Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İktisat
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Halen Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat Bölümü, 1974 yılında kurulmuştur. Bölüm, İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ve İktisat Tarihi olmak üzere dört Anabilim Dalından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
İktisat Bölümü, yüksek öğretimde İktisat Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İktisat alanında lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Lisans düzeyinde iktisat bölümünün öncelikli amacı, Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan iktisadi sorunları bir iktisatçı gözüyle okuyup analiz edebilen ve dolayısıyla çözümler üretebilen iktisat formasyonuna sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bölüm programı ile iktisat mezunlarının gerek kuramsal gelişmelere gerekse de uygulamaya dönük politikalara hakim bir donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, bölümde yürütülen akademik faaliyetlerle kendi alanına ilişkin entelektüel birikime sahip, toplumsal sorunlara çözüm üretebilen bilim insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İktisat alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hâkim olabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan;iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3. İktisat alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
4. İktisat alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme
5. Mevcut iktisadi sorunlara çözüm üretebilmeye dönük araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilme
6. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile iktisat alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
7. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
8. İktisat alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
9. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
10. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
11. Güncel iktisadi konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
12. Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan iktisadi sorunları ve gelişmeleri iktisatçı gözüyle anlama ve analiz etme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • İktisat alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan;iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İktisat alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hâkim olabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan;iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Güncel iktisadi konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan iktisadi sorunları ve gelişmeleri iktisatçı gözüyle anlama ve analiz etme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • İktisat alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme
 • İktisat alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Mevcut iktisadi sorunlara çözüm üretebilmeye dönük araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İktisat alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile iktisat alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • İktisat alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile iktisat alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İktisat Bölümü mezunları kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında istihdam edilebilmektedirler. Buna uygun şekilde mezunlarımızın bankacılık, finans, dış ticaret, planlama, muhasebe gibi çeşitli birimlerde görev alabildiği görülmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Emin ERTÜRK
Tel: 0 224 294 10 86
Faks: 0 224 294 11 72
E-mail: eerturk@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Arş.Gör.Dr. Ayda POLAT
Tel: 0 224 294 0739
Faks: 0 224 294 11 72
E-mail: aydapolat@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
İktisat Bölümünde halen 4 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Dersler, projeksiyonlu sınıflarda dersin içeriğine uygun şekilde sözel ve uygulamalı olarak işlenmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO1001 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 5
IKT1201 İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1201 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
KAM1103 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
KAM1201 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO1002 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 5
IKT1202 İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
IKT1402 İKTİSAT TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
ISL1004 İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
ISL1202 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2203 BETİMSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT2103 MAKRO İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 6
IKT2103 MAKRO İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 7
IKT2201 MİKRO İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 7
IKT2201 MİKRO İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. -3
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2204 ÇIKARIMSAL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
IKT2106 MAKRO İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 7
IKT2202 MİKRO İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO3103 TEMEL EKONOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 6
IKT3101 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 7
IKT3301 ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO3104 TEMEL EKONOMETRİ II Zorunlu 3 0 0 5
IKT3002 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
IKT3302 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 5
IKT3302SİL ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 4
IKT3304SİL İKTİSADİ BÜYÜME Zorunlu 3 0 0 4
IKT3308 İKTİSADİ BÜYÜME Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 2
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT4001 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 5
IKT4101 FİNANSAL PİYASALAR Zorunlu 3 0 0 5
IKT4301 KALKINMA EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
IKT4401 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT4102 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 7
IKT4104 İKTİSAT POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 7
IKT4202 FİNANS EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2101 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
IKT2301 HİZMET EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2401 OSMANLI IKTISAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2103 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2201 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2403 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2407 ANAYASA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2409 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
MAL2105 PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2004 OFİS PROGRAMLARI HESAP TABLOLARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT2304 DOGAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2306 SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2402 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL2205 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2504 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2302 ÇEVRE BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2106 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2404 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL3131 SATIN ALMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL3205 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
EKO3203 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO3209 FİNANSAL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
IKT3303 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3401 İKTİSAT VE ZİHNİYET Seçmeli 3 0 0 5
ISL3105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 İHTİSAS MUHASEBELERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3215 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT3102 POLİTİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
IKT3104 REGÜLASYON EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3204 EMEK PİYASALARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3206 REFAH EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3304 İKTİSADİ PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 5
ISL3104 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3206 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3216 MENKUL KIYMET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3304 ÇEVRE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3404 İDARE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MAL3204 KAMU BÜTÇESİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3404 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO4111 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4201 ALTI SİGMA Seçmeli 3 0 0 5
EKO4211 RİSK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4201 İKTİSAT METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4203 KONJONKTÜR VE FİNANSAL KRİZLER Seçmeli 3 0 0 5
IKT4303 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 5
IKT4305 AB EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4309 BİLGİ TEKNOLOJİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4105 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4201 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4307 GİRİŞİMCİLİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL4305 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO4102 EKONOMETRİK ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 8
EKO4112 FİNANSAL EKONOMETRİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4302 ULUSLAR ARASI FİNANS Seçmeli 3 0 0 5
CAL4204 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
IKT4106 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4108 İKTİSADİ GÖSTERGELER VE YORUMLANMASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT4304 BÖLGESEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
ISL4108 TOPL.KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4308 LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4314 GİRİŞİMCİLİK PROJELERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4112 TÜRK SİYASAL HAYATI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4102 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr