Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fen Bil. -Biyosistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi altında, önceki Tarım Makineleri ve Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinin konularına ilişkin uzmanlık alanlarının, Anabilim Dalları biçiminde içerisinde yer aldığı Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. Dünyanın gelişmiş ülke üniversitelerinin birçoğunda bulunan bölümümüz 2009 yılında lisans eğitimine, 2013 yılında ise lisansüstü eğitimine başlamıştır.
Bölümümüzün eğitim ve çalışma konuları arasında tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji ve makineler, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları, tarımsal yapılar, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanın geliştirilmesi gibi konular yer almaktadır.
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Arazi ve Su Kaynakları, Tarımsal Enerji Sistemleri, Tarımsal Makine Sistemleri ve Tarımsal Yapılar olmak üzere 4 bilim dalından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Biyosistem Mühendisliği alanında ikinci aşama derece sistemine tabidir. Yüksek lisans programı 21 kredi saatten (90 AKTS) az ve 28 kredi saaten (120 AKTS) fazla olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, ders aşamasında bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyosistem Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur. Bunun yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlemiş olduğu yayın koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin Biyosistem Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; a. Lisans diploması ile sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. b. İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. c. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyosistem Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredi saatten (90 AKTS) az ve 28 kredi saatten (120 AKTS) fazla olmamak koşulu ile en az yedi adet dersi, ders aşamasında birer adet semineri ve tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlemiş olduğu yayın koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir.
7
Program Profili
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı programı; çalışma alanı ile ilgili şu an çevremizde var olan ya da ileride olabilecek olası problemlere bağımsız olarak çözüm yolu arayabilecek, konusunda uzmanlaşmış, dinamik, kültürlü, aktif, araştırmacı ve bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmette bulunacak, yüksek mühendisler ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.
Yüksek lisans programının eğitim süresi, iki yarıyıl ders aşaması dahil olmak üzere toplam altı yarıyıldır. Program, Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine (özellikle seçmeli dersler için Madde 21´e uymak zorunda) uymaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak
2. Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
3. Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
4. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ve dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek
5. Mesleki faaliyet ve projelerde karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
6. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
7. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
8. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
9. Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak
10. Alanında özümsedikleri bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek, tasarımlar yapabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
11. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözmek ve yorumlayabilmek
12. Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiren bir bakış açısıyla incelemek, çevresel boyutlarını da göz önünde tutarak bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek, tasarımlar yapabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ve dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek
 • Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
 • Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözmek ve yorumlayabilmek
 • Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
 • Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak
 • Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözmek ve yorumlayabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
 • Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak
 • Mesleki faaliyet ve projelerde karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözmek ve yorumlayabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mesleki faaliyet ve projelerde karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözmek ve yorumlayabilmek
 • Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ve dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek
 • Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
 • Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiren bir bakış açısıyla incelemek, çevresel boyutlarını da göz önünde tutarak bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiren bir bakış açısıyla incelemek, çevresel boyutlarını da göz önünde tutarak bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 1,2,3 1,2,3,4
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözmek ve yorumlayabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Alanında özümsedikleri bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek, tasarımlar yapabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 1,2,3 1,2,3,4
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ve dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek 1,2,3 1,2,3
Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
2-Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 1,2 1,2
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözmek ve yorumlayabilmek 1,2 1,2
Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 1,2 1,2
Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek 1,2 1,2
Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 1,2,3 1,2,3,4
Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiren bir bakış açısıyla incelemek, çevresel boyutlarını da göz önünde tutarak bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek 1,2,3,4
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözmek ve yorumlayabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ve dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek 1,2,3,4
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak 1,2,3 1,2,3,4
Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak 1,2,3 1,2,3,4
Mesleki faaliyet ve projelerde karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözmek ve yorumlayabilmek 1,2,3 1,2,3
Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 1,2,3
Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek 1,2,3
Mesleki faaliyet ve projelerde karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiren bir bakış açısıyla incelemek, çevresel boyutlarını da göz önünde tutarak bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek 1,2,3,4
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ve dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek 1,2,3,4
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 1,2,3,4 1,2,3
Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak 1,2,3,4 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiren bir bakış açısıyla incelemek, çevresel boyutlarını da göz önünde tutarak bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
2-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
3-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar üniversitelerde araştırma yapabilir ve öğretim elemanı olarak ders verebilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrenciler; Kamu kuruluşları, Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları, Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu ve Özel Bankalar, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları, Mühendislik ve Danışmanlık Büroları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları, Tarım Makineleri İmalat Sektörü, Soğutma Sanayi, Takım Tezgahları İmalat Sanayi, Döküm Sanayi, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler, Büyük Tarımsal İşletmelerde istihdam edileceklerdir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler. Ayrıca sanatta yeterlik programına da başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için dönem sonunda en az 1 sınava tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yüksek lisans programlarında dönem sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Yüksek lisans programında bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Biyosistem Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredi saatten (90 AKTS) az ve 28 kredi saatten(120 AKTS) fazla olmamak koşulu ile en az yedi adet dersi, ders ve tez aşamasında birer adet semineri ve tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlemiş olduğu yayın koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK (Program Başkanı)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941622
E-posta: esimsek@uludag.edu.tr
Doç. Dr. İlknur ALİBAŞ (Bologna Koordinatörü)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941608
e_posta: ialibas@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde, 17 Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi tam zamanlı olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca Bölümümüzde 3 YÖK 100/2000 Bursiyeri de tam zamanlı olarak araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.
Bölümümüzde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Hayvancılıkta Mekanizasyon, Termik Motorlar, Elektrifikasyon, Soğutma ve Kurutma, Sulama ve Drenaj, Coğrafi Bilgi Sistemi, Isı ve Kütle Transferi, ve Tarımsal Hava Kalitesi Laboratuarları bulunmaktadır. Bölüm 450 m2 yukarıda bahsedilen amaçlar için kullanılan atölye alanına sahiptir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda fakültemize ait olan 18 adet derslik, 2 adet bilgisayar laboratuarı ve 1 adet çizim salonu da kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BSM5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BSM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BSM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BSM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BSM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM5001 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5003 KIRSAL ALAN FİZİKSEL PLANLAMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5005 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE KONUMSAL TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
BSM5007 KÜLTÜR BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5009 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK - BİTKİ -SU İLİŞKİLERİ (ARAZİ VE SU KAYNAKLARI BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5011 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA VERİ TABANI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5013 SU KAYNAKLARINDA SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5015 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ TERMODİNAMİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5017 TARIMDA ENERJİ KULLANIMI (TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5019 TARIMSAL AMAÇLI POMPAJ TESİSLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ (TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5021 İLERİ TARIM MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5023 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 2 0 6
BSM5025 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLETME MAKİNELERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5027 TARIM MAKİNELERİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE PLANLANMASI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5029 BİYOLOJİK MATERYALİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEME SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM5031 TARIMSAL ÜRETİMDE KARBON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5033 TARIMSAL YAPILARDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5035 HİPERSTATİK YAPI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5037 TARIMSAL YAPI ELEMANLARININ TASARIMINDA İLERİ UYGULAMALAR (TARIMSAL YAPILAR BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5039 ATIKSULARLA SULAMA Seçmeli 3 0 0 6
BSM5041 BİTKİ GELİŞİMİ VE YÖNETİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5043 TARIMSAL YAPILARDA KOKU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5045 HİDROLİK DEVRE TASARIMI VE KONTROL Seçmeli 3 0 0 6
BSM5047 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARININ TASARIMI VE MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5049 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
BSM5051 SULAMA MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5053 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5055 TARIMSAL KURUTMA UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
BSM5059 TARIM MAKİNELERİNDE KULLANILAN MAKİNE ELEMANLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5061 BİTKİ KORUMA MAKİNALARININ ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ, İŞLETİLMESİ VE BAKIMI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM5002 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5004 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2 2 0 6
BSM5006 BASINÇLI SULAMA SİSTEM VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5008 COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ (ARAZİ VE SU KAYNAKLARI BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5010 SULAMA ŞEBEKELERİNDE ORGANİZASYON VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
BSM5012 TARIM MAKİNELERİNDE ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
BSM5014 TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5020 BİTKİSEL ÜRETİMDE HASSAS TARIM Seçmeli 3 0 0 6
BSM5022 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
BSM5024 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE ERGONOMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5026 TARIM MAKİNASI FABRİKALARINDA İMALAT ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5028 BAHÇE VE SERA TARIM MEKANİZASYONU (TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5030 TARIM MAKİNELERİNDE KULLANILAN MEKANİZMALARIN ANALİZ TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5032 TARIM ÜRÜNLERİNİN ÖN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN MAKİNELERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ (TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ BİLİM DALI) Seçmeli 2 2 0 6
BSM5034 TANELİ ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI VE İŞLETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5036 DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME YAPILARININ PLANLAMA VE TASARIMI (TARIMSAL YAPILAR BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
BSM5038 TARIMSAL YAPILARDA PARTİKÜLER MADDE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5040 TARIM TEKNOLOJİLERİNDE STANDARDİZASYON VE KALİTE Seçmeli 3 0 0 6
BSM5042 SULAMA ZAMANININ PLANLANMASI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5044 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5046 İLERİ SERA TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5048 GÜNEŞ ENERJİSİNİN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
BSM5050 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2 6
BSM5054 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJELERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BSM5056 HAYVANSAL ÜRETİM VE MEKANİZASYONUNDA PLANLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5058 TARIMSAL ÜRÜNLERİ KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BSM5060 DÖNGÜSEL BİYOEKONOMİ Seçmeli 3 0 0 6
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr