Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Psikiyatri ( Klinik Psikoloji - Erişkin )
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
TIP-PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI (Klinik Psikoloji-Erişkin)
U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Psikoloji- Erişkin Yüksek Lisans programı Psikiyatri Anabilim Dalının kuruluşundan bu yana sürdürülmektedir. Psikoloji Lisans mezunu olan ve programı bitirerek Klinik Psikolog unvanı alan çok sayıda kişi kurumsal, özel ve akademik çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.
Anabilim Dalımızda gerçekleştirilmekte olan bu program Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Tıp Fakültesi içinde uygulanan ve eğitim için yataklı ve ayaktan tedavi ünitelerinden faydalanmanın mümkün olduğu tek örnektir.
2
Verilen Derece
Bu bilim dalı yükseköğretimde 90-120 ECTS kredilik ikinci/üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Klinik Psikoloji-Erişkin Alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için; -Lisans diploması ile sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. -İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; -Yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. -Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. -Tıp Fakültesi mezunu olup, temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranlardan sayısal ALES veya TUS belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların en az 50 temel tıp puanı almış olması gerekir. Uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvuruları esnasında ALES veya TUS´a giriş şartı aranmaz. -İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. -Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, Yüksek Lisansta en az 50 UDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil Puanına, Doktora da en az 55 UDS/KPDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. TUS belgesi ile doktoraya başvuran adaylarda ilgili puan türünde en az 50 puan şartı aranır. Genel başarı notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Değerlendirme aralığı olarak TUS/ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans/Y.Lisans Not ortalaması %15, Mülakat notu %20 ağırlığa sahiptir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Klinik Psikoloji – Erişkin alanında yüksek lisans eğitimine başvurabilmek için Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 75 alınması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak 7,5 AKTS’lik Biyoistatistik dersi alınmalı ve başarılmalıdır.
7
Program Profili
Yüksek Lisans programında yer alan öğrencilerin Klinik Psikoloji bilgileri edinmelerinin yanı sıra, psikiyatrinin temel kavramları, davranış bilimlerini, tanı ve tedavi anlamında psikolojinin klinik uygulamalara katkılarını öğrenmeleri ve bu alandaki güncel gelişmeleri izlemeleri, bilimsel projelere katkıda bulunmayı öğrenmeleri amaçlanır. Bunları dışında anabilim dalı laboratuarlarında test uygulama, uğraşı salonu ve gurup terapilerinde koterapist olarak bulunarak uygulamada alanında pratiklerinin geliştirilmesi hedeflenir.
Eğitim planına teorik derslerin dışında seminer, vaka tartışması, test uygulama ve raporlama süreçleri, tek vaka veya gurup tedavi uygulamalarında bulunma, klinik projeler geliştirip araştırma projelerinde yer alma da dâhildir.
Bu eğitim planı Psikiyatri klinik ve polikliniği ile psikoloji, nöropsikoloji laboratuvarları ve gurup ve meşguliyet terapisi salonlarında yürütülür.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Psikiyatrik hastalıklarda psikolojik görüşme tekniklerini öğrenmiş olmak.
2. Psikiyatrik hastalıklarda yardımcı tanı yöntemi olarak psikolojik ve nöropsikolojik test uygulamalarını öğrenmiş olmak.
3. Bireysel ve grup terapisi anlamında hasta yaklaşımını öğrenmiş olmak.
4. Grup terapisi uygulamalarına koterapist olarak katılarak uygulama yeteneğini geliştirebilmiş olmak.
5. Bireysel terapi uygulamalarına koterapist olarak veya kullanılan sisteme göre terapist olarak katılarak uygulama yeteneğini geliştirebilmiş olmak
6. Meşguliyet tedavisi uygulamalarına katılarak uygulama yeteneğini geliştirebilmiş olmak.
7. Uygulayıp değerlendirdiğipsikolojik ve nöropsikolojik testlerin hastalara tanı koyarken nasıl kullanıldıkları ve nasılkatkıda bulundukları konusundaki uygulamaları izleyerek konu ile ilgili yeterliliğini geliştirebilmiş olmak.
8. Psikiyatrik hastalıkların oluşma düzenekleri, belirti kümeleri, gidişleri ve sonlanma özellikleri açısından mesleğinin gerektirdiği ölçüde yeterliliğe ulaşabilmiş olmak.
9. Hasta, hasta sahipleri ve topluma yönelik eğitim faaliyetleri içinde yer alarak gerektiğinde kendi mesleki sınırları içinde kalmak kaydıyla bu uygulamaları yapabilecek yeterliliğe ulaşabilmiş olmak.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarında , Tıp Fakültesinin ihtiyaç duyulan diğer Anabilim Dallarında veya genel hastanelerin ilgili servislerinde klinik psikolog olarak çalışabilirler. Ayrıca bir psikiyatri uzmanının supervizyonu altında serbest meslek icrasında bulunabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
-Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. -Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. -Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. -Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ilgili yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. -YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. -Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. -Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılabilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Selçuk KIRLI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına ait poliklinik, klinik, poliklinik psikoloji laboratuarı, klinik nöropsikoloji laboratuarı, gurup ve meşguliyet terapisi salonları eğitimin fiziksel mekanlarını oluşturmaktadır.
Eğitime katılan öğretim üyeleri aşağıda sıralanmıştır.
1. Prof. Dr. Selçuk Kırlı
2. Doç. Dr. Aslı Sarandöl
3. Doç. Dr. Yusuf sivrioğlu
4. Doç. Dr. Cengiz Akkaya
5. Doç. Dr. Salih Saygın Eker
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr