Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2013-2014 Akademik yılında KRİMİNALİSTİK Anabilim Dalı adı ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü ile başlamıştır. Bu programın misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, adli incelemeler sırasında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip Kriminalistik uzmanları yetiştirerek bilim ve teknolojiden adalet hizmetlerinde daha etkin yararlanılmasını sağlamaktır.
Program; 06/07/2022 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği´nin 4. maddesi uyarınca, söz konusu anabilim dalı ve programın disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı ile bu ana bilim dalına bağlı disiplinlerarası Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Program Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı olarak devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Yüksek Lİsans
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans programına “Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin öngördüğü seviyede öğrenci kaydı yapılır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları her yarıyılın başında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasından ilan edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bursa Uludağ Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları dikkate alınacaktır. “(1) Anabilim dalı tarafından yapılacak giriş sınavlarına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50/ GANO %50) dikkate alınarak yapılır.” “(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans programına kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %50’si dikkate alınır. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar yüksek lisans için en az altmışbeş (65) puandan itibaren sıralanırlar.” “Başvuruların ön değerlendirilmesinde sınava alınacak olan adayların sayısı, anabilim dalı tarafından önerilen kontenjan on beş (15) ve daha az olan programlarda otuz (30), on beşin (15)’in üzerindeki programlarda ise kontenjan sayısının iki (2) katı olacak şekilde belirlenir.” Anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onanıyla, sınava çağrılacak öğrenci sayısı kontenjanın dört (4) katına kadar çıkarılabilir. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.”
7
Program Profili
Ülkemizdeki Adli Bilimler alanında ihtiyaç duyulan insan gücüne katkı sağlar,
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar
2. Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır.
3. Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır
4. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
5. Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir
7. Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır
8. Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9. Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
10. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Pek çok kamu ve özel sektörde; AR-GE faaliyetlerinde, uzman, uzman yardımcısı, proje yöneticisi ve araştırmacı olarak istihdam edebilir, Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Adli Bilimler Doktora Programı veya diğer ilgili doktora programları
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
“Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" geçerlidir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
16059 Bursa
Tel: 0 224 2942887
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
16059 Bursa
tel:0 224 2941720/2941780/2941690
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Başta Fizik, Kimya, Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerimizin laboratuvarları olmak üzere programa destek veren üniversitemiz laboratuvarlarından,
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB5101 ADLİBİLİMLERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
ADB5103 ADLİ BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
ADB5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
ADB5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB5102 ADLİ BİLİMLERDE ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
ADB5140 ADLİ BİLİMLERDE HUKUK VE ETİK Zorunlu 3 0 0 6
ADB5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
ADB5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
ADB5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
ADB5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
ADB5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB5105 ADLİ BİLİMLERDE BOTANİK Seçmeli 3 0 0 6
ADB5107 ADLİ BİLİMLERDE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5117 ÖRNEK HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5119 AYIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5121 ADLİ ANALİZLERDE İLERİ TEKNİKLER I Seçmeli 3 0 0 6
ADB5123 ADLİ BİLİMLERDE PROTEOM ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5125 İLERİ MİKROSKOPİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5135 ADLİ BİLİMLERDE BİYOKİMYA I Seçmeli 3 0 0 6
ADB5137 ADLİ BİLİMLERDE İZ DELİLLERİ ARAŞTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 6
ADB5139 NÜKLEER TIP Seçmeli 2 2 0 6
ADB5141 ADLİ BİLİMLERDE FİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5143 KAZI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB5136 ADLİ BİLİMLERDE DELİLLERİN KİMYASAL İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5104 KALİTE KONTROLÜ VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5106 ADLİ BİLİMLERDE ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5108 ADLİ BİLİMLERDE DNA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB5114 ADLİ ANALİZLERDE İLERİ TEKNİKLER II Seçmeli 3 0 0 6
ADB5116 ADLİ VERİLERDE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
ADB5118 ADLİ BİLİMLERDE BİYOKİMYA II Seçmeli 3 0 0 6
ADB5120 IMMUNOLOJİK TEKNİKLERİN ADLİ BİLİMLERDE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
ADB5122 İLERİ MİKROSKOPİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
ADB5128 RADYASYONDAN KORUNMA Seçmeli 2 2 0 6
ADB5138 GENEL RADYOFİZİK Seçmeli 2 2 0 6
ADB5142 ZEHİRLİ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 6
ADB5144 UYUŞTURUCU MADDELER VE ZEHİR KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr