Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
HUKUKA GİRİŞ
1 Dersin Adı: HUKUKA GİRİŞ
2 Dersin Kodu: KAM1201
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. FERHAT PİRİNÇÇİ
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-mail: rcderdiman@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2941084
Adres: Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Görükle Kampusu16059 Nilüfer/Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Devamlı karşılaşılacak hukukî konularda temel bilgileri edinme, Türk hukuk sistemini kavrayabilme, hukukun temel kavramlarını açıklayabilme, başlıca yargı organlarını tanıyabilme, diğer hukuk dersleri için bu dersin temel olduğunu kavrayabilmektir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerde hukuk formasyonu, misyon ve vizyonu oluşturmak;
2 Öğrencilerin sonraki yıllarda alacakları hukuk derslerini daha iyi anlama ve algılayabilmelerini sağlamak;
3 Hukuk konusunda genel hatlarıyla bilgi edinmeyi sağlamak;
4 Hakların ve sorumlulukların kavranmasını ve farkındalığını oluşturmak;
5 İktisadî ve İdarî bilimlerde alınamayan hukuk derslerinin eksikliğini mümkün olduğunca telâfi etmek;
6 Bir vatandaş olarak, hukuk kurallarını ortalama yorumlayabilme imkânlarını elde etmek;
7 Hukuku dallarını ve kaynaklarını ve içeriklerini öğrenmek ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Sosyal Düzen Kuralları ve hukuka olan ihtiyaç, hukukun farklı anlamı ve amaçları, hukukta yaptırımlar
2 Hukukun Kaynakları, hukuk kurallarının konu, zaman ve yer bakımından uygulanmaları
3 Hukuk kurallarının anlam bakımından uygulanmaları (hukuk kurallarını yorumlama), hukukta boşluk doldurma, hâkimin koyduğu hukuk
4 “Hak” kavramı ve çeşitleri, hakların kazanılması, kullanılması ve kaybedilmesi
5 Hukukta hakların kazanılmasında iyi niyet ve kullanılmasında dürüstlük kuralları
6 Hukukta yargılama, teşkilâtlanma ve görev ve yetkiler bakımından yargı yerleri
7 Hukukta dava türleri, hukukta ispat yol ve yöntemleri, hukukun dallara ayrılması.( ARA SINAV)
8 Kamu hukuku ve özel hukuk dalları, karma hukuk dallarına ilişkin örnekler
9 Hukukî olay, işlem ve fiil kavramları ve boyutları, hukukta sorumluluk kavramı
10 Devletimizin şekli ve nitelikleri
11 Hukukta kişi ve kişilik, hısımlık, ad ve soyadı
12 Hukukta mülkiyet ve miras kavramları
13 Hukukta borç kavramı
14 Hukukta borç kavramı, tahkim ve yerleşim yeri (ikâmetgâh)
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: A-Ders Kitabı: Ramazan Cengiz Derdiman, Hukuk Başlangıcı, 3. Baskı, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, 2011. B- Referanslar: Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları , Ankara, 2011 Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008 Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa, 2008 Fatih Bilgili-Ertan Demirkapı-Süleyman Demir, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayınları, 2009 Turgut Akıntürk, Hukuka Giriş, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yayınları, Eskişehir, 2003
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 30 saat 4
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 1 4 1 2 1 4 3 2 0 0
OK2 2 4 2 2 1 5 4 2 0 0
OK3 2 4 3 3 1 5 4 2 0 0
OK4 2 4 3 3 2 5 4 2 0 0
OK5 2 4 3 3 2 5 4 2 0 0
OK6 2 4 3 3 2 5 4 2 0 0
OK7 3 4 2 3 2 5 4 2 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr