Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı ilk kez 2017 tarihinde kurulmuştur.
2
Verilen Derece
Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlara Antrenörlük Eğitimi alanında “Master” (MSc) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; a) Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Eğitim Bilimleri lisans mezunu olmak. Lisans diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. b) YÖK´ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Kurul kararı (istendiği taktirde) ile belirlenecek taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. c ) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir. Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans Not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans Not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 65 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Antrenörlük Eğitimi alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir.
7
Program Profili
Antrenörlük Eğitimi yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (fizyoterapist, diyetisyen, mühendis gibi) multidisipliner bir yapı içinde eğitim alabilmeleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir. Program, lisansüstü ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, farklı yaş gruplarındaki performans sporcularının yanı sıra sağlık için spor yapan kitlelere uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Bu kapsamda antrenman bilgisi, fizyoloji, biyomekanik gibi hareket ve antrenman bilimleri kavramında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Antrenörlük Eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma ve bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek
2. Antrenörlük Eğitimi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve alanı ile ilgili multidisiplinler etkileşimin bilincine varmak
3. Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanında karşılaşabileceği sorunları, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek, gerektiğinde uygulayabilmek
4. Antrenman uygulamalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, özel popülasyonlarda (engelli, yaşlı, çocuk, vs..) yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
5. Spor bilimi alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
6. Spor kuruluşları ve diğer sosyal gruplarla ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
7. Antrenörlük Eğitimi alanındaki yöntemleri uygulamalı olarak kullanabilmek ve alana özgü çözümler üretebilmek
8. Spor bilimleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
9. Spor alanında karşılaşılabilecek sağlık sorunları, spor sakatlıklar ve rehabilitasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, temel ilk yardım ve yaşam desteği uygulaması yapabilmeK.
10. Sporda uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmalarını belgelemek koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 F 0-69 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile ders aşamasında bir seminer dersi, her yarıyıl alınacak Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Tez Danışmanlığı Dersi ve tez çalışması ile BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi, Spor bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Görükle/ BURSA Program Başkanı ve Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Vatansever serifevatansever@yahoo.com
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
2 Prof. Dr., 1 Doç. Dr. 1 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 4 öğretim üyesi ve 2 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.
-Spor Salonları:
1 adet uluslararası hentbol basketbol ve voleybol maçlarının oynanabileceği 2000 kişilik salon 2 adet basketbol ve voleybol antrenman salonu, 1 adet güreş salonu, 1 adet halk oyunları salonu
-Futbol sahası: 1 adet çim zeminli, tribünlü ve soyunma odalı olmak üzere toplam2 adet futbol sahası,
-Tartan Atletizm Pisti:1 adet
-Açık Basketbol sahalar: 3 adet beton zeminli,
-Açık Tenis Kortlar: 4 adet toprak,2 adet beton zeminli olmak üzere 6 adet
-Kapalı Tenis Kortları: 2 adet beton zeminli,
-Kapalı Yüzme Havuzu: Olimpik ölçülerdeki bu havuzun halen inşaatı devam etmektedir.
-Cimnastik Salonu: 1 adet
-Dershaneler : 10 Adet dershane (1 adeti video salonu, 2 adedi bilgisayar destekli eğitim salonu olarak kullanılmaktadır),
-Kondisyon Salonu: 1 adet
-Öğretim Elemanları Odaları:15 adet,
-Toplantı Salonu:1 Adet
-Sekreterlik odası:1 adet
-Fotokopi Odası: 1 Adet
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ANE5001 İLERİ ANTRENMAN TEORİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
ANE5003 EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
ANE5005 MOTOR ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 5
ANE5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ANE5002 TEMEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
ANE5004 ANTRENMAN BİLİMİNDE YENİ GELİŞMELER Zorunlu 2 2 0 5
ANE5006 SPOR FİZYOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Zorunlu 2 2 0 5
ANE5008 SPORDA YETENEK SEÇİMİ Zorunlu 2 2 0 5
ANE5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ANE5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
SAB 5002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. -1
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ANE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
ANE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ANE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
ANE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ANE5007 EFOR TESTLERİ VE EGZERSİZ PROGRAMLARI GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 3
ANE5009 ELİT SPORCU BESLENMESİ Seçmeli 2 0 0 2
ANE5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ANE5014 FİTNESS DİYET VE KİLO KONTROLÜ Seçmeli 2 2 0 4
ANE5016 E-SPOR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
ANE5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr