Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Tıp Tarihi ve Etik Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü, 24 Mart 1978 tarih ve 78-6 sayılı Senato kararı ile Toplum Sağlığı Kürsüsü’ne bağlı olarak açılmıştır. Doç. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir’in 7 Mart 1980 tarihinde Rektörlük’çe Doçent kadrosuna atanmasıyla Kürsü’nün ilk öğretim üyesi görevine başlamıştır. Dekanlığın 10 Kasım 1981 tarih ve 11777 sayılı yazısı ile bütün öğretim üyelerine bildirdiğine göre; bölümler kuruluncaya kadar geçici olarak Tıp Fakültesine ait mevcut birimler dört grupta toplanmış (Temel Bilimler ve Temel Tıp Bilimleri Grubu, Klinik Öncesi Grubu, Cerrahi Grup ve Tıbbi Grup), “Tıp Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı” “Klinik Öncesi” grubunda yer almıştır. Böylece Anabilim Dalımız, Toplum Sağlığı Kürsüsü’nden ayrı bir Kürsü olmuştur. Ekim 1982’den itibaren Anabilim Dalının ismi “Deontoloji” biçiminde, 2010 tarihinden itibaren de YÖK tarafından “Tıp Tarihi ve Etik” olarak değiştirilmiştir.
Anabilim Dalımız 1982’de ilk Yüksek Lisans programını hazırlamış, 1984-1987 yılları arasında dört yüksek lisans öğrencisi eğitim almıştır. Bu dönemden sonra eğitime ara verilmiş, Anabilim Dalı’na katılan yeni öğretim üyeleriyle birlikte 2015-2016 döneminde program yenilenerek tekrar açılmıştır.
2
Verilen Derece
Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlara "Tıp Tarihi ve Etik" alanında “Master” (MSc) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
a) En az 4 yıllık Sağlık Bilimleri alanlarında yükseköğretim programı lisans mezunu veya Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Tarih ya da Hukuk bölümlerinden lisans mezunu olmak. Lisans diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. b) YÖK´ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Kurul kararı (istendiği taktirde) ile belirlenecek taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. c) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir. Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans Not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans Not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 65 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Önceki Öğrenmenin Tanınması “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalımız Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun 1 Nisan 2010 tarih ve 2010-04 oturum sayısı 5 nolu kararında ve Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uymak kaydı ile en az 4 yıllık Sağlık Bilimleri alanlarında yükseköğretim programı lisans mezunu veya Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Tarih ya da Hukuk bölümlerinden lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için Madde 29: 2) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70; doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu (Açıklama) Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 FF 0 0-69 G 0 K 0 D 0 b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Madde 35: (1) Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Program, bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda 90-120 AKTS olarak planlanır. (2) Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılabilir. (NOT: Lisans eğitimi Sağlık Bilimleri alanlarında olmayanlar Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans eğitimleri sırasında “Bilimsel Hazırlık Programı” kapsamında “Anatomi”, “Tıbbi Terminoloji” vb konularda ders alacaklardır). Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.
7
Program Profili
Yüksek Lisans eğitimine başvuran öğrencilerin;
Tıp Tarihi ve Tıp Etiği çalışmaları hakkında temel olarak bilimsel ve eleştirel düşünce yapısını kazanmaları ve bu çalışmalarda izlemeleri gereken yöntemleri bilmeleri; hak kavramı ve insan haklarının felsefi yapısını kavrayarak sağlık çalışanı ve hasta hakları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri; sağlığı ve hastalığı belirleyen etkenler konusunda geniş bir perspektifte düşünüp doğru yaklaşımlarda bulunabilmeleri; sağlık politikaları ile sağlık hizmetlerinde ve tıbbi uygulamalarda ortaya çıkan etik sorunları arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri; tarihteki gelişmeleri tüm belirleyenleriyle birlikte değerlendirerek nedensellik ilişkisi içinde açıklayabilmeleri; alanla ilgili ilk kaynaklara (Osmanlı Devlet Arşivleri, eski Türkçe basma eserler gibi) ulaşarak bu kaynakları kullanabilmeleri; tıp tarihine adı geçmiş önemli isimler ve alandaki ilk sağlık çalışanları hakkında bilgi sahibi olmaları; tarihsel ve güncel gelişmeleri takip ederek bilimsel araştırma planlayabilmeleri; çağlar boyu gelişmeleri dönemlerine göre tartışarak tıp alanındaki gelişmeleri sorgulayabilmeleri; bilimsel araştırmalarda yöntembilgisi sahibi olabilmeleri ve karşılaşılabilecek etik sorunlarını tanımlayabilmeleri hedeflenmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sağlık ve hastalık kavramlarının, tıbbın, sağlık hizmetlerinin ve hekimlik mesleğinin tarihsel evrimini tüm belirleyenleriyle birlikte değerlendirerek nedensellik ilişkisi içinde açıklayabilme
2. Tıp Tarihi ve Tıp Etiği çalışmalarında uygun yöntembilgisi kullanabilme
3. Tıp Tarihi ve Tıp Etiği çalışmalarını uygun biçimde raporlayabilme
4. Tıp Tarihi araştırmalarında ilk kaynak olarak kullanılan eski Türkçe basma eserleri okuyabilme, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri ve TBMM arşivlerinde yer alan belgelerden yararlanabilme
5. Etik ve Tıp Etiği kavramları ile yaklaşımlarını kavrayabilme
6. Tıp Etiği yaklaşımlarını somut etik sorunlarına uygulayabilme, etik analizi yaparak hakları ve mesleki değerleri koruyan çözümü bulabilme
7. Hak kavramı ile insan haklarının felsefi yapısını kavrayarak sağlık hizmeti veren ve alanların hakları hakkında bilgi sahibi olabilme
8. Hizmet alanların ve sunanların hukuki düzenlemeler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme, tıbbi uygulamalar sonucu ortaya çıkabilecek hukuki sorunlarda hak ve yükümlülüklerle uyumlu değerlendirme yapabilme
9. İnsanlık tarihinin, uygarlıkların, çeşitli kültürlerin ve bilimin gelişiminin tıbbın evrimi üzerine etkisini kavrayabilme
10. Hayvan Hakları ve hayvan refahı konularını analiz edebilme
11. Deneylerde hayvan kullanımına ilişkin mevzuat ve etik ilkeler konusunda bilgi
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Sağlık Müdürlükleri Hasta Hakları Koordinatörlükleri, Hasta Hakları Birimleri, İl Sağlık Müdürlüklerine ve Üniversitelere bağlı Sağlık Müzeleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
En az 4 yıllık Sağlık Bilimleri alanlarından lisans mezunu olup Tıp Tarihi ve Etik alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olanlar Anabilim Dalımızda doktora eğitimlerine devam edebileceklerdir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 F 0-69 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile ders aşamasında bir seminer dersi, her yarıyıl alınacak Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Tez Danışmanlığı Dersi ve tez çalışması ile BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Yüksek Lisans Programı Başkanı – Bologna Koordinatörü:
Prof.Dr. M. Murat Civaner
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bursa
Tel: 0-224-2954272
e-mail: mcivaner@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğretim üyeleri sayısı: 3
Prof. Dr. M. Murat Civaner
Doç. Dr. Elif Atıcı
Dr. Öğr. Üyesi Sezer Erer Kafa
Eğitim olanakları: .
- Kütüphane (U.Ü. Merkez ve Tıp Fakültesi Kütüphaneleri, İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Bursa İl Halk Kütüphanesi)
- Tıp Fakültesi Hastanesi
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTE5001 TIP TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
TTE5003 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMBİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
TTE5005 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 3
TTE5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTE5002 TIP ETİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
TTE5004 TIP ETİĞİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMBİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 3
TTE5006 SAĞLIK HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 1 0 0 3
TTE5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
TTE5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
TTE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TTE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
TTE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TTE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5007 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TTE5009 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 2 5
TTE5011 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 2 5
TTE5013 TEMEL EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TTE5015 SAĞLIK-HASTALIK ALGISI VE HİZMET SUNUMU İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 3
TTE5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5008 SAĞLIK POLİTİKALARININ TIP ETİĞİ SORUNLARIYLA İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 3
TTE5010 TIP ETİĞİ VE TARİHİ VE ÇALIŞMALARININ HAZIRLANMASI Seçmeli 1 2 0 3
TTE5012 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 5
TTE5014 EKOLOJİK PERSPEKTİFTEN HAYVAN HAKLARI VE HAYVAN REFAHI Seçmeli 2 0 0 3
TTE5016 DENEY HAYVANLARI KULLANIMINDA MEVZUAT VE ETİK İLKELER Seçmeli 2 0 0 3
TTE5018 TÜRK SAĞLIK TARİHİNDE KADIN Seçmeli 1 0 0 3
TTE5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr