Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Biyokimya Yüksek Lisans programı 2000 yılında açılmıştır. Günümüze kadar 2 adet öğrenci mezun olmuştur.
2
Verilen Derece
Veteriner Biyokimya Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlara Veteriner Biyokimya alanında “Master” (MSc) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; ilanda belirtilen alan(lar)da Lisans derecesine sahip olması ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. Lisans diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. b) YÖK´ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Kurul kararı (istendiği taktirde) ile belirlenecek taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. c ) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir. Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans Not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans Not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 65 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Veteriner Biyokimya Yüksek Lisans eğitiminde Yeterlilik sınavı uygulanmamaktadır. Veteriner Biyokimya alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmesi için lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Öğrencilerin Yüksek lisans programında teze başlayabilmesi için programda alması gereken ortak ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alması gerekmektedir.
7
Program Profili
Veteriner Biyokimya Yüksek Lisans programı ile öğrencilere bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Program ile öğrenciler; temel biyokimyasal prensiplerini öğrenmenin yanında; tez konusu ile ilgili temel laboratuvar tekniklerini öğrenmiş ve bunları uygulayabilme becerilerini kazanmış olur.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Temel Biyokimya konularında uzman düzeyinde bilgi sahibi olur.
2. Bilimsel çalışma yapma, sunma ve yayınlama konusunda gerekli etik değerleri hassasiyetle gözetir.
3. Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları okuyup yorumlayabilir ve tartışabilir.
4. Alanı ile ilgili yeni bilimsel çalışma planlayabilir ve gerçekleştirebilir.
5. Çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak sunabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
6. Bilimsel bilgiye ulaşma konusunda bilgi ve beceri kazanır.
7. Meslektaşları ve alanındaki uzman kişilerle rahat iletişim kurabilir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvurabilirler. Araştırma enstitülerinde ve AR-GE laboratuvarlarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisansı başarı ile tamamlayanlar senato ve bölümümüz tarafından uygun görülen not ortalaması, ALES ve yabancı dil puanına sahip olmaları koşulu ile doktora programına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 F 0-69 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Veteriner Biyokimya Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile ders aşamasında bir seminer dersi, her yarıyıl alınacak Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Tez Danışmanlığı Dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarını da sağlamalıdır.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
B.U.Ü. Veteriner Fakültesi Biyokimya A.D.
Nilüfer/Bursa
Tel: 0 224 2941233
Email: ayalcin@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 4 profesör, 1 doçent ve1 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 6 adet öğretim üyesi bulunmaktadır. Veteriner Biyokimya Laboratuvarı temel biyokimyasal teknikleri kullanmaya uygun altyapıya sahiptir. Bölümde, spektrofotometerik analizler, gen ve protein analizleri ile hücresel analizler gerçekleştirilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
VBK 5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
VBK5001 GENEL BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 3 5
VBK5003 BİYOKİMYASAL METOTLAR Zorunlu 2 2 3 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VBK 5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
VBK 5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
VBK5002 ÖZEL BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 3 5
VBK5004 HORMON BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 2 4
VBK5006 ENERJİ METABOLİZMASI VE KONTROLÜ Zorunlu 2 0 2 4
VBK5008 KLİNİK VETERİNER BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 2 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VBK 5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
VBK 5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
VBK 5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VBK 5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
VBK 5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VBK5005 VÜCUT SIVILARI VE DOKULARI KİMYASI Seçmeli 1 0 1 2
VBK5007 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 1 0 1 2
VBK5009 SERBEST RADİKAL BİYOKİMYASI Seçmeli 1 0 1 2
VBK5011 GEN EKSPRESYONU VE REGÜLASYONU Seçmeli 2 0 2 4
VBK5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VBK5010 KANSER METABOLİZMASI Seçmeli 1 0 1 2
VBK5012 METABOLİK DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 1 0 1 2
VBK5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr