Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı içerisinde yer alan bir bilim dalıdır. Programda alan bilgisi ve araştırma bilgisinin yanı sıra uygulamaya ilişkin zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2017 yılında açılmıştır. Programın amacı, eğitim yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış ve eğitim sisteminde yöneticilik yapabilecek kişileri yetiştirmektir. Eğitim Yönetimi Programı, 3 Profesör, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.
2
Verilen Derece
Bu program Eğitim Yönetimi alanında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Eğitim Yönetimi Bilim alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Eğitim Yönetimi, Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışından bir fakülteden 100 tam not üzerinden en az 65 not ortalaması ile mezun olan ve en az 3 yıl okullarda öğretmenlik yapmış olmaları gerekmektedir. Programda ALES ve Yabancı dil puanı koşulu aranmamaktadır. Buna göre lisans not ortalamasının % 50´si ve/veya mülakat notunun % 50´si alınmak suretiyle hesaplanan başarı puanının en az 50 olması kaydıyla ilan edilen sayı (kontenjan) sınırına kadar puanı uygun olan adaylar programa kayıt yaptırabileceklerdir Öğrenci kabulü, başvuru koşulları ve diğer hususlarla ilgili yukarıda anılmayan konular, 07 Ocak 2017 tarih ve 29941 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği”ne göre yapılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 36 kredilik (90 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Eğitim Yönetimi alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Bu programın amacı eğitim yönetimi bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu eğitim yöneticiliği yeterliğine sahip olan yönetici adayları ve uzmanlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Eğitim Yönetimi alanındaki kuram ve yaklaşımlarını bilmek
2. Türkiye’de ve dünyada eğitim yönetimi ile uygulamalar konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
3. Eğitim yönetimi kademelerinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahip olmak
4. Araştırmalarla elde ettikleri verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
5. Bilimsel araştırma tekniklerine, resmi yazışma yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
6. Eğitim yönetimi alanında yapılmış makale, tez ve rapor gibi bilimsel eserleri anlamak ve yazmak
7. Eğitim yönetimi alanında çıkarılan yasal metinleri anlamak ve yorumlamak
8. Eğitim yönetiminde mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, Resmi ve özel kurumların insan kaynakları bölümlerinde, resmi ve özel okullarda, işletmelerin insan kaynakları ve kalite geliştirme bölümlerinde yönetici ve uzman olarak çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları halinde sınavla tezli yüksek lisans programlarına devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90 AKTS ve 36 kredi karşılığı) en az CC ile geçmektir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Feyyat GÖKÇE
e-mail: fgokce@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Elif SEZER BAŞARAN
e-mail: elifsezer@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler, U.Ü kampüsündeki tüm olanaklardan (kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri vb.) faydalanabilirler, ayrıca eğitim fakültesi bünyesinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuarlarından faydalanabilirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
EYT5103 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Zorunlu 2 2 0 5
EYT5105 OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAPI VE DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 5
EYT5107 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5102 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK Zorunlu 3 0 0 6
EYT5104 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 5
EYT5106 EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 5
EYT5108 EĞİTİM KURUMLARINDA DENETİM Zorunlu 3 0 0 5
EYT5120 PROJE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
EYT5181 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2 0 0 30
Seçmeli dersler için tıklayınız. -25
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5181 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2 0 0 30
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5109 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
EYT5111 OKUL GELİŞTİRME MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5113 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 3
EYT5115 OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5117 ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM YOLLARI Seçmeli 2 0 0 3
EYT5119 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
EYT5121 TÜRKİYE’DE EĞİTİM PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5110 ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5112 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
EYT5114 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINI DÜZENLEME VE DEĞ. Seçmeli 2 0 0 3
EYT5116 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
EYT5118 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5120 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5122 EĞİTİM YÖNETİMİNDE MOTİVASYON Seçmeli 2 0 0 3
EYT5124 ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr