Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyomalzemeler Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olup, yazılım, sağlık, üretim teknolojileri, malzeme bilimi gibi araştırma alanlarında multidisipliner çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla Biyomalzemeler Anabilim Dalı kurulmuştur.
2
Verilen Derece
Biyomalzemeler Doktora Programı yükseköğretimde 240 AKTS kredilik sisteme tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyomalzemeler dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa başvuru, kabul ve kayıt işlemleri “Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Doktora programına başvuru için adayların, kabul edilen alanlarda tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gereklidir. Programa başvuran adayların, ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sonuçlarının, Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre belirli yüzdeleri alınarak başarı puanları hesaplanır. Başarı puanı en az 70 olanlar arasında sıralama yapılarak ilan edilmiş kontenjan sayısına göre öğrenci programa kabul edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin en az yedi adet ders, bir seminer dersi, doktora yeterlilik sınavında başarılı olmaları ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Doktora programının toplam kredisi en az 240 AKTS´dir. Ayrıca, öğrencilerin Senatonun Fen bilimleri doktora öğrencileri için belirlediği yayın şartlarını yerine getirmesi gerekir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir.
7
Program Profili
Programın amacı
1.Bilgiye ve teknolojiye erişme becerilerini geliştirmek
2.Ulusal veya uluslararası nitelikte yayın sayısını arttırmak
3.Sanayi destekli araştırma projelerinin sayısını artırmak
4.Mühendislik tasarım ve analizlerinde modern mühendislik yöntemlerini kullanmak
5.Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneğini kazandırmak
6.Yeni sentezlere ulaşabilme yeteneğini kazandırmak
7.Öğrenciye bağımsız araştırma yapma yeteneğini kazandırmak
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
2. Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
3. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
4. Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği
5. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
6. Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi
7. Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
 • Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
 • Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 1,2
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1,2,3
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 1
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 1,2
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 2
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 3
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 1
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 1
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları; Doku Mühendisliği, biyomedikal ürünlerinin geliştirilmesi, ilaç salınım sistemleri alanın çalışmalarını yürüten özel şirketler ve araştırma gruplarında uzman olarak istihdam edilebilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için - Yeterlilik Koşulları ve Kuralları - bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Biyomalzemeler Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf ULCAY
eposta: ulcay@uludag.edu.tr
Biyomalzemeler Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf ULCAY
eposta: ulcay@uludag.edu.tr
02242942045, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Görükle kampusü, 16059, Nilüfer-Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Biyomalzemeler Anabilim Dalı; Tıp, Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakültesinde yer alan akademisyenlerimiz ile eğitim ve araştırmalarını ortaklaşa yürütmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BYM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BYM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BYM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BYM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BYM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BYM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BYM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BYM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BYM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6019 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 6
BYM6001 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYM6003 İLAÇ TAŞIMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BYM6005 HİDROJELLERİN BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BYM6007 DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE REJENERATİF TIPTA KULLANILAN POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6039 ARAYÜZEY BİLİMİ I Seçmeli 3 0 0 6
KIM6041 İLERİ POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
TFZ6001 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL FİZYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 9
TTB6001 PROTEİNLERİN YAPISI VE FONKSİYONLARI Seçmeli 2 2 0 9
TTIP6003 BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM6004 BİYOMEDİKAL CİHAZLARIN BİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6020 ELEKTROKİMYASAL SENSÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6028 MOLEKÜLER TANIMA VE BİYOMOLEKÜL KOMPLEKSLERİ Seçmeli 3 0 0 6
SHE6002 SAĞLIĞIN DEĞERLENDIRILMESI Seçmeli 2 0 0 7
TEK6012 BİO-TIP UYGULAMALARI İÇİN TEKSTİL MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6018 POLİMER NANOKOMPOZİTLER Seçmeli 3 0 0 6
THE6016 ELEKTRON MİKROSKOPİ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 4 0 6
TTIP6009 BİYOMEDİKAL 3B BASKILAMA Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr