Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğretimini Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde 1985 yılından beri Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektir.
2
Verilen Derece
Elektronik Mühendisliği Programı yükseköğretimde 180-240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektronik Mühendisliği dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunu adaylar bütünleşik doktora programına başvurabilir. Doktora programına başvuru, lisans diploması ile doktoranın uyumluğuna bağlıdır. Doktora programı için kontenjan ve başvuru koşulları, enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, kontenjanlar, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Lisansüstü programlara başvuru, değerlendirme, ilan ve kayıt ile ilgili hususlarda Senato esasları uygulanır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 kredi arasında olmak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın AKTS kredisi 180-240 arasındadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Elektronik Mühendisliği dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Eğitim Amaçları;
1-) Bir öğretim üyesi ve araştırmacı olma yeterliliğini sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, özgün bilimsel yöntemler geliştirerek literatüre katkıda bulunabilen Elektronik Mühendisliği Doktorları yetiştirmek,
2-) Doktor adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak yeni teknikler geliştirebilme, bilgi ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak sunabilme, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerini geliştirmek.
Eğitim Planı;
Eğitim planında Mühendislik Matematiğinde ileri konular II ve Araştırma teknikleri ve yayın etiği dersleri zorunlu dersler statüsündedir. Diğer dersler Elektronik Mühendisliği alanında yer alan güncel araştırma konularını içeren seçmeli derslerdir. Detaylı eğitim planına ee.uludag.edu.tr aracılığı ile ulaşılabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
2. Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
3. Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
4. Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi
5. Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
6. Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
  • Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
  • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
  • Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  • Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  • Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
  • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 1,2,4,5
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,2,3,4,5
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,4,5
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 3
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1,2,3,4 2,3,4,5
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,2
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 1,2 1
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 2
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 1,2
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 1,2,3
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 2
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 2
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,2,3 2
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,3 1,2
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 1
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 1 1,2,3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 1,2,3
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,3,4
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1,3
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Çankaya Üniversitesi, Gazikent Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, EMKO Elektronik, TUSAŞ.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bütünleşik doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Bütünleşik Doktora programını başarıyla tamamlamak için ´Yeterlilik Koşulları ve Kuralları´ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Program Koordinatörü)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 05
Faks : 0224 294 20 16
e-posta : gunesy@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ersen YILMAZ (Bologna Koordinatörü)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 32
e-posta : ersen@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Esin KARPAT
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 33
e-posta : esinoz@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sibel YENİKAYA
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 31
e-posta : sguler@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Lisansüstü çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla öğrencilere tahsis edilmiş çalışma ofisleri ve laboratuvarlar mevcuttur. Laboratuvar çalışmaları akademik personel tarafından yürütülen araştırma projeleri kapsamında alınan kaynaklar ile sürdürülmektedir. Bölümde bulunan laboratuvarlar aşağıda listelenmiştir:
Bilgisayar Laboratuvarı,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - I,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - II,
PCB Laboratuvarı,
Proje Geliştirme Laboratuvarı,
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı,
Biyomedikal Sinyal İşleme Laboratuvarı,
Gömülü Sistemler Laboratuvarı,
İmge İşleme Laboratuvarı,
Mikrodalga ve Haberleşme Laboratuvarı,
Optik Fiberli Haberleşme Araştırmaları Laboratuvarı,
Optik Laboratuvarı,
PLC ve Otomasyon Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
ELN6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN5506 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİNDE İLERİ KONULAR I Zorunlu 3 0 0 6
ELN6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
ELN6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
ELN6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 1
ELN6503 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİNDE İLERİ KONULAR II Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6174 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 2
ELN6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
ELN6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
ELN6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
ELN6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
ELN6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
ELN6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6189 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IX Zorunlu 4 0 0 5
ELN6199 TEZ DANIŞMANLIĞI IX Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6190 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ X Zorunlu 4 0 0 5
ELN6200 TEZ DANIŞMANLIĞI X Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN5101 ANALOG FİLTRELER Seçmeli 3 0 0 6
ELN5201 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5203 RF DEVRE VE SİSTEMLERİN ANALİZ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
ELN5205 ELEKTROMANYETİKTE YÜKSEK FREKANS METODLARI I Seçmeli 3 0 0 6
ELN5207 ELEKTROMANYETİZMA KURAMININ ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
ELN5209 İLERİ ANTEN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5211 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
ELN5213 BİYOELEKTROMANYETİZMA Seçmeli 3 0 0 6
ELN5303 GELİŞMİŞ MİKROELEKTRONİK AYGITLAR Seçmeli 3 0 0 6
ELN5305 YARIİLETKEN AYGIT ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5307 MEKATRONİK UYGULAMALARINDA OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5401 İLERİ SAYISAL SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
ELN5403 MOBİL HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5405 SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5407 OPTİK FİBERLİ ALGILAYICILAR Seçmeli 3 0 0 6
ELN5409 OPTİK FİBERLİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5411 YEREL VE METROPOLİTAN ALAN AĞLARI Seçmeli 3 0 0 6
ELN5413 HABERLEŞME AĞLARI TASARIM VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5415 NESNE TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
ELN5417 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5423 DİNAMİK SİSTEMLERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5503 SAYISAL HESAPLAMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
ELN5507 SAYISAL SES İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
ELN5601 ELEKTRİK GÜÇ KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5603 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5701 BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN5104 SAYISAL FİLTRELER Seçmeli 3 0 0 6
ELN5106 AKTİF DEVRE SENTEZİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5202 MİKRODALGA DEVRELERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5204 MİKRODALGA SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5208 ELEKTROMANYETİKTE YÜKSEK FREKANS METODLARI II Seçmeli 3 0 0 6
ELN5210 ÖZEL FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 6
ELN5212 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
ELN5214 OPTİKSEL ELEKTROMANYETİK KIRINIM Seçmeli 3 0 0 6
ELN5302 OPTOELEKTRONİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Seçmeli 3 0 0 6
ELN5304 TÜMLEŞİK OPTİK Seçmeli 3 0 0 6
ELN5306 FOTONİK AYGITLAR Seçmeli 3 0 0 6
ELN5402 RASGELE İŞARET ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5404 ENFORMASYON KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
ELN5406 RADYO HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5408 SAYISAL TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 6
ELN5410 YÜKSEK HIZLI OPTİK FİBERLİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5412 DURUM-UZAYI VE DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5414 FOTONİK VE OPTİK ANAHTARLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5418 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NESNE TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
ELN5422 İLERİ SAYISAL İMGE İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
ELN5504 DÖNÜŞÜMLER VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
ELN5602 GÜÇ SİSTEMLERİNDE İLERİ KOMPANZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5604 GÜÇ SİSTEMLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN5702 MAKİNE ÖĞRENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6101 DALGACIK DÖNÜŞÜMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
ELN6103 DERİN ÖĞRENME Seçmeli 3 0 0 6
ELN6201 İLERİ MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN6203 KIRINIM KURAMINDA WİENER-HOPF TEKNİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
ELN6205 RADAR KESİTİ ALANI KESTİRME VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN6207 ELEKTROMANYETİKTE ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
ELN6209 İLERİ ELEKTROMANYETİK SAÇILMA Seçmeli 3 0 0 6
ELN6301 OPTOELEKTRONİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
ELN6303 İLERİ MALZEME BİLİMİ VE NANO FABRİKASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN6401 KESTİRİM KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
ELN6403 HABERLEŞME KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
ELN6405 OPTİK FİBERLERDE DOĞRUSAL OLMAYAN OLAYLAR Seçmeli 3 0 0 6
ELN6409 İLERİ ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN6415 İSTATİSTİKSEL NESNE ANALİZİ VE SINIFLANDIRMA Seçmeli 3 0 0 6
ELN6419 RADAR UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6102 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
ELN6104 METASEZGİSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 3 0 0 6
ELN6202 İLERİ RADAR TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN6204 ELEKTROMANYETİZMADA INTEGRAL DENKLEM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN6206 YERYÜZÜ ÜZERİNDE RADYO DALGASI YAYILIMI Seçmeli 3 0 0 6
ELN6208 ELEKTROMANYETİKTE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
ELN6302 LAZER TABANLI SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
ELN6304 GELİŞMİŞ FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR Seçmeli 3 0 0 6
ELN6402 SPEKTRUM KESTİRİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN6404 SAYISAL MODÜLASYON VE KODLAMA Seçmeli 3 0 0 6
ELN6406 DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİĞİN HABERLEŞMEDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
ELN6408 TELETRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN6410 SEZİM KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
ELN6412 OPTİK ANAHTARLAMALI AĞLAR Seçmeli 3 0 0 6
ELN6414 BİLGİSAYARLA GÖRÜDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
ELN6418 KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
ELN6420 İLERİ RADAR GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr