Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kamu Yönetimi Bölümü,1982 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümün adı 2016 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olarak değişmiştir. Bölüm lisans düzeyinde yaklaşık 5000 mezun vermiştir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar;
-Siyaset ve Sosyal Bilimler
-Yönetim Bilimleri
-Kentleşme ve Çevre Sorunları
-Hukuk Bilimleri dir.
2
Verilen Derece
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek öğretimde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 240 AKTS´lik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün temel amacı özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak bireylere gereken akademik formasyonu ve entelektüel bilgiyi sağlamak, özgür ve eleştirel düşünme yetisini kazandırmaktır.
Bölümünde dört yıllık lisans eğitimi süresinde Yönetim Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk Bilimleri alanlarındaki temel derslerin yanı sıra İktisat, Maliye ve İstatistik gibi alandan dersler verilmektedir.
Eğitim Planına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://iibf.uludag.edu.tr/bolumler/kamu/kamu_egitimplan.pdf adresinden ulaşılabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanının temel kavram ve kuramlarını anlayabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; kamu yönetimi, siyaset, hukuk, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
4. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
5. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile kamu yönetimi alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
7. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
8. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme.
9. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
10. Güncel kamu yönetimi konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; kamu yönetimi, siyaset, hukuk, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanının temel kavram ve kuramlarını anlayabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile kamu yönetimi alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Güncel kamu yönetimi konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; kamu yönetimi, siyaset, hukuk, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunların teftiş kurulları, müsteşarlık ve genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları, - Diğer kamu kurumları, - İl Özel İdareleri, Belediyeler ve yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler, - Kamu ve özel sektör bankaları, - Özel sektör kuruluşları ve çok uluslu şirketler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 30 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 40 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Program Başkanı: Prof. Dr. Serdar GÜLENER
Tel: 0 224 294 11 24
E-posta: sgulener@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin Kaya
Tel: 0224 294 1107
E- posta: yaseminkahveci@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
Bölümde 5 Prof. Dr., 3 Doç. Dr., 4 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 12 öğretim üyesi, 1 Öğr.Gör. Dr., 7 Araş. Gör. ve 8 Proje Asistanı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT1201 İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1203 MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
KAM1103 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
KAM1201 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
KAM1203 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT1202 İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
KAM1104 SİYASAL OLAYLAR TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
KAM1106 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 5
KAM1302 ÇEVRE BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
ULU1104 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAM2103 TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 3 0 0 7
KAM2201 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 7
KAM2301 KENT SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
ULU2303 ULUSLARARASI HUKUK Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAM2102 SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
KAM2112 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
KAM2206 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 7
KAM2306 KENT ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAM3101 SİYASET PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
KAM3103 ÇAĞDAŞ SİYASAL REJİMLER Zorunlu 3 0 0 7
KAM3203 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAM3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
KAM3104 MODERN SİYASAL AKIMLAR Zorunlu 3 0 0 5
KAM3106 DEVLET TEORİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
KAM3306 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAM4003 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 5
KAM4109 DEMOKRASİ TEORİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
KAM4301 ÇEVRE POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAM4202 KAMU POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 8
KAM4404 İDARİ YARGI Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2101 TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
CAL2303 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2401 OSMANLI IKTISAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2201 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2107 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Seçmeli 3 0 0 5
KAM2303 DOĞA-İNSAN-BİLİM Seçmeli 3 0 0 5
KAM2401 CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2403 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MAL2107 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2401 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
TRH2093 OSMANLICA I Seçmeli 3 0 0 5
ULU2103 ULUSLARARASI SİSTEMİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU2105 ASİMETRİK SAVAŞ VE DEVLET İÇİ ÇATIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2102 REFAH SİSTEMLERİ VE SOSYAL POLİTİKALAR Seçmeli 3 0 0 5
CAL2304 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3 0 0 5
IKT2106 MAKRO İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
IKT2402 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL2208 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2210 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 5
ISL2504 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2114 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2402 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
MAL2104 VERGİ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
TRH2094 OSMANLICA II Seçmeli 3 0 0 5
ULU2104 GÜVENLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3105 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL3205 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
CAL3301 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL3305 ÇALIŞMA TOPLUM VE SANAT Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3307 ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3301 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3105 TÜRKİYE'DE KADIN HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3107 TÜRKİYE'DE DİN VE SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3109 SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3111 KÜRESELLEŞME VE İKTİDAR Seçmeli 3 0 0 5
KAM3201 MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3205 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET Seçmeli 3 0 0 5
KAM3207 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM Seçmeli 3 0 0 5
KAM3311 KÜRESELLEŞME VE EKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3313 ÇEVRESEL GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
KAM3405 ANAYASA YARGISI Seçmeli 3 0 0 5
MAL3405 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3105 KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
ULU3105 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3305 DİPLOMASİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3106 TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL3108 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE SOSYAL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 5
IKT3304 İKTİSADİ PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3104 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3210 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3108 DİYALOJİK DEMOKRASİ TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3110 GÖRSELLİK VE POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
KAM3204 BÜROKRASİ KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3206 KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
KAM3208 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
KAM3302 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3308 ULUSLARARASI ÇEVRE REJİMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3202 DEVLET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3204 KAMU BÜTÇESİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3110 AB'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3112 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ULU3306 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4103 DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ÇALIŞMA Seçmeli 3 0 0 5
CAL4203 BİREYSEL İŞ HUKUKU ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
CAL4203 KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
CAL4205 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
IKT4307 KALKINMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4101 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4111 ANTİK SİYASİ DÜŞÜNCENİN TEMEL SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4201 KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM YAPILARI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4205 OSMANLI DEVLETİNDE YÖNETSEL REFORM HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4303 AB - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMALI ÇEVRE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4307 MEKAN VE KÜLTÜR Seçmeli 3 0 0 5
KAM4409 İŞLETME ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ: ISO 14000 Seçmeli 3 0 0 5
MAL4201 KAMU GİRİŞİMCİLİĞİ VE ÖZELLEŞTİRME Seçmeli 3 0 0 5
MAL4305 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4403 VERGİ YARGILAMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ULU4103 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4106 SOSYAL DİYALOG VE YÖNETİME KATILMA Seçmeli 3 0 0 5
CAL4108 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
IKT4110 İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT4112 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4108 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4102 MİLLİYETÇİLİK TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4104 KÜLTÜREL POLİTİK EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4106 SİYASAL GÜÇLER Seçmeli 3 0 0 5
KAM4108 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
KAM4110 SİYASAL ETİK Seçmeli 3 0 0 5
KAM4114 İSLAM SİYASAL DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4116 MODERN SİYASİ DÜŞÜNCENİN TEMEL SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4204 İDARİ REFORM Seçmeli 3 0 0 5
KAM4206 TÜRK YÖNETİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4302 İKLİM KRİZİ VE YEŞİL YENİ DÜZEN Seçmeli 3 0 0 5
MAL4102 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU4106 TÜRKİYE-ORTA DOĞU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU4202 AVRUPA BİRLİĞİNİN GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ULU4306 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr