Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak 1970 yılında kurulmuştur. Fakültenin kuruluş tarihindeki adı “Bursa Tıp Fakültesi”dir. Öncesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait olan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 1974 yılında Tıp Fakültesi hastanesine dönüştürülmüş, Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kurucu dekanlığında aynı yıl eğitim-öğretime başlanmıştır. 1975 yılında Bursa Üniversitesi kurulması ile Bursa Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürmüş ve 1982 yılında üniversitenin adının değişmesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Fakültenin Temel Tıp Bilimleri bölümü 1985´den, klinikler ise 1992 yılından itibaren Görükle yerleşkesinde hizmet vermektedir.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. Öğrenci, talepte bulunması halinde, bir yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı uygulamasından yararlanabilir. Hazırlık sınıfı altı yıllık tıp eğitimi süresi dışındadır. UTEAK-Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yapmış olduğu değerlendirme sonucu, Eğitim Programımız Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanmış olup 01.01.2018 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Fakültemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren entegre eğitim sistemi uygulamalarına başlanmıştır. Moleküler düzeyden daha kompleks insan organizması sistemlerine ilerleyen eğitim programında öğrenciler tıp alanıyla ilgili bilgi ve becerileri preklinik ve klinik alanda birbirlerini destekleyecek şekilde entegre edilmiş olarak üç aşamada öğrenir ve uygularlar. Dönem 6’yı tanımlayan Aşama 3 “Aile Hekimliği Dönemi” olarak programda yer almaktadır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm tıp alanında 360 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıp alanında Tıp Doktoru ünvanına sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) yeterli puanı almış olması veya Yükseköğretim Kurulu´nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir. Bkz: www.oidb.uludag.edu.tr
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıp alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin/stajların ve aile hekimliği polikliniklerinde gözlem, acil biriminde nöbetler, kronik hasta ev ziyareti, klinik öncesi araştırma ve sunum ve seminer gibi diğer faaliyetlerin (toplam 360 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Vizyon: Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimini gerçekleştiren, evrensel tıp bilimine katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, yetiştirdiği hekimler, ürettiği bilgi ve hizmet ile örnek gösterilen ve üyesi bulunmaktan onur duyulan seçkin bir tıp fakültesi olmak.
Misyon: Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi amaç edinen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; Sağlığın korunması ve sürdürülmesi ile tanı ve tedavi konusunda üst düzey bilgi birikimine sahip, hastayı bir birey, ailenin ve toplumun bir bileşeni olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, yüksek nitelikli, kapsamlı, sürekli ve kişisel sağlık bakım hizmeti sunan (Hizmet sunucu), sağladığı hizmeti sürdürürken maliyet ve etik açıdan da uygunluğuna karar verebilen (Karar verici), sağlıklı yaşam için gerekenleri etkili biçimde anlatarak bireylerin sağlığını korumasını ve geliştirmesini sağlayan (İyi iletişimci), çalıştığı ortamdaki kişilerin güvenlerini kazanan, bireysel ve toplumsal gereksinimler için arabuluculuk yapabilen, toplum adına girişim başlatabilen (Lider) ve hastaların ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere bireyler ve kurumlarla uyumlu çalışabilen, sağlık verilerini uygun biçimde kullanan (Yönetici), Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yurtsever hekimler yetiştiren nitelikli bir tıp eğitimi vermeyi hedeflemiştir.
Bu vizyon ve misyon doğrultusunda öğrencilerimize sunmuş olduğumuz eğitim programı; hem yatay, hem dikey ve hem de derinlemesine entegrasyon ile birlikte uygulanan, tıp ve ilişkili insan bilimleri ile ilgili disiplinlerce eş zamanlı olarak işlenen, eğitim-öğretim içeriği ders kurulları veya staj programları bazında oluşturulan ve paneller, probleme dayalı öğrenim modülleri, küçük grup eğitimleri, akran eğitimi ve simülasyonlarla zenginleştirilmiş bir programdır ve bu eğitim-öğretim modeli üç aşamadan oluşmaktadır. Aşama 1; Dönem 1, 2 ve 3’ te, ağırlıklı olarak temel ve klinik tıp disiplinlerinin vücut organ sistemleri veya temalar temelinde kurullar şeklinde entegre edildiği Tıp Bilimleri (yatay ve dikey entegrasyon) ile öğrencileri hekimlik uygulamaları ile profesyonel tutum ve davranışlar açısından klinik eğitim ve öğretime hazırlayan Tıp ve İnsan Bilimleri (derinlemesine entegrasyon) derslerinin verildiği Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim sürecini kapsar. Aşama 2; Dönem 4 ve 5’te, öğrencinin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanma ve böylece gördüğü hastaları analitik bir biçimde değerlendirerek uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilme yeteneği kazandığı, klinik becerileri yeterli düzeyde uygulayabildiği ve tüm bunlarla birlikte mesleki ve etik değerlere uygun tutum ve davranış sergileyebilme yetisini geliştirdiği staj programlarını içeren Klinik Eğitim-Öğretim sürecini içerir. Aşama 3 ise bu dönemleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin klinik uygulamalarda daha aktif olarak görev aldığı, kesintisiz olarak 12 ay süreyle devam eden Aile Hekimliği sürecini içermektedir. Altı yıllık Tıp Fakültesi eğitim ve öğretiminde, Çekirdek Eğitim Programına ve Uludağ Çerçeve Eğitim Programına uygun, temel ve klinik bilimlere ait temel müfredatı entegre olarak kuramsal ve uygulamalı olarak okurlar. Aşama 1 ve 2 sonunda belirlenen kredi yükünü ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciler toplam 12 ay sürecek olan Aşama 3 Öğrencisi olurlar. Bu dönemi de başarı ile tamamlayanlar tıp doktoru ünvanını alırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir.
2. İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
3. Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
4. Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
5. Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
6. Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
7. Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular.
8. Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir.
9. Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
10. Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
11. Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
12. Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
13. Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
14. Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
15. Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
16. Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
 • Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
 • Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
 • Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular.
 • Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
 • Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
 • Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
 • Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular.
 • Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir.
 • Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
 • Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
 • Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
 • Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir.
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular.
 • Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
 • Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1 2,3,4,5,6
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1 2,3,4,5,6
Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular. 1
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1 2
Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir. 1 2
Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir. 1,2 1
Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir. 1,2,3
Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir. 1
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1,2,3 5
Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 1,2
Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 1 3,4
İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 1,2 1
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1 2,3,4,5,6
Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular. 1
Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir. 1
Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar. 1 3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1,2 1,2,3,4
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1 1,2,3,4
Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular. 1 1,2
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1 1,2
Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir. 1 1
Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir. 1 1
Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir. 1 1,2,3
Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir. 1 1
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1 1,2
Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 1 1,2,3
Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 1 1,2
İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 1 1
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1,2 1,2,3,4
Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular. 1 1
Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir. 1 1
Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar. 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1,2 1,2,3,4,5,6,7
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1,2 2,4,5,6,7
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1 1,3,4,5,6,7
Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir. 1,2 1,3,4,5,6,7
Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir. 1 2,7
Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir. 1,2 2,7
Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir. 1 2
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1,2,4,5,7
Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 2,7
Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 1,2 1,3,4,5,6,7
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1,2 2
Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular. 1 2,4,5,7
Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar. 1 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1,2,3 1,3
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1,2,3 1,2,3,4,5
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1,2 1,2
Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir. 1,2,3 1,2,3,5
Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir. 1,2 1
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1,2 1,2,3,5
Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 1,2 1
Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 2,3 1,2
İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 1
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1,2 1,2,3
Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular. 1,2 1,2
Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar. 1,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1,2,3,4 1,3
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1 1,2
Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 1,2,3,4 1,2,3
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1,3,4 1,3
Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar. 1,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1 1,2,3
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1 1,2,3
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1 1
Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir. 1 1
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1 1
Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır. 1 2
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1 1,2,3
Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar. 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tıp Fakültesi mezunları uzmanlık öğrenciliğine başvuru hakkını alırlar. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı´na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları, acil servisler, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve sağlık idaresinde çalışırlar. Devlet hizmeti yükümlülüğü sonrasında yukarıdakilere ek olarak özel sağlık kuruluşlarında ve firmalarda da çalışabilirler. Diğer ülke vatandaşı olan mezunlar uzmanlık öğrenciliğine başvuru hakkını kazanırlar ve ülkelerinin kanunları çerçevesinde çalışırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tıp eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları ve özel sınavları başarmaları durumunda (Tıpta Uzmanlık Sınavı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Doktora programı) üst derece programlara geçiş yaparlar.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Tıp Fakültesinden başarı ile mezun olmak için, ilk beş yılda mevcut olan derslerin tümünü (360 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve aile hekimliği döneminde başarılı olmak gerekmektedir. Mezunlarımız, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından onayını takiben elde ederler.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Züleyha ALPER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Başkoordinatörü
Tlf: 0 224 2954241
E mail: zalper@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tıp Fakültesi bünyesinde toplam 164 Profesör, 74 Doçent, 17 Yardımcı doçent, 67 Uzman doktor ve 7 Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi, 359 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemiz kuruluşundan bu yana toplam 7393 hekim yetiştirmiştir. Eylül 2017 tarihi itibari ile 6981’ine ulaşılabilen bu hekimlerin 3649’sı uzman hekim, 2593’ü pratisyen hekim, 739’u ise halen araştırma görevlisidir. Mezuniyet sonrası eğitim bağlamında kuruluşundan itibaren fakültemizden yetişen uzman hekim sayısı 7’si yan dal uzmanlık olmak üzere 2016’dır.
Fakültemizde kuramsal eğitim 3 büyük ve 30´dan fazla küçük derslikte verilmektedir. Bu dersliklerin hemen tamamında internet erişimli bilgisayarlar, projeksiyon cihazı, ses düzeni gibi tüm teknolojik olanaklar mevcuttur.
“USİM-İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI VE SİMÜLASYON MERKEZİ” entegre eğitime geçiş ile birlikte yeni eğitim programında da yerini almıştır. Mesleki beceri uygulamaları, siber anatomi, siber fizyoloji, bilgisayar ve mikroskop laboratuvarları ve multidisipliner teknoloji alanları gibi serbest çalışmaya yönelik yenilikleri barındıran merkezde altı birimlik standart hasta polikliniği ve ayrıca beş adet kablosuz ileri teknoloji gerektiren simülatör içeren simülasyon birimi oluşturulmuştur. Simülasyon biriminde acil servis, hasta gözlem odası, doğumhane, ultra-sound, eğitim ambulansı gibi uygulama alanları ile sayısız hasta/hastalık örneklemi yapabilme kapasitesi yaratılmıştır.
Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri teknolojik olanaklara sahip U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde 885 yatak mevcuttur. Bu merkez, JCI (Joint Commission International) tarafından 2007 yılında 7 yıllığına akredite edilmiş, ayrıca SGS´den ISO 9001-2000 kalite belgesini almıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP1003 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1,5 1 0 2,5
TIP1007 HÜCRE BİLİMİ VE BİYOFİZİK Zorunlu 3 0 0 3,5
TIP1017 SİSTEMATİK VE TOPOGRAFİK ANATOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 4
TIP1021 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ I Zorunlu 2 2 0 3,5
TIP1051 TIBBİ BİYOLOJİ Zorunlu 1,5 1 0 2,5
TIPAHEK1 AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİKLERİNDE GÖZLEM - I Zorunlu 0 0 0 0
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP1002 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 1,5 1 0 2
TIP1004 BİYOKİMYA Zorunlu 4,5 1 0 4,5
TIP1006 DOKU BİYOLOJİSİ Zorunlu 2,5 1 0 3
TIP1026 TOPOGRAFİK ANATOMİ Zorunlu 1 2 0 3
TIP1028 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ II Zorunlu 2 2 0 3,5
TIPAHEK2 AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİKLERİNDE GÖZLEM - II Zorunlu 0 0 0 0
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP2003 GENEL EMBRİYOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
TIP2007 KALP DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMİ Zorunlu 4 2 0 6
TIP2009 HEMATOPOETİK SİSTEM Zorunlu 2 2 0 3,5
TIP2015 NÖROANATOMİ Zorunlu 3 2 0 5,5
TIP2017 NÖROFİZYOLOJİ Zorunlu 2,5 1 0 4
TIP2023 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ III Zorunlu 2 0 0 2
TIPACİL1 ACİL NÖBETİ ( GECE ) - I Zorunlu 0 0 0 0
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP2002 METABOLİZMA Zorunlu 4 2 0 5,5
TIP2004 ENDOKRİN SİSTEM Zorunlu 2 0 0 3
TIP2006 ÜROGENİTAL SİSTEM Zorunlu 3 2 0 4,5
TIP2008 GENEL FARMAKOLOJİK PRENSİPLER Zorunlu 1 0 0 2
TIP2010 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ Zorunlu 2,5 1 0 3,5
TIP2014 KLİNİK BİYOKİMYA Zorunlu 1,5 1 0 2,5
TIP2018 AİLE HEKİMLİĞİ Zorunlu 1 0 0 1
TIPACİL2 ACİL NÖBETİ ( GECE ) - II Zorunlu 0 0 0 0
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP3001 HÜCRE ZEDELENMESİ, İLTİHAP VE NEOPLAZİLER Zorunlu 2 0 0 2
TIP3003 MİKROORGANİZMALAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR Zorunlu 4 0 0 5
TIP3005 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 4 0 0 5
TIP3007 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
TIP3009 ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
TIP3011 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 4 0 0 3
TIP3013 MİKROBİYOLOJİ - PATOLOJİ LABORATUVARI Zorunlu 0 2 0 2
TIP3017 ÖZEL EMBRİYOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP3002 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 3
TIP3004 HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 3
TIP3006 ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 4 0 0 4
TIP3008 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI - PSİKİYATRİ Zorunlu 5 0 0 4,5
TIP3010 KAS - HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 3
TIP3012 TIP ETİĞİ Zorunlu 1 0 0 1
TIP3016 TIBBİ GENETİK Zorunlu 2 0 0 2
TIP3128 MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI - III Zorunlu 0 2 0 1
TIP3KHZ KRONİK HASTA EV ZİYARETİ ( ANAMNEZ ALMA ) Zorunlu 0 0 0 0,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
7.- 8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL4051 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Zorunlu 2 0 0 2
TIP4053 ADLİ TIP-I Zorunlu 2 0 0 2
TIP4042 İÇ HASTALIKLARI-I Zorunlu 0 20 0 13
TIP4044 GENEL CERRAHİ Zorunlu 0 10 0 7
TIP4045 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM-I Zorunlu 0 10 0 7
TIP4046 PSİKİYATRİ-I Zorunlu 0 6 0 0
TIP4047 NÖROLOJİ-I Zorunlu 0 6 0 5
TIP4048 KARDİYOLOJİ Zorunlu 0 6 0 5
TIP4052 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI-I Zorunlu 0 20 0 13
Seminerler için tıklayınız. 1
Toplam 55
9.- 10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP5001 DERMATOLOJİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5002 ENFEKSİYON HASTALIKLARI-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5003 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5004 GÖĞÜS HASTALIKLARI - I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5005 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI - I Zorunlu 0 4 0 0
TIP5006 GÖZ HASTALIKLARI - I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5007 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5008 PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5009 ÜROLOJİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5046 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON-I Zorunlu 0 4 0 0
TIP5047 NÖROŞİRURJİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5074 ÇOCUK CERRAHİSİ-I Zorunlu 0 4 0 4
Seminerler için tıklayınız. 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 250
11.- 12. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP6001 İÇ HASTALIKLARI - II Zorunlu 0 0 0 10
TIP6002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - II Zorunlu 0 0 0 10
TIP6003 KIRSAL HEKİMLİK Zorunlu 0 0 0 10
TIP6004 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - II Zorunlu 0 0 0 10
TIP6005 ACİL ŞİRURJİ - İLK VE ACİL YARDIM - I Zorunlu 0 0 0 10
TIP6006 PSİKİYATRİ - II Zorunlu 0 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 60
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
BEB4015 TEATRAL ESKRİM Seçmeli 2 0 0 3
BEB4023 FUTSAL Seçmeli 2 0 0 3
FLS1409 İNSAN HAKLARI Seçmeli 1 0 0 1
TAR1403 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 1 0 0 1
TIP1053 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1055 MİKROSKOPLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP1057 YAŞAM ANALİZLERİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP1059 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1061 TIBBİ ÖNEMİ OLAN MİKROORGANİZMALAR VE ÇEVRE Seçmeli 1 0 0 2
TIP1063 TIPTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1065 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1069 TEMEL HİSTOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 1 1 0 2
TIP1071 NOBEL TIP ÖDÜLLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1073 TIP TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1075 DUYU ORGANLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP1077 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1083 AİLE PSİKOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS1023 MEDICAL ENGLISH - I ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 4 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4002(1) FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006(1) BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4012(1) ESKRİM FLÖRE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030(1) VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
FLS1018 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH1402 UYGARLIK TARİHİNDE MİSTİK KÜLTÜR Seçmeli 1 0 0 1
TAR1408 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 1 0 0 1
TDS1406 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP1056 TIP TARİHİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1058 HASTA KURTARMA VE TAŞIMA, YARALANMALARDA İLKYARDIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP1062 TIBBİ GENETİĞE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1064 HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP1066 HÜCRE,GEN,EVRİM TEORİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1068 HÜCRELERARASI HABERLEŞME Seçmeli 1 0 0 2
TIP1070 TIP HUKUKU Seçmeli 1 0 0 2
TIP1072 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1074 SAĞLIK EKONOMİSİNE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1078 SUNUM HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1080 HÜCRE MEMBRAN YAPILARI, DİNAMİĞİ VE KLİNİK KORELASYONLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP1082 TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SORUNLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP1088 MİYOLOJİ Seçmeli 1 1 0 1
TIP1090 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ İLKELERİ İLE DOLAŞIM SİSTEMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS1024 MEDICAL ENGLISH - II ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 4 0 0 4
TIPİS1086 EMERGING PARASITES İN TURKEY Seçmeli 1 0 0 1
TPR1404 TOPRAK VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 1 0 0 1
TRH1022 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003 PLATES YENİ BAŞLAYAN Seçmeli 2 0 0 3
BEB4005 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4013 ESKRİM EPE Seçmeli 2 0 0 3
BEB4015 TEATRAL ESKRİM-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4025 TENİS ORTA SEVİYE Seçmeli 2 0 0 3
BTK2401 AKAROLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2031 HEMATOPOEZ VE KAN HÜCRELERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2037 ÖZEL BİYOKİMYA Seçmeli 1 0 0 2
TIP2043 VİTAMİNLERİN BİYOKİMYASAL İŞLEVİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2045 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2049 OSTEOLOJİ Seçmeli 1 1 0 2
TIP2073 ELEKTROFİZYOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2077 KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2081 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP2089 HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2091 NÖRONAL VE GLİAL HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2093 HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFET TIBBI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2095 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 1 0 0 2
TIP2097 EGZOTİK VİRUSLAR VE HASTALIKLARININ TANISI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2099 TEMEL İMMÜNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2101 PELVİS VE PERİNE KLİNİK ANATOMİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2103 HEKİM-TIBBİ ENDÜSTRİ İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2105 TÜRK SAĞLIK TARİHİNDE KADIN Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS2021 MEDICAL ENGLISH - III ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 2 0 0 2
TIPİS2039 ADVENCED RESEARCH TECHNIQUES IN MEDICAL SCIENCES Seçmeli 1 0 0 2
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4040 BADMİNTON II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4014 ESKRİM EPE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4024 FUTSAL II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4038 MASA TENİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
BYL2402 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 1
GSG2404 SANAT KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
GSG2406 MALZEME BASKI Seçmeli 2 0 0 3
TIP2032 OTONOM SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2040 KRANİAL SİNİRLER Seçmeli 1 0 0 1
TIP2042 VAZOAKTİF PEPTİDLER Seçmeli 1 0 0 2
TIP2044 LİPOPROTEİNLER, METABOLİZMALARI VE İLGİLİ BOZUKLUKLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP2054 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2058 YARDIMLI ÜREME YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2068 SU VE ELEKTROLİT DENGESİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2070 TERATOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2072 ENZİMOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2076 TIBBİ DEONTOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2088 SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN KESİTSEL ANATOMİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2090 YÜZEYSEL ANATOMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2092 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARININ İŞLEVLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2094 MİKROORGANİZMALARA KARŞI İMMÜN YANITTA EFEKTÖR MEKANİZMALAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP2098 MOLEKÜLER İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2102 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2106 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2108 RADYOBİYOLOJİ VE RADYASYONDAN KORUNMA Seçmeli 1 0 0 2
TIP2110 ÇOCUK İSTİSMARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2114 ANEMİLER VE ERİTROSİT HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2116 EMBRİYONAL VE FETAL GELİŞİM ANOMALİLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2118 HASTALIKLARIN TANI VE TAKİBİNDE GENETİK ANALİZLERİN YERİ VE ÖNEMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2120 GEN TEDAVİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2122 LOKOMOTOR SİSTEM FONKSİYONEL ANATOMİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2124 NÖROŞİRURJİYE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 1
TIP2128 BİYOKİMYA TESTLERİ VE KLİNİK ÖNEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TIP2128 BİYOKİMYA TESTLERİ VE KLİNİK ÖNEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
TIP2130 HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP2132 DENGE VE POSTÜR DENETİMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2138 ÜÇ BOYUTLU SANAL BÖLGESEL ANATOMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS2020 MEDICAL ENGLISH - IV ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 2 0 0 2
TIPİS2066 APOPTOZİS Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS2100 BASIC SCIENCE OF CANCER Seçmeli 1 0 0 2
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4011 ESKRİM FLÖRE Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
TIP3035 ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLUNUM SİSTEMİ ALERJİLERİNE YAKLAŞIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3043 HİPERTANSİYON VE İSKEMİK KALP - DAMAR HASTALIKLARININ KLİNİK FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3045 TIP LABORATUVARLARININ İÇERİKLERİ, BAŞARI VE GÜVENİRLİLİKLERİNİN SAĞLANMASINDA GEÇERLİ OLAN TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 1 0 0 1
TIP3049 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3055 SOSYAL KOŞULLARIN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDAKİ ROLÜ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3057 ASTIM VE ALLERJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3059 BAŞAĞRILARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3061 TROMBOZ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3067 CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR Seçmeli 1 0 0 1
TIP3069 MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3073 YENİDOĞAN VE PROBLEMLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3075 PSİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME: NORMAL VE ANORMAL RUHSAL DURUM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3079 ARİTMİLER VE EKG Seçmeli 1 0 0 2
TIP3087 İSKEMİK KALP HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3093 KALP YETMEZLİĞİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3097 ÇEVRESEL NEDENLİ ACİLLER Seçmeli 1 0 0 2
TIP3111 TANATOLOJİ - ÖLÜM BİLİMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3127 AĞIR KAFA TRAVMALARINDA TEDAVİ PRENSİPLERİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP3133 DERMATOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 1
TIP3137 KANSERBİLİM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3139 UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI Seçmeli 1 0 0 1
TIP3149 PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3151 CERRAHİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3159 ROMATİZMAL HASTALIKLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3161 TIP EĞİTİMİ VE SİNEMA: MEDİSİNEMA Seçmeli 1 0 0 2
TIPGS3143 SİGARA VE SAĞLIK Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS3019 MEDICAL ENGLISH - V ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 2 0 0 2
TIPİS3123 INFECTION IMMUNOLOGY Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS3163 SCIENTIFIC WRITING IN MEDICINE I Seçmeli 1 0 0 2
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4008(3) TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4016(3) TEATRAL ESKRİM II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026(3) TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4032(3) BİSİKLET II Seçmeli 2 0 0 3
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 0 0 2
TIP3032 BEYİN DAMAR HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3034 SPOR HEKİMLİĞİ-I Seçmeli 1 0 0 2
TIP3036 TÜRKİYE'DE SORUN OLAN BULAŞICI HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3042 GIDA VE SU İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3044 ÇOCUKLUK ÇAĞI ALT SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3048 KAS - İSKELET SİSTEMİ AĞRILARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3054 BÖBREK TRANSPLANTASYONU Seçmeli 1 0 0 2
TIP3060 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP3066 ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNE YAKLAŞIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3068 DİABETES MELLİTUS Seçmeli 1 0 0 2
TIP3070 MYELİN HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3072 NORMAL DOĞUM Seçmeli 1 0 0 1
TIP3078 TİROİD HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3082 DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE DEMANSLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3084 ÇOCUKLARDA NEFROLOJİK SORUNLARA GENEL BAKIŞ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3086 SİTOPATOLOJİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP3090 SİSTEMİK HASTALIKLARDA BÖBREK Seçmeli 1 0 0 2
TIP3092 SİNDİRİM SİSTEMİ VE KARACİĞER HAST. Seçmeli 1 0 0 2
TIP3094 EPİLEPSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3102 HİPERTANSİYON Seçmeli 1 0 0 2
TIP3124 GENEL ÜROLOJİ UYGULAMASINDA ACİL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3134 YANIKLAR VE TEDAVİLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3140 PRATİK GÖZ HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3142 YOĞUN BAKIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3174 CERRAHİDE PROPEDÖTİK SEMPTOMDAN TEŞHİSE Seçmeli 1 0 0 2
TIP3176 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA ETYOLOJİK TANI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3178 PRİMER İMMÜN YETMEZLİK Seçmeli 1 0 0 2
TIP3182 EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3184 GÖĞÜS CERRAHİSİNDE OPERASYONEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3186 TORAKSIN CERRAHİ ANATOMİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3188 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SIK KARŞILAŞILAN NÖROLOJİK SORUNLARA YAKLAŞIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3190 ÇOCUKLARDA ORTOPEDİK DEFORMİTELER VE ÖZÜRLÜLÜK Seçmeli 1 0 0 1
TIP3192 ÇOCUKLARDA EKG DEĞERLENDİRME Seçmeli 1 0 0 2
TIP3194 YARALANMALARDAN KORUNMA Seçmeli 1 0 0 2
TIP3196 SCIENTIFIC WRITING IN MEDICINE II Seçmeli 1 0 0 2
TIP3198 SANAL HASTA Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS3018 MEDICAL ENGLISH - VI ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 2 0 0 2
TIPİS3172 GYNECOLOGICAL ONCOLOGY FOR BEGINNERS Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS3196 SCIENTIFIC WRITING IN MEDICINE II Seçmeli 1 0 0 2
9.- 10. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP5054 KALP DAMAR CERRAHİSİ Seçmeli 0 8 0 0
TIP5055 GÖĞÜS CERRAHİSİ Seçmeli 0 8 0 0
TIP5056 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5057 NÜKLEER TIP Seçmeli 0 8 0 0
TIP5058 RADYASYON ONKOLOJİSİ Seçmeli 0 8 0 0
TIP5059 SPOR HEKİMLİĞİ Seçmeli 0 8 0 0
TIP5061 DERMATOLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5062 ENFEKSİYON HASTALIKLARI - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5063 GÖĞÜS HASTALIKLARI - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5064 RADYOLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5065 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5066 GÖZ HASTALIKLARI - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5067 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5068 ÜROLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5069 PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5070 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5071 NÖROLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5072 NÖROŞİRURJİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5073 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Seçmeli 0 8 0 4
TIP5075 ÇOCUK CERRAHİSİ II Seçmeli 0 8 0 4
11.- 12. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP6045 SEÇMELİ(AİLE HEKİMLİĞİ) Seçmeli 0 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr