Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çevre Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1991 yılında kurulmuş, kuruluşu takiben 1992 yılında 30 öğrenci ile lisans programı başlatılmıştır. Bölümün müfredatı insanlığın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda birkaç kez değişmiştir. Hâlihazırda bölümde 386 Lisans, 32 Yüksek Lisans ve 13 Doktora öğrencisi bulunmaktadır. Çevre Mühendisliği lisans derecesi için tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 152 (240 AKTS)´dir.
Çevre Mühendisliği Lisans Programı 2011 yılında Türkiye´de mühendislik eğitiminin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği´ne (MÜDEK´e) akredite olmak için başvuruda bulunmuştur. Akreditasyon sürecinde lisans programı temel bilimler, mühendislik bilimleri, mühendislik tasarımı ve beşeri içeriği bakımından revize edilmiştir. Akreditasyon çalışmalarının bir parçası olarak lisans programındaki zorunlu ve seçmeli derslerin oranı %25´in üzerine çıkarılmıştır.
Bölüm sadece eğitim kalitesi ile tanınmamakta aynı zamanda bölümde seçkin araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Çevre mühendisliği konuları öğretim üyeleri tarafından üzerinde çalışılan çeşitli araştırma projeleri kapsamında geniş bir yelpazede incelenmektedir.
Bölümümüzdeki araştırmacılar çalışmalarında sayısal ve analitik yöntemleri, farklı deneysel tabanlı araştırmaları, uygun araç ve teknolojiyi kullanarak yerel, ulusal ve uluslararası çevre sorunlarının çözümlenmesine bilimsel yaklaşımlar getirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Bölüm, Uludağ Üniversitesi Kampusu içerisinde merkezi çevre laboratuarının geliştirilmesinde öncü bir rol üstlenmiştir.
Bölüm, doktora derecesine sahip 15 öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Öğretim üyeleri, lisans ve yüksek lisans dersleri ve araştırma faaliyetlerinin her ikisinde aktiftir.
Bölüm akademik olarak iki anabilim dalı olarak organize edilmiştir;
1. Çevre Bilimleri
- Çevre Kimyası
- Çevre Mikrobiyolojisi
2. Çevre Teknolojisi- Su Kirliliği Kontrolü
- Hava Kirliği Kontrolü
- Atık Yönetimi
Çevre Mühendisliği lisans programı, öğrencilere Çevre Mühendisliği temellerinin ana ilkelerinin yanı sıra ilgili alanlarda geniş bir altyapı sağlamaktadır.
2
Verilen Derece
Program müfredatı kapsamında yer alan 152 kredinin (240 AKTS) tamamlanmasıyla Çevre Mühendisliği Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Aday öğrencilerin Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü´ne yerleştirilmelerinde lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından düzenlenen LYS´den yeterli yerleştirme puanını almış olması gerekir. Çevre Mühendisliğine kayıt yaptıran aday Uludağ Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. Kayıt süresi içinde ilgili kuruma başvuru yapmayan adaylar, Uludağ Üniversitesi öğrencisi olma hakkını kaybederler. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler Uludağ Üniversitesi´ne kayıt yaptıramazlar. Öğrenciler Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü´nün düzenlediği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi almadan doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler. Yabancı uyruklu öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS)´na ve Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü´ne yerleştirilirler. YÖS sınavı ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler, her Öğretim döneminde kayıt yenilemek için öğrenim harçlarını yatırırlar. TCS ile gelen öğrenciler ise burslu okurlar. Kayıt, kimlik çıkartılması vb. işlemler için herhangi bir ücret ödemezler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün lisans programında mevcut olan her bir ders için Ham Başarı Puanı (HBP); öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ortalamasının % 50´sinin, final sınav notunun %50´sine ilavesi ile elde edilen nottur. Ham notlar Uludağ Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu´nda belirtilen yöntemlerle harf notlarına dönüştürülür. Harf notunun CC (2,0)´den yüksek olduğu durumda öğrenci başarılı sayılır. Öğrenci dönem içerisinde almış olduğu derslerden başarısız olduğu taktirde yaz öğretiminde ders alabilir. Yaz öğretimi ise bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en az 10 iş günü sonra olacak şekilde Üniversite senatosu tarafından belirlenir. Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler en geç bahar yarıyılının ilk 10 iş günü içinde kesinleşir ve ilan edilir. Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 10 (on) kredi saati aşmayacak şekilde açılan derslere kayıt yaptırabilir. Öğrencinin, Üniversitede öğrenim gördüğü süre içinde başarı durumunun ölçüsü olan Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO), her bahar yarıyılının ve yaz okulunun sonunda hesaplanır. Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi uygulamakta ve dört yılın sonunda bir Çevre Mühendisliği lisans mezununun sahip olması gereken mesleki bilgi ve yeterlilikleri sağlamaya çalışmanın yanı sıra mezunlarına temel mühendislik ve araştırmacı formasyonu kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bölüm meslek eğitimi vermek için Matematik ve Temel Bilimler derslerini, mesleki konuları içeren zorunlu ve seçmeli dersleri, laboratuar çalışmalarını, staj uygulamasını ve bunların dışında seminer ve teknik gezileri yöntem olarak uygulamaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
15. )
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • )
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
) 1,2
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 1,2 3
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1,2 2
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2 5
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 1
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2
3
1,2 3
) 2,3
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 1,2 2
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1,2
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2,3
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5 5
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 1,2,3,4,5 2
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 1,2,3,4,5 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2,3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 5
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3,4
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 3
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1,4,6
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 1,2,3 2
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar: Özel Sektörde - Atıksu Arıtma Tesislerinde - Çevre Danışmanlığı Yapan Bürolarda - Çevresel Projelerin Hazırlanmasında ve Danışmanlığında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında - Belediyelerde - Üniversitelerde- Çeşitli Bakanlıklarda - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - İl Çevre Orman Müdürlüklerinde - TÜBİTAK ve benzeri AR-GE çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda istihdam etmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Bugüne kadar 2010-2011 öğretim yılı dahil olmak üzere bölümden toplam 472 öğrenci mezun olmuştur. Bu oran mühendislik fakültesi mezunlarının %14`üne karşılık gelmektedir. Programı başarı ile tamamlamak için Öğrencinin Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim programında öngörülen ve 152 kredi (240 AKTS) alt sınırı kadar dersi başarması, GANO`sunun en az 2,00 olması, zorunlu fabrika stajını yapması ve staj komisyonu tarafından stajın geçerli görülmesi, bitirme tezi yapması ve sınav jürisi tarafından başarılı bulunması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Çevre Mühendisliği Bölümü Bologna Koordinatörü
Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR
Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı
16059 Görükle Bursa Türkiye
Tel: 00 90 224 294 21 05
Faks: 00 90 224 442 91 48
e-posta: akal@uludag.edu.tr
Çevre Mühendisliği Bölümü Program Başkanı
Prof. Dr. Kadir KESTİOĞLU
Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı
16059 Görükle Bursa Türkiye
Tel: 00 90 224 294 21 02
Faks: 00 90 224 442 82 43
e-posta: kestioglu@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çevre Mühendisliği bölümünde tamamı daimi statüde görev yapan 6 profesör, 8 doçent, 2 yardımcı doçent, olmak üzere toplam 15 öğretim üyesi bulunmaktadır. 4 doktora derecesine sahip öğretim görevlisi, 5 doktora derecesine sahip 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümde lisans eğitim programında 2011-2012 öğretim yılında 76 öğrenci 1.sınıfta, 73 öğrenci 2.sınıfta, 72 öğrenci 3.sınıfta, 157 öğrenci 4.sınıfta kayıtlıdır.
Çevre Mühendisliği Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin 9 bölümünden biridir. Çevre Mühendisliği Bölümünün 1800 m2`lik kapalı alana sahip binası içerisinde 9 laboratuarı, 1 öğrenci laboratuarı ve 5 (Ç5 dersliği Elektronik Mühendisliği ile ortak kullanılmakta) derslik bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin ve bölüm sekreterinin ofisleri binanın birinci ve ikinci katlarında yer almaktadır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ana binasında 109 kişilik kapasiteye ve bölüm binasında 26 kişilik kapasiteye sahip birer toplantı/seminer odası yer almaktadır. Ahmet Rasim Büyüktür toplantı odası ana binada yer almakta, Fakülte toplantıları, davetli konuşmacıların seminerleri, yüksek lisans dersleri ve tez savunma sınavları için kullanılmaktadır. Ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölümü binasında bulunan Aykut Barka toplantı salonu ise 200 kişi kapasitesiyle kullanılabilmektedir.
Çevre Mühendisliği Bölümündeki lisans derslerinin önemli bölümü Çevre Mühendisliği binasında bulunan sınıflarda (Ç1, Ç2, Ç3, Ç4 ve Ç5) verilmektedir. Öğrenciler, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Binasında bulunan bilgisayar laboratuarlarını ve okuma salonlarını kullanabilmektedir. Aynı binada, hem öğrenciler hem de araştırma görevlileri tarafından kullanılan bir fotokopi merkezi ve bir kafeterya mevcuttur. Ayrıca, öğretim üyelerinin kullanımına yönelik bir sosyal oda mevcuttur. Üniversitemizde, akademik personelin baskı ve doküman çoğaltma ihtiyacı için ayrıca bir matbaa da görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0 2 6
CEV1031 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
FZK1071E BASIC PHYSICS I Zorunlu 3 0 2 6
KIM1077 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
MAK1003 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 3
MAT1071E CALCULUS I Zorunlu 3 2 0 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 33
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV1038E ENVIRONMENTAL ENGINEERING Zorunlu 2 0 0 4
FZK1072E BASIC PHYSICS II Zorunlu 3 0 2 6
INS1012 STATİK Zorunlu 3 0 0 4
MAK1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
MAT1072 MATEMATİK II Zorunlu 3 2 0 6
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV2025E ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I Zorunlu 2 0 2 5
CEV2051 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 2 5
INS3053 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 1 5
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
MAT2017 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
MAT2083 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV2026 ÇEVRE KİMYASI II Zorunlu 2 0 2 4
INS3054 HİDROLİK Zorunlu 2 1 0 4
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
MAK2005 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
MAK2007 TERMODİNAMİK I Zorunlu 3 0 0 5
MAK3044 NUMERICAL ANALYSIS Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV3023E UNIT OPERATIONS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING Zorunlu 3 1 1 5
CEV3025 BİYOKİMYASAL PROSESLER Zorunlu 2 1 0 3
CEV3027 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 1 0 3
CEV3029 SU GETİRME VE KANALİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
CEV3031 HAVA KİRLİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV3028 İÇME SULARININ ARITILMASI Zorunlu 2 1 0 4
CEV3030E WASTEWATER ENGINEERING Zorunlu 2 1 0 4
CEV3032E AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING Zorunlu 2 1 0 4
CEV3034 KATI ATIK YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 0 4
CEV3074 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ Zorunlu 0 4 0 3
CEV3100 ÇEVRE HUKUKU VE MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV4041E INDUSTRIAL POLLUTION AND CONTROL Zorunlu 2 1 0 5
CEV4043E MARINE OUTFALL SYSTEMS Zorunlu 2 0 0 4
CEV4107 BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK DERSİ Zorunlu 0 1 0 1
CEV4121 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Zorunlu 1 2 0 4
CEV4123 ÇEVRESEL MODELLEME Zorunlu 2 1 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV4006 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 0 4 0 5
CEV4106 SEMİNER Zorunlu 0 1 0 1
CEV4112 STAJ Zorunlu 0 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV2035 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ JEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2037 ÇEVREYLE UYUMLU YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV2039 ATIKSULARIN SINIFLANDIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
CEV2101 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2103 TÜRKİYEDE ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
BED1116 MASA TENİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BED1122 TREAKİNG-ORİENTRİNG Seçmeli 2 0 0 3
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0505 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0510 FOTOĞRAF II Seçmeli 1 0 2 3
IIB1003 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB2001 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB3002 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
IIB4001 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
IIB4003 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4004 GENEL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
IIB4006 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
IIB4008 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
IIB5004 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB5005 ÇEVRE YÖNETİMİ ISO14000 Seçmeli 2 0 0 3
IIB6001 AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
IIB7003 ALTI SİGMA Seçmeli 2 0 0 3
MAK2027 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MAK3028 PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV2042 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2100 KÜTLE TRANSFERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2104 GÖL KİRLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2106 ÇEVRE MÜHENDİSLERİ İÇİN RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV2102 ETKİN SUNUŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV3049 SU TEMİNİ TARİHÇESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3065 AKADEMİK ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3037 ÇEVRE PLANLAMA VE UYGULAMA ESASLARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3045 TOPRAK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3047 METALLER VE TOKSİK ORGANİK BİLEŞİKLERİN MİKROBİYAL YÖNTEMLERLE GİDERİMİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3061 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
CEV3063 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
INS3071 ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
CEV3017E PRINCIPLES OF WATER QUALITY CONTROL Seçmeli 2 0 0 4
CEV3059E INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL SOIL CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 4
CEV3067E CLIMATE CHANGE Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV3102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3104 ATIKLARIN GERİDÖNÜŞÜMÜ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3036 ATIKSU TOPLAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3044 ATIKSU POMPALARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3046 KİMYASAL ARITMA VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3048 FİZİKSEL ARITMA VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV3078 ATIKSULARIN ARITIMINDA BİYOLOJİK SÜREÇLER Seçmeli 2 0 0 3
CEV3082 KIYI EKOSİSTEMİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV3108 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
END3072 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
INS3052 HİDROLOJİ Seçmeli 2 1 0 3
CEV3018E WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL Seçmeli 2 0 0 4
CEV3050E ATMOSPHERIC CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 4
CEV3106E MARINE POLLUTION Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4024 FUTSAL II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4037 MASA TENİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4038 MASA TENİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4039 BADMİNTON I Seçmeli 2 0 0 3
BED1108 BADMİNTON Seçmeli 2 0 0 2
CEV4013 ÖLÇME VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
CEV4047 ARITMA ÇAMURLARININ TASFİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4049 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4055 ATIKSULARIN BİYOLOJİK ARITIMI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4069 HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM ESASLARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4079 ATIKSULARDAN BİYOLOJİK NUTRİENT GİDERİMİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4089 KİRLİLİK ÖNLENMESİ VE ATIK AZALTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4125 TOPRAK VE YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4017E AIR POLLUTION SCIENCE Seçmeli 2 0 0 4
CEV4061E ADVANCED TREATMENT TECHNOLOGIES Seçmeli 2 0 0 4
CEV4093E HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT Seçmeli 2 0 0 4
CEV4127E TOXICITY DETERMINATION TECHNIQUES İN BIOLOGICAL TREATMENT Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV4018 ARITMA TESİSLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4048 ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4072 ATIKSULARIN GERİ KULLANIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4086 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4090 AKTİF ÇAMUR MİKROBİYOLOJİSİNİN PROSES KONTROLÜNDE KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
CEV4094 İÇME SULARINDA DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ VE KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
CEV4096 DEPONİ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4110 KATI ATIKLARIN BİYOLOJİK DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
CEV4102E ANAEROBIC TREATMENT Seçmeli 2 0 0 4
CEV4104E OPERATION OF SOLID AND HAZARDOUS WASTE DISPOSAL FACILITIES Seçmeli 2 0 0 4
CEV4108E CONTAMINATED SOILTREATMENT TECHNOLOGIES Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr