Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Tıp Tarihi ve Etik Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü, 24 Mart 1978 tarih ve 78-6 sayılı Senato kararı ile Toplum Sağlığı Kürsüsü’ne bağlı olarak açılmıştır. Doç. Dr. Ayşegül Demirhan (Erdemir)’ın 7 Mart 1980 tarihinde Rektörlük’çe Doçent kadrosuna atanmasıyla Kürsü’nün ilk öğretim üyesi görevine başlamıştır. Dekanlığın 10 Kasım 1981 tarih ve 11777 sayılı yazısı ile bütün öğretim üyelerine bildirdiğine göre; bölümler kuruluncaya kadar geçici olarak Tıp Fakültesine ait mevcut birimler dört grupta toplanmış (Temel Bilimler ve Temel Tıp Bilimleri Grubu, Klinik Öncesi Grubu, Cerrahi Grup ve Tıbbi Grup), “Tıp Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı” “Klinik Öncesi” grubunda yer almıştır. Böylece Anabilim Dalımız, Toplum Sağlığı Kürsüsü’nden ayrı bir Kürsü olmuştur. Ekim 1982’den itibaren Anabilim Dalının ismi “Deontoloji” biçiminde, 2010 tarihinden itibaren de YÖK tarafından “Tıp Tarihi ve Etik” olarak değiştirilmiştir.
Anabilim Dalımız 1982’de ilk Yüksek Lisans programını hazırlamış, 1984-1987 yılları arasında dört yüksek lisans öğrencisi eğitim almıştır. Bu dönemden sonra eğitime ara verilmiş, Anabilim Dalı’na katılan yeni öğretim üyeleriyle birlikte 2015-2016 döneminde program yenilenerek tekrar açılmıştır.
2
Verilen Derece
Tıp Tarihi ve Etik Tezli Yüksek Lisansı
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği Madde 7’ye göre; (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır; a) Bir lisans diplomasına sahip olmak. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir. b) ALES’ten puan türünde en az 55 standart tam puan almış olmak. ALES 55 standart puanı senatoca yükseltilebilir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara bağlı anasanat dallarına başvurularda ALES’e girme şartı aranmaz. c) Adaylardan başvuru esnasında, ayrıca istenmesine karar verilen belgeler (Referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar, vb.), her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir. (Anabilim Dalımızca programa başvuran adayın neden Tıp Tarihi ve Tıp Etiği alanlarında yüksek lisans eğitimi almak istediğini belirten bir kompozisyon hazırlaması istenmektedir) ç) Programlar bakımından hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak Senatonun onayı ile kesinleşir. Aranan yabancı dil bilgisi düzeyi her başvuru dönemi başında senato tarafından kararlaştırılır ve ilanda belirtilir. Senatoca aksi kararlaştırılmadığı sürece Merkezi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından (UÜDS) en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğeri puan almak zorunludur. Belirtilen bu 50 puanlık yabancı dil başvuru koşulunu sağlayamayanlar için bu Yönetmeliğin 23. maddesi uygulanmasına Anabilim Dalları talepleri ve Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilebilir. d) Yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların öğrenim görecekleri yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puanı almak zorunludur. (2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır: a) Senato, ilgili başvuru döneminde kabul sıralamasının sadece ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece sıralama %50 den aşağı olmamak üzere ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır. b) Senatoca aksine karar verilmedikçe, ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. ç) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalı programları için sanatta yetenek sınavı notu, lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir. d) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalımız Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun 1 Nisan 2010 tarih ve 2010-04 oturum sayısı 5 nolu kararında ve Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uymak kaydı ile en az 4 yıllık Sağlık Bilimleri alanlarında yükseköğretim programı lisans mezunu veya Biyoloji, Psikoloji, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Felsefe, Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Hukuk bölümlerinden lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için Madde 29: 2) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70; doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu (Açıklama) Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 FF 0 0-69 G 0 K 0 D 0 b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Madde 35: (1) Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Program, bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda 90-120 AKTS olarak planlanır. (2) Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılabilir. (NOT: Lisans eğitimi Sağlık Bilimleri alanlarında olmayanlar Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans eğitimleri sırasında “Bilimsel Hazırlık Programı” kapsamında “Anatomi”, “Tıbbi Terminoloji” vb konularda ders alacaklardır). Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.
7
Program Profili
Yüksek Lisans eğitimine başvuran öğrencilerin;
Tıp Tarihi ve Tıp Etiği çalışmaları hakkında temel olarak bilimsel ve eleştirel düşünce yapısını kazanmaları ve bu çalışmalarda izlemeleri gereken yöntemleri bilmeleri; hak kavramı ve insan haklarının felsefi yapısını kavrayarak sağlık çalışanı ve hasta hakları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri; sağlığı ve hastalığı belirleyen etkenler konusunda geniş bir perspektifte düşünüp doğru yaklaşımlarda bulunabilmeleri; sağlık politikaları ile sağlık hizmetlerinde ve tıbbi uygulamalarda ortaya çıkan etik sorunları arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri; tarihteki gelişmeleri tüm belirleyenleriyle birlikte değerlendirerek nedensellik ilişkisi içinde açıklayabilmeleri; alanla ilgili ilk kaynaklara (Osmanlı Devlet Arşivleri, eski Türkçe basma eserler gibi) ulaşarak bu kaynakları kullanabilmeleri; tıp tarihine adı geçmiş önemli isimler ve alandaki ilk sağlık çalışanları hakkında bilgi sahibi olmaları; tarihsel ve güncel gelişmeleri takip ederek bilimsel araştırma planlayabilmeleri; çağlar boyu gelişmeleri dönemlerine göre tartışarak tıp alanındaki gelişmeleri sorgulayabilmeleri; bilimsel araştırmalarda yöntembilgisi sahibi olabilmeleri ve karşılaşılabilecek etik sorunlarını tanımlayabilmeleri hedeflenmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sağlık ve hastalık kavramlarının, tıbbın, sağlık hizmetlerinin ve hekimlik mesleğinin tarihsel evrimini tüm belirleyenleriyle birlikte değerlendirerek nedensellik ilişkisi içinde açıklayabilme
2. Tıp Tarihi ve Tıp Etiği çalışmalarında uygun yöntembilgisi kullanabilme
3. Tıp Tarihi ve Tıp Etiği çalışmalarını uygun biçimde raporlayabilme
4. Tıp Tarihi araştırmalarında ilk kaynak olarak kullanılan eski Türkçe basma eserleri okuyabilme, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri ve TBMM arşivlerinde yer alan belgelerden yararlanabilme
5. Etik ve Tıp Etiği kavramları ile yaklaşımlarını kavrayabilme
6. Tıp Etiği yaklaşımlarını somut etik sorunlarına uygulayabilme, etik analizi yaparak hakları ve mesleki değerleri koruyan çözümü bulabilme
7. Hak kavramı ile insan haklarının felsefi yapısını kavrayarak sağlık hizmeti veren ve alanların hakları hakkında bilgi sahibi olabilme
8. Hizmet alanların ve sunanların hukuki düzenlemeler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme, tıbbi uygulamalar sonucu ortaya çıkabilecek hukuki sorunlarda hak ve yükümlülüklerle uyumlu değerlendirme yapabilme
9. İnsanlık tarihinin, uygarlıkların, çeşitli kültürlerin ve bilimin gelişiminin tıbbın evrimi üzerine etkisini kavrayabilme
10. Hayvan Hakları ve hayvan refahı konularını analiz edebilme
11. Deneylerde hayvan kullanımına ilişkin mevzuat ve etik ilkeler konusunda bilgi
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Sağlık Müdürlükleri Hasta Hakları Koordinatörlükleri, Hasta Hakları Birimleri, İl Sağlık Müdürlüklerine ve Üniversitelere bağlı Sağlık Müzeleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
En az 4 yıllık Sağlık Bilimleri alanlarından lisans mezunu olup Tıp Tarihi ve Etik alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olanlar Anabilim Dalımızda doktora eğitimlerine devam edebileceklerdir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Anabilim dalı Yüksek Lisans programına ait dönemlik derslerin dönem sonunda sınavları yapılır. Bu sınavlar yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yüksek Lisans öğrencisi bu sınavlardan 100 üzerinden en az 70 puan almalıdır.
12
Mezuniyet Koşulları
Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen şartları yerine getirerek tez savunmasını başarıyla tamamlayan öğrenci Yüksek Lisans diploması alır.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Yüksek Lisans Programı Başkanı – Bologna Koordinatörü:
Prof.Dr. M. Murat Civaner
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bursa
Tel: 0-224-2954272
e-mail: mcivaner@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğretim üyeleri sayısı: 3
Prof. Dr. M. Murat Civaner
Doç. Dr. Elif Atıcı
Yrd. Doç. Dr. Sezer Erer
Eğitim olanakları: .
- Kütüphane (U.Ü. Merkez ve Tıp Fakültesi Kütüphaneleri, İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Bursa İl Halk Kütüphanesi)
- Tıp Fakültesi Hastanesi
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTE5001 TIP TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
TTE5003 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMBİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
TTE5005 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 3
TTE5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTE5002 TIP ETİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
TTE5004 TIP ETİĞİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMBİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 3
TTE5006 SAĞLIK HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 1 0 0 3
TTE5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
TTE5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
TTE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TTE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
TTE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TTE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5007 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TTE5009 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 2 5
TTE5011 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 2 5
TTE5013 TEMEL EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TTE5015 SAĞLIK-HASTALIK ALGISI VE HİZMET SUNUMU İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 3
TTE5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5008 SAĞLIK POLİTİKALARININ TIP ETİĞİ SORUNLARIYLA İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 3
TTE5010 TIP ETİĞİ VE TARİHİ VE ÇALIŞMALARININ HAZIRLANMASI Seçmeli 1 2 0 3
TTE5012 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 5
TTE5014 EKOLOJİK PERSPEKTİFTEN HAYVAN HAKLARI VE HAYVAN REFAHI Seçmeli 2 0 0 3
TTE5016 DENEY HAYVANLARI KULLANIMINDA MEVZUAT VE ETİK İLKELER Seçmeli 2 0 0 3
TTE5018 TÜRK SAĞLIK TARİHİNDE KADIN Seçmeli 1 0 0 3
TTE5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr