Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Gıda Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği programı 1981 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayan bölümün ilk ismi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü olup, daha sonra Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak değiştirilmiştir. 1993 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü adını almış ve 1996 yılında bu unvanla ilk mezunlarını vermiştir. Gıda Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmaya yönelik lisans üstü eğitimi vermeye kurulduğu yıldan itibaren devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, doktora öğretimde Gıda Mühendisliği alanında 300 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların, Gıda Mühendisliği, “Lisans” derecesine sahip olmaları, mezuniyet not ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları, Yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) gerekli puana sahip olmaları, ALES Sınavından en az 80 Puan almış olmaları gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Gıda Mühendisliği Bütünleşik Doktora programı derecesi elde etmek için; en az 47 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alması, bu derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca ilgili alanda uzman öğretim üyeleri tarafından yapılan doktora yeterlilik sınavından (sözlü ve yazılı) en az 75 not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Gıda Mühendisliği doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Gıda Mühendisliği bütünleşik doktora programı 10 yarıyıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. İlk dört yarıyıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (120 AKTS) alması gerekmektedir. Daha sonraki yıllarda ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (180 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Doktora derecesi verilir.
Gıda Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programının amacı, Hızla gelişen gıda sanayiindeki tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesi, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması, Gıda Mühendisliği bölümlerinin görevleri arasındadır. Gıda Mühendisliği bölümlerinin bir diğer görevi de; ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda sanayiinin ihtiyacı olan Gıda Mühendislerinin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda Gıda Mühendisliği Bölümlerinin amacı öğrencilerin gıdaların işlenmesi, korunması, dağıtımı ve pazarlanması konularında modern bilim ve teknolojiyi kullanabilecek mühendislik becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bilindiği üzere Gıda endüstrisinde, gıda üretim zincirindeki ham maddeden tüketicinin tüketebileceği son ürüne kadar olan bütün teorik ve pratik, temel veri ve yöntemler Gıda Mühendisliği eğitimi kapsamındadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
2. Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
3. Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak
4. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak
5. Yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek
6. Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
7. En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek
 • Yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak 1,5
Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 3
Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 1,2,3,4 1,3,4,5
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3,4 1,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1
Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 1,2 1,2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2,3 1
En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak 1,2,3
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak 1,2,3 1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek 1,2,3 2
Yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak 1,2
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak 1 4
Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 1,2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora mezunları daha çok akademik çalışmalarına devam etmekte olup, kamu sektöründe ya da özel sektörde de çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (180 AKTS) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması ve tez konusu kapsamında en az bir adet SCI veya SCI-expanded dergilerde makale yayımlaması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
C Blok Kat: 1
Görükle Yerleşkesi 16059 Nilüfer / BURSA
e-posta: ucopur@uludag.edu.tr , gida@uludag.edu.tr
tel: 0 224 29 41 490
Bologna Birim ve Program Koordinatörü:
Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA
Tel:+90 (224) 29441629 sinetogay@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü’nde halen 8 Profesör, 6 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 doktorasını tamamlamış Araştırma Görevlisi, 4 doktora aşamasında olan Araştırma Görevlisi ve 1 sekreter görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için bölüm bünyesinde öğrenci uygulama (67.85 m2), bakteriyoloji (35 m2), mikoloji (35 m2), örnek hazırlama (35 m2), genel yaş analiz (70.54 m2), elektroforez (15.08 m2), gaz kromatografi-kütle spektrofotometre (15.08 m2) ile enstrümantal analiz (70.54 m2) Laboratuvarları bulunmaktadır. Mikrobiyoloji ve diğer analiz laboratuvarlarında mikrobiyolojik, klasik ve enstrümantal yöntemlerle gıda kalitesinin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin uygulamalı olarak üretim yapabileceği Ziraat Fakültesi bünyesinde pilot tesis de bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5001 GÜVENLİ GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
GMB5003 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
GMB6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
GMB6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5002 İLERİ GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 6
GMB6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
GMB6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6001 İLERİ STERİLİZASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
GMB6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
GMB6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
GMB6174 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 2
GMB6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
GMB6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
GMB6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
GMB6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
GMB6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
GMB6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6189 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IX Zorunlu 4 0 0 5
GMB6199 TEZ DANIŞMANLIĞI IX Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6190 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ X Zorunlu 4 0 0 5
GMB6200 TEZ DANIŞMANLIĞI X Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5011 ENDÜSTRİYEL GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5013 ENDÜSTRİYEL MEYVE SUYU İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5015 YEMEKLİK YAĞ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5017 TAHIL KİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5019 BİSKÜVİ, KRAKER VE KEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5021 GIDA SANAYİNDE STARTER ÜRETİMİ VE KULLANIMI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5023 GIDALARDA BOZULMAYA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR VE TANIMLANMALARI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5025 MİKROBİYEL PROSES TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5027 GIDA SANİTASYONU Seçmeli 3 0 0 6
GMB5029 ENDÜSTRİYEL MEYVE ŞARAPLARI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5031 GIDA SANAYİNDE ENZİM KULLANIMI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5033 MALT VE BİRA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5035 PROSES DİZAYNI VE DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5037 SÜT VE ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5039 GIDALARDAKİ İZ ELEMENTLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5041 SÜT TEKNOLOJİSİNDE ALTERNATİF KORUMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5043 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE MOLEKÜLER UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 2 6
GMB5045 ASEPTİK AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5047 MISIR ÜRÜNLERİ VE TATLANDIRICILAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5049 GIDA SANAYİNDE YATIRIM PROJESİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME VE İZLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5051 SÜT ÜRÜNLERİNDE REOLOJİ VE TEKSTÜR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5053 ÇAY İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5055 İLERİ ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5057 GIDA ANALİZ LABORATUVARLARINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5061 SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5063 ARI ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ VE KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5065 GIDALARDA RENK MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5010 GIDALARDA UYGULANAN KURUTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5012 ENDÜSTRİYEL KONSERVE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5014 KİMYASAL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5016 FERMENTE TAHIL ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5018 MAKARNA VE ERİŞTE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5020 GIDA GÜVENLİĞİ MİKROBİYOLOJİSİ VE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5022 GIDA AMBALAJLAMADA UYGULANAN TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5024 TOPLUM BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5026 FONKSİYONEL GIDALAR VE NUTRASÖTİKLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5028 VİSKİ VE KONYAK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5030 GIDA AROMA MADDELERİ VE AROMA KİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5032 SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5034 GIDALARIN MİNERALLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE BİYOYARARLILIK Seçmeli 3 0 0 6
GMB5036 GIDALARDA RAF ÖMRÜ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5038 SÜT TEKNILOJİSİNDE PROBİYOTİK BAKTERİLER VE PREBİYOTİKLER Seçmeli 2 0 2 6
GMB5040 GIDALARIN MODİFİYE ATMOSFERDE MUHAFAZASI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5042 GASTRONOMİ VE YEMEK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5044 MAYALAR VE MAYALARIN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5046 TEMEL UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 2 0 6
GMB5048 ET TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5050 GIDA BULAŞANLARI VE KALINTILARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5052 GIDA İŞLEMEDE YENİ TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5056 GIDA BİLİMİNDE OMİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5058 GIDA SANAYİNDE ENERJİ VE EKSERJİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5060 ORGANİK GIDA İŞLEME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5062 GIDA PROTEİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6009 DURULTMA VE FİLTRASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6011 YAĞLARIN HİDROJENENASYONU VE MARGARİN TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6013 NİŞASTA KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6015 GIDA MİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6017 AROMA AKTİF GIDA BİLEŞENLERİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6019 GIDA KAYNAKLI SÜLFÜR BİLEŞENLERİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6021 İLERİ SÜT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6023 İLERİ GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6025 GIDA BİLİMİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6027 LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ VE LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6029 SÜT ÜRÜNLERİNDE FONKSİYONEL KATKILAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB6031 ET ÜRÜNLERİNDE FONKSİYONEL KÜLTÜRLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB6033 GIDA SANAYİNDE EKSTRAKSİYON TEKNİKLERİ VE OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6008 GIDA MUHAFAZA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6010 LİPİTLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB6012 GIDA SANAYİNDE İSTATİKSEL KALİTE KONTROL Seçmeli 3 0 0 6
GMB6014 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6016 DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6018 ÖZEL TAHIL ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6020 GIDA TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6022 GIDALARIN İŞLENMESİ SIRASINDA OLUŞAN KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB6024 GIDA FERMENTASYONLARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6026 FLAVOR VE FENOL BİLEŞİKLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6028 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6030 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6032 ÜRÜN GELİŞTİRMEDE GIDA KATKILARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6034 GIDA KALİTESİNİN MİKROBİYOLOJİK OLARAK BELİRLENMESİNDE PROTEOM VE METABOLOM ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6036 GIDA SANAYİNDE KULLANILAN BAHARATLAR VE ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6038 GIDALARDA MİKROBİYEL RAF ÖMRÜ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6040 İLERİ PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6042 ET VE ET ÜRÜNLERİ KAYNAKLI SAĞLIK RİSKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6044 YENİLİKÇİ GIDA AMBALAJLAMA TEKNİKLERİ VE BİYOPOLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr