Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İşletme
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İnegöl İşletme Fakültesi (İNİF) 2010 yılında Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak Bakanlar Kurulu’nun 08/04/2010 tarihli kararnamesine istinaden 28/04/2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur.
İNİF İşletme Bölümü 2012-2013 eğitim-öğretim yılında normal örgün eğitime başlamıştır.
İşletme Bölümünün eğitim dili TÜRKÇE’dir.
2
Verilen Derece
240 AKTS kredilik bölüm derslerini başarı ile tamamlayıp, bölüm yeterliliklerini sağlandığında İşletme Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur ve İşletmeci unvanı almaya hak kazanır.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
İşletme bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine İşletme biliminin temel fonksiyonlarını kavramış ve bu temel fonksiyonları yerel ve küresel iş çevrelerinde uygulayabilen, küresel iş dünyası ile uyumlu, ekip ruhunu kavramış, etik davranışlar ve sosyal sorumluluk konularında farkındalığa sahip, yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini kavramış, çağdaş yönetim araç ve yöntemlerini kullanarak strateji oluşturma, yönetme ve işletmenin çeşitli alanlarında performans arttırma becerisine sahip, yaratıcı çözümler geliştirme ve çözümleri uygulamak için etkin stratejiler oluşturma becerisi olan işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme Bölümü, öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; SPK, DPT, Sanayi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, özel sektör kuruluşları ve onların üst düzey örgütleri – Ticaret ve Sanayi Odaları, İşveren Örgütleri vb- şeklinde özetlenebilir. İşletme bölümü sahip olduğu zengin ve nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile ileri seviye akademik çalışmalarına (yüksek lisans, doktora) devam etmek isteyen öğrencilerine, akademik araştırmalar için gerekli bilimsel düşünme sağlayacak eğitimi en iyi şekilde vermeye çalışmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İşletme bilimi ile ilgili temel bilgiler edinerek; ulusal ve uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kavrayışa sahip olabilme,
2. İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
3. Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
4. Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme,
5. Çağın sorunları hakkında edinilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
6. Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme,
7. Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme,
8. Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
9. Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
10. Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
11. İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme,
12. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Çağın sorunları hakkında edinilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme,
 • İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme.
 • İşletme bilimi ile ilgili temel bilgiler edinerek; ulusal ve uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kavrayışa sahip olabilme,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Çağın sorunları hakkında edinilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
 • İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme,
 • İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme.
 • Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme,
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
 • Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İşletme bilimi ile ilgili temel bilgiler edinerek; ulusal ve uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kavrayışa sahip olabilme,
 • Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
 • Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme,
 • Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağın sorunları hakkında edinilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 1,2 2
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 2
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme. 2
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1,2 1,2
İşletme bilimi ile ilgili temel bilgiler edinerek; ulusal ve uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kavrayışa sahip olabilme, 1,2
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 2
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1,2 1,2
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme, 1
Çağın sorunları hakkında edinilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 1
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme. 1 1
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1
İşletme bilimi ile ilgili temel bilgiler edinerek; ulusal ve uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kavrayışa sahip olabilme, 1 1
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 1
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme, 3
Çağın sorunları hakkında edinilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 1,2
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme. 1,2 3
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme, 1,2 1,2,5
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1,4
İşletme bilimi ile ilgili temel bilgiler edinerek; ulusal ve uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kavrayışa sahip olabilme, 3
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 1,2
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 3,4
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 4
Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme 1
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme, 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme, 1,2,3 1,2
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 1,2,3 1,2,3
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme. 3
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1
İşletme bilimi ile ilgili temel bilgiler edinerek; ulusal ve uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kavrayışa sahip olabilme, 1
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 1,2,3 1,2,3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme, 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme, 1
Çağın sorunları hakkında edinilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 2
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 1
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme. 3
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1,2
İşletme bilimi ile ilgili temel bilgiler edinerek; ulusal ve uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kavrayışa sahip olabilme, 1,2,3,4,5 2
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 2
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1,2
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 2
Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme 1,2,3,4,5 1,2,4
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme, 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme, 1,2,3
Çağın sorunları hakkında edinilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 1
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme. 2
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1
İşletme bilimi ile ilgili temel bilgiler edinerek; ulusal ve uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kavrayışa sahip olabilme, 1
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1,2,3 1
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 1,2
Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme 1,2
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme, 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Bankalar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere özel sektör kuruluşlarının yanı sıra SPK, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki uzmanlık ve müfettişlikler, ayrıca bu programdan mezun olanlar girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla işletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında lisansüstü ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Orhan BOZKURT
İnegöl işletme Fakültesi
İşletme Bölümü Başkanı
224 294 26 95
obozkurt@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Fakültemiz 2012-2013 öğretim yılında, Uludağ üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde bulunan yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. İşletme bölümü ile faaliyete başlayan fakültemizde bu bölümde bulunan 3 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Akıllı tahta ve projektör gibi teknolojik ürünlerle donatılmış olan sınıflarda öğretim verilecek olan fakültemizin, sanayi yoğun bir ilçe olan İnegöl´de öğrencilerimizin pratik öğretim imkanlarına ulaşmalarının da önü açık olacaktır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ1101 İŞLETME I Zorunlu 3 0 0 4
IIZ1105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
IIZ1301 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
IUZ1101 İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 5
IYZ1101 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
MAT1501 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ1102 İŞLETME II Zorunlu 3 0 0 5
IIZ1302 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
IIZ1502 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
IUZ1102 İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
MAT1502 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIT2507 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
IIZ2101 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 6
IIZ2301 MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 7
IIZ2303 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Zorunlu 3 0 0 6
IUZ2103 ULUSLARARASI İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2208 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
IIZ2202 PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 6
IIZ2302 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 5
IIZ2508 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIT3203 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
IIZ3101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 6
IIZ3309 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ3112 STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 6
IIZ3302 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 7
IYZ3102 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ4101 PROJE GELİŞTİRME I Zorunlu 3 0 0 6
IIZ4207 MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
IIZ4301 YÖNETİM MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ4104 PROJE GELİŞTİRME II Zorunlu 3 0 0 6
IIZ4112 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Zorunlu 3 0 0 3
IIZ4306 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2106 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 4
IIS2102 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 4
IIS2206 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS2402 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MAL2106 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3205 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
IIS3103 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3113 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 4
IIS3201 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3303 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS3207 TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS3209 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK Seçmeli 3 0 0 4
IYS3109 KAMU-ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3207 BİLGİSAYAR DONANIMI VE SİSTEM YAZILIMI Seçmeli 3 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIS3104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3206 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
IIS3314 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS3106 DAVRANIŞSAL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
IUS3210 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3104 RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3112 YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3 0 0 4
MAL3404 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4205 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
IIS4109 İLERİ DÜZEYDE YABANCI DİL I Seçmeli 2 2 0 6
IIS4113 İŞYERİ UYGULAMASI (GÜZ) Seçmeli 0 18 0 18
IIS4203 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4215 E-TİCARET Seçmeli 3 0 0 6
IIS4303 ENVANTER BİLANÇO Seçmeli 3 0 0 6
IIS4307 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4401 SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
IUS4105 DENEYSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 6
IUS4107 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 6
IYS4105 ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IYS4211 XML TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIS4106 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4114 İŞYERİ UYGULAMASI (BAHAR) Seçmeli 0 18 0 18
IIS4202 PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4204 KARAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4208 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
IIS4210 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 6
IIS4304 FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
IIS4308 PARA VE SERMAYE PİYASALARI Seçmeli 3 0 0 6
IIS4312 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4206 İHRACAT TEŞVİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4208 SATIN ALMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4106 PERFORMANS YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr