Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Otomotiv Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2010 Yılında kurulmuş, 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Yüksek Lisans, 2011-2012 döneminde lisans, 2012-2013 döneminde Doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans programı, lisans mezunlarının başvurabildiği bütünleşik doktora ve yüksek lisans mezunlarının başvurabildiği doktora programı bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Otomotiv Mühendisliği Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunu adaylar bütünleşik doktora programına başvurabilir. Doktora programına başvuru, lisans diploması ile doktoranın uyumluğuna bağlıdır. Doktora programı için kontenjan ve başvuru koşulları, enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, kontenjanlar, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Lisansüstü programlara başvuru, değerlendirme, ilan ve kayıt ile ilgili hususlarda Senato esasları uygulanır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Otomotiv Mühendisliği dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Otomotiv Mühendisliği Doktora Programının amacı, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren; Otomotiv Mühendisliği eğitimi, bilgi üretimi ve araştırma çalışmaları ile ülkenin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi hedeflerine önemli katkılar sağlayan, Uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir program olmaktır. Bu program ile Bursa ile yakın bölgesinin ve Türkiye’ nin otomotiv alanında gelişimine destek vermeyi, Türk Otomotiv Endüstrisini daha ileriye götürecek, otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli araştırmacının yetişmesine katkıda bulunmayı, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmayı amaçlanmıştır.
Anlaşmalı olan yurtdışındaki Üniversitelerde Erasmus kapsamında eğitim alınabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans ve lisansüstü düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek otomotiv mühendisliği alanında uygulamaya koyabilme.
2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3. Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8. Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10. Otomotiv Mühendisliği alanında özgün ve bağımsız araştırma yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Otomotiv Mühendisliği Doktora programından mezun olanlar, Ülkemizde ve Dünya´da Otomotiv ve Yan sanayi firmalarında Araştırma Geliştirme birimlerinde, Üniversitelerde akademisyen olarak, devlet veya özel araştırma kurumlarında uzman personel ve yönetici olarak, kendi işlerini kurup uzmanlık alanlarında danışmanlık yaparak istihdam olabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Prof. Dr. Ferruh ÖZTÜRK
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA 16059 BURSA
Tel:+90 (224) 2942600
E-posta: ferruh@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Doç. Dr. Zeliha KAMIŞ KOCABIÇAK
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA 16059 BURSA
Tel:+90 (224) 2941992
E-posta: zkamis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2011 yılında ofisler, derslikler ve laboratuvarlardan oluşan yeni modern binasına taşınmıştır. Binada Konferanslar için özel olarak projelendirilmiş bir Konferans Salonu ve özel laboratuvar birimleri yer almaktadır. Bina otomotiv mühendisliği bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim ve araştırma çalışmalarına destek olacak şekilde projelendirilmiştir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde eğitim öğretim ve araştırma çalışmaları dört bilim dalı altında toplanmıştır: Taşıt Tasarım, Taşıt Dinamiği ve Kontrol, Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri, Taşıt Transport Sistemleri dallarında bilgisayar destekli sistemler etkin olarak eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Derslerde öğrencilerin ödev ve projeleri çalışmalarını bilgisayar sistemleri ile yapmaları istenmektedir. Bilgisayar laboratuvarları yüksek hesaplama özelliklerine sahip modern bilgisayarları içermektedir. Otomotiv Mühendisliği Bölümü´nde 6 Profesör, 4 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir ve otomotiv alanında eğitim, araştırma ve kamuya yönelik hizmetlerde öncü çalışmalar ile yer almayı görev edinmiş bir bölümdür.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
OTO6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5102 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE NUMERİK ANALİZ VE OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
OTO6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
OTO6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
OTO6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
OTO6174 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 2
OTO6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
OTO6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
OTO6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
OTO6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
OTO6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
OTO6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6189 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IX Zorunlu 4 0 0 5
OTO6199 TEZ DANIŞMANLIĞI IX Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6190 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ X Zorunlu 4 0 0 5
OTO6200 TEZ DANIŞMANLIĞI X Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5119 TAŞIT TRANSMİSYON SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5123 TAŞITLARDA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
OTO5129 MOTORLARDA KARIŞIM OLUŞUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5131 İÇTEN YANMALI MOTORLAR Seçmeli 3 0 0 6
OTO5133 İÇTEN YANMALI MOTORUN TAŞITA UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5135 TAŞITLARDA TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5137 SONLU ELEMANLAR ANALİZİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5141 TAŞIT İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ VE ISIL KONFOR Seçmeli 3 0 0 6
OTO5145 TAŞITLARDA BÜTÜNLEŞİK TANI KOYMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5147 OTOMOTİVDE MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5149 TAŞITLARDA POLİMERLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5153 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 3 0 0 6
OTO5157 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL TASARIM VE OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
OTO5159 SİSTEM MODELLEME VE BENZETİM Seçmeli 3 0 0 6
OTO5161 MEKANİK SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5165 TAŞIT TASARIM ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5167 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5114 ALTERNATİF TAHRİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5124 MOTOR TASARIM VE KONTROL TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5128 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5130 TAŞIT İÇ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5134 AERODİNAMİK MODELLEME ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5136 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
OTO5140 TAŞITLARDA İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5142 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİNDE ARA YÜZ DEVRELERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5144 TAŞITLARDA GÖMÜLÜ KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5146 İÇTEN YANMALI MOTOR TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5148 OTOMOTİVDE TRİBOLOJİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
OTO5150 OTOMOTİVDE AKIŞKAN DENETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5152 TAŞIT SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5154 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLASYON Seçmeli 3 0 0 6
OTO5156 TAŞIT TASARIMI VE İMALATINDA ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
OTO5160 TAŞIT EMİSYONLARI VE KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5162 İLERİ TAŞIT DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5164 TAŞITLARDA AYRIK ZAMANLI DENETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5166 ELEKTRİKLİ VE HİBRİD ARAÇLARIN TASARIM ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5168 EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6101 OTOMOTİV TASARIM, İMALAT VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6111 TAŞITLARDA ÇARPMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6113 TAŞITLARDA İLERİ MALZEMELERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
OTO6115 TAŞITLARDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6117 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE MEKATRONİK Seçmeli 3 0 0 6
OTO6119 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ DÜZEY PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
OTO6121 MÜHENDİSLER İÇİN ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6123 YAKIT ENJEKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO6112 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6114 TAŞIT FREN SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6116 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
OTO6118 EMİSYON KONTROLÜ VE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6120 TAŞITLARDA KOMPOZİT VE SANDVİÇ YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
OTO6122 YAKIT HÜCRELERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6124 TAŞITLARDA ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
OTO6126 TAŞITLARDA HASAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO6128 MÜHENDİSLİK KIRILMA MEKANİĞİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO6130 PLASTİSİTE TEORİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO6134 İLERİ GAZ TÜRBİNİ TEORİSİ VE TASARIM ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr