Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2020 yılında kurulmuş olup 2020-2021 yılı eğitim öğretim güz döneminde ilk öğrencilerini almıştır.
2
Verilen Derece
Ders müfredatı kapsamında toplam 240 AKTS´lik ders başarı ile tamamlandığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında "LİSANS" derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca, bölüm yönetim kurulunca onaylanan sayılarda yatay geçiş ile bölüm yönetim kurulunca belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan sayılarda dikey geçiş yapan öğrenci kabul edilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olabilmek için müfredatta belirtilen ve toplam 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli dersi başarı ile tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Birey ve toplumların sağlık durumu ve refahını geliştirmek, tedavi yaklaşımları ve korucuyu sağlık programları ile hastalıkların önlenmesini sağlamak ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan, mesleki otonomisi olan ve uluslararası standartlarda lisans düzeyinde eğitim almış fizyoterapistler yetişir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Fizyoterapi alanında kullanabileceği temel tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili temel bilgiye ana hatlarıyla sahiptir.
2. Fizyoterapi uygulamalarında kullanabileceği fizyoterapiye özgü etik, yeterli, güncel ve güvenilir değerlendirme, tedavi programı planlama, uygulama, tedaviyi sonlandırma ve programı değiştirme bilgisine sahiptir.
3. Fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile ilgili kazandığı bilgiyi ilişkilendirerek yorumlar, bireye özgü değerlendirme yöntemlerini uygular, fizyoterapi tanısını koyar, bireye özgü fizyoterapi programını planlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular, gerektiği durumlarda tedaviyi sonlandırır veya programı değiştirir.
4. Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine perspektifinde edindiği bilgileri sorgulama, değiştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
5. Mesleki uygulamalarında, disiplin içi, disiplinler arası ve disiplinler ötesi bağımsız ve etkin çalışabilme yetkinliğine sahiptir.
6. Fizyoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı planlama, bağımsız olarak yürütme, elde ettiği verileri yorumlama ve çalışmayı bir çıktı ile sonlandırma yetkinliğine sahiptir.
7. Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme, yeni fikirler geliştirme, mevcut uygulamaları eleştirel yaklaşımla değerlendirme ve mesleki ilgi alanına yönelme yetkinliğine sahiptir.
8. Fizyoterapi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünce ve soruna ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir.
9. Fizyoterapi ve sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanma yetkindir.
10. Fizyoterapi ile ilgili bilimsel ve klinik verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme yetkinliğine sahiptir.
11. Fizyoterapi ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine perspektifinde edindiği bilgileri sorgulama, değiştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
 • Fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile ilgili kazandığı bilgiyi ilişkilendirerek yorumlar, bireye özgü değerlendirme yöntemlerini uygular, fizyoterapi tanısını koyar, bireye özgü fizyoterapi programını planlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular, gerektiği durumlarda tedaviyi sonlandırır veya programı değiştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Fizyoterapi alanında kullanabileceği temel tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili temel bilgiye ana hatlarıyla sahiptir.
 • Fizyoterapi uygulamalarında kullanabileceği fizyoterapiye özgü etik, yeterli, güncel ve güvenilir değerlendirme, tedavi programı planlama, uygulama, tedaviyi sonlandırma ve programı değiştirme bilgisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Fizyoterapi ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
 • Fizyoterapi ile ilgili bilimsel ve klinik verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme yetkinliğine sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Fizyoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı planlama, bağımsız olarak yürütme, elde ettiği verileri yorumlama ve çalışmayı bir çıktı ile sonlandırma yetkinliğine sahiptir.
 • Mesleki uygulamalarında, disiplin içi, disiplinler arası ve disiplinler ötesi bağımsız ve etkin çalışabilme yetkinliğine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Fizyoterapi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünce ve soruna ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir.
 • Fizyoterapi ve sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanma yetkindir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme, yeni fikirler geliştirme, mevcut uygulamaları eleştirel yaklaşımla değerlendirme ve mesleki ilgi alanına yönelme yetkinliğine sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile ilgili kazandığı bilgiyi ilişkilendirerek yorumlar, bireye özgü değerlendirme yöntemlerini uygular, fizyoterapi tanısını koyar, bireye özgü fizyoterapi programını planlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular, gerektiği durumlarda tedaviyi sonlandırır veya programı değiştirir. 2 2
Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine perspektifinde edindiği bilgileri sorgulama, değiştirme ve geliştirme becerisine sahiptir. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm öneriler
2-Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
3-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
4-Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizyoterapi alanında kullanabileceği temel tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili temel bilgiye ana hatlarıyla sahiptir. 1 1
Fizyoterapi uygulamalarında kullanabileceği fizyoterapiye özgü etik, yeterli, güncel ve güvenilir değerlendirme, tedavi programı planlama, uygulama, tedaviyi sonlandırma ve programı değiştirme bilgisine sahiptir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizyoterapi ile ilgili bilimsel ve klinik verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme yetkinliğine sahiptir. 6 6
Fizyoterapi ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 6 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3-Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5-Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6-Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
7-Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
8-Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizyoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı planlama, bağımsız olarak yürütme, elde ettiği verileri yorumlama ve çalışmayı bir çıktı ile sonlandırma yetkinliğine sahiptir. 3 3
Mesleki uygulamalarında, disiplin içi, disiplinler arası ve disiplinler ötesi bağımsız ve etkin çalışabilme yetkinliğine sahiptir. 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
4-Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizyoterapi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünce ve soruna ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir. 5 5
Fizyoterapi ve sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanma yetkindir. 5 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
7-Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
8-Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
9-Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme, yeni fikirler geliştirme, mevcut uygulamaları eleştirel yaklaşımla değerlendirme ve mesleki ilgi alanına yönelme yetkinliğine sahiptir. 4 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
3-Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
4-Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
5-Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Fizyoterapist olarak mezun edilen öğrencilerimiz ortopedik rehabilitasyon, nöroloji ve nöroşiruriji rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon, serebral paralizi ve kas hastalıkları başta olmak üzere pediatrik rehabilitasyon, el yaralanma ve cerrahilerini takiben rehabilitasyon, romatizmal hastalıklar, kadın sağlığı, sporcu sağlığı, cerrahiler sonrası rehabilitasyon, yoğun bakım, termal uygulamalar başta olmak üzere sağlık turizmi ve mesleki rehabilitasyon gibi sağlığın korunması ve kazanılması hedeflenen birçok alanda çalışabilirler. Ayrıca, ulusal veya uluslararası üniversitelerde akademik ve bilimsel alanlarda çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak fizyoterapist unvanı almış bireyler ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre lisansüstü eğitim programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından alınan "Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği"nin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için müfredatta belirtilen ve toplam 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Görükle Kampüsü, P. K. 16059, Nilüfer, Bursa, Türkiye
Bölüm Sekreterliği:
(+90 224) 295 5374
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 1444 m² kapalı alan içinde bölüme ait 2 uygulama laboratuvarı ile fakülteye ait 4 derslik, 1 amfi ve 2 yüksek öğrenim dersliği bulunmaktadır.
2020 yılında kurulan bölüm kadrosunda tam zamanlı çalışan 2 profesör, 1 doktor öğretim üyesi ile 1 doktor öğretim görevlisi bulunmaktdaır.
Klinik uygulamalar Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi klinikleri, Bursa´daki diğer devlet hastanelerinde ve özel kliniklerde yapılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR1001 ANATOMİ I Zorunlu 4 4 0 6
FTR1003 FİZYOLOJİ I Zorunlu 4 0 0 4
FTR1005 FİZYOTERAPİNİN TEMEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3
FTR1007 BİYOFİZİK Zorunlu 2 0 0 3
FTR1009 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 3
FTR1011 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
FTR1013 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
PSİ1071 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR1002 ANATOMİ II Zorunlu 4 4 0 6
FTR1004 FİZYOLOJİ II Zorunlu 4 0 0 4
FTR1006 TEMEL PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
FTR1008 İŞLEVSEL ANATOMİ Zorunlu 2 2 0 6
FTR1010 KLİNİK BİYOMEKANİ Zorunlu 2 0 0 3
FTR1012 HAREKET VE İŞLEVSEL GELİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR2001 TEMEL ÖLÇME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
FTR2003 TEMEL DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 3
FTR2005 TEMEL ELEKTROTERAPİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
FTR2007 MANİPULATİF TEDAVİ I Zorunlu 1 2 0 3
FTR2009 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
FTR2011 ISI,IŞIK VE HİDROTERAPİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR2002 TEMEL EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI Zorunlu 3 2 0 4
FTR2004 MANİPULATİF TEDAVİ II Zorunlu 2 2 0 4
FTR2006 AĞRI VE İNFLAMASYONDA TEMEL FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
FTR2090 TEMEL FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu 1 8 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR3001 PROPRİYOSEPTİF NÖROMUSKÜLER FASİLİTASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 5
FTR3003 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON Zorunlu 3 0 0 3
FTR3005 PEDİATRİK REHABİLİTASYON Zorunlu 1 2 0 3
FTR3007 PULMONER REHABİLİTASYON Zorunlu 2 1 0 4
FTR3011 KİNEZYOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR3002 İNME REHABİLİTASYONU Zorunlu 2 2 0 5
FTR3004 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON Zorunlu 3 0 0 3
FTR3008 KARDİYAK REHABİLİTASYON Zorunlu 2 1 0 4
FTR3010 ORTEZ VE REHABİLİTASYONU Zorunlu 2 0 0 3
FTR3012 KİNEZYOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR4001 KLİNİK ÇALIŞMA I Zorunlu 2 40 0 24
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR4002 KLİNİK ÇALIŞMA II Zorunlu 2 40 0 24
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR2013 DÂHİLİ BİLİMLER Seçmeli 3 0 0 3
FTR2017 İŞLEVSEL NÖROANATOMİ Seçmeli 2 0 0 3
FTR2019 İŞİTME VE KONUŞMA TERAPİSİ Seçmeli 2 0 0 3
FTR2021 FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli 2 0 0 3
FTR2023 DÂHİLİ BİLİMLER Seçmeli 2 0 0 3
FTR2015 KLİNİK PATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR2008 MUSKULOSKELETAL SORUNLARDA TEMEL FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3 0 0 3
FTR2012 CERRAHİ BİLİMLER Seçmeli 3 0 0 3
FTR2014 KANITA DAYALI ELEKTROTERAPİ UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
FTR2016 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
FTR2024 CERRAHİ BİLİMLER Seçmeli 2 0 0 3
FTR2010 DOLAŞIM SORUNLARINDA TEMEL FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 2
FTR2020 DOLAŞIM SORUNLARINDA TEMEL FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 3
RES4510 SİNEMA VE MEDYA II Seçmeli 2 0 0 3
YAD254 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR3009 PROTEZ VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 0 0 3
FTR3015 KADIN VE ERKEK SAĞLIĞINDA REHABİLİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
FTR3017 GERİATRİK HASTALARDA REHABİLİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR3006 SPOR REHABİLİTASYONU Seçmeli 3 0 0 3
FTR3016 EL REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 0 0 3
FTR3016 İŞ UĞRAŞI TERAPİSİ VE EL REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 1 0 3
FTR3018 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ Seçmeli 1 2 0 3
FTR3018 YUTMA BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
FTR3020 KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
FTR3022 FİZYOTERAPİDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
FTR3024 YUTMA BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRME VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 0 0 2
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTR4009 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM4008 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
FTR4010 MESLEKİ İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr