Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Tıp Tarihi ve Etik Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü, 24 Mart 1978 tarih ve 78-6 sayılı Senato kararı ile Toplum Sağlığı Kürsüsü’ne bağlı olarak açılmıştır. Doç. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir’in 7 Mart 1980 tarihinde Rektörlük’çe Doçent kadrosuna atanmasıyla Kürsü’nün ilk öğretim üyesi görevine başlamıştır. Dekanlığın 10 Kasım 1981 tarih ve 11777 sayılı yazısı ile bütün öğretim üyelerine bildirdiğine göre; bölümler kuruluncaya kadar geçici olarak Tıp Fakültesine ait mevcut birimler dört grupta toplanmış (Temel Bilimler ve Temel Tıp Bilimleri Grubu, Klinik Öncesi Grubu, Cerrahi Grup ve Tıbbi Grup), “Tıp Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı” “Klinik Öncesi” grubunda yer almıştır. Böylece Anabilim Dalımız, Toplum Sağlığı Kürsüsü’nden ayrı bir Kürsü olmuştur. Ekim 1982’den itibaren Anabilim Dalının ismi “Deontoloji” biçiminde, 2010 tarihinden itibaren de YÖK tarafından “Tıp Tarihi ve Etik” olarak değiştirilmiştir.
Anabilim Dalımız 1982’de ilk Yüksek Lisans programını hazırlamış, 1984-1987 yılları arasında dört yüksek lisans öğrencisi eğitim almıştır. Bu dönemden sonra eğitime ara verilmiş, Anabilim Dalı’na katılan yeni öğretim üyeleriyle birlikte 2015-2016 döneminde program yenilenerek tekrar açılmıştır..
2
Verilen Derece
Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlara "Tıp Tarihi ve Etik" alanında “Yüksek Lisans" ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin Yüksek Lisans programına başvurabilmesi için, genel koşulların yanı sıra; • En az 4 yıllık Sağlık Bilimleri alanlarında yükseköğretim programı lisans mezunu veya Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Tarih ya da Hukuk bölümlerinden lisans mezunu olmak. • Lisans diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. • Tıp Tarihi ve Etik alanında yüksek lisans eğitimi alma isteğinin gerekçesini açıklayan bir kompozisyon sunmak • YÖK´ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 (elli) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan alınmış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. • Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. • Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir. Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans Not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans Not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 65 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Önceki Öğrenmenin Tanınması “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
7
Program Profili
.....
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sağlık ve hastalık kavramlarının, tıbbın, sağlık hizmetlerinin ve hekimlik mesleğinin tarihsel evrimini tüm belirleyenleriyle birlikte değerlendirerek nedensellik ilişkisi içinde açıklayabilme
2. Tıp Tarihi ve Tıp Etiği çalışmalarında uygun yöntembilgisi kullanabilme
3. Tıp Tarihi ve Tıp Etiği çalışmalarını uygun biçimde raporlayabilme
4. Tıp Tarihi araştırmalarında ilk kaynak olarak kullanılan eski Türkçe basma eserleri okuyabilme, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri ve TBMM arşivlerinde yer alan belgelerden yararlanabilme
5. Etik ve Tıp Etiği kavramları ile yaklaşımlarını kavrayabilme
6. Tıp Etiği yaklaşımlarını somut etik sorunlarına uygulayabilme, etik analizi yaparak hakları ve mesleki değerleri koruyan çözümü bulabilme
7. Hak kavramı ile insan haklarının felsefi yapısını kavrayarak sağlık hizmeti veren ve alanların hakları hakkında bilgi sahibi olabilme
8. Hizmet alanların ve sunanların hukuki düzenlemeler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme, tıbbi uygulamalar sonucu ortaya çıkabilecek hukuki sorunlarda hak ve yükümlülüklerle uyumlu değerlendirme yapabilme
9. İnsanlık tarihinin, uygarlıkların, çeşitli kültürlerin ve bilimin gelişiminin tıbbın evrimi üzerine etkisini kavrayabilme
10. Hayvan Hakları ve hayvan refahı konularını analiz edebilme
11. Deneylerde hayvan kullanımına ilişkin mevzuat ve etik ilkeler konusunda bilgi
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tıp fakültelerindeki Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Şubesi İl Sağlık Müdürlüklerinde bağlı Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri Hasta Hakları Birimleri İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Sağlık Müzeleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
......
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavları; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
13
Çalışma Şekli
------------
14
Adres İletişim Bilgileri
Yüksek Lisans Programı Başkanı – Bologna Koordinatörü:
Prof.Dr. M. Murat Civaner
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bursa
Tel: 0-224-2954272
e-mail: mcivaner@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğretim üyeleri sayısı: 3
Prof. Dr. M. Murat Civaner
Doç. Dr. Elif Atıcı
Dr. Öğr. Üyesi Sezer Erer Kafa
Eğitim olanakları: .
- Kütüphane (U.Ü. Merkez ve Tıp Fakültesi Kütüphaneleri, İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Bursa İl Halk Kütüphanesi)
- Tıp Fakültesi Hastanesi
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTE5001 TIP TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
TTE5003 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMBİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
TTE5005 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 3
TTE5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTE5002 TIP ETİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
TTE5004 TIP ETİĞİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMBİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 3
TTE5006 SAĞLIK HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 1 0 0 3
TTE5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
TTE5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
TTE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TTE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
TTE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TTE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5007 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TTE5009 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 2 5
TTE5011 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 2 5
TTE5013 TEMEL EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 1 0 0 2
TTE5015 SAĞLIK-HASTALIK ALGISI VE HİZMET SUNUMU İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 3
TTE5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE5008 SAĞLIK POLİTİKALARININ TIP ETİĞİ SORUNLARIYLA İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 3
TTE5010 TIP ETİĞİ VE TARİHİ VE ÇALIŞMALARININ HAZIRLANMASI Seçmeli 1 2 0 3
TTE5012 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 5
TTE5014 EKOLOJİK PERSPEKTİFTEN HAYVAN HAKLARI VE HAYVAN REFAHI Seçmeli 2 0 0 3
TTE5016 DENEY HAYVANLARI KULLANIMINDA MEVZUAT VE ETİK İLKELER Seçmeli 2 0 0 3
TTE5018 TÜRK SAĞLIK TARİHİNDE KADIN Seçmeli 1 0 0 3
TTE5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr