Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Makine Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora öğretimini Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde, 1982 yılında kurulmuş olan Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektir. Anabilim dalı bünyesinde Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Mekanik, Makine Teorisi ve Dinamiği bilim dalları bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunu adaylar bütünleşik doktora programına başvurabilir. Doktora programına başvuru, lisans diploması ile doktoranın uyumluğuna bağlıdır. Doktora programı için kontenjan ve başvuru koşulları, enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, kontenjanlar, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Lisansüstü programlara başvuru, değerlendirme, ilan ve kayıt ile ilgili hususlarda Senato esasları uygulanır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Makine Mühendisliği dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
1. Uzmanlık gerektiren alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası çeşitli işletme, endüstri, araştırma geliştirme ve akademik kuruluşlarda kariyer sahibi olabilir ve mesleki açıdan sürekli gelişme gösterebilirler.
2. İleri mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, çalışma sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını sağlayabilirler.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans ve lisansüstü düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3. Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8. Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10. Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
11. Uzman bir topluluk karşısında geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
 • Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
 • Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Lisans ve lisansüstü düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
 • Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
 • Uzman bir topluluk karşısında geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.
 • Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme. 1,2,3,4 2,3,4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme. 1,2,3,4 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3,4 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans ve lisansüstü düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uzman bir topluluk karşısında geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme. 4
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme. 1,2,3 1
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme. 1,2,3 6,7
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme. 1,2,3 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 3
Uzman bir topluluk karşısında geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunmakta, ulusal ve/veya uluslar arası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik pozisyonlarında görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Oyak-Renault, Robert Bosch, Roketsan, Siegen Universität, Texas Tech University, Rexroth Bosch, Durmazlar Makine, Arçelik A.Ş , TOFAŞ, TÜBİTAK, Vestel, Termik ve Hidroelektrik Santraller, Siemens, Baykal, Rollmech, MAKO, Karsan, Ermaksan, Grammer, Bürosit, Ermetal, Körüstan, Bayrak Plastik, Uludağ Teknokent, Coşkunöz, Beyçelik.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktorayı başarıyla tamamlayan mezunlarımız yurtiçinde veya yurt dışında akademik personel olabilmek veya devlete bağlı Ar-Ge merkezlerinde uzmak pozisyonu alabilmek için aynı veya ilgili disiplinlere başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ders tanımlamalarında ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, ‘Dereceye Yönelik Düzenlemeler’ de verilen programda tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla geçmek zorundadırlar (toplam 180-240 ECTS eşdeğerliliği). Müfredattaki tüm dersleri başarıyla tamamlayanlara Makine Mühendisliği Programında doktora derecesi verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız (Bölüm Başkanı)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 69
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : aliriza@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Hakan Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : hakanay@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Yıldız (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : ahmetyildiz@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tüfekçi (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : kenantufekci@uludag.edu.tr
Doç.Dr. Betül Gülçimen Çakan (Program ve Bologna Koordinatörü)
e-posta : bgulcimen@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde halen 21 profesör, 13 doçent, 4 doktor öğretim üyesi,3 öğretim görevlisi ve 2 doktoralı olmak üzere 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Lisans dersleri, Makina Mühendisliği Bölümünün derslik bloğunda bulunan 18 sınıfta yapılmaktadır. Bu sınıfların beşi 60, dördü 80, ikisi 125, dördü 40, ikisi 18, biri 36 öğrenci kapasitelidir. Bu sınıflar çağdaş bir Mühendislik eğitimi için gerekli özelliklere sahiptir. Bu sınıfların tamamı klima ve projeksiyon cihazı ile donatılmıştır.
Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılan 9 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar aşağıda sıralanmıştır:
Termodinamik ve Isı Tekniği Laboratuvarı,
Makine Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı,
Otomatik Kontrol Laboratuvarı,
Motor Laboratuvarı,
Malzeme Laboratuvarı,
Takım Tezgahları Laboratuvarı,
Makine Elemanları Laboratuvarı,
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı,
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK5001 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
MAK6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MAK6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
MAK6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MAK6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
MAK6174 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 2
MAK6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MAK6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
MAK6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
MAK6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
MAK6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
MAK6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6189 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IX Zorunlu 4 0 0 5
MAK6199 TEZ DANIŞMANLIĞI IX Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6190 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ X Zorunlu 4 0 0 5
MAK6200 TEZ DANIŞMANLIĞI X Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK5205 İLERİ İMAL USULLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5207 METODİK KONSTRÜKSİYON İLKELERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5209 FİZİKSEL METALÜRJİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5211 HAFİF METALLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5213 TRİBOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5215 ÖZEL ÇELİKLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5217 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5219 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5221 ALTERNATİF MOTORLAR VE TAHRİK TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5223 İLETİMLE ISI TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5225 TERMO-AKIŞKANLARDA SONLU ELEMAN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5227 SINIR TABAKA AKIŞLARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5229 VİSKOZ AKIŞLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5231 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5233 TAŞINIMLA ISI GEÇİŞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5235 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5237 ISI POMPASI TEORİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5239 ISITMA, HAVALANDIRMA, KLİMA Seçmeli 3 0 0 6
MAK5241 MİKRO DÜZEYDE AKIŞ VE ISI TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5243 AKIŞKAN GÜÇ SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5245 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, ANALİZİ VE PROGRAMLANMASI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5247 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5251 MAKİNE ELEMANLARININ SAYISAL ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5253 BİNALARDA SAYISAL HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5255 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE ISI TRANSFERİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5257 KEMİK MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5259 TAKIM TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5261 YÜKSEK SICAKLIKLARDA MALZEMELERİN DAVRANIŞI VE SÜRÜNME MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5263 MEKANİK SİSTEMLER DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5265 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL TASARIM VE OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK5002 MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5206 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM Seçmeli 3 0 0 6
MAK5208 MODERN KAYNAK YÖNTEMLERİ VE DONANIMLARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5210 KONSTRÜKSİYONDA ERGONOMİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5212 İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİK MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5214 MEKANİK METALURJİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5218 ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5220 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KURGU PLANLAMA VE APARAT TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5222 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5224 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA KARIŞIM OLUŞUMU Seçmeli 3 0 0 6
MAK5226 IŞINIMLA ISI TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5228 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5230 ISI TRANSFERİ VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5232 TÜRBÜLANSLI AKIŞLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5234 ISI TRANSFERİ VE AKIŞKANLAR DİNAMİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5236 YOĞUŞTURUCULAR VE BUHARLAŞTIRICILAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5238 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5240 İLERİ SOĞUTMA Seçmeli 3 0 0 6
MAK5242 KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5244 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5246 BİLGİSAYAR DENETİMLİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5248 MEKATRONİK Seçmeli 3 0 0 6
MAK5252 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5256 KLASİK TEORİK MEKANİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5258 ELASTİSİTENİN MATEMATİKSEL TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5260 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
MAK5262 RÜZGAR ENERJİSİNDE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5264 AYRILMIŞ AKIŞLARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK5266 ÇOK FAZLI AKIŞLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK5268 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK5270 METAL KESME TEORİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6101 MÜHENDİSLİKTE OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
MAK6201 MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
MAK6203 KATILAŞTIRMA PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6207 YANMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6209 PARÇACIK DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6211 TÜRBÜLANS VE TÜRBÜLANS MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6213 İLERİ TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 6
MAK6215 ENERJİ METOTLARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK6219 TERMODİNAMİK OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
MAK6221 TİTREŞİM TEORİSİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK6223 İLERİ TEKNOLOJİ ENERJİ MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK6225 MOBİL ROBOTLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK6227 İLERİ BAĞLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6231 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ: EĞRİSEL YÜZEYLERDE AKIŞLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK6233 TEKNOLOJİK İNOVASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6235 MAKİNA TASARIMINDA ÖMÜR HESAPLARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK6237 MODERN KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAK6204 İMALAT SANAYİİNDE YÜZEY İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6208 SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6210 TURBO MAKİNE DİZAYN PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6212 BİRLEŞİK ISI-GÜÇ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6214 AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK6216 ISI TRANSFERİNDE SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK6218 MAKİNE DİNAMİĞİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK6220 ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 6
MAK6222 MÜHENDİSLİK TASARIMINDA KARAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6224 HASSAS CİHAZ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MAK6226 ATOMİZASYON VE PULVARİZASYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAK6228 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6230 YÜKSEK GERİNİM HIZLARINDAKİ MEKANİK ÖZELLİKLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK6232 BİYOMEKANİKTE DENEYSEL VE SAYISAL METOTLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAK6234 GÜVENİLİRLİK TABANLI TASARIM OPTİMİZASYONU VE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr