Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Coğrafya Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Coğrafya Doktora Programı; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuş lisansüstü bir programdır. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Doktora Programı açılmış ve öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.
2
Verilen Derece
Coğrafya Bilim Alanında Doktora Derecesi
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-) Kabul edilebilir alanlardan Yüksek Lisans Diploması sahibi olma, 2-) Lisansüstü giriş sınavı ilgili puan türünden (ALES-SÖZ 55) gerekli puanı sağlama, 3-) Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL IBT en az 55; TOEFL CBT en az 134; TOEFL PBT en az 453)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Coğrafya bilim alanı ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 60 AKTS kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden 3.00) ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan toplam 180-240 AKTS kredisine sahip öğrencilere alanında Doktora Diploması verilir.
7
Program Profili
Öğrenim süresi 4 sene olan Doktora Programı, 8 yarıyıldan oluşmakla birlikte zorunlu ve seçmeli dersler, yeterlilik sınavı ve doktora tezi gibi akademik süreci bünyesinde bulundurmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Metabilişsel düşünme becerilerini kullanarak coğrafi olay ve olguları analiz eder, analitik çalışmalar ile mekânın yeniden inşasını sentezleyebilir.
2. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak edinmiş olduğu ileri düzeydeki bilgilerini, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
3. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün araştırmalar yapar.
4. Yüksek Lisans düzeyinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, yeni bilgiler ve tanımlamalar oluşturur.
5. Coğrafya bilimi ve ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi dayanarak çalışmalarını şekillendirir ve özgün sonuçlara ulaşır.
6. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler.
7. Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.
8. Bilinen bir düşünce, yöntem, teori, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
9. Bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, analiz eder ve özgün bir ürün ortaya koyar.
10. Yeni ve spesifik bir konunun eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirilmesini yapabilir.
11. Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
12. Bir yabancı dili kullanarak bir konuyu ileri düzeyde yazılı ve sözlü tartışabilir veya ele alabilir.
13. Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirleyebilir, karşılaştığı sorunlara stratejik çözümler üretebilir.
14. Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanabilir.
15. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanabilir.
 • Bilinen bir düşünce, yöntem, teori, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
 • Bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, analiz eder ve özgün bir ürün ortaya koyar.
 • Yeni ve spesifik bir konunun eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirilmesini yapabilir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Coğrafya bilimi ve ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi dayanarak çalışmalarını şekillendirir ve özgün sonuçlara ulaşır.
 • Yüksek Lisans düzeyinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, yeni bilgiler ve tanımlamalar oluşturur.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün araştırmalar yapar.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak edinmiş olduğu ileri düzeydeki bilgilerini, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirleyebilir, karşılaştığı sorunlara stratejik çözümler üretebilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.
 • Bilinen bir düşünce, yöntem, teori, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
 • Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bir yabancı dili kullanarak bir konuyu ileri düzeyde yazılı ve sözlü tartışabilir veya ele alabilir.
 • Yeni ve spesifik bir konunun eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirilmesini yapabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Metabilişsel düşünme becerilerini kullanarak coğrafi olay ve olguları analiz eder, analitik çalışmalar ile mekânın yeniden inşasını sentezleyebilir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Öğretmenlik Formasyonu: 2009-2010 Öğretim Yılından başlamak üzere YÖK tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine “Pedagojik Formasyon Dersleri Sertifikası” verme hakkı tanınmıştır. Planlanan dersleri başararak bu sertifikayı alan öğrencilerimiz, devlet okullarında ve özel eğitim kurumlarında “Branş Öğretmeni” olma imkânına sahiptir. Coğrafya Bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşulları yerine getirdiklerinde devlet okullarında, özel okullarda ve özel dershanelerde öğretmen olarak görev yapabilirler. Ayrıca il ve ilçelerde başta CBS birimleri olmak üzere; Altyapı, Atık Yönetimi, Park ve Bahçeler, Deniz Hizmetleri, Tarihi Çevre Koruma, Projeler, Kentsel Tasarım, Ulaşım Planlama, Trafik Toplu Ulaşım, Turizm, Şehir Planlama, İmar, Harita, Deprem ve Zemin İnceleme, Kentsel Dönüşüm, Stratejik Planlama, Mesken, Afet Koordinasyon, Su ve Kanalizasyon gibi müdürlükler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama, Özel Çevre Koruma, Tapu Kadastro, İller Bankası, Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarımsal Üretim ve Geliştirme, Tarımsal Araştırmalar, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Doğa Koruma ve Milli Parklar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: M.T.A., Maden İşleri, Petrol İşleri, Enerji İşleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kültür Varlıkları ve Müzeler, Araştırma ve Eğitim; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Türkiye İstatistik Kurumu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Haberleşme, TÜRKSAT, Denizcilik, Karayolları, Kıyı Emniyeti, Sivil Havacılık; İçişleri Bakanlığı; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Mahalli İdareler; Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Milli Savunma Bakanlığı’nda iş bulma imkânına sahiptirler. Bunların yanı sıra gerekli görülen şartları tamamladıkları zaman Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlayabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırabilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Adres:
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Serhat Zaman
Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Erol Uzun
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü, F Blok, Görükle Kampüsü
16059, Nilüfer/Bursa
Telefon:0 224 295 50 76
Fax: 0 224 294 18 99
E-posta: serhatzaman@uludag.edu.tr (Bölüm Başkanlığı)
Telefon: 0 224 295 50 76
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Coğrafya Bölümü 3 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Arş. Gör. kadrosu ile hizmet vermektedir. Bölüme ait iki derslik bulunmakta olup bunlar 50 ve 30 kişi kapasitelidirler. Bölüm CBS Lab. kurulumu proje aşamasındadır. Çift Anadal ve Yandal programları sayesinde öğrenciler ikinci bir branşta uzmanlaşma ve ikinci bir lisans diploması alarak mezun olma şansına sahiptirler. Bölümümüzde isteğe bağlı staj olanağı bulunur. Coğrafya Bölümü olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde YL ve DR lisansüstü programlarımız açık durumdadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6101 COĞRAFYADA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Zorunlu 3 0 0 5
COG6103 COĞRAFYA TARİHİ VE FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 4
COG6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6102 COĞRAFYADA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II Zorunlu 3 0 0 5
COG6104 COĞRAFİ METİN ANALİZİ VE YAZIMI Zorunlu 3 0 0 4
COG6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
COG6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
COG6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
COG6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
COG6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
COG6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
COG6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
COG6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6105 COĞRAFİ BÖLGELERİN BELİRLENMESİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6109 KUVATERNER JEOKRONOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6111 DOĞAL TEHLİKE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6117 BALKAN ÜLKELERİ VE JEOPOLİTİK ÖNEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6127 SİYASİ COĞRAFYADA SINIR KAVRAMI VE SINIR ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 5
COG6129 ORTA ASYANIN COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6133 TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI Seçmeli 3 0 0 5
COG6135 OSMANLI DÖNEMİ NÜFUS DEFTERLERİNİN TARİHİ COĞRAFYA AÇISINDAN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6137 TÜRKİYEDE KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL ALAN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6139 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MEKANSAL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
COG6141 BURSA İLİNDE KIR-KENT ETKİLEŞİMİ VE GÖÇ Seçmeli 3 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG6106 TÜRKİYE BÖLGE SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6108 TÜRKİYENİN DEMOGRAFİK YAPISI Seçmeli 3 0 0 5
COG6110 TEKTONİK JEOMORFOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6112 TAŞKIN TEHLİKE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6118 UZAKTAN ALGILAMADA YORUMLAMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6120 KIBRISIN COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİK ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6122 KAFKAS ÜLKELERİ VE JEOPOLİTİK ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6130 TÜRKİYEDE NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6136 TÜRKİYE KIRSAL YERLEŞMELERİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6138 BİR TURİZM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK JEOMORFOLOJİK MİRAS Seçmeli 3 0 0 5
COG6140 MARMARA BÖLGESİNDE ARAZİ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 5
COG6142 GÖÇ-KÜLTÜR VE TÜRKİYE Seçmeli 3 0 0 5
COG6144 TARİHİ COĞRAFYA YÖNÜYLE OSMANLI ŞEHİRLERİNİN FONKSİYON VE FONKSİYONEL ARAZİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
COG6146 ORTADOĞUNUN COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr