Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Özel Hukuk
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Özel Hukuk Yüksek Lisans programı 2013-2014 öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Özel Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans giriş koşulları 1- Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (3yıl geçerlilik süresi aranmakta olup “Eşit Ağırlık” alanından en az “55” puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50; TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) Değerlendirme: -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%15+ YAB.DİL%15+ MÜLAKAT %20= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Kamu Hukuku alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, sağlam temelleri olan ve çağın gereklerine uygun bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlar. Program, Türk hukukunun temel alanlarına ilişkin zorunlu ve seçimlik dersler ile öğrencilerini yargı organları, kamu yönetimi ve özel sektördeki farklı pozisyonlar için hazırlar. Öğrenciler, bilgilerini genişletme ve derinleştirme ve akademik bir kariyer sürdürme fırsatı kazanırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hukukun teorik ve felsefi temelleri, modern toplumlardaki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrama.
2. Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma.
3. Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma.
4. Hukuk teorisi ve uygulamadaki sorunları tespit etme ve hukuk kurallarını uygulayarak hukuki problemleri çözme.
5. Pozitif hukuk kurallarına eleştirel bir bakış açısı geliştirme ve olması gereken hukuk bakımından reform olanaklarını değerlendirebilme.
6. Uluslararası hukuk ve kurumlarına dönük gelişmeleri takip etme, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz etme.
7. Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme.
8. İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere dönük ulusal ve ulusüstü yargı kararlarını takip etme.
9. Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma.
10. Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını özümseme.
11. Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma.
12. Yaşam boyu öğrenmenin zorunluluğunu kavrama.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programından mezun olanlar akademisyenlik, avukatlık, noterlik, hakim/savcılık, bürokratlık gibi çeşitli mesleklerde çalışma fırsatı edinirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Sosyal Bilimler Enstitüsü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Program katılımcıları ister Görükle merkez kampüsteki, isterlerse Gemlik Hukuk Fakültesindeki kütüphane, bilgisayar,vb imkanlardan yararlanabilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH5101 YENİ SÖZLEŞMELER HUKUKU Zorunlu 3 0 0 7
OZH5103 SERMAYE ŞİRKETLERİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
OZH5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
OZH5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH5102 İCRA İFLAS HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞME VE MESELELER Zorunlu 3 0 0 6
OZH5104 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Zorunlu 3 0 0 6
OZH5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
OZH5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
OZH5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
OZH5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH5105 MEDENİ USUL HUKUKUNDA YARGILAMA SİSTEM VE MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
OZH5107 İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
OZH5109 MARKA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
OZH5111 TAHKİM YARGILAMASI Seçmeli 2 0 0 4
OZH5113 BANKA VE FİNANS HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
OZH5115 MÜLKİYET HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
OZH5117 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA AKDİ BORÇ İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
OZH5119 ROMA HUKUKUNDAN MODERN HUKUKA İNTİKAL EDEN KURUMLAR Seçmeli 2 0 0 4
OZH5121 ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH5106 İŞ KAZALARINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKLAR Seçmeli 2 0 0 4
OZH5108 REHİN HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
OZH5110 SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK HALLERİ Seçmeli 2 0 0 4
OZH5112 ÇEK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
OZH5114 REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
OZH5116 TASARIM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
OZH5118 ARABULUCULUK USULÜ Seçmeli 2 0 0 4
OZH5120 ROMA HUKUKUNDAN GÜNÜMÜZE İNTİKAL EDEN KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 4
OZH5122 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA HAKSIZ FİİLLER Seçmeli 2 0 0 4
OZH5124 DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr