Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Religious Services and Professional Development/Non-Thesis Master's Program
General Description
1
Brief History
Religious Services and Professional Development Non-Thesis Master´s Program is a joint program that receives support from the Departments of Basic Islamic Sciences, Philosophy, Religious Studies and Islamic History and Arts.
2
Qualification Awarded
After the programme of 90 ECTS has been completed and the qualifications of the programme have been provided, masters degree is taken in the Religious Services and Professional Development Non-Thesis Master´s Program
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Candidates who will apply to the Religious Services and Professional Development Non-Thesis Master´s Program must have a bachelor´s degree. Foreign language and ALES score will not be required.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to receive the Religious Services and Professional Development Non-Thesis Master´s Program Diploma, the student must take the undergraduate courses deemed necessary by the advisor, and successfully complete a program consisting of at least 17 graduate courses and a term project.
7
Profile of The Programme
The aim of the Religious Services Non-Thesis Master´s program is to train expert researchers with critical thinking skills who will be able to produce knowledge in related disciplines and share this knowledge at national and international level.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Know the basic sources in the field of Divinity Sciences in order to use them in any scientific research.
2. Have the ability to do research and use the relevant sources.
3. Have the sufficient knowledge to do research and have the basic information about the field.
4. Evaluate the info which taken from the sources.
5. Have the ability to know the relevant issues and gain the ability to think on the scientific subjects.
6. Have a good command on Arabic and a western language.
7. Have the scientific research ethic.
8. Do a independent research in the field.
9. Produce new knowledge evaluating them in comparison to the other fields.
10. Have the ability to use the knowledge in verbal and written fields.
11. Attend to the activities in the field and contribute to them.
12. Use his knowledge and skills in interdisciplinary studies.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Produce new knowledge evaluating them in comparison to the other fields.
 • Have the ability to do research and use the relevant sources.
 • Use his knowledge and skills in interdisciplinary studies.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Know the basic sources in the field of Divinity Sciences in order to use them in any scientific research.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Have a good command on Arabic and a western language.
 • Do a independent research in the field.
 • Have the scientific research ethic.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Have the sufficient knowledge to do research and have the basic information about the field.
 • Have the ability to use the knowledge in verbal and written fields.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Attend to the activities in the field and contribute to them.
 • Have the ability to know the relevant issues and gain the ability to think on the scientific subjects.
Learning Competence
 • Evaluate the info which taken from the sources.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur. 4
Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur. 3 1
İlahiyat Bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır. 4
Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir. 2 5
Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İlahiyat Bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 3
Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1
Bilimsel araştırma etiğine sahip olur. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur. 1
Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. 3
Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır. 3
Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur. 1
Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. 1
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 7
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır. 2
Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur. 4
Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir. 3 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The Master Alumni in Basic Islamic Sciences can do their jobs more effectively in educational and religious fields and also have the chance to be research assistances or faculty staff in the universities.
10
Access to Further Studies
There is no transiton high level programs.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student must attend minimum %70 of the lessons in order to take the final examinations. Every student is subjected to a final examination at the end of a semester for each course. All exams are evaluated in 100 scale. It is necessary to achieve 70 in the semester final. When any of AA, BA, BB or CB achieved, they are regarded as successful.
12
Graduation Requirements
One must have ECTS credits that is a requirment of the program.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı: Prof. Dr. Adem Apak
email: ademapak@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60212
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Facilities
38 Professors, 14 Associate Professors, 19 Dr. There are Faculty Members, 7 Lecturers and 41 Research Assistants. There is a hall belonging to the Department.
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr