Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çevre Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Çevre Mühendisliği Bölümü, mühendislik ve bilimin prensiplerini uygulayarak çevre kalitesini korumak ve artırmak için çalışan mühendisler yetiştirmek amacıyla 1991 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve ilk lisans öğrencileri 1992 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Lisans programının yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları da devam etmektedir. Çevre Mühendisliği Bölümü, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek mühendisler yetiştirmek amacıyla programını, kalite güvencesi ve uluslararasılaşma kavramlarını baz alarak düzenlemektedir. Bu amaç doğrultusunda, bölümümüzde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibarıyla %30 İngilizce eğitime geçilmiştir. Bu kapsamda, 1 yıl yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır. Ayrıca bölüm 2012 yılından bu yana MÜDEK tarafından akredite olup, EUR-ACE etiketine sahiptir. 2021 yılı itibarıyla bölümümüzdeki lisans öğrencisi sayısı, 36´sı yabancı uyruklu olmak üzere, toplam 410’dur. Bölümden mezun olan lisans öğrencisi sayısı ise Şubat 2021 itibarıyla 957´dir.
2
Verilen Derece
Bölüm, yükseköğretimde Çevre Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanarak program yeterlilikleri sağlandığında, Çevre Mühendisliği Lisans derecesine sahip olunmaktadır.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Aday öğrencilerin Çevre Mühendisliği Bölümü´ne yerleştirilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavdan sayısal (SAY) puan türünde, yeterli yerleştirme puanını almış olmaları gerekmektedir. Bölüme ayrıca “Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği” ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca yatay ve dikey geçiş yolu ile de öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve yerleştirme işlemleri ise, “Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için, tabi olunan ders planına göre alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (en az 240 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve stajın tamamlanmış olması gerekmektedir.
7
Program Profili
Çevre Mühendisliği Bölümünün amacı Çevre kalitesinin geliştirilmesine odaklanan, uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve hizmetleri ile toplumun ve endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayan, bilimsel çalışmaları, mezunları ve faaliyetleri ile örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.
Çevre Mühendisliği yeterliliklerinin kazandırılması için öğrencilere Matematik ve Temel Bilimler derslerinin yanı sıra, tasarım çalışmalarını da kapsayan mesleki zorunlu ve seçmeli dersler verilmekte, mesleki projeler yaptırılmaktadır. Ayrıca laboratuvar çalışmaları, seminer ve teknik geziler ile öğrenci kazanımları pekiştirilmektedir. Öğrenciler 40 gün işletme stajı, 15 gün laboratuvar stajı olmak üzere toplam 55 gün staj yapmaktadır.
1.ve 2. Sınıfta temel bilimler ve temel mühendislik dersleri ağırlıktayken, 3. ve 4. Sınıfların ders planlarında mesleki zorunlu ve seçmeli dersler ağırlıklı olarak yer almaktadır. 1. sınıfta ortak zorunlu dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II, Türk Dili I ve II, Yabancı Dil I ve II) okutulmaktadır. Lisans eğitimi boyunca alınan derslerin yaklaşık %25’i seçmeli, %75’i zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Çevre Mühendisliği Bölümü, Avrupa’daki çeşitli üniversitelerle yaptığı ikili anlaşmalar ile öğrencilerinin Erasmus programı kapsamında yurtdışında eğitim görmesine imkân sağlamakta ve aynı zamanda yurtdışından öğrenci kabul etmektedir. Bölümümüz, dahil olduğu Mevlana Değişim Programı ile dünyanın tüm bölgelerinde eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından bu yana bölümümüz ve diğer yurtiçi yükseköğretim kurumları arasındaki Farabi Değişim Programı da devam etmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 1
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1,2 2
1,2
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2 5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 1,2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 1 1
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2,3
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 1,2 2
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1,2
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1,2 1
2
3
1,2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2,3
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1,2,3 1
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2,3,4,5
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 1,2,3,4,5 2
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
1,2,3,4,5 5
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 1,2,3,4,5 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 1,2,3 2
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1,4,6
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 5
1,2,3
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 3
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3,4
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar ile bakanlıklara bağlı genel müdürlükler, il müdürlükleri, il/ilçe belediyeleri, üniversiteler gibi çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca özel sektördeki her türlü endüstrinin çevre kirliliği ve atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde görev alabilmektedirler. Mezunlarımız, Altyapı ve Çevre yatırımlarının planlanması, tasarımı, inşaatı ve işletilmesi gibi hizmetleri gerçekleştiren mühendislik firmaları da kurabilmekte veya bu firmalarda istihdam edilebilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakatta başarılı olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilmektedirler. Yüksek lisans başvurularında 4´lük sistemde 2,25 (100´lük sistem için 59,16) not ortalaması aranmaktadır. Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuranların not ortalamasının ise 4’lük sistemde en az 3 olması beklenmektedir. Yüksek lisans ve doktora başvurularında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından da geçerli not alınması gerekmektedir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirmesi “Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği”nin 32.maddesine göre yapılmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarı ile tamamlamak için Öğrencinin Çevre Mühendisliği Lisans ders planında yer alan tüm dersleri (en az 240 AKTS) başarması, GANO`sunun en az 2,00 olması, 55 iş günü zorunlu stajını yapması ve staj komisyonu tarafından stajın başarılı bulunması, bitirme tezi yapması ve bu tezin sınav jürisi tarafından başarılı bulunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Feza Karaer
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
16059 Nilüfer/ Bursa/ Türkiye
Tel: 00 90 224 294 21 08
e-posta: karaer@uludag.edu.tr
Lisans Programı Koordinatörü
Doç. Dr. Gizem EKER ŞANLI
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
16059 Nilüfer/ Bursa/ Türkiye
Tel: 00 90 224 294 21 16
e-posta: geker@uludag.edu.tr
Bologna Birim Koordinatörü
Prof. Dr. F. Olcay TOPAÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
16059 Nilüfer/ Bursa/ Türkiye
Tel: 00 90 224 294 21 09
e-posta: olcaytopac@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çevre Mühendisliği Bölümünün 3600 m2`lik kapalı alana sahip binası içerisinde 9 araştırma laboratuvarı (Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarı, Su Kirliliği Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuvarı I, Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuvarı II, Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Model Laboratuvarı, Çevre Kimyası ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı, Hava Kirliliği Laboratuvarı) , 1 genel öğrenci laboratuvarı, öğrenci bilgisayar laboratuvarı ve 8 derslik bulunmaktadır. Bölüm binasında 26 kişilik kapasiteye sahip bir toplantı/seminer odası yer almaktadır. Ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölümü binasında bulunan Aykut Barka toplantı salonu ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü konferans salonu, fakülte toplantıları, davetli konuşmacıların seminerleri, yüksek lisans dersleri ve tez savunma sınavları için kullanılabilmektedir. Mühendislik fakültesi ana binasında öğrenciler tarafından kullanılan bir kafeterya mevcuttur. Ayrıca, akademik personelin kullanımına yönelik bir kampüs yemekhanesi bulunmaktadır. Kampüste akademik personelin baskı ve doküman çoğaltma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir matbaa yer almaktadır.
Çevre Mühendisliği bölümünde tamamı daimi statüde görev yapan toplam 21 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0 2 6
CEV1031 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
FZK1071E BASIC PHYSICS I Zorunlu 3 0 2 6
KIM1077 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
MAK1003 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 3
MAT1071E CALCULUS I Zorunlu 3 2 0 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 33
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV1038E ENVIRONMENTAL ENGINEERING Zorunlu 2 0 0 4
FZK1072E BASIC PHYSICS II Zorunlu 3 0 2 6
INS1012 STATİK Zorunlu 3 0 0 4
MAK1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
MAT1072 MATEMATİK II Zorunlu 3 2 0 6
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV2025E ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I Zorunlu 2 0 2 5
CEV2051 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 2 5
INS3053 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 1 5
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
MAT2017 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
MAT2083 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV2026 ÇEVRE KİMYASI II Zorunlu 2 0 2 4
INS3054 HİDROLİK Zorunlu 2 1 0 4
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
MAK2005 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
MAK2007 TERMODİNAMİK I Zorunlu 3 0 0 5
MAK3044 NUMERICAL ANALYSIS Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV3023E UNIT OPERATIONS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING Zorunlu 3 1 1 5
CEV3025 BİYOKİMYASAL PROSESLER Zorunlu 2 1 0 3
CEV3027 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 1 0 3
CEV3029 SU GETİRME VE KANALİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
CEV3031 HAVA KİRLİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV3028 İÇME SULARININ ARITILMASI Zorunlu 2 1 0 4
CEV3030E WASTEWATER ENGINEERING Zorunlu 2 1 0 4
CEV3032E AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING Zorunlu 2 1 0 4
CEV3034 KATI ATIK YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 0 4
CEV3074 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ Zorunlu 0 4 0 3
CEV3100 ÇEVRE HUKUKU VE MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV4041E INDUSTRIAL POLLUTION AND CONTROL Zorunlu 2 1 0 5
CEV4043E MARINE OUTFALL SYSTEMS Zorunlu 2 0 0 4
CEV4107 BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK DERSİ Zorunlu 0 1 0 1
CEV4121 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Zorunlu 1 2 0 4
CEV4123 ÇEVRESEL MODELLEME Zorunlu 2 1 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV4006 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 0 4 0 5
CEV4106 SEMİNER Zorunlu 0 1 0 1
CEV4112 STAJ Zorunlu 0 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV2035 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ JEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2037 ÇEVREYLE UYUMLU YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV2039 ATIKSULARIN SINIFLANDIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
CEV2101 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2103 TÜRKİYEDE ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
BED1116 MASA TENİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BED1122 TREAKİNG-ORİENTRİNG Seçmeli 2 0 0 3
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0505 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0510 FOTOĞRAF II Seçmeli 1 0 2 3
IIB1003 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB2001 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB3002 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
IIB4001 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
IIB4003 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4004 GENEL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
IIB4006 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
IIB4008 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
IIB5004 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB5005 ÇEVRE YÖNETİMİ ISO14000 Seçmeli 2 0 0 3
IIB6001 AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
IIB7003 ALTI SİGMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK2027 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK3028 PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV2042 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2100 KÜTLE TRANSFERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2104 GÖL KİRLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2106 ÇEVRE MÜHENDİSLERİ İÇİN RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2102 ETKİN SUNUŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV3049 SU TEMİNİ TARİHÇESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3065 AKADEMİK ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3037 ÇEVRE PLANLAMA VE UYGULAMA ESASLARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3045 TOPRAK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3047 METALLER VE TOKSİK ORGANİK BİLEŞİKLERİN MİKROBİYAL YÖNTEMLERLE GİDERİMİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3061 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
CEV3063 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
INS3071 ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
CEV3017E PRINCIPLES OF WATER QUALITY CONTROL Seçmeli 2 0 0 4
CEV3059E INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL SOIL CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 4
CEV3067E CLIMATE CHANGE Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV3102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3104 ATIKLARIN GERİDÖNÜŞÜMÜ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3036 ATIKSU TOPLAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3044 ATIKSU POMPALARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3046 KİMYASAL ARITMA VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3048 FİZİKSEL ARITMA VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3078 ATIKSULARIN ARITIMINDA BİYOLOJİK SÜREÇLER Seçmeli 2 0 0 3
CEV3082 KIYI EKOSİSTEMİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3108 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
END3072 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
INS3052 HİDROLOJİ Seçmeli 2 1 0 3
CEV3018E WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL Seçmeli 2 0 0 4
CEV3050E ATMOSPHERIC CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 4
CEV3106E MARINE POLLUTION Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4024 FUTSAL II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4037 MASA TENİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4038 MASA TENİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4039 BADMİNTON I Seçmeli 2 0 0 3
BED1108 BADMİNTON Seçmeli 2 0 0 2
CEV4013 ÖLÇME VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
CEV4047 ARITMA ÇAMURLARININ TASFİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4049 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4055 ATIKSULARIN BİYOLOJİK ARITIMI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4069 HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM ESASLARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4079 ATIKSULARDAN BİYOLOJİK NUTRİENT GİDERİMİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4089 KİRLİLİK ÖNLENMESİ VE ATIK AZALTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4125 TOPRAK VE YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4017E AIR POLLUTION SCIENCE Seçmeli 2 0 0 4
CEV4061E ADVANCED TREATMENT TECHNOLOGIES Seçmeli 2 0 0 4
CEV4093E HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT Seçmeli 2 0 0 4
CEV4127E TOXICITY DETERMINATION TECHNIQUES İN BIOLOGICAL TREATMENT Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV4018 ARITMA TESİSLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4048 ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4072 ATIKSULARIN GERİ KULLANIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4086 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4090 AKTİF ÇAMUR MİKROBİYOLOJİSİNİN PROSES KONTROLÜNDE KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4094 İÇME SULARINDA DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ VE KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
CEV4096 DEPONİ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4110 KATI ATIKLARIN BİYOLOJİK DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4102E ANAEROBIC TREATMENT Seçmeli 2 0 0 4
CEV4104E OPERATION OF SOLID AND HAZARDOUS WASTE DISPOSAL FACILITIES Seçmeli 2 0 0 4
CEV4108E CONTAMINATED SOILTREATMENT TECHNOLOGIES Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr