Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fen Bil. -Biyosistem Mühendisliği Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi altında, önceki Tarım Makineleri ve Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinin konularına ilişkin uzmanlık alanlarının, Anabilim Dalları biçiminde içerisinde yer aldığı Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. Dünyanın gelişmiş ülke üniversitelerinin birçoğunda bulunan bölümümüz 2009 yılında lisans eğitimine, 2013 yılında ise lisansüstü eğitimine başlamıştır.
Bölümümüzün eğitim ve çalışma konuları arasında tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji ve makineler, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları, tarımsal yapılar, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanın geliştirilmesi gibi konular yer almaktadır.
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Arazi ve Su Kaynakları, Tarımsal Enerji Sistemleri, Tarımsal Makine Sistemleri ve Tarımsal Yapılar olmak üzere 4 bilim dalından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Biyosistem Mühendisliği alanında ikinci aşama derece sistemine tabidir. Doktora programı ise 24 kredi (180 AKTS) saatten az ve 30 kredi (240 AKTS) saatten fazla olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, ders aşamasında bir adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uluslararası indekslere giren dergilerden birinde basılan tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili SCI-exp. basılmış tam metin özgün bir makaleden oluşur. Programlar başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyosistem Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin Biyosistem Mühendisliği alanında doktora programına başvurabilmesi için; a. Yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. b. Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sayısal, puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. c. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. d. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyosistem Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için 24 kredi (180 AKTS) saatten az ve 30 kredi (240 AKTS) saatten fazla olmamak koşulu ile en az yedi adet dersi, ders aşamasında bir adet semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmasını başarmış olması, SCI yada SCI-exp indekslere giren dergilerden birinde tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makale yayınlamış olması, aldığı tüm derslerden en az CB ya da bunun üzerinde harf notu alması ve öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,5 olması gerekmektedir.
7
Program Profili
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı programı; çalışma alanı ile ilgili şu an çevremizde var olan ya da ileride olabilecek olası problemlere bağımsız olarak çözüm yolu arayabilecek, konusunda uzmanlaşmış, dinamik, kültürlü, aktif, araştırmacı ve bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmette bulunacak, yüksek mühendisler ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.
Doktora programının eğitim süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl ders aşaması dahil olmak üzere azami 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl ders aşaması dahil olmak üzere azami 14 yarıyıldır. Program, Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine (özellikle seçmeli dersler için Madde 21´e uymak zorunda) uymaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
2. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
3. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak
4. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak
5. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
6. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
7. Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak
8. Bilime yenilik gerektiren, yeni bir bilimsel veya teknolojik yöntemi geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek; özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek
9. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek
10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek
11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek
12. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak
 • Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak
 • Bilime yenilik gerektiren, yeni bir bilimsel veya teknolojik yöntemi geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek; özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek
 • Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak
 • Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Bilime yenilik gerektiren, yeni bir bilimsel veya teknolojik yöntemi geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek; özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 1,2 1,2
Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak 1,2 1,2
Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara
2-Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2,3 1,2,3,4
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek 1,2,3 1,2,3
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanında özel konularda uzmanlaşır.
2-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
4-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak 1,2,3 1,2,3
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek 1,2,3 1,2,3
Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye k
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2,3 1,2,3
Bilime yenilik gerektiren, yeni bir bilimsel veya teknolojik yöntemi geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek; özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek 1,2,3
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek 1,2,3 1,2,3
Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar üniversitelerde araştırma yapabilir ve öğretim elemanı olarak ders verebilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrenciler; Kamu kuruluşları, Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları, Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu ve Özel Bankalar, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları, Mühendislik ve Danışmanlık Büroları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları, Tarım Makineleri İmalat Sektörü, Soğutma Sanayi, Takım Tezgahları İmalat Sanayi, Döküm Sanayi, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler, Büyük Tarımsal İşletmelerde istihdam edileceklerdir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora sonrası programlara başvurabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için dönem sonunda en az 1 sınava tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Doktora programında dönem sonu sınavından en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Doktora programında bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Biyosistem Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için 24 kredi (180 AKTS) saatten az ve 30 kredi (240 AKTS) saatten fazla olmamak koşulu ile en az yedi adet dersi, ders aşamasında bir adet semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmasını başarmış olması, uluslararası indekslere giren dergilerden birinde tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makale yayınlamış olması, aldığı tüm derslerden en az CB ya da bunun üzerinde harf notu alması ve öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,5 olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlemiş olduğu yayın koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK (Program Başkanı)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941622
E-posta: esimsek@uludag.edu.tr
Doç. Dr. İlknur ALİBAŞ (Bologna Koordinatörü)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941608
e_posta: ialibas@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde, 17 Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi tam zamanlı olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca Bölümümüzde 3 YÖK 100/2000 Bursiyeri de tam zamanlı olarak araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.
Bölümümüzde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Hayvancılıkta Mekanizasyon, Termik Motorlar, Elektrifikasyon, Soğutma ve Kurutma, Sulama ve Drenaj, Coğrafi Bilgi Sistemi, Isı ve Kütle Transferi, ve Tarımsal Hava Kalitesi Laboratuarları bulunmaktadır. Bölüm 450 m2 yukarıda bahsedilen amaçlar için kullanılan atölye alanına sahiptir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda fakültemize ait olan 18 adet derslik, 2 adet bilgisayar laboratuarı ve 1 adet çizim salonu da kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BSM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BSM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BSM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BSM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BSM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BSM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BSM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BSM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BSM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6001 KÜÇÜK SU HAVZALARINDA HİDROLOJİK MODELLEME Seçmeli 3 0 0 6
BSM6003 İNFİLTRASYON TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6005 YERALTI SULARININ GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM6007 YÜZEY SULAMA HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6009 HİDROLOJİK ANALİZLERDE İLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (ARAZİ VE SU KAYNAKLARI BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM6011 TRAKTÖR - ALET MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6013 SOĞUTMA MAKİNELERİ VE ISI POMPALARININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6017 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE MODELLEME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM6019 RÜZGAR ENERJİSİNİN TARIMSAL UYGULAMALARI (TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 2 2 0 6
BSM6021 TARIM MAKİNELERİ İMALATINDA CNC PROGRAMLAMA ESASLARI (TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM6025 TARIMSAL YAPILARDA NOKTASAL OLMAYAN KAYNAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ( TARIMSAL YAPILAR BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM6027 TARIMSAL YAPILARDA ÇELİK YAPI ELEMANLARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6029 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA DAĞITIM MODELLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6031 TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6033 TARIMSAL YAPILARDA AHŞAP YAPI ELEMANLARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6035 İLERİ BİTKİ SU TÜKETİMİ MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6037 KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6039 UYGULAMALI BİYOKÜTLE ENERJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM6002 POROZ ORTAM HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6004 İLERİ HİDROLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6006 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİNDE SİMÜLASYON MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6008 İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
BSM6010 SULAMA PROJELERİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6014 SULAMA MAKİNELERİ TASARIMI Seçmeli 2 2 0 6
BSM6020 HASAT - HARMAN MAKİNELERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6022 TARIM MAKİNELERİNDE DENEY TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM6024 TARIMSAL ÜRÜNLERDE TEMİZLEME VE SINIFLANDIRMA İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM6026 İLERİTARIMSAL ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6028 BİYOLOJİK SİSTEMLERDE YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM6030 KIRSAL ALAN DÜZENLENMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6032 TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASINDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6034 TARIMSAL YAPILARDA İLERİ ÇEVRESEL KONTROL VE TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
BSM6036 HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE BİYOPROSES UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6038 TARIMDA TERMİK MOTOR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM6040 İLERİ GIDA İŞLEME VE HAZIRLAMA MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
BSM6042 TARIM ÜRÜNLERİNİN TAŞIMA VE İLETİMİNDE KULLANILAN MAKİNELERİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr