Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
PhD in Geography
General Description
1
Brief History
.
2
Qualification Awarded
.
3
Level of Qualification
------------
4
Specific Admission Requirements
.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
.
7
Profile of The Programme
.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
SKILLS Cognitive - Practical
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
COMPETENCES Field Specific Competence
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
COMPETENCES Communication and Social Competence
Learning Competence
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanabilir. 4
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler. 2
Bilinen bir düşünce, yöntem, teori, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir. 2
Bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, analiz eder ve özgün bir ürün ortaya koyar. 2
Bir yabancı dili kullanarak bir konuyu ileri düzeyde yazılı ve sözlü tartışabilir veya ele alabilir. 1
Metabilişsel düşünme becerilerini kullanarak coğrafi olay ve olguları analiz eder, analitik çalışmalar ile mekânın yeniden inşasını sentezleyebilir. 1
Yeni ve spesifik bir konunun eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirilmesini yapabilir. 3
Yüksek Lisans düzeyinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, yeni bilgiler ve tanımlamalar oluşturur. 4
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
Bilinen bir düşünce, yöntem, teori, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir. 1
Coğrafya bilimi ve ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi dayanarak çalışmalarını şekillendirir ve özgün sonuçlara ulaşır. 2 2
Yüksek Lisans düzeyinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, yeni bilgiler ve tanımlamalar oluşturur. 1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün araştırmalar yapar. 1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak edinmiş olduğu ileri düzeydeki bilgilerini, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir. 1,2
Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanabilir. 2
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler. 3
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler. 3 5
Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirleyebilir, karşılaştığı sorunlara stratejik çözümler üretebilir. 2
Bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, analiz eder ve özgün bir ürün ortaya koyar. 2
Yeni ve spesifik bir konunun eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirilmesini yapabilir. 1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün araştırmalar yapar. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir. 2 1,3
Bilinen bir düşünce, yöntem, teori, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir. 1 3
Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 3 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler. 2
Bir yabancı dili kullanarak bir konuyu ileri düzeyde yazılı ve sözlü tartışabilir veya ele alabilir. 3 1
Yeni ve spesifik bir konunun eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirilmesini yapabilir. 1
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirleyebilir, karşılaştığı sorunlara stratejik çözümler üretebilir. 2,3
Metabilişsel düşünme becerilerini kullanarak coğrafi olay ve olguları analiz eder, analitik çalışmalar ile mekânın yeniden inşasını sentezleyebilir. 1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak edinmiş olduğu ileri düzeydeki bilgilerini, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
.
10
Access to Further Studies
.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
.
12
Graduation Requirements
.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Adres:
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Serhat Zaman
Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Erol Uzun
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü, F Blok, Görükle Kampüsü
16059, Nilüfer/Bursa
Telefon:0 224 295 50 76
Fax: 0 224 294 18 99
E-posta: serhatzaman@uludag.edu.tr (Bölüm Başkanlığı)
Telefon: 0 224 295 50 76
15
Facilities
.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6101 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS IN GEOGRAPHY I Compulsory 3 0 0 5
COG6103 HISTORY AND PHILOSOPHY OF GEOGRAPHY Compulsory 3 0 0 4
COG6191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 20
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6102 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS IN GEOGRAPHY II Compulsory 3 0 0 5
COG6104 TEXT ANALYZING AND WRITING IN GEOGRAPHY Compulsory 3 0 0 4
COG6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
COG6192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 15
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6183 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS I Compulsory 4 0 0 4
COG6193 THESIS III Compulsory 0 1 0 10
YET6177 PHD COMPREHENSIVE EXAM Compulsory 0 0 0 16
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6184 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS II Compulsory 4 0 0 4
COG6194 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6185 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
COG6195 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6186 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
COG6196 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6187 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
COG6197 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6188 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
COG6198 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6105 DETERMINATION OF GEOGRAPHICAL REGIONS Optional 3 0 0 5
COG6107 GEOGRAPHICAL APPROACH OF EU Optional 3 0 0 5
COG6109 QUATERNARY GEOCHRONOLOGY Optional 3 0 0 5
COG6111 NATURAL HAZARD ANALYSIS Optional 3 0 0 5
COG6113 TOURISM GEOGRAPHY RESEARCHES Optional 3 0 0 5
COG6115 STATISTICAL TECHNIQUES IN GEOGRAPHY Optional 3 0 0 5
COG6117 BALKAN STATES AND GEOPOLITICAL IMPORTANCE Optional 3 0 0 5
COG6119 HYDROLOGICAL ANALYSIS AND MODELLING Optional 3 0 0 5
COG6121 MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS IN PHYSICAL GEOGRAPHY Optional 3 0 0 5
COG6123 ENDEMISM AND ENDEMICS IN TURKEY Optional 3 0 0 5
COG6125 CULTURAL TOURISM IN TURKEY Optional 3 0 0 5
COG6127 CONCEPT ON BOUNDARY IN POLITICAL GEOGRAPHY AND BOUNDARY STUDIES Optional 3 0 0 5
COG6129 GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS OF MIDDLE ASIA Optional 3 0 0 5
COG6131 DATA EVALUATION AND MAPPING HUMAN GEOGRAPHY Optional 3 0 0 5
COG6133 FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF TURKEY CITIES Optional 3 0 0 5
COG6135 ANALYSIS OF OTTOMAN PERIOD POPULATION BOOKS IN TERMS OF HISTORICAL GEOGRAPHY Optional 3 0 0 5
COG6137 RURAL DEVELOPMENT AND RURAL MANAGEMENT IN TURKEY Optional 3 0 0 5
COG6139 SPATIAL STATISTICS IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS Optional 3 0 0 5
COG6141 RURAL-URBAN INTERACTION AND MIGRATION IN BURSA Optional 3 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
COG6106 TURKEY REGIONS SYSTEMS Optional 3 0 0 5
COG6108 DEMOGRAPHICAL STRUCTURE OF TURKEY Optional 3 0 0 5
COG6110 TECTONIC GEOMORPHOLOGY Optional 3 0 0 5
COG6112 FLOOD HAZARD ANALYSIS Optional 3 0 0 5
COG6114 CULTURAL AND POLITICAL ECOLOGY Optional 3 0 0 5
COG6116 URBAN GEOGRAPHY RESEARCHES Optional 3 0 0 5
COG6118 INTERPRETATION AND ANALYSIS TECHNIQUES IN REMOTE SENSING Optional 3 0 0 5
COG6120 GEOGRAPHY AND GEOPOLITICAL IMPORTANCE OF CYPRUS Optional 3 0 0 5
COG6122 CAUCASUS STATES AND GEOPOLITICAL IMPORTANCE Optional 3 0 0 5
COG6124 DATA ANALYSIS AND VISUALIZATION IN HYDROLOGY AND CLIMATOLOGY Optional 3 0 0 5
COG6126 WATER SCARCITY AND DROUGHT: PHYSICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS Optional 3 0 0 5
COG6128 TURKEY TRADE GEOGRAPHY Optional 3 0 0 5
COG6130 POPULATION MOVEMENTS IN TURKEY Optional 3 0 0 5
COG6132 HISTORICAL DEVELOPMENT OF URBAN PLANNING AND URBAN GEOGRAPHY STUDIES IN TURKEY Optional 3 0 0 5
COG6134 METHODS IN TOURISM GEOGRAPHY RESEARCHES Optional 3 0 0 5
COG6136 TURKEY’S RURAL SETTLEMENTS Optional 3 0 0 5
COG6138 GEOMORPHOLOGICAL HERITAGE AS A TOURISM ATTRACTION Optional 3 0 0 5
COG6140 LAND USE IN MARMARA REGION Optional 3 0 0 5
COG6142 MIGRATION-CULTURE AND TURKEY Optional 3 0 0 5
COG6144 FUNCTION AND FUNCTIONAL LAND USE FEATURES OF OTTOMAN CITIES IN HISTORICAL GEOGRAPHY Optional 3 0 0 5
COG6146 GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS OF THE MIDDLE EAST Optional 3 0 0 5
COG6148 CLIMATE CHANGE: NATURAL AND ANTHROPOGENIC CAUSES AND EFFECTS Optional 3 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr