Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fen Bil. -Kriminalistik Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kriminalistik, adli olayların aydınlatılmasında fizik, kimya ve biyoloji gibi doğal bilimlerin veri ve yöntemlerinin kullanıldığı multidisipliner bir alandır. Alet izleri, ateşli silahlar, parmak izleri, ayakkabı ve tekerlek izleri, toprak, lif, cam, boya, seri numaraları, uyuşturucu maddeler, doküman sahteciliği, yangın ve patlama olayları, biyolojik sıvılar ve olay yeri gibi birçok adli inceleme Kriminalistik dalının konularını oluşturur. İlk defa 2013 yılında öğrenci kabul etmeye başlayacak bu programın misyonu, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yapabilecek, adli incelemeler sırasında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip kriminalistik uzmanları yetiştirerek bilim ve teknolojiden adalet hizmetlerinde daha etkin yararlanılmasını sağlamaktır.
2
Verilen Derece
Kriminalistik Programı 120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kriminalisitk alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans Programı Kabul ve Kayıt Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal, puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olunması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanın alınmış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21–24 kredi (60 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, biri ders aşaması semineri ve tez aşaması semineri olmak üzere iki seminer ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Kriminalistik alanında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Kriminalistik Yüksek Lisans Programında birinci yıl, öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri Kriminalistik konusunda bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek için tez danışmanları rehberliğinde zorunlu ve seçmeli dersler (60 AKTS) alırlar. İkinci yıl ise öğrenciler, uzmanlaşmak istedikleri Kriminalistik konusu ile ilgili tez danışmanları tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürürler. Tez çalışmasını (60 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Yüksek Lisans derecesi verilir.
Yüksek lisans programının amacı, kriminalistik alanında, literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, kriminal laboratuarlarda çalışabilecek yeterlilikte uzmanlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri, kriminalistik alanında uzmanlık düzeyinde geliştirmek,
2. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak,
3. Kriminalistik alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşmak,
4. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal veya uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olmak,
5. Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz edebilmek, çözüm yöntemi geliştirmek ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygulamak,
6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak,
7. Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme ve takım oluşturma bilincini kazanmak,
8. Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak,
9. Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilmek, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahip olmak,
10. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
  • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilmek, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahip olmak,
  • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak,
  • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme ve takım oluşturma bilincini kazanmak,
  • Lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri, kriminalistik alanında uzmanlık düzeyinde geliştirmek,
  • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapmak.
  • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak,
  • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak,
  • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal veya uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olmak,
  • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz edebilmek, çözüm yöntemi geliştirmek ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygulamak,
  • Kriminalistik alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşmak,
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar kamuda; Polis Akademisi ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma ve öğretim elemanı olarak, Kriminal Polis Laboratuvarları, Jandarma Kriminal Laboratuvarları ve Adli Tıp Kurumu Laboratuvarlarında uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca Mahkemeler tarafından uzmanlık kazandıkları kriminalistik konusunda bilirkişi olarak görev alabilirler. Özel sektörde ise mezunların ilaç, medikal, çevre etki değerlendirme kurumları, tıbbi laboratuarlar ve gıda kontrol laboratuarlarında istihdam edilmeleri mümkündür.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin ilgili bölümlerindeki doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk en az %70´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama ödevi, vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu ortalamasının en az 70 puan olma zorunluluğu vardır. Ayrıca verilen tez çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayıp ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not almalıdır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 60 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı:
Prof. Dr. Sertan Kemal AKAY
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Görükle Yerleşkesi, TR-16059, Nilüfer/BURSA.
Tel: 0224 2941719
E-posta: kakay@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü:
Prof. Dr. Özer YILMAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Görükle Yerleşkesi, TR-16059 Nilüfer/BURSA.
Tel: 0224 2942865
E-posta: ozery@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Kriminaslistik YLS programı disiplinler arası olup, Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümlerinin Laboratuvar alt yapısından ve ilgili konularda Uludağ Üniversitesindeki diğer laboratuvarlardan da yararlanmaktadır.
Eğitim-öğretim programı çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğünden Kriminal Polis Laboratuvarı U.Ü. arasında imzalanan protokolden de yararlanılabilmektedir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr