Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türkçe Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı, Eğitim Fakültesi bünyesinde ortaokullarda görev alabilecek Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 1993 yılında eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı, tarihsel süreç içinde Gazi ve Dokuz Eylül Üniversitelerinden sonra öğrenci alan üçüncü Türkçe öğretmenliği programıdır. İlk öğrencilerin eğitim gördüğü 1994’teki programdan sonra diğer eğitim fakülteleri lisans programları gibi 1997’deki YÖK öğretmen yetiştirme programlarına uygun şekilde eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmüştür. 2006, 2009 ve 2017’de öğretim programlarında düzenlemeler yapılmıştır. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak yeni bir öğretim programı uygulanmaktadır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Türkçe Eğitimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması; YGS ve LYS Sınavlarından yeterli sözel puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
BUÜ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının amacı; alanında eğitim, öğretim ve araştırma yapabilecek düzeyde bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, sorgulayabilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
VİZYONUMUZ
Bilimsel etik kurallar doğrultusunda araştıran, sorgulayan, yenilikçi, girişimci, öz güveni yüksek, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı; Türkçe sevgisi ve duyarlılığı taşıyan, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgilenen, nitelikli, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış öğretmen adayları yetiştiren; eğitim öğretim sorunlarına duyarlı ve problem çözebilen, eğitim kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel çalışmalarıyla alana katkı sağlayan öğretim elemanlarına sahip bir ana bilim dalı olmaktır.
MİSYONUMUZ
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda, yurt içi ve dışında Türkçe öğretim merkezlerinde çalışacak, bilgi ve becerilerle donanmış;
Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri içselleştiren ve aktaran;
Her ortamda yapıcı, akılcı, yaratıcı, eleştirel düşünen; sorumluluklarını yerine getiren, girişimci, problem çözümlerine katkıda bulunan, paydaşlarıyla iş birliği yapan;
Edebiyat zevki ve dil bilinci gelişmiş, duygu ve düşünce dünyalarını zengin bir söz varlığı ile ifade eden nitelikli Türkçe öğretmenleri yetiştirmek.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler.
2. Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler.
3. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular.
4. Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar.
5. Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder.
6. Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır.
7. Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar.
8. Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur.
9. Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur.
10. Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır.
11. Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir.
12. Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir.
13. Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır.
14. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir.
15. Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler.
16. Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir.
 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır.
 • Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar.
 • Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar.
 • Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir.
 • Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler.
 • Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler.
 • Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur.
 • Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır.
 • Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır.
 • Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar.
 • Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular.
 • Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder.
 • Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır.
 • Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır.
 • Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar.
 • Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular.
 • Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır.
 • Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir.
 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir.
 • Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir.
 • Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar.
 • Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur.
 • Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur.
 • Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler.
 • Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar.
 • Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler.
 • Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler.
 • Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular.
 • Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder.
 • Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar.
 • Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler.
 • Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır.
 • Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir.
 • Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar.
 • Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir.
 • Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir.
 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır.
 • Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar.
 • Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder.
 • Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır.
 • Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır.
 • Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler.
 • Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur.
 • Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar.
 • Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur.
 • Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler.
 • Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar.
 • Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar.
 • Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder.
 • Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur.
 • Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler.
 • Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur.
 • Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır.
 • Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar.
 • Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar.
 • Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur.
 • Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir.
 • Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur.
 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir.
 • Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler.
 • Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır.
 • Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir.
 • Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler.
 • Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler.
 • Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular.
 • Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder.
 • Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır.
 • Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır. 1,2 1,2,3
Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar. 1,2 1,2,3,4,5,6
Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar. 1,2 1,2,3,4,5,6
Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler. 1,2 1,2,4
Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur. 1,2 1,2
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar. 1,2 1,2,4,5,6
Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir. 1,2 1,2,3,4,5,6
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir. 1,2 1
Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler. 1,2 3
Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler. 1,2 1,2,4
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular. 1,2 1,2,3,4,5,6
Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır. 1,2 4,5,6
Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur. 1,2 1,2,3
Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir. 1,2 1,2,3
Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder. 1,2 1,2,3
Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır. 1 2,3
Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar. 1 1,4,5
Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar. 1 1,4,5,6
Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler. 2 1,4,6
Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur. 1 5,6
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar. 1 1,4,5
Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir. 1 2,3
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir. 1 5
Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler. 1 6
Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler. 1 1,4,6
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular. 1 1,4,5
Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır. 1 1,3,4,5
Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur. 1 1,4,5,6
Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir. 1 6
Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder. 1 1,2,3,4,5,6
Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır. 3,4,6,7
Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar. 1,2 3,7
Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar. 1,2 2,3,6,7
Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler. 1,2 6
Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur. 1,2,4,6,7
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar. 1,2 3,6,7
Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir. 1,2,6,7
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir. 1,2,3,4,5,6,7
Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler. 1,2 1,2,3,4,5,6,7
Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler. 1,2 6
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular. 1,2 2,3,6,7
Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır. 1,2 3,7
Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur. 1,2 1,2,4,6,7
Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir. 1,2 1,2,3,6,7
Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder. 1,2 2,3,7
Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır. 1,2,4,5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır. 1,2,3 1,2,3,
Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar. 1,2,3 1,2,3
Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar. 1,2,3 1,2,3
Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler. 1,2,3 1
Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur. 1,2,3 1,2,3
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar. 1,2,3 1,2,3
Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir. 1,2,3 1,2,3
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir. 1,2,3 1,2,3
Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler. 1,2,3 1,2,3
Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler. 1,2,3 1
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular. 1,2,3 1,2
Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır. 1,2,3 1,2,3
Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur. 1,2,3 1,2,3
Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir. 1,2,3 1,2,3
Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder. 1,2,3 1,2,3
Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7,8
Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar. 3,7
Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar. 1,2,3,4,5 1,7
Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler. 4,5
Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur. 1,2,3,4,5 1,3,4,5,7,8
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar. 3,7
Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir. 2,3,4,5,6,7
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir. 1,7
Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler. 1,2,3,4,5 1,3,5,8
Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler. 4,5
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular. 3
Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır. 3,7
Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur. 1,2,3,4,5 1,3,4,5,7,8
Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7,8
Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder. 2,3,4,5 1,2,6,8
Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır. 1,2,3,4,5 1,3,4,5,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, nitelikli metinler seçer; materyal ve etkinlikler tasarlar. 1,2,3,4 1,2,3,4
Öğretim süreçlerinde karşılaştığı problemleri belirler, çözmek için araştırma etiğine uygun bilimsel çalışmalar yapar; sonuçları raporlar, çözüm önerilerine yönelik projeler üretir. 1,2,3 1,2,3,4
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel kavramları ve ilkeleri (sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik vs.) bilir. 1,2,3,4 1,3
Paydaşlarıyla iş birliği yaparak okul içi ve okul dışı sosyal-kültürel etkinlikler (belirli gün haftalar için şiir dinletisi, tiyatro, anma, kutlama vb. programları) düzenler. 1,2,3 1,3
Tarihsel süreç içerisinde Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili kuram ve kavramları bilir; metinleri akımlara ve inceleme yöntemlerine göre çözümler. 1,2,3 1,4
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular. 1,2,3 1,2,3
Türkçe eğitimine özgü ölçme ve değerlendirme stratejilerini bilir, ölçme aracı geliştirir ve kullanır. 1,2,3,4 1,2,3
Türkçeyi her ortamda kurallarına uygun, etkili ve özenli kullanarak dil duyarlığı ve dil bilinci geliştirmek için topluma örnek olur. 1,2,3 1,3
Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, yabancı dilini/dillerini geliştirerek, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli desteklemesi gerektiğini bilir. 1,2,3 1,2,3,4
Ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla eğitim, kültür ve gündemle ilgili gelişmeleri takip eder. 1,2,3 1,2,3,4
Vatandaş ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına uygun davranır. 1,2,3 1,2,3
Bilgi ve iletişim teknolojilerini -öğretme ve öğrenme süreçleri de dâhil olmak üzere- bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve üretme amaçlarıyla etkili bir biçimde kullanır. 1,2,3,4 1,2,3,4
Dil becerilerini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmeye yönelik stratejilerden yararlanarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun materyal tasarlar. 1,2,3,4 1,2,3
Dil beceriyle ilgili kavramları, konuları, sorunları bilir ve yorumlar. 1,2,3 1,2,3,4
Dil bilimi ve dil bilgisi ile ilgili kuramları, sınıflamaları ve kavramları bilir; dil birimlerini Türkçenin yapısal özelliklerine göre çözümler. 1,2,3 1,4
Millî, manevi evrensel değerleri gözetir, paydaşlarıyla etkili iletişim kurarak tutum ve davranışlarıyla topluma model olur. 1,2,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, öncelikli olarak KPSS sonrasında o yılki puan barajını geçtikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı ilköğretim okulları II. kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni olarak atanabilirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız, özel ilköğretim kurumları ile özel dershanelerde de çalışabilir, yayınevlerinde dil danışmanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine; uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gökhan ARI
Bologna Program Koordinatörü: Prof. Dr. Gökhan ARI
İş Adresi: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Görükle-Bursa
İş Tel.: 0224 2942280-2942228
mail: gokhanari@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Mustafa Uluocak
İş Adresi: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Görükle-Bursa
İş Tel.: 0224 2755038
mail: muluocak@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 6 Profesör, 5 doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 15 akademisyen ile eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Diğer taraftan bölümün öğretim elemanları fakültenin farklı bölümlerindeki alanlarıyla ilgili derslerin yürütülmesine de katkıda bulunmaktadırlar. Öğretim elemanları, derslerin yanı sıra başta lisansüstü çalışmaları olmak üzere, araştırma ve proje gibi faaliyetler içinde de bulunmaktadırlar.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
TUR1005 YAZILI ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 3
TUR1007 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I Zorunlu 2 0 0 3
TUR1011 TÜRK DİL BİLGİSİ I:SES BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
TUR1013 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 2 0 0 3
TUR1015 SÖZLÜ ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 3
TUR1017 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUR101 TÜRK DİLİ I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. -2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
TUR1008 YAZILI ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
TUR1010 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II Zorunlu 2 0 0 4
TUR1014 TÜRK DİLBİLGİSİ II: ŞEKİL BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 5
TUR1016 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 4
TUR1018 SÖZLÜ ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 0
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2051 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 4
EBB2003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
TUR2003 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 2
TUR2005 TÜRK DİLBİLGİSİ III:SÖZCÜK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
TUR2009 TÜRK HALK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 2
TUR2011 YENİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2052 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 4
TUR2004 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
TUR2006 TÜRK DİL BİLGİSİ IV: CÜMLE BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 5
TUR2008 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 2
TUR2010 TÜRK HALK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 2
TUR2012 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 2
TUR2016 GENEL DİLBİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3005 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
TUR3003 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
TUR3015 ANLAMA TEKNİKLERİ I:OKUMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
TUR3017 ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
TUR3019 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
TUR3021 DÜNYA EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
TUR3023 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
TUR3002 ANLATMA TEKNİKLERİ I:KONUŞMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
TUR3004 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
TUR3010 ANLATMA TEKNİKLERİ II:YAZMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4005 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
ÖEB4001 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 5
TUR4001 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
TUR4011 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 5
TUR4013 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
TUR4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003 PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4005 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4009 KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4011 ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4021 FUTBOL YENİ BAŞLAYAN Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 3
GSB0503 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0507 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0509 FOTOĞRAF I Seçmeli 1 0 2 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4010 KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4012 ESKRİM FLÖRE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4014 ESKRİM EPE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4016 TEATRAL ESKRİM II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4018 TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4020 KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 3
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0510 FOTOĞRAF II Seçmeli 1 0 2 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR2107 ÖRNEKLERLE TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜ Seçmeli 3 0 0 6
TUR2113 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR2117 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZIM VE İMLA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR2119 TÜRKÇE ŞEKİL BİLGİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR2121 OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 6
TUR2015 TÜRKİYE COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR2018 ETKİLİ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 7
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR3012 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 5
TUR3018 KARŞILAŞTIRMALI BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 5
TUR3014 TÜRK DİLİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 5
TUR3020 HALK ŞİİRİ VE HALK MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
TUR3016 TÜRK UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR3022 ERGENLİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR3024 SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR4103 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 7
TUR4105 TÜRK ANLAM BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 7
TUR4107 METİN TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 7
TUR4113 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 7
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR4110 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TUR4112 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 3 5
TUR4114 TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 5
TUR4120 TÜRKÇENİN TARİHİ METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 5
TUR4122 TÜRK HALK EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TUR4204 DİVAN ŞİİRİ Seçmeli 2 0 0 5
TUR4206 ÖRNEKLERLE TÜRK ROMANI Seçmeli 2 0 0 5
TUR4210 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI Seçmeli 2 0 0 5
TUR4212 CÜMLE TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 5
TUR4304 EDEBİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 5
TUR4314 TÜRKÇENİN ÇAĞDAŞ SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 5
TUR4316 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 5
TUR4006 DİL VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 4
TUR4208 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr