Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Computer Programming
General Description
1
Brief History
Orhangazi Vocational School Computer Programming Programme opened at 3 may 2010. Then The Programme accepted first students at September 2010.
2
Qualification Awarded
This program consists of two years of pre-Bsc and 120 hours of ECTS (European Credit Transfer System). When the program is successfully completed and the program requirements are met, students can obtain an pre-Bsc degree .
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
They are regulated by “Measurment, Selection and Placement Center (ÖSYM)” according to the principles determined by the Higher Education Council (YÖK).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to get pre-Bsc degree at Computer Programming Program, the total of compulsory and elective hours of the lessons must be the equivalent of 120 ECTS and fully succeeded. The cumulative grade point average must be at least 2.0 out 4.00.
7
Profile of The Programme
To educate the technicians having the capability to define the problems related to the computer technologies, having the capability to analyse and solve these problems, planning on learning for a lifelong and applying what is learnt in the best ways, knowing the occupational, moral and social responsibilities, being respectful to human, society and nature, being partipatory and compatible for team work.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Having sufficient infrasturcture in computer systems; having the ability to use the applied and institutional knowledge in computer systems. Having the ability to detect, define and solve the problems in computer systems. With this purpose having the ability to select and imply the appropriate methods and technics
2. Having the ability to analyse a system, a component or a process, having ability to design for meeting the requirements under the realistic constraints; having ability to imply modern design methods in this way. Having the ability to select and use the essential tools in computer programmes; having the ability to use informatics technologies efficiently
3. Having the ability to work individually or in a multi-disiplinary teams. Self-reliance in taking responsibility
4. Having the ability to search the resources to acces the knowledge, having ability to use the databeses and the other information resources. Having the ability to follow the develeopments in science and technology, to be aware of lifelong learning, always having the ability to renew yourselves
5. Define, collect and efficiently apply the data which is been required for solutions of the problems that well-described in Computer Technologies and Programming field; indicate the comprehension of theoretical knowledge, hand and/or intellectual skills that required for practical applications
6. Present the ability to learn oneself and apply what learned indicate the comprehension to apply knowledge in the own field
7. Present the ability to identify the problems for the unexpected cases and acquire the problem solving skill in the own field
8. Control and evaluate performances of the staff under responsibility objectively
9. Conscious and cultured about social responsibility, ethics and social security rights for the subjects about related profession
10. Having the ability to communicate efficiently in verbal and written Turkish, to know at least one foreign language
11. Conscious about professional security, health and environmental protection
SKILLS Cognitive - Practical
 • Define, collect and efficiently apply the data which is been required for solutions of the problems that well-described in Computer Technologies and Programming field; indicate the comprehension of theoretical knowledge, hand and/or intellectual skills that required for practical applications
 • Having the ability to search the resources to acces the knowledge, having ability to use the databeses and the other information resources. Having the ability to follow the develeopments in science and technology, to be aware of lifelong learning, always having the ability to renew yourselves
 • Having the ability to work individually or in a multi-disiplinary teams. Self-reliance in taking responsibility
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Having the ability to analyse a system, a component or a process, having ability to design for meeting the requirements under the realistic constraints; having ability to imply modern design methods in this way. Having the ability to select and use the essential tools in computer programmes; having the ability to use informatics technologies efficiently
 • Having sufficient infrasturcture in computer systems; having the ability to use the applied and institutional knowledge in computer systems. Having the ability to detect, define and solve the problems in computer systems. With this purpose having the ability to select and imply the appropriate methods and technics
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Conscious about professional security, health and environmental protection
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Present the ability to identify the problems for the unexpected cases and acquire the problem solving skill in the own field
 • Present the ability to learn oneself and apply what learned indicate the comprehension to apply knowledge in the own field
 • Control and evaluate performances of the staff under responsibility objectively
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Having the ability to communicate efficiently in verbal and written Turkish, to know at least one foreign language
 • Having the ability to analyse a system, a component or a process, having ability to design for meeting the requirements under the realistic constraints; having ability to imply modern design methods in this way. Having the ability to select and use the essential tools in computer programmes; having the ability to use informatics technologies efficiently
COMPETENCES Learning Competence
 • Having the ability to analyse a system, a component or a process, having ability to design for meeting the requirements under the realistic constraints; having ability to imply modern design methods in this way. Having the ability to select and use the essential tools in computer programmes; having the ability to use informatics technologies efficiently
 • Conscious and cultured about social responsibility, ethics and social security rights for the subjects about related profession
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 1,2 1,2,3
Bilgiye erişebilmeye bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
2-Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
3-Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilgisayar programında gerekli olan teknik araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, 1,2,3
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 1
Kendi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 1
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Bilgisayar sistemlerinde yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilgisayar sistemlerinde kullanabilme becerisi, Bilgisayar sistemindeki problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemler ve tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 1 1
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilgisayar programında gerekli olan teknik araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1,2 1
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 1
Kendi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
Kendi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 1 1
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilgisayar programında gerekli olan teknik araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, 1
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, 1,2,3,4 1
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 1,3
Bilgiye erişebilmeye bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 1
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilgisayar programında gerekli olan teknik araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of Computer Programming, can work in the appropriate fields which their respective areas of public and private sector organizations (computer programmer, web design, hardware, network)
10
Access to Further Studies
Graduate students having successully completed their pre-Bsc degree can pass vertially to a Bsc degree program in departments of “Information Systems Engineering”,”Computer Engineering”, “Software Engineering”, “Teaching Computer Systems” and “Information Technology” in condition that they get enough points at DGS (Vertical Passage Exam) organised by OSYM (Student Selection and Placement Center).
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Each student must have attended at least 70 % of the lessons and 80 % of the practice so that they can enter final exams. Students must have for each school subject at least 1 mid-term visa exam and mid-term final exam. Mid-term visa exam has an influence of 40 % and mid-term final exam of 60 % to calculate the final grade. (Mid-term visa exam grade can be calculated through the points of homework, lab exam, quiz, etc..).All exams are evaluated out of 100 points. Students must have at least 50 points out of 100 at mid-term final exam. Students are considered successful when they get AA, BA, BB, CB, and CC on the exams. DC and DD are considered conditionally successful grade. A student must have ,at least, an acumulative grade point average of 2.0 to be considered successful at a subject of which they get DC and DD grades.
12
Graduation Requirements
In order to complete a program successfully, students must pass all the courses included in the program with 120 AKTS , which is equal to ,at least, an acumulative grade point average of 2.0 out of 4.00. In addition students must have completed the internship successfully.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Koray AKİ
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Nebi SEREN
Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı Orhangazi / Bursa
Tel: 0 (224) +90 (224) 294 26 74
E-mail: nebiseren@uludag.edu.tr
Program Başkanı: Öğr. Gör. Koray AKİ
Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı Orhangazi / Bursa
Tel: 0 (224) +90 (224) 294 26 74
E-mail: korayaki@uludag.edu.tr
15
Facilities
Computer Programming Programme which included by Computer Technology Department have 3 insturactors. Lectures are applying at 3 different computer laboratuaries, 1 of them has got 40 computers, and other ones have 20 computers for each laboratuaries.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BLPZ111 PROGRAMMING BASICS Compulsory 3 0 1 6
BLPZ113 GRAPHIC AND ANIMATION I Compulsory 3 0 1 5
BLPZ115 SOFT ARCHITECTURES Compulsory 3 0 0 4
BLPZ117 DATA BASE I Compulsory 3 0 1 5
OTPZ101 MATHEMATICS FOR TECHNICIANS Compulsory 3 0 0 4
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BLPZ120 GRAPHIC AND ANIMATION II Compulsory 3 0 1 5
BLPZ122 DATA BASE II Compulsory 3 0 1 5
BLPZ124 WEB DESING Compulsory 2 0 2 3
BLPZ128 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING Compulsory 3 0 1 5
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BLPZ231 WEB PROJECT MANAGEMENT Compulsory 2 0 2 3
BLPZ233 INTERNET PROGRAMMING I Compulsory 2 0 2 3
BLPZ235 VISUAL PROGRAMMING I Compulsory 3 0 1 4
BLPZ239 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING II Compulsory 3 0 1 4
MIM3032 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BLPZ240 INTERNET PROGRAMMING II Compulsory 2 0 2 3
BLPZ242 VISUAL PROGRAMMING II Compulsory 3 0 1 4
BLPZ244 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN Compulsory 3 0 1 4
BLPZ248 NETWORKING BASICS Compulsory 3 0 1 3
MIM4035 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 2
YAD111 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD121 FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 2 0 0 2
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BLPS120 OFFICE SOFTWARES Optional 2 0 0 3
BLPS122 CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Optional 2 0 0 3
BLPZ124 COMPUTER HARDWARE Optional 2 0 0 3
OTPS009 COMMUNICATION Optional 2 0 0 3
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BLPS120 OFFICE SOFTWARES Optional 2 0 0 3
BLPS122 CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Optional 2 0 0 3
BLPZ124 COMPUTER HARDWARE Optional 2 0 0 3
OTPS009 COMMUNICATION Optional 2 0 0 3
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BLPS231 DELPHI PROGRAMMING-I Optional 2 0 0 3
BLPS233 OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM Optional 2 0 0 3
BLPS235 SOFTWARE INSTALLATION AND MANAGENT Optional 2 0 0 3
BLPS237 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
BLPS239 MOBILE PROGRAMMING I Optional 2 0 0 3
OTPS004 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Optional 2 0 0 3
OTPS007 PROFESSIONAL ETHICS Optional 2 0 0 3
OTPS011 BUSINES MANAGEMENT I Optional 2 0 0 3
OTPS013 ENTER PRISTING Optional 2 0 0 3
OTPS207 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 3
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BLPS240 DELPHI PROGRAMMING-II Optional 2 0 0 3
BLPS242 SERVER OPERATING SYSTEM Optional 2 0 0 3
BLPS246 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
BLPS248 MOBILE PROGRAMMING II Optional 2 0 0 3
OTPS005 QUALITY ASSUARANCE AND STANDARDS Optional 2 0 0 3
OTPS006 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Optional 2 0 0 3
OTPS012 BUSINES MANAGEMENT II Optional 2 0 0 3
OTPS208 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 3
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr