Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesinde Mikrobiyoloji yüksek lisans programı ilk olarak 30.10.1984 yılında başlatılmış olup, 2019 yılında revize edilmiştir. Bugüne kadar dört öğrenci bu programı tamamlayarak yüksek lisans derecesini almış olup, yeterli donanıma sahip olarak başarı ile Mikrobiyoloji çalışmalarını sürdürmektedirler. Halen dokuz öğrenci öğrenimini devam ettirmektedir.
2
Verilen Derece
Tıp – Mikobiyoloji Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlara Mikrobiyoloji alanında “Master” (MSc) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; a) Fen Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fen Fakültesi Kimya, Hemşirelik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği ve Eczacılık Fakültesi mezunu olmak gerekir. Lisans diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. b) YÖK´ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Kurul kararı (istendiği taktirde) ile belirlenecek taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. c) ) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir. Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans Not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans Not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 65 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mikrobiyoloji alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir. Üçüncü yarıyılından itibaren tezine başlaması gerekir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
7
Program Profili
Mikrobiyoloji yüksek lisans programında; xadayların mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji alanında genel bir bilgi ve kavrayış edinip mikrobiyoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında mikrobiyoloji alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Enfeksiyon hastalıkları tanı ve patogenezinin anlaşılabilmesi için, mikroorganizmalara ait yapıları, fizyopatolojisi ve genetiği ile ilgili temel konuları öğrenmelidir. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, klinik problemleri çözebilme amaçlı kullanabilmeli, deneysel ve gözlemsel beceri kazanabilmelidir.
2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni bilgilerle yorumlayabilme becerisi kazanır
3. Temel ve klinik araştırmalarda mikrobiyolojik uygulamalar hakkında araştırma becerisi kazanır
4. Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayarak, gözlemci, sorgulayıcı ve araştırıcı olabilme becerisi kazandırmak
5. Alanıyla ilgili araştırma projesi tasarlayabilme, deneysel çalışma yapma, verileri ve bilgileri yorumlayabilme konusunda deneyim kazanmak
6. Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli yöntemler ve bilgileri kullanma ve geliştirebilme yeteneği kazanmak
7. İnsan ilişkilerinde şefkatli, dürüst ve güvenilir olmak, çalışma ekibi ile etkili iletişim kurabilme becerisi edinmiş olmak
8. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme yeteneği kazanmak
9. Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli yöntemler ve bilgileri kullanma ve geliştirebilme yeteneği kazanmak
 • Enfeksiyon hastalıkları tanı ve patogenezinin anlaşılabilmesi için, mikroorganizmalara ait yapıları, fizyopatolojisi ve genetiği ile ilgili temel konuları öğrenmelidir. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, klinik problemleri çözebilme amaçlı kullanabilmeli, deneysel ve gözlemsel beceri kazanabilmelidir.
 • Temel ve klinik araştırmalarda mikrobiyolojik uygulamalar hakkında araştırma becerisi kazanır
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli yöntemler ve bilgileri kullanma ve geliştirebilme yeteneği kazanmak
 • Enfeksiyon hastalıkları tanı ve patogenezinin anlaşılabilmesi için, mikroorganizmalara ait yapıları, fizyopatolojisi ve genetiği ile ilgili temel konuları öğrenmelidir. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, klinik problemleri çözebilme amaçlı kullanabilmeli, deneysel ve gözlemsel beceri kazanabilmelidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili araştırma projesi tasarlayabilme, deneysel çalışma yapma, verileri ve bilgileri yorumlayabilme konusunda deneyim kazanmak
 • Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme
 • Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayarak, gözlemci, sorgulayıcı ve araştırıcı olabilme becerisi kazandırmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni bilgilerle yorumlayabilme becerisi kazanır
 • Alanıyla ilgili araştırma projesi tasarlayabilme, deneysel çalışma yapma, verileri ve bilgileri yorumlayabilme konusunda deneyim kazanmak
 • Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayarak, gözlemci, sorgulayıcı ve araştırıcı olabilme becerisi kazandırmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme yeteneği kazanmak
 • İnsan ilişkilerinde şefkatli, dürüst ve güvenilir olmak, çalışma ekibi ile etkili iletişim kurabilme becerisi edinmiş olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili araştırma projesi tasarlayabilme, deneysel çalışma yapma, verileri ve bilgileri yorumlayabilme konusunda deneyim kazanmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar sağlık sektörünün ilaç üretim, ilaç araştırmaları, tanı amaçlı ürün satış firmaları, sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahiptir. Ayrıca doktoraya devam eden mezunların akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanakları da bulunmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisansını başarıyla tamamlayan öğrenciler, isterlerse çeşitli üniversitelerin kendileri için uygun doktora programına başvurabilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 F 0-69 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile ders aşamasında bir seminer dersi, her yarıyıl alınacak Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Tez Danışmanlığı Dersi ve tez çalışması ile BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
uludağ üniversitesi tıp fakültesi tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı 16059 Görükle bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim dalımızda yedi öğretim üyesi, görev yapmakta olup, temel mikrobiyoloji ve moleküler mikrobiyoloji alanındaki çalışmalar için uygun alt yapı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TMK5001 MİKROBİYOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 2 2 0 5
TMK5003 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 4 0 0 5
TMK5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TMK5002 MİKROBİYOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ-II Zorunlu 1 4 0 5
TMK5004 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 4 0 0 5
TMK5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TMK5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TMK5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TMK5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TMK5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TMK5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TMK5005 PROKARYOT VE ÖKARYOT MİKROORGANİZMALARDA KROMOZOM YAPISI VE FONKSİYONU Seçmeli 2 2 0 5
TMK5007 MİKROORGANİZMALARIN İZALASYONU VE İDENTİFİKASYONU Seçmeli 2 2 0 5
TMK5009 BAKTERİ GENETİĞİ Seçmeli 2 2 0 5
TMK5011 ANTİMİKROBİYAL AJANLAR VE DUYARLILIK TESTLERİ Seçmeli 2 2 0 5
TMK5013 MİKOBAKTERİLER Seçmeli 2 2 0 5
TMK5015 TIBBİ MİKOLOJİ Seçmeli 2 2 0 5
TMK5017 TEMEL MİKOLOJİ VE HASTALIKLAR Seçmeli 4 0 0 5
TMK5019 YAYIN ETİĞİ Seçmeli 1 0 0 1
TMK5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TMK5006 TIBBİ VİROLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
TMK5008 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
TMK5010 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2 2 0 5
TMK5012 HASTANE İNFEKSİYONLARI Seçmeli 1 2 0 2
TMK5014 VİROLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ VE HÜCRE KÜLTÜRÜ Seçmeli 1 2 0 2
TMK5016 TIBBİ ENTOMOLOJİ Seçmeli 2 2 0 5
TMK5018 ANTİFUNGAL AJANLAR VE DUYARLILIK TESTLERİ Seçmeli 2 2 0 5
TMK5020 MİKOLOJİK TANIDA İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 0 5
TMK5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr