Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Otomotiv Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2010 yılında kurulmuş ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde Tezli ve 2014-2015 döneminde İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans düzeyinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir.
2
Verilen Derece
Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Otomotiv Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
The Master of Science Degree in Automotive Engineering Program is awarded to the graduates who have successfully completed all courses in the curriculum, seminars and defend a thesis sucessfully.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Otomotiv Mühendisliği dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, alanında uluslararası düzeyde eğitim veren ve özgün araştırma çalışmaları yapan, Uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Yüksek Lisans Programı olmaktır. Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Otomotiv Mühendisliği alanında günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, Türk Otomotiv Endüstrisini daha ileriye götürecek, otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli araştırmacı, yenilikçi iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmayı, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmayı amaçlamıştır. Ders Planları, bu amacı gerçekleştirmek ve Otomotiv Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunda sektörde görev almaya hazır bilgi ve yeteneğe sahip yüksek lisans derecesine sahip mühendislerin yetiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde, bölümün vizyon ve misyonuna uygun olarak yapılandırılmıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programı içeriği ve ders planı otomotiv mühendisliği bölümleri ders planları ve Türkiye´de sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur.
Otomotivi Mühendisliği Yüksek Lisans Programında öğrenciler, ders yükünün yanında seminerler sunması ve bir tez çalışması yapmak ve jüri önünde savunmak zorundadırlar.
Anlaşmalı olan yurtdışındaki Üniversitelerde Erasmus kapsamında eğitim alınabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2. Otomotiv Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3. Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4. Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9. Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme.
10. Otomotiv Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13. Otomotiv Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
14. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
15. Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
16. Otomotiv Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
YETKİNLİK Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Otomotiv Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
 • Otomotiv Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme.
 • Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme. 1,2,3 2,3
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme 1
Otomotiv Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 1,2,3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme. 3,4
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme 1
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 4
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme. 2
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 4
Otomotiv Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme 2
Otomotiv Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 3,4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. 3,4
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 2,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. 1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme. 2
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme 3,4,7,8
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1,2,3,4 1,2
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 6
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme 1,2,3,4
Otomotiv Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2,3,4 1
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Otomotiv Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme. 1
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. 1
Otomotiv Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme 1,2
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 1 3
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme. 1
Otomotiv Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 3
Otomotiv Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme 1,2 3
Otomotiv Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları; Otomotiv ana sanayii, Otomotiv yan sanayii, Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) kurumları, Danışmanlık şirketleri, Makine imalat sanayii, Ulaştırma sistemleri, Savunma ve Hava araçları sanayii alanlarında, ve ulusal ve uluslararası özel ve kamuya ait otomotiv alanında faaliyet gösteren birimlerde çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamak için 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Prof. Dr. Ferruh ÖZTÜRK
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA 16059 BURSA
Tel:+90 (224) 2942600
E-posta: ferruh@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Doç. Dr. Zeliha KAMIŞ KOCABIÇAK
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA 16059 BURSA
Tel:+90 (224) 2941992
E-posta: zkamis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Otomotiv Mühendiliği Bölümü 2011 yılında ofisler, derslikler ve laboratuvarlardan oluşan yeni modern binasına taşınmıştır. Binada Konferanslar için özel olarak projelendirilmiş bir Konferans Salonu ve özel laboratuvar birimleri yer almaktadır. Bina otomotiv mühendisliği bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim ve araştırma çalışmalarına destek olacak şekilde projelendirilmiştir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde eğitim öğretim ve araştırma çalışmaları dört bilim dalı altında toplanmıştır: Taşıt Tasarım, Taşıt Dinamiği ve Kontrol, Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri, Taşıt Transport Sistemleri dallarında bilgisayar destekli sistemler etkin olarak eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Derslerde öğrencilerin ödev ve projeleri çalışmalarını bilgisayar sistemleri ile yapmaları istenmektedir. Bilgisayar laboratuvarları yüksek hesaplama özelliklerine sahip modern bilgisayarları içermektedir. Otomotiv Mühendisliği Bölümü´nde 6 Profesör, 4 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir ve otomotiv alanında eğitim, araştırma ve kamuya yönelik hizmetlerde öncü çalışmalar ile yer almayı görev edinmiş bir Bölümdür.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
OTO5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
OTO5102 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE NUMERİK ANALİZ VE OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
OTO5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
OTO5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
OTO5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
OTO5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
OTO5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5123 TAŞITLARDA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
OTO5129 MOTORLARDA KARIŞIM OLUŞUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5133 İÇTEN YANMALI MOTORUN TAŞITA UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5135 TAŞITLARDA TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5137 SONLU ELEMANLAR ANALİZİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5141 TAŞIT İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ VE ISIL KONFOR Seçmeli 3 0 0 6
OTO5145 TAŞITLARDA BÜTÜNLEŞİK TANI KOYMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5147 OTOMOTİVDE MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5149 TAŞITLARDA POLİMERLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5153 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 3 0 0 6
OTO5155 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5157 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL TASARIM VE OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
OTO5159 SİSTEM MODELLEME VE BENZETİM Seçmeli 3 0 0 6
OTO5167 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5171 MÜHENDİSLİKTE DENEY TASARIMI VE VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTO5114 ALTERNATİF TAHRİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5128 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5130 TAŞIT İÇ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5134 AERODİNAMİK MODELLEME ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5136 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
OTO5140 TAŞITLARDA İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5142 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİNDE ARA YÜZ DEVRELERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5144 TAŞITLARDA GÖMÜLÜ KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5146 İÇTEN YANMALI MOTOR TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5148 OTOMOTİVDE TRİBOLOJİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
OTO5150 OTOMOTİVDE AKIŞKAN DENETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5152 TAŞIT SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5154 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLASYON Seçmeli 3 0 0 6
OTO5158 GÜVENİLİRLİK TEMELLİ TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
OTO5160 TAŞIT EMİSYONLARI VE KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5164 TAŞITLARDA AYRIK ZAMANLI DENETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5166 ELEKTRİKLİ VE HİBRİD ARAÇLARIN TASARIM ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5168 EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr