Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyomalzemeler Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olup, yazılım, sağlık, üretim teknolojileri, malzeme bilimi gibi araştırma alanlarında multidisipliner çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla Biyomalzemeler Anabilim Dalı kurulmuştur.
2
Verilen Derece
Biyomalzemeler Doktora Programı yükseköğretimde 240 AKTS kredilik sisteme tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyomalzemeler dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa başvuru, kabul ve kayıt işlemleri “Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Doktora programına başvuru için adayların, kabul edilen alanlarda tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gereklidir. Programa başvuran adayların, ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sonuçlarının, Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre belirli yüzdeleri alınarak başarı puanları hesaplanır. Başarı puanı en az 70 olanlar arasında sıralama yapılarak ilan edilmiş kontenjan sayısına göre öğrenci programa kabul edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin en az yedi adet ders, bir seminer dersi, doktora yeterlilik sınavında başarılı olmaları ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Doktora programının toplam kredisi en az 240 AKTS´dir. Ayrıca, öğrencilerin Senatonun Fen bilimleri doktora öğrencileri için belirlediği yayın şartlarını yerine getirmesi gerekir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir.
7
Program Profili
Programın amacı
1.Bilgiye ve teknolojiye erişme becerilerini geliştirmek
2.Ulusal veya uluslararası nitelikte yayın sayısını arttırmak
3.Sanayi destekli araştırma projelerinin sayısını artırmak
4.Mühendislik tasarım ve analizlerinde modern mühendislik yöntemlerini kullanmak
5.Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneğini kazandırmak
6.Yeni sentezlere ulaşabilme yeteneğini kazandırmak
7.Öğrenciye bağımsız araştırma yapma yeteneğini kazandırmak
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
2. Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
3. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
4. Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak
5. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
6. Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi
7. Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak
 • Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
 • Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi
 • Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 1 6
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 1,2 1
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1,2,3 1,2
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 2
Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi 4,5
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1,2 1,2
Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi 3,4
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 3 1
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 1
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 3
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 1
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1,2
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 1,2 1
Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 1
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları; Doku Mühendisliği, biyomedikal ürünlerinin geliştirilmesi, ilaç salınım sistemleri alanın çalışmalarını yürüten özel şirketler ve araştırma gruplarında uzman olarak istihdam edilebilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için - Yeterlilik Koşulları ve Kuralları - bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Biyomalzemeler Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf ULCAY
eposta: ulcay@uludag.edu.tr
Biyomalzemeler Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf ULCAY
eposta: ulcay@uludag.edu.tr
02242942045, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Görükle kampusü, 16059, Nilüfer-Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Biyomalzemeler Anabilim Dalı; Tıp, Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakültesinde yer alan akademisyenlerimiz ile eğitim ve araştırmalarını ortaklaşa yürütmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM5001 BİYOMALZEMELERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
BYM5005 GENEL İNSAN ANATOMİSİ Zorunlu 2 2 0 6
BYM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BYM5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM5002 ARAŞTIRMA METOTLARI VE DENEYSEL TASARIM Zorunlu 3 0 0 6
BYM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BYM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BYM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BYM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BYM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5213 SERBEST RADİKAL BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5401 HÜCRE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5517 MİKROSKOBİK GÖRÜNTÜLEME VE İŞLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2 6
BYM5007 BİYOMALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5021 AKILLI POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5023 GÖZENEKLİ MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5037 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMERLER VE NANOBİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MBG5427 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5049 POLİMER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5208 KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5402 BİYOLOJİDE DOKU VE HÜCRE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
BYM5004 BİYOSENSÖR VE BİYOELEKTRONİKLER İÇİN İLERİ MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
BYM5006 POLİMERİK VE KOMPOZİT DOKU İSKELELERİ VE KAREKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
BYM5008 POLİMERİK BİYOMALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5026 BİYOMOLEKÜLLERİN İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5032 SENTETİK ÖZEL POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5036 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5048 NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI TAYİNİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5040 FONKSİYONEL POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
TEK5050 MALZEME BİLİMİNDE İLERİ KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr