Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-İmmunoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi´nde immünoloji eğitimi ve araştırmaları 30 yıllık bir tarihe sahiptir. U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-İmmünoloji anabilim Dalı İmmünoloji Yüksek Lisans programında şu anda 1 öğrenci yer almaktadır.
U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp İmmünoloji Yüksek Lisans programı tıbbi biyolojinin klasik alanlarını (mikrobiyoloji, genetik, patoloji, klinik tıp, biyokimya..gibi) kapsayan entegre bir eğitim programı haline gelmiştir. Öğrencilerin güçlü bir immünobiyoloji eğitimi ile biyolojinin temel yönlerini birleştirmesi önem taşımaktadır.
2
Verilen Derece
Bu program İmmünoloji Bilim Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İmmünoloji Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için; lisans diploması ile fen ve sağlık bilimleri için sayısal, sosyal ve eğitim bilimleri için eşit ağırlıklı ve/veya sözel puan türlerinde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar öğrencilerinden ALES´e girmiş olma koşulu aranmaz. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslar arası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, Yüksek Lisansta en az 50 UDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil Puanına, Doktorada en az 55 UDS/KPDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. TUS belgesi ile doktoraya başvuran adaylarda ilgili puan türünde en az 50 puan şartı aranır. Genel başarı notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Değerlendirme aralığı olarak TUS/ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans/Y.Lisans Not ortalaması %15, Mülakat notu %20 ağırlığa sahiptir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
7
Program Profili
İmmünoloji Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencileri temel, moleküler ve klinik immünoloji ile bunların kullanımı hakkında iyi donanımlı bir şekilde yetiştirmektir. Program ileri immünoloji başlıklarına sahip 4 zorunlu ve 8 seçmeli alan dersini içerir. Bu programın başlıca amaçlarından biri immünolojinin potansiyel etkisi konusunda bilinçlenmiş olarak immünolojik arşatırmalara katkı sağlayacak şekilde hazırlanmış araştırmacı ve akademik tıp bilim adamları yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İmmünoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır; Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak sistematik bir yaklaşımla ve bağımsız olarak değerlendirir ve immünoloji ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmek için kullanır.
2. İmmünoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede sahip olduğu üst düzey bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır; disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
3. İmmünoloji alanında sıklıkla kullanılan yöntemlerin (istatiksel yöntemler dahil) ve tekniklerin prensiplerini bilir, geliştirir ve araştırmalarda uygular.
4. İmmünoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5. Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir; toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6. Uzman kişilerle immünoloji alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
7. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İmmünoloji alanında Yüksek Lisans eğitimi alan öğrenciler genellikle aynı aanda doktora yaptıktan sonra akademisyen olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, üniversitelerin araştırma merkezlerinde, endüstride AR-GE alanında ve hastanelerde çalışma olanağı bulabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına Doktora derecesi veya uzmanlık eğitimi için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. -Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. -Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. -Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ilgili yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. -YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. -Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. -Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
ezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılabilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. H. Barbaros ORAL
UÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı 16059 Görükle/Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim dalımızda yedi öğretim üyesi, görev yapmakta olup, temel, moleküler, hücresel ve klinik immunoloji alanındaki çalışmalar için uygun alt yapı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TİM5001 İMMÜNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR Zorunlu 3 0 0 6
TİM5003 TEMEL İMMÜNOLOJİK TESTLER Zorunlu 1 4 0 7
TİM5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TİM5002 İMMÜNOLOJİK MEKANİZMALAR Zorunlu 2 0 0 5
TİM5004 KLİNİK İMMÜNOLOJİ VE SEROLOJİ Zorunlu 1 2 0 6
TİM5005 İMMÜNOLOJİDE ARAŞTIRMA VE ETİK Zorunlu 1 0 0 1
TİM5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
TİM5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
TİM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIM5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
TİM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TİM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TİM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TİM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TİM5005 NÜKLEER AMPLİFİKASYON TEKNİKLERİ VE İMMÜNOLOJİK UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 0 0 5
TİM5007 SEROLOJİK TESTLER Seçmeli 1 4 0 6
TİM5009 HÜCRE KÜLTÜRÜ Seçmeli 1 4 0 6
TİM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TİM5008 AKIM SİTOMETRİ Seçmeli 1 4 0 8
TİM5010 BAĞIŞIKLAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TİM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr