Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türkçe Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Türkçe Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde ilköğretim okullarının ikinci kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bölüm, 1993 yılında eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır. "Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi" başlığı altında yapılan çalışmalar, 16.08.1997 tarih ve 4306 sayıyla yürürlüğe girmiş, 1997-1998 öğretim yılında da 8 yıllık temel eğitim uygulamasına başlanmıştır. YÖK tarafından hazırlanan paket program, bütün Eğitim Fakültelerinde olduğu gibi bizim fakültemizde de 1998-1999 öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkçe Eğitimi Ders Programlarında kademeli olarak bazı değişikliklere gidilmek suretiyle daha dinamik bir program oluşturulma çabası içine girilmiştir.
2
Verilen Derece
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası ECTS, Doktorada 180-240 arası ECRS, 2. Öğretimde (Tezsiz) 120 ECTS kredilik Yüksek Lisansta 2. aşama, Doktorada 3. aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Eğitimi alanında Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans giriş koşulları 1- Lisans diploması, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (3 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup İ.İ.B.F. Bölümleri, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Kamu Hukuku eşit ağırlıklı; İlahiyat Fak. Bölümleri, Türk Dili ve Edb., Arkeoloji, Sanat Tar.,Tarih, Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50 TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 puan ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) Yabancı Uyruklular için -ALES %50+LIS.BAŞ.ORT.%25+MÜLAKAT %25 Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan dersler en az 21´den fazla 28 (Tezsiz yıllık 16, tezli yıllık 24 olarak belirlenmiştir) doktorada en az 24, en fazla 30 (Tezli yıllık 24 olarak belirlenmiştir) kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan Yüksek Lisansta 100 üzerinden en az 70, Doktorada 75 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Türkçe Eğitimi Alanında Yüksek Lisans/Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere bütünü ile Türk kültür ve sanatını geliştirmek, bu alandaki çağdaş bilgilerlerin edinilmesine zemin hazırlamak, yaratılacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temelinin oluşması için çaba harcamak, Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere, Türk kültür ve sanatını geliştirmek; Türk dilinin ve bu dille yaratılmış olan edebiyat eserlerinin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
2. Alandaki çağdaş bilgilerlerin edinilmesine zemin hazırlamak, bilimsel araştırmalarda ve mesleki faaliyetlerde çağdaş yöntem ve teknolojilerden yararlanabilmek.
3. Yaratılacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temelinin oluşması için çaba harcamak.
4. Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak.
5. Öğretmen yetiştirirken çağdaş bir görüntü çizebilmek.
6. Mezuniyet sonrasında edindiklerini uygulayabilme yetisine kavuşan bireyler yetiştirebilmek, mezunlarımızın istihdam edildiği kuruluşlarla işbirliği ve etkileşim içerisinde bulunabilmek.
7. Yapılacak çalışmalarda sürekli gelişip yenileşmeyi sağlayabilmek.
8. Türk edebiyatının temel eserlerini tarihi akış içerisinde incelemek, özelliklerini görmek ve bunları yorumlayarak sonuçlara gitmek. Türkçe’nin dil olarak yapısını ve genel özelliklerini öğrenmek, bunları dili kullanırken davranış haline dönüştürmek.
9. Dilin ve edebiyatın Türk kültürünün temeli olduğunu bilmek ve bu temeli koruyup kollamak için çalışmak.
10. Dilin ve edebiyatın eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
11. Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
12. Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, öncelikli olarak KPSS sonrasında o yılki puan barajını geçtikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları II. kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni olarak atanabilirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız, özel ilköğretim kurumları ile özel dershanelerde de çalışabilir, yayınevlerinde dil danışmanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler. Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek Lisans Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Doktora Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans için Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Doktora için Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (180-240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını ve mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Türkçe Eğitimi Bölümü, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi Dr., 3 okutman Dr. olmak üzere 7 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Diğer taraftan bölümün öğretim elemanları fakültenin farklı bölümlerindeki alanlarıyla ilgili derslerin yürütülmesine de katkıda bulunmaktadırlar. Öğretim elemanları, derslerin yanı sıra başta lisansüstü çalışmaları olmak üzere, araştırma ve proje gibi faaliyetler içinde de bulunmaktadırlar.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR5101 TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMLARI VE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 5
TUR5103 EDEBİYAT VE EĞİTİM Zorunlu 3 0 0 5
TUR5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
TUR5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR5102 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
TUR5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
TUR5104 TÜRK DİLİ TARİHİ VE METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
TUR5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TUR5191 TEZ ÇALIŞMASI I Zorunlu 0 1 0 20
TUR5191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 50
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TUR5192 TEZ ÇALIŞMASI II Zorunlu 0 1 0 25
TUR5192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR5105 TÜRKÇE SÖZDİZİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TUR5107 SÖZLÜK BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TUR5109 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİN KULLANIMI VE MATERYAL GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
TUR5111 TÜRK ANLAM BİLİMİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
TUR5113 TÜRKÇE DERS KİTAPLARI Seçmeli 2 0 0 3
TUR5115 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TUR5117 TARİHİ TÜRKÇE METİNLERİ I Seçmeli 2 0 0 3
TUR5119 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I Seçmeli 2 0 0 3
TUR5121 METİN TAHLİL YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TUR5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR5106 METİN TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR5108 DİL EĞİTİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR5110 ANADİL EĞİTİMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR5112 DİL BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR5114 HALK BİLİMİ VE HALK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR5116 TARİHİ TÜRKÇE METİNLERİ II Seçmeli 2 0 0 4
TUR5118 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II Seçmeli 2 0 0 4
TUR5120 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TUR5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr