Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından Bursa Tıp Fakültesi adıyla kuruldu. 1974 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bursa´daki Göğüs Hastalıkları Hastanesi Tıp Fakültesi hastanesine dönüştürülerek eğitim-öğretime başlandı. Prof. Dr. Fikret Karaca Bursa Tıp Fakültesinin kurucu dekanı seçildi. 1975 yılında Bursa Üniversitesi kurulunca Bursa Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürdü ve 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi adını aldı.
Fakültenin Temel Tıp Bilimleri bölümü 1985´den, klinikler ise 1992 yılından itibaren Görükle yerleşkesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hizmet vermektedir.
Fakültemiz kuruluşundan bu yana 6205 Tıp Doktoru ve 1529 uzman hekim yetiştirmiştir.
Fakültemiz zengin bir kütüphaneye ve online olarak çok sayıda tıp dergisine ulaşma imkanına sahiptir.
Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri teknolojik olanaklara sahip U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde 885 yatak mevcuttur. Bu merkez, 2007 yılında uluslararası bir kuruluş olan JCI tarafından akredite edilmiş, ayrıca SGS´den ISO 9001-2000 kalite belgesini almıştır. Şehir merkezinde yer alan ve fakültemize bağlı tarihi binalarda bulunan Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde hem öğrenci eğitimi ve hem de hastalara yönelik hizmet verilmektedir. Bu merkezde hastalara kaplıca imkanları da sunulmaktadır.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditizasyon Kurulu tarafından 2012 yılında akredite edilmiştir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm tıp alanında 360 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıp alanında Tıp Doktoru ünvanına sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. TC uyruklu olmayan öğrenciler ise hükümetler arası anlaşmalara göre ( Hükümet Burslusu, Türk Cumhuriyetleri Sınavı Sonucu, İslam Kalkınma Bankası Burslusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ) kabul edilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıp alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin/stajların ve aile hekimliği polikliniklerinde gözlem, acil biriminde nöbetler, kronik hasta ev ziyareti, klinik öncesi araştırma ve sunum ve seminer gibi diğer faaliyetlerin (toplam 360 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Vizyon : Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimini gerçekleştiren, evrensel tıp bilimine katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, yetiştirdiği hekimler, ürettiği bilgi ve hizmet ile örnek gösterilen ve üyesi bulunmaktan onur duyulan seçkin bir tıp fakültesi olmak,
Misyon; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, çağdaş tıbbi bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, çevresine önderlik edebilecek yapıda, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yurtsever hekimler yetiştiren nitelikli bir tıp eğitimi vermeyi hedeflemiştir.
Ayrıca, öncelikle hizmet verdiği toplum ile ilgili olmak üzere, tüm insanlığın sağlık sorunlarına yönelik araştırma yapma işlevlerini ve topluma sağlık hizmeti sunma yükümlülüğünü evrensel ölçütlerde yürütmeyi, ulusun ve insanlığın sağlığını korumak, sürdürmek ve geliştirmek için gerekli olan bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi, sahip olunan bilgileri etkin bir biçimde kullanmayı ve yaymayı görev edinmiştir.
Bu vizyon ve misyon doğrultusunda öğrencilerimiz, bir yıllık zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından sonra Tıp Fakültesi altı yıllık eğitim ve öğretiminde, ilk 6 yarıyıl (1.2.3. sınıflar) temel ve klinik bilimlere ait -temel müfredatın kuramsal ve uygulamalı olarak okurlar. Bu dönemde öğrenciler tam katılımlı sınıf dersleri veya daha küçük gruplarla yaptıkları laboratuar uygulamaları ile bu bilgileri alırlar. Öğrenciler, 4 ve 5. sınıflarda klinik stajlarını tamamlarlar. Belirtilen dönemlerin sonunda belirlenen kredi yükünü ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciler toplam 12 ay aile hekimliği dönemi öğrencisi olurlar. Bu dönemi de başarı ile tamamlayanlar tıp doktoru ünvanını alırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir.
2. İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
3. Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
4. Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
5. Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
6. Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
7. Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular.
8. Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir.
9. Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
10. Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
11. Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
12. Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
13. Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
14. Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
15. Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
16. Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
 • Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
 • Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
 • Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
 • Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1,2 2,3
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1,3
Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular. 1,2
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1,2 2,3
Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir. 1,2 1,3
Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir. 1,2 1
Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir. 1,2
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1,2 2
Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 1,2 1,4
İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 1,2 1
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm öneriler
2-Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
3-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
4-Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1 1
İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 1 1,2
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1 2,3
Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1,2 1,3,4,6
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1,2 1,2,4,5,6,8
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1,2 1,2,4
Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir. 1
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1
Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 6
İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 6
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1,2 4,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3-Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5-Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6-Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
7-Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
8-Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1,2,3 1
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1,2,3 3,4
Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular. 1,2,3 2
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1,2,3 2,4
Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir. 1,2,3
Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir. 1,2,3
Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir. 1,2,3 2
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 1,2,3 1
Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 1,2,3
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1,2,3 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
4-Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 1,2,3 1,2,7,9
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1,2,3,4,7,8,9
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 1,2,3 1,2,7,9
Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir. 1,2,3 7
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 4,5 2,3,4,5,6,7,8,9
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
7-Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
8-Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
9-Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir. 2,3
Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 1,2,3
Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir. 2,3
Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir. 1
Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır. 5
Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir. 1,2,3 1,5
İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 1,2,3 1
Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir. 1,2,3 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
3-Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
4-Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
5-Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tıp Fakültesi mezunları uzmanlık öğrenciliğine başvuru hakkını alırlar. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı´na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları, acil servisler, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve sağlık idaresinde çalışırlar. Devlet hizmeti yükümlülüğü sonrasında yukarıdakilere ek olarak özel sağlık kuruluşlarında ve firmalarda da çalışabilirler. Diğer ülke vatandaşı olan mezunlar uzmanlık öğrenciliğine başvuru hakkını kazanırlar ve ülkelerinin kanunları çerçevesinde çalışırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tıp eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları ve özel sınavları başarmaları durumunda ( Tıpta Uzmanlık Sınavı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Doktora programı) üst derece programlara geçiş yaparlar.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. İlk üç sınıfta Bağıl Değerlendirme uygulanır. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak, laboratuvar sınavı vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma ve Ham başarı notu alt limiti 60 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Blok Eğitim Dönemindeki stajlarda ham başarı notu 60´ın altında olan tüm notlar FF-başarısız olarak verilir. 60 ve üzerindeki notlar ise sabit not aralıkları tablosu kullanılarak harf notuna çevrilir. Aile Hekimliği Döneminde ise, ilgili anabilim dalı tarafından -Başarılı- sayılmaları gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tıp Fakültesinden başarı ile mezun olmak için, ilk beş yılda mevcut olan derslerin tümünü (300 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve aile hekimliği döneminde başarılı olmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Züleyha ALPER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Başkoordinatörü
Tlf: 0 224 2954241
E mail: zalper@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tıp Fakültesi bünyesinde toplam 143 Profesör, 88 Doçent, 24 Yardımcı doçent, 65 Uzman doktor ve 423 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Fakültemizde kuramsal eğitim 3 büyük ve 30´dan fazla küçük derslikte verilmektedir. Bu dersliklerin hemen tamamında internet bağlantılı bilgisayarlar, barkovizyon, ses düzeni gibi tüm teknolojik olanaklar mevcuttur.
Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri teknolojik olanaklara sahip U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde 885 yatak mevcuttur. Bu merkez, 2007 yılında uluslararası bir kuruluş olan JCI tarafından akredite edilmiş, ayrıca SGS´den ISO 9001-2000 kalite belgesini almıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP1003 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1,5 1 0 2,5
TIP1007 HÜCRE BİLİMİ VE BİYOFİZİK Zorunlu 3 0 0 3,5
TIP1017 SİSTEMATİK VE TOPOGRAFİK ANATOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 4
TIP1021 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ I Zorunlu 2 2 0 3,5
TIP1051 TIBBİ BİYOLOJİ Zorunlu 1,5 1 0 2,5
TIPAHEK1 AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİKLERİNDE GÖZLEM - I Zorunlu 0 0 0 0
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP1002 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 1,5 1 0 2
TIP1004 BİYOKİMYA Zorunlu 4,5 1 0 4,5
TIP1006 DOKU BİYOLOJİSİ Zorunlu 2,5 1 0 3
TIP1026 TOPOGRAFİK ANATOMİ Zorunlu 1 2 0 3
TIP1028 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ II Zorunlu 2 2 0 3,5
TIPAHEK2 AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİKLERİNDE GÖZLEM - II Zorunlu 0 0 0 0
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP2003 GENEL EMBRİYOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
TIP2007 KALP DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMİ Zorunlu 4 2 0 6
TIP2009 HEMATOPOETİK SİSTEM Zorunlu 2 2 0 3,5
TIP2015 NÖROANATOMİ Zorunlu 3 2 0 5,5
TIP2017 NÖROFİZYOLOJİ Zorunlu 2,5 1 0 4
TIP2023 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ III Zorunlu 2 0 0 2
TIPACİL1 ACİL NÖBETİ ( GECE ) - I Zorunlu 0 0 0 0
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP2002 METABOLİZMA Zorunlu 4 2 0 5,5
TIP2004 ENDOKRİN SİSTEM Zorunlu 2 0 0 3
TIP2006 ÜROGENİTAL SİSTEM Zorunlu 3 2 0 4,5
TIP2008 GENEL FARMAKOLOJİK PRENSİPLER Zorunlu 1 0 0 2
TIP2010 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ Zorunlu 2,5 1 0 3,5
TIP2014 KLİNİK BİYOKİMYA Zorunlu 1,5 1 0 2,5
TIP2018 AİLE HEKİMLİĞİ Zorunlu 1 0 0 1
TIPACİL2 ACİL NÖBETİ ( GECE ) - II Zorunlu 0 0 0 0
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP3001 HÜCRE ZEDELENMESİ, İLTİHAP VE NEOPLAZİLER Zorunlu 2 0 0 2
TIP3003 MİKROORGANİZMALAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR Zorunlu 4 0 0 5
TIP3005 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 4 0 0 5
TIP3007 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
TIP3009 ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
TIP3011 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 4 0 0 3
TIP3013 MİKROBİYOLOJİ - PATOLOJİ LABORATUVARI Zorunlu 0 2 0 2
TIP3017 ÖZEL EMBRİYOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP3002 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 3
TIP3004 HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 3
TIP3006 ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 4 0 0 4
TIP3008 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI - PSİKİYATRİ Zorunlu 5 0 0 4,5
TIP3010 KAS - HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 3
TIP3012 TIP ETİĞİ Zorunlu 1 0 0 1
TIP3016 TIBBİ GENETİK Zorunlu 2 0 0 2
TIP3128 MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI - III Zorunlu 0 2 0 1
TIP3KHZ KRONİK HASTA EV ZİYARETİ ( ANAMNEZ ALMA ) Zorunlu 0 0 0 0,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
7.- 8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL4051 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Zorunlu 2 0 0 2
TIP4053 ADLİ TIP-I Zorunlu 2 0 0 2
TIP4042 İÇ HASTALIKLARI-I Zorunlu 0 20 0 13
TIP4044 GENEL CERRAHİ Zorunlu 0 10 0 7
TIP4045 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM-I Zorunlu 0 10 0 7
TIP4046 PSİKİYATRİ-I Zorunlu 0 6 0 0
TIP4047 NÖROLOJİ-I Zorunlu 0 6 0 5
TIP4048 KARDİYOLOJİ Zorunlu 0 6 0 5
TIP4052 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI-I Zorunlu 0 20 0 13
Seminerler için tıklayınız. 1
Toplam 60
9.- 10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP5001 DERMATOLOJİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5002 ENFEKSİYON HASTALIKLARI-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5003 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5004 GÖĞÜS HASTALIKLARI - I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5005 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI - I Zorunlu 0 4 0 0
TIP5006 GÖZ HASTALIKLARI - I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5007 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5008 PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5009 ÜROLOJİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5046 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON-I Zorunlu 0 4 0 0
TIP5047 NÖROŞİRURJİ-I Zorunlu 0 4 0 4
TIP5074 ÇOCUK CERRAHİSİ-I Zorunlu 0 4 0 4
Seminerler için tıklayınız. 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 60
11.- 12. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP6001 İÇ HASTALIKLARI - II Zorunlu 0 0 0 10
TIP6002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - II Zorunlu 0 0 0 10
TIP6003 KIRSAL HEKİMLİK Zorunlu 0 0 0 10
TIP6004 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - II Zorunlu 0 0 0 10
TIP6005 ACİL ŞİRURJİ - İLK VE ACİL YARDIM - I Zorunlu 0 0 0 10
TIP6006 PSİKİYATRİ - II Zorunlu 0 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
BEB4015 TEATRAL ESKRİM Seçmeli 2 0 0 3
BEB4023 FUTSAL Seçmeli 2 0 0 3
FLS1409 İNSAN HAKLARI Seçmeli 1 0 0 1
TAR1403 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 1 0 0 1
TIP1053 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1055 MİKROSKOPLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP1057 YAŞAM ANALİZLERİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP1059 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1061 TIBBİ ÖNEMİ OLAN MİKROORGANİZMALAR VE ÇEVRE Seçmeli 1 0 0 2
TIP1063 TIPTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1065 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1069 TEMEL HİSTOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 1 1 0 2
TIP1071 NOBEL TIP ÖDÜLLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1073 TIP TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1075 DUYU ORGANLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP1077 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1083 AİLE PSİKOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS1023 MEDICAL ENGLISH - I ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 4 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4002(1) FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006(1) BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4012(1) ESKRİM FLÖRE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030(1) VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
FLS1018 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH1402 UYGARLIK TARİHİNDE MİSTİK KÜLTÜR Seçmeli 1 0 0 1
TAR1408 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 1 0 0 1
TDS1406 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP1056 TIP TARİHİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1058 HASTA KURTARMA VE TAŞIMA, YARALANMALARDA İLKYARDIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP1062 TIBBİ GENETİĞE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1064 HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP1066 HÜCRE,GEN,EVRİM TEORİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1068 HÜCRELERARASI HABERLEŞME Seçmeli 1 0 0 2
TIP1070 TIP HUKUKU Seçmeli 1 0 0 2
TIP1072 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1074 SAĞLIK EKONOMİSİNE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1078 SUNUM HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP1080 HÜCRE MEMBRAN YAPILARI, DİNAMİĞİ VE KLİNİK KORELASYONLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP1082 TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SORUNLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP1088 MİYOLOJİ Seçmeli 1 1 0 1
TIP1090 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ İLKELERİ İLE DOLAŞIM SİSTEMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS1024 MEDICAL ENGLISH - II ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 4 0 0 4
TIPİS1086 EMERGING PARASITES İN TURKEY Seçmeli 1 0 0 1
TPR1404 TOPRAK VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 1 0 0 1
TRH1022 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003 PLATES YENİ BAŞLAYAN Seçmeli 2 0 0 3
BEB4005 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4013 ESKRİM EPE Seçmeli 2 0 0 3
BEB4015 TEATRAL ESKRİM-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4025 TENİS ORTA SEVİYE Seçmeli 2 0 0 3
BTK2401 AKAROLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2031 HEMATOPOEZ VE KAN HÜCRELERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2037 ÖZEL BİYOKİMYA Seçmeli 1 0 0 2
TIP2043 VİTAMİNLERİN BİYOKİMYASAL İŞLEVİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2045 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2049 OSTEOLOJİ Seçmeli 1 1 0 2
TIP2073 ELEKTROFİZYOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2077 KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2081 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP2089 HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2091 NÖRONAL VE GLİAL HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2093 HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFET TIBBI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2095 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 1 0 0 2
TIP2097 EGZOTİK VİRUSLAR VE HASTALIKLARININ TANISI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2099 TEMEL İMMÜNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2101 PELVİS VE PERİNE KLİNİK ANATOMİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2103 HEKİM-TIBBİ ENDÜSTRİ İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2105 TÜRK SAĞLIK TARİHİNDE KADIN Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS2021 MEDICAL ENGLISH - III ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 2 0 0 2
TIPİS2039 ADVENCED RESEARCH TECHNIQUES IN MEDICAL SCIENCES Seçmeli 1 0 0 2
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4040 BADMİNTON II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4014 ESKRİM EPE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4024 FUTSAL II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4038 MASA TENİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
BYL2402 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 1
GSG2404 SANAT KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
GSG2406 MALZEME BASKI Seçmeli 2 0 0 3
TIP2032 OTONOM SİNİR SİSTEMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2040 KRANİAL SİNİRLER Seçmeli 1 0 0 1
TIP2042 VAZOAKTİF PEPTİDLER Seçmeli 1 0 0 2
TIP2044 LİPOPROTEİNLER, METABOLİZMALARI VE İLGİLİ BOZUKLUKLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP2054 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2058 YARDIMLI ÜREME YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2068 SU VE ELEKTROLİT DENGESİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2070 TERATOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2072 ENZİMOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2076 TIBBİ DEONTOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2088 SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN KESİTSEL ANATOMİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2090 YÜZEYSEL ANATOMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2092 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARININ İŞLEVLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2094 MİKROORGANİZMALARA KARŞI İMMÜN YANITTA EFEKTÖR MEKANİZMALAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP2098 MOLEKÜLER İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2102 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2106 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2108 RADYOBİYOLOJİ VE RADYASYONDAN KORUNMA Seçmeli 1 0 0 2
TIP2110 ÇOCUK İSTİSMARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2114 ANEMİLER VE ERİTROSİT HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP2116 EMBRİYONAL VE FETAL GELİŞİM ANOMALİLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2118 HASTALIKLARIN TANI VE TAKİBİNDE GENETİK ANALİZLERİN YERİ VE ÖNEMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2120 GEN TEDAVİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2122 LOKOMOTOR SİSTEM FONKSİYONEL ANATOMİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2124 NÖROŞİRURJİYE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 1
TIP2128 BİYOKİMYA TESTLERİ VE KLİNİK ÖNEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TIP2128 BİYOKİMYA TESTLERİ VE KLİNİK ÖNEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
TIP2130 HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP2132 DENGE VE POSTÜR DENETİMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP2138 ÜÇ BOYUTLU SANAL BÖLGESEL ANATOMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS2020 MEDICAL ENGLISH - IV ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 2 0 0 2
TIPİS2066 APOPTOZİS Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS2100 BASIC SCIENCE OF CANCER Seçmeli 1 0 0 2
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4011 ESKRİM FLÖRE Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
TIP3035 ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLUNUM SİSTEMİ ALERJİLERİNE YAKLAŞIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3043 HİPERTANSİYON VE İSKEMİK KALP - DAMAR HASTALIKLARININ KLİNİK FARMAKOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3045 TIP LABORATUVARLARININ İÇERİKLERİ, BAŞARI VE GÜVENİRLİLİKLERİNİN SAĞLANMASINDA GEÇERLİ OLAN TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 1 0 0 1
TIP3049 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3055 SOSYAL KOŞULLARIN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDAKİ ROLÜ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3057 ASTIM VE ALLERJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3059 BAŞAĞRILARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3061 TROMBOZ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3067 CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR Seçmeli 1 0 0 1
TIP3069 MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3073 YENİDOĞAN VE PROBLEMLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3075 PSİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME: NORMAL VE ANORMAL RUHSAL DURUM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3079 ARİTMİLER VE EKG Seçmeli 1 0 0 2
TIP3087 İSKEMİK KALP HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3093 KALP YETMEZLİĞİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3097 ÇEVRESEL NEDENLİ ACİLLER Seçmeli 1 0 0 2
TIP3111 TANATOLOJİ - ÖLÜM BİLİMİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3127 AĞIR KAFA TRAVMALARINDA TEDAVİ PRENSİPLERİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP3133 DERMATOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 1 0 0 1
TIP3137 KANSERBİLİM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3139 UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI Seçmeli 1 0 0 1
TIP3149 PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3151 CERRAHİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3159 ROMATİZMAL HASTALIKLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3161 TIP EĞİTİMİ VE SİNEMA: MEDİSİNEMA Seçmeli 1 0 0 2
TIPGS3143 SİGARA VE SAĞLIK Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS3019 MEDICAL ENGLISH - V ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 2 0 0 2
TIPİS3123 INFECTION IMMUNOLOGY Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS3163 SCIENTIFIC WRITING IN MEDICINE I Seçmeli 1 0 0 2
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4008(3) TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4016(3) TEATRAL ESKRİM II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026(3) TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4032(3) BİSİKLET II Seçmeli 2 0 0 3
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 0 0 2
TIP3032 BEYİN DAMAR HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3034 SPOR HEKİMLİĞİ-I Seçmeli 1 0 0 2
TIP3036 TÜRKİYE'DE SORUN OLAN BULAŞICI HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3042 GIDA VE SU İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3044 ÇOCUKLUK ÇAĞI ALT SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3048 KAS - İSKELET SİSTEMİ AĞRILARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3054 BÖBREK TRANSPLANTASYONU Seçmeli 1 0 0 2
TIP3060 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP3066 ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNE YAKLAŞIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3068 DİABETES MELLİTUS Seçmeli 1 0 0 2
TIP3070 MYELİN HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3072 NORMAL DOĞUM Seçmeli 1 0 0 1
TIP3078 TİROİD HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3082 DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE DEMANSLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3084 ÇOCUKLARDA NEFROLOJİK SORUNLARA GENEL BAKIŞ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3086 SİTOPATOLOJİ Seçmeli 1 0 0 1
TIP3090 SİSTEMİK HASTALIKLARDA BÖBREK Seçmeli 1 0 0 2
TIP3092 SİNDİRİM SİSTEMİ VE KARACİĞER HAST. Seçmeli 1 0 0 2
TIP3094 EPİLEPSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3102 HİPERTANSİYON Seçmeli 1 0 0 2
TIP3124 GENEL ÜROLOJİ UYGULAMASINDA ACİL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3134 YANIKLAR VE TEDAVİLERİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3140 PRATİK GÖZ HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3142 YOĞUN BAKIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3174 CERRAHİDE PROPEDÖTİK SEMPTOMDAN TEŞHİSE Seçmeli 1 0 0 2
TIP3176 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA ETYOLOJİK TANI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3178 PRİMER İMMÜN YETMEZLİK Seçmeli 1 0 0 2
TIP3182 EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 2
TIP3184 GÖĞÜS CERRAHİSİNDE OPERASYONEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 1 0 0 2
TIP3186 TORAKSIN CERRAHİ ANATOMİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TIP3188 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SIK KARŞILAŞILAN NÖROLOJİK SORUNLARA YAKLAŞIM Seçmeli 1 0 0 2
TIP3190 ÇOCUKLARDA ORTOPEDİK DEFORMİTELER VE ÖZÜRLÜLÜK Seçmeli 1 0 0 1
TIP3192 ÇOCUKLARDA EKG DEĞERLENDİRME Seçmeli 1 0 0 2
TIP3194 YARALANMALARDAN KORUNMA Seçmeli 1 0 0 2
TIP3196 SCIENTIFIC WRITING IN MEDICINE II Seçmeli 1 0 0 2
TIP3198 SANAL HASTA Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS3018 MEDICAL ENGLISH - VI ( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE ) Seçmeli 2 0 0 2
TIPİS3172 GYNECOLOGICAL ONCOLOGY FOR BEGINNERS Seçmeli 1 0 0 2
TIPİS3196 SCIENTIFIC WRITING IN MEDICINE II Seçmeli 1 0 0 2
9.- 10. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP5054 KALP DAMAR CERRAHİSİ Seçmeli 0 8 0 0
TIP5055 GÖĞÜS CERRAHİSİ Seçmeli 0 8 0 0
TIP5056 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5057 NÜKLEER TIP Seçmeli 0 8 0 0
TIP5058 RADYASYON ONKOLOJİSİ Seçmeli 0 8 0 0
TIP5059 SPOR HEKİMLİĞİ Seçmeli 0 8 0 0
TIP5061 DERMATOLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5062 ENFEKSİYON HASTALIKLARI - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5063 GÖĞÜS HASTALIKLARI - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5064 RADYOLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5065 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI - II Seçmeli 0 8 0 0
TIP5066 GÖZ HASTALIKLARI - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5067 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5068 ÜROLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5069 PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5070 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5071 NÖROLOJİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5072 NÖROŞİRURJİ - II Seçmeli 0 8 0 4
TIP5073 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Seçmeli 0 8 0 4
TIP5075 ÇOCUK CERRAHİSİ II Seçmeli 0 8 0 4
11.- 12. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIP6045 SEÇMELİ(AİLE HEKİMLİĞİ) Seçmeli 0 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr