2 1,3
Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır. 1,2 2,3
Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır. 1,2 2
Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır. 1,2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır. 1,2,3,4,5 1,2,3,5
Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır. 1,2,3,4,5 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır. 7
Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır. 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır. 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunmakta, ulusal ve/veya uluslar arası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik pozisyonlarında görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Oyak-Renault, Robert Bosch, Roketsan, Siegen Universität, Texas Tech University, Rexroth Bosch, Durmazlar Makine, Arçelik A.Ş , TOFAŞ, TÜBİTAK, Vestel, Termik ve Hidroelektrik Santraller, Siemens, Baykal, Rollmech, MAKO, Karsan, Ermaksan, Grammer, Bürosit, Ermetal, Körüstan, Bayrak Plastik, Uludağ Teknokent, Coşkunöz, Beyçelik.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve lisansüstü sınavında başarılı olmak koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Makine Mühendisliği Lisans Eğitim Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 3 ayrı grup stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencilerin, en az 2.00/4.00 GANO ve her ders için en az DD notuna sahip olmaları gerekmektedir. Makine Mühendisliği lisans derecesi için tamamlanması gereken ders planında 2 adet tasarım projesi ve bitirme ödevi de yer almaktadır. Bitirme projesi 8. yarıyıl dersi olarak değerlendirilmektedir. Programı tamamlayan, staj gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler GANO’larının 2.00’ın altında olmaması halinde lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Recep Yamankaradeniz (Bölüm Başkanı)
Posta Adresi : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 51
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : recep@uludag.edu.tr
Prof.Dr. Necmettin Kaya (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Posta Adresi : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 1979
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : necmi@uludag.edu.tr
Doç.Dr. Fatih Karpat (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Posta Adresi : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 30
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : karpat@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde halen 18 profesör, 6 doçent, 9 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 3’ü doktoralı olmak üzere 22 araştırma görevlisi ve 1 teknisyen görev yapmaktadır. Öğretim üyesi sayısı 32, öğretim görevlisi sayısı 4’tür.
Lisans dersleri, Makina Mühendisliği Bölümünün derslik bloğunda bulunan 18 sınıfta yapılmaktadır. Bu sınıfların beşi 60, dördü 80, ikisi 125, dördü 40, ikisi 18, biri 36 öğrenci kapasitelidir. Bu sınıflar çağdaş bir Mühendislik eğitimi için gerekli özelliklere sahiptir. Bu sınıfların tamamı klima ve projeksiyon cihazı ile donatılmıştır.
Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılan 9 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar aşağıda sıralanmıştır:
Termodinamik ve Isı Tekniği Laboratuvarı,
Makine Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı,
Otomatik Kontrol Laboratuvarı,
Motor Laboratuvarı,
Malzeme Laboratuvarı,
Takım Tezgahları Laboratuvarı,
Makine Elemanları Laboratuvarı,
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı,
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr