Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Optik ve Fotonik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Optik ve Fotonik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğretimini Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde 2017 yılından beri Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Optik ve Fotonik Mühendisliği dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Optik ve Fotonik Mühendisliği Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal, puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES ve yabancı dil taban puanına sahip olması şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21-24 kredi (60 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Elektronik Mühendisliği dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Eğitim Amaçları;
1-) Ulusal ve uluslararası işletmeler, araştırma ve geliştirme kuruluşları ve akademik enstitülerde kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, yüksek mühendisler yetiştirmek,
2-) Yüksek mühendis adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak problem çözebilme, çok disiplinli çalışmalar yapabilme, bilgi ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak sunabilme ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek.
Eğitim Planı;
Dersler Optik ve Fotonik Mühendisliği alanında yer alan güncel araştırma konularını içeren seçmeli statüdeki derslerdir. Detaylı eğitim planına www.uludag.edu.tr/fotonik aracılığı ile ulaşılabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
2. Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
3. Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
4. Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi
5. Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
6. Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
 • Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
 • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
 • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
 • Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
 • Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
 • Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
 • Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 4
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 2
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 2
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 3
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 3
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 3
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 3
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Uludağ Üniversitesi, Aselsan, Kalyon PV, Oyak-Renault, TOFAŞ, Türk Telekom, EMKO Elektronik, TUSAŞ, Durmazar, Ermaksan, Feka, Odelo...
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için ´Yeterlilik Koşulları ve Kuralları´ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Umut AYDEMİR
Posta Adresi : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 275 5262
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Lisansüstü çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla öğrencilere tahsis edilmiş çalışma ofisleri ve laboratuvarlar mevcuttur. Laboratuvar çalışmaları akademik personel tarafından yürütülen araştırma projeleri kapsamında alınan kaynaklar ile sürdürülmektedir. Bölümde bulunan laboratuvarlar aşağıda listelenmiştir:
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı,
Proje Geliştirme Laboratuvarı,
Optik Fiberli Haberleşme Araştırmaları Laboratuvarı,
Optik Laboratuvarı,
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTK5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
FTK5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FTK5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
FTK5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
FTK5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTK5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
FTK5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTK5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
FTK5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN5203 RF DEVRE VE SİSTEMLERİN ANALİZ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
ELN5207 ELEKTROMANYETİZMA KURAMININ ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
ELN5305 YARIİLETKEN AYGIT ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FTK5101 ELEKTROMANYETİK ALANLARIN MÜHENDİSLİK UYGULAMASI Seçmeli 3 0 0 6
FTK5111 MÜHENDİSLER İÇİN FOTONİK Seçmeli 3 0 0 6
FTK5131 LAZER TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FTK5141 İLERİ ELEKTROMANYETİZMA TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
FTK5151 DOĞADAN ESİNLENEN OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FTK5501 FİBER LAZERLER Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FTK5122 FOTONİK ALGILAMA Seçmeli 3 0 0 6
FTK5152 FOTONİKTE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Seçmeli 3 0 0 6
FTK5252 ELEKTROMANYETİK UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FTK5304 İLERİ TÜMLEŞİK OPTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
FTK5306 İLERİ FOTONİK AYGITLAR Seçmeli 3 0 0 6
FTK5512 FOTODEKTEKTÖRLER VE KAMERALAR Seçmeli 3 0 0 6
TEK5050 MALZEME BİLİMİNDE İLERİ KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr