Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
BUÜ.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı ilk kez 2015 tarihinde
kurulmuştur
2
Verilen Derece
Hemşirelik Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlara Hemşirelik Alanında Yüksek Lisans Derecesi" verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; a) Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Programlarından mezun olmak. Lisans diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. b) YÖK´ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Kurul kararı (istendiği taktirde) ile belirlenecek taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. c ) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans Not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans Not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 65 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Hemşirelik alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir.
7
Program Profili
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir.
2. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
3. Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
4. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
5. Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir.
6. Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
7. Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir
8. Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9. Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir.
10. Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 • Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir.
 • Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
 • Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir.
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 • Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
 • Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
 • Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 • Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir
 • Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir.
 • Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir.
 • Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
 • Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,2,3
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3 2,5,6
Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 2 2
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 2
Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir. 3
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,2 2
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1 3,4
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 1 4
Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 1,2 2
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 1,2 2
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 2 4,5
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1,4 4
Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 3 3
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 3 3
Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir. 1,2 1,2,7
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 3
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 2
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 4,5
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2 4
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1,2
Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir 2,3 2,3
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 5
Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,2
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 4
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 4 2
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 1 1,2
Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir. 2
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1,2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,3
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 3
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1,2
Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 1
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Hemşirelik Yüksek Lisansını tamamlamış olan öğrenciler hastanelerde, yönetici ve proje lideri olarak, hemşirelik okullarında çalışabilirler .
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 F 0-69 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile ders aşamasında bir seminer dersi, her yarıyıl alınacak Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Tez Danışmanlığı Dersi ve tez çalışması ile BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Anabilim Dalı Koordinatörü
Prof. Dr. Neriman Akansel
Tel: 0224 29 42 456
nakansel@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Hicran Yıldız
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölüm Başkanı.
SBE Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 1 profesör, 6 doçent, 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
SHE5001 FİZYOPATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
SHE5003 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Zorunlu 2 0 0 4
SHE5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5002 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 4
SHE5004 HEMŞİRELİKTE ETİK Zorunlu 2 0 0 4
SHE5030 HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 5
SHE5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
SHE5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
SHE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
SHE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
SHE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
SHE6192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5005 ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5007 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5009 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5011 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5013 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE5015 ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5017 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5019 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5021 ÇOCUK SAĞLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE5023 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5025 CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE5027 TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
SHE5029 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 2 2 0 7
SHE5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE5006 ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5008 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5010 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5012 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
SHE5014 ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 2 0 3
SHE5016 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5018 HASTA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5020 KONSÜLTASYON LİYAZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5022 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5024 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5026 ONKOLOJİK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE5028 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE SAĞLIK POLİTİKALARI Seçmeli 2 2 0 3
SHE5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr