Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Fizyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora programı ilk kez 1978 tarihinde kurulmuştur.
2
Verilen Derece
BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı li Doktora programını başarı ile tamamlayanlara Fizyoloji alanında "Doktor" (PhD) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; Fen-Edebiyat, Mühendislik, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Spor Bilimleri Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.Lisans diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. b) YÖK´ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Kurul kararı (istendiği taktirde) ile belirlenecek taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. c ) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir. Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans Not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans Not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 65 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fizyoloji alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir.
7
Program Profili
Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve yazılması aşamasıdır. Programın amacı;Fizyoloji bilimine katkı yapabilecek bakış açısına sahip elemanlar yetiştirerek, ulusal ve uluslararası kurumlarda görev alacak ve doktora programlarına kabul edilebilecek mezunlar vermektir.
Yüksek Lisans programına katılan öğrencilere ders ve tez aşamalarında danışmanlık yapmak üzere Anabilim Dalı tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır. Öğrenci ders seçimlerini danışmanı gözetiminde yapar. Birinci yarıyıl programını tamamlayan öğrencinin danışmanı gözetiminde tez konusunu belirleyerek projelendirmesi ve bunu Enstitüye sunması gerekir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak
2. Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak
3. Fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak
4. Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma yeteneğini kazanmak
5. Deneysel araştırma esasları ve yöntemleri hakkında deneyim sahibi olmak
6. Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek
7. Sağlık Bilimleri Alanında planlanan bir projeyi deney hayvanları üzerinde uygulayabilmek
8. İstatistik yöntemlerini öğrenmek, analizleri yaparak yorumlabilmek
9. İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek
10. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
11. Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
12. İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma yeteneğini kazanmak
 • Deneysel araştırma esasları ve yöntemleri hakkında deneyim sahibi olmak
 • Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak
 • Sağlık Bilimleri Alanında planlanan bir projeyi deney hayvanları üzerinde uygulayabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
 • Fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak
 • İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
 • İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek
 • Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
 • Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
 • Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak
 • İstatistik yöntemlerini öğrenmek, analizleri yaparak yorumlabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma yeteneğini kazanmak
 • Deneysel araştırma esasları ve yöntemleri hakkında deneyim sahibi olmak
 • Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak
 • İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
 • İstatistik yöntemlerini öğrenmek, analizleri yaparak yorumlabilmek
 • Sağlık Bilimleri Alanında planlanan bir projeyi deney hayvanları üzerinde uygulayabilmek
 • Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma yeteneğini kazanmak
 • Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
 • Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
 • Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
 • İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans mezunları; laboratuarlarda, ilgili kurumlarda çalışabilir ve üniversitelerde Tıp Fizyoloji alanında doktora programlarına başvurabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisansını tamamlayanlar Fizyoloji Alanında Doktora yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 F 0-69 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile ders aşamasında bir seminer dersi, her yarıyıl alınacak Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Tez Danışmanlığı Dersi ve tez çalışması ile BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Naciye İşbil
E-mail: nisbil@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Tel: (224) 9054011
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımızda her biri kendi alanında deneyim ve bilgi birikimine sahip 4 profesör, 1 doçent, 1 Dr. Öğr.Üyesi kadrosunda olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi vardır. Anabilim Dalındaki tüm öğretim üyeleri, yüksek lisans eğitimine aktif olarak katılmaya olanak veren tam zamanlı kadroda çalışmaktadır.
Anabilim Dalımızda; nörovasküler, ağrı, davranış, nöroendokrin, genel fizyoloji ve elektrofizyoloji laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimizin çalışma olanağı bulabileceği başlıca laboratuvarlardır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr