Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çevre Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, doktora programını, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde 1982 yılında kurulmuş olan Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektedir. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, doktora programına 1995-1996 akademik yılında başlamıştır. Bütünleşik doktora programı ise 2020-2021 Güz yarıyılında açılmıştır.
Çevre Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans programı, lisans mezunlarının başvurabildiği bütünleşik doktora ve yüksek lisans mezunlarının başvurabildiği doktora programı bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği alanında Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadır.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa başvuru, kabul ve kayıt işlemleri “Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Bütünleşik Doktora programına başvuru için adayların, kabul edilen alanlarda lisans derecesine sahip olmaları, ALES’ten sayısal puan türünde en az 80 puan almış olmaları ve 4´lük sistemde 3.00 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir. Adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından da (YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL,…) en az 55 puan almaları istenir. Programa başvuran adayların, ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans not ortalaması, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sonuçlarının, Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği´ne göre belirli yüzdeleri alınarak başarı puanları hesaplanır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur.
7
Program Profili
Bu programda aldıkları dersler ile çalışma alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olurken, bir problem üzerinde tez ve hipotez geliştirerek çözüme gidecek yöntemleri belirler ve uygular. Bütünleşik Doktora programlarında öğrencilere çalışma alanlarına uygun olarak, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında dersler sunulur. Öğrenciler araştırma konularıyla ilgili deneysel çalışmaları günümüz standartlarında, yüksek teknolojik altyapıya sahip laboratuvarlarda yapabilme imkânı bulurlar. Etik değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal anlamda eşitlik ilkesini benimseyen, toplumun her alanda gelişmesi için çalışan bireyler yetiştirmek programın öncelikli hedefleridir. Bütünleşik Doktora öğrencilerinin ilgili alanda bağımsız araştırma yürütme, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneğini kazanması istenir. Ayrıca, doktora çalışması kapsamında elde ettiği araştırma sonuçlarını bilimsel dergilerde yayınlayarak dünya biliminin ve Türkiye ekonomisinin hizmetine sunması beklenir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).
2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi).
3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (beceri).
4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (beceri).
5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri).
6. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (beceri).
7. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
8. Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
9. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
12. Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
14. Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü etkinlik).
15. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
16. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (beceri).
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (beceri).
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri).
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (beceri).
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi).
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü etkinlik).
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
 • Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (beceri). 1,2,3,4
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 1
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (beceri). 1,2,3,4 1,2
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği). 2,5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 5
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi). 1,2,3,4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 1,2,5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (beceri). 1,2,3,4 2,5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri). 1,2,3,4 2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi). 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi). 1,2 1,2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi). 1,2 1,2
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (beceri). 1,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 2
Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü etkinlik). 1,2,3 1
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 1,2
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme (Alana Özgü Yetkinlik). 1,2,3 1
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 2
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 2
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik). 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (beceri). 2
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri). 2
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (beceri). 2
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 1,2,3 1,2
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 1,2,3
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 1,2,3
Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü etkinlik). 3
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (beceri). 1,2
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği). 2
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme (Alana Özgü Yetkinlik). 3
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 3
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik). 3
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi). 2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi). 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (beceri). 1
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (beceri). 1
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri). 1
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 1,2,3 2
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 2
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme (Alana Özgü Yetkinlik). 1
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi). 1
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 1,2,3 2
Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi). 2,3
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 1,2,3,4
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). 1
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (beceri). 2,3
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği). 1 1,3
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi). 2,3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (beceri). 1,3
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri). 3
Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü etkinlik). 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programını tamamlayan mezunlar üniversitelerde akademisyen, devlet veya özel araştırma kurumlarında uzman personel ve üst düzey yönetici olarak istihdam olurlar veya kendi firmalarında uzmanlık alanları doğrultusunda danışmanlık yapabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirmesi, “Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği”’nin 20. maddesine göre yapılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, ‘Dereceye Yönelik Düzenlemeler’ de verilen programda tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla geçmek zorundadırlar. Müfredattaki tüm dersleri başarıyla tamamlayanlara Çevre Mühendisliği Programında doktora derecesi verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Feza Karaer
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
16059 Nilüfer/ Bursa/ Türkiye
Tel: 00 90 224 294 21 08
e-posta: karaer@uludag.edu.tr
Bütünleşik Doktora Programı Koordinatörü
Bologna Birim Koordinatörü
Prof. Dr. F. Olcay TOPAÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
16059 Nilüfer/ Bursa/ Türkiye
Tel: 00 90 224 294 21 09
e-posta: olcaytopac@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çevre Mühendisliği Bölümünün 1800 m2`lik kapalı alana sahip binası içerisinde 9 araştırma laboratuvarı (Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarı, Su Kirliliği Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuvarı I, Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuvarı II, Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Model Laboratuvarı, Çevre Kimyası ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı, Hava Kirliliği Laboratuvarı), genel öğrenci laboratuvarı, öğrenci bilgisayar laboratuvarı ve 8 derslik bulunmaktadır. Bölüm binasında 26 kişilik kapasiteye sahip bir toplantı/seminer odası yer almaktadır. Ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölümü binasında bulunan Aykut Barka toplantı salonu ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü konferans salonu, fakülte toplantıları, davetli konuşmacıların seminerleri ve tez savunma sınavları için kullanılabilmektedir. Mühendislik fakültesi ana binasında öğrenciler tarafından kullanılan bir kafeterya mevcuttur. Ayrıca, akademik personelin kullanımına yönelik bir kampus yemekhanesi bulunmaktadır. Kampüste akademik personelin baskı ve doküman çoğaltma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir matbaa yer almaktadır. Çevre Mühendisliği bölümünde tamamı daimi statüde görev yapan toplam 22 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV5301 KİMYASALLARIN ÇEVRESEL HAREKETİ Zorunlu 3 0 0 6
CEV6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 3 0 0 5
CEV6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV5302 ÇEVRE MÜHENDİSLERİ İÇİN İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
CEV5304 İLERİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI I Zorunlu 3 0 0 6
CEV6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
CEV6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
CEV6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6174 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 2
CEV6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
CEV6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSI V Zorunlu 4 0 0 5
CEV6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
CEV6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
CEV6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
CEV6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6189 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IX Zorunlu 4 0 0 5
CEV6199 TEZ DANIŞMANLIĞI IX Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6190 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ X Zorunlu 4 0 0 5
CEV6200 TEZ DANIŞMANLIĞI X Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV5121 ÇEVRE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5147 İÇME SUYU MİKROBİYAL KALİTESİ VE DEZENFEKSİYON YAN-ÜRÜNLERİNİN KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5243 ENDÜSTRİYEL HAVA KİRLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5247 ÇEVRE TEKNOLOJİSİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5249 ATIKSU ARITMA TESİSİ BOYUTLANDIRMA KRİTERLERİ Seçmeli 2 2 0 6
CEV5251 BACAGAZI ÖLÇÜM VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 2 6
CEV5253 DIŞ HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM VE İZLENMESİ Seçmeli 2 0 2 6
CEV5255 ATIKSU ARITIMINDA SULAK ALAN SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5265 TEMİZ ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5267 SU VE ATIKSU MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5269 ATIKLARIN ANAEROBİK ARITIMI Seçmeli 3 0 0 6
CEV5271 SERA GAZI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
CEV5273 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5275 ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5279 SIZINTI SULARININ OLUŞUMU VE ARITIMI Seçmeli 3 0 0 6
CEV5281 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN BİYOLOJİK ARITIMI Seçmeli 3 0 0 6
CEV5303 KOMPOST TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5305 BİYOYAKIT ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5307 SEDİMAN KİRLİLİĞİ VE TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
CEV5311 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5313 KOKU EMİSYONU VE KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV5102 ÇEVRESEL ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 2 6
CEV5122 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
CEV5148 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARDA GERİ KAZANIM VE TEKRAR KULLANIM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5222 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5224 BİYOLOJİK ARITMANIN PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5226 ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
CEV5228 ATIKSU ARITIMINDA İYON DEĞİŞİMİ VE ADSORPSİYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
CEV5230 DÜZENLİ KATI ATIK DEPONİ ALANLARININ OLUŞTURULMASI Seçmeli 2 2 0 6
CEV5232 HAVA KİRLİLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5234 ATMOSFERİK TAŞINIM VE ÇÖKELME Seçmeli 2 0 2 6
CEV5236 SU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ENSTRÜMENTASYONU VE KONTROLÜ Seçmeli 2 2 0 6
CEV5238 SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİNDE BİYOİNDİKATÖR CANLILAR Seçmeli 3 0 0 6
CEV5242 SU VE ATIKSULARIN DEZENFEKSİYONU Seçmeli 3 0 0 6
CEV5244 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİYOMOLEKÜLER TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
CEV5246 İLERİ ATMOSFER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
CEV5250 ARAZİDE ARITMA Seçmeli 3 0 0 6
CEV5306 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5308 ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5310 NEHİR HAVZALARI HİDROLOJİSİ VE TAŞKIN-KURAKLIK MODELLEMESİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5312 İLERİ FİZİKO – KİMYASAL ARITMA PROSESLERİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV5314 ARITMA ÇAMURU VE TOPRAK ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 2 6
CEV5316 ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 6
CEV5318 ORGANİK MİKROKİRLETİCİLER VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6101 SU KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
CEV6123 GÖL SU KALİTESİ MODELLEMESİ Seçmeli 2 2 0 6
CEV6221 TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIKLAR Seçmeli 2 2 0 6
CEV6225 TEHLİKELİ ATIKLARIN STABİLİZASYONU VE SOLİDİFİKASYONU Seçmeli 3 0 0 6
CEV6227 AKTİF ÇAMUR SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODEL YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 2 0 6
CEV6229 TOKSİK ORGANİK BİLEŞİKLERİN BİYOLOJİK ARITIMI Seçmeli 3 0 0 6
CEV6231 İLERİ ARITMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
CEV6233 ARITMA ÇAMURLARININ ARAZİYE UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 6
CEV6301 İLERİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI II Seçmeli 3 0 0 6
CEV6303 BİYOKÜTLE ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV6305 TEHLİKELİ HAVA KİRLETİCİLER VE RİSK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV6307 PARTİKÜLER KİRLETİCİLERİN KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CEV6124 YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEMESİ Seçmeli 2 2 0 6
CEV6208 EVSEL VE ENDÜSTRİYEL AKTİF ÇAMUR BERTARAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
CEV6224 ENDÜSTRİYEL ATIK ARITIMI VE BERTARAFI Seçmeli 3 0 0 6
CEV6242 HAVA KİRLİLİĞİ METEOROLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV6244 AKTİF ÇAMUR PROSESİNİN DİZAYNI VE İŞLETİMİNDE RESPİROMETRİK METODUN KULLANILMASI Seçmeli 2 0 2 6
CEV6246 ARITMA TESİSLERİ İŞLETİLMESİ Seçmeli 2 0 2 6
CEV6248 ATIKSU ARITMA TESİSİ BİYOKİNETİK TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV6250 İLERİ OKSİDASYON VE MEMBRAN TEKNOLOJİLERİYLE SU VE ATIKSU ARITIMI Seçmeli 3 0 0 6
CEV6252 ATIK VE ATIK SU ARITIMI İÇİN BİYOTEKNOLOJİK PROSESLER Seçmeli 3 0 0 6
CEV6254 AKTİF ÇAMUR SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
CEV6256 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ VE ADAPTASYON Seçmeli 3 0 0 6
CEV6258 GAZ KİRLETİCİLERİN KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr