Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Kan Bankacılığı Ve Transfüzyon Tıbbı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans programı 2003’ten beri yürütülmektedir. Bugüne dek 2 kişi mezun olarak "Bilim Uzmanı" ünvanını almıştır.
Bu program, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı ile ilgili teorik, pratik ve araştırma alanlarındaki bilgi ve becerinizi geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Sağlık kuruluşlarında bu alanda yüksek idari görevler hedefleyen tıp doktorlarına yönelik olarak yürütülen bu program, katılımcılarına, transfüzyon tıbbı alanındaki yasal düzenlemeler ve uluslar arası uygulamaları da içeren derinlemesine bir bilimsel bakış kazandırmayı amaçlamaktadır.
2
Verilen Derece
Bu program, yükseköğretimde 52,5-70 ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine sahiptir. Program, başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıp-Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans alanında "Bilim Uzmanı" derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için; lisans diploması ile fen ve sağlık bilimleri için sayısal, sosyal ve eğitim bilimleri için eşit ağırlıklı ve/veya sözel puan türlerinde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar öğrencilerinden ALES´e girmiş olma koşulu aranmaz. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslar arası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, Yüksek Lisansta en az 50 UDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil Puanına, Doktorada en az 55 UDS/KPDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. TUS belgesi ile doktoraya başvuran adaylarda ilgili puan türünde en az 50 puan şartı aranır. Genel başarı notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Değerlendirme aralığı olarak TUS/ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans/Y.Lisans Not ortalaması %15, Mülakat notu %20 ağırlığa sahiptir. Tıp- Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans alanında yüksek lisans eğitimine başvurabilmek için SBE kabul ve kayıt koşullarının yanısıra Tıp Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
7
Program Profili
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencileri transfüzyon tıbbı ile ilgili temel bilimsel kavramlar, yasal düzenlemeler ve hatta kalite sistemlerini de içeren geniş bir alan hakkında iyi donanımlı bir şekilde yetiştirmektir. Bu süreçte immünolojinin temel ilkeleri ve eritrosit fizyolojisi ile ilgili kazanımların kan grubu serolojisi uygulamalarına temel oluşturması hedeflenmektedir. Program, kan bankası yönetimi ile transfüzyon tıbbı alanındaki ulusal ve uluslar arası düzenlemelerin ve gerekliliklerin (yasa, yönetmelik, rehber, vb) derinlemesine analizini içerir. Aynı zamanda kalite yönetim sistemlerini ve bunların kan bağışı, bileşen hazırlanması, bağışçı laboratuvar testleri ve hasta laboratuvar testlerine ilişkin uygulamalarını da kapsar. Ayrıca araştırma ilkeleri ve sözlü/yazılı sunum hazırlamaya yönelik bakış açısı kazandırır.
Program, multidisipliner bir alandan oluşan 7 zorunlu ve 5 seçmeli alan dersini içerir. Bu programın başlıca amaçlarından biri bilmsel arşatırmalara katkı sağlayacak şekilde hazırlanmış araştırmacı ve akademik tıp bilim adamları yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Periyodik olarak değerlendirilen kurum gereksinimleri doğrultusunda kan bağış organizasyonu planlamak ve yürütmek, kan bileşenlerini hazırlamak, kan bileşenlerinin depolanması, dağıtımı ve kullanıma sunulması ile ilgili gerekleri bilmek
2. Kalite kontrol sistemini organize etmek ve yürütmek
3. Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak
4. Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak
5. Kan grubu serolojisini (immünohematolojinin tüm alanları: eritrosit, trombosit, lökosit ve plazma proteinleri) bilmek ve bu bilgileri transfüzyon alanında kullanmak
6. Enfeksiyöz tarama testleri ile ilgili laboratuvar yöntemlerini bilmek, transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonları önlemek için gerekenleri uygulamak, epidemiyolojik verileri izleyebilmek
7. Hemoterapi açısından endikasyonları, tüm hücresel ve plazma ilişkili kan bileşenlerinin terapötik özelliklerini bilmek
8. Bağış ve terapötik aferezin prensiplerini bilmek, bağışçı aferezini uygulamak
9. Transfüzyona ilişkin yasal düzenlemeleri bilmek ve izlemek
10. Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz transfüzyon komplikasyonlarını bilmek, tanı ve önlemeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek ve izlemek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Enfeksiyöz tarama testleri ile ilgili laboratuvar yöntemlerini bilmek, transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonları önlemek için gerekenleri uygulamak, epidemiyolojik verileri izleyebilmek
 • Kan grubu serolojisini (immünohematolojinin tüm alanları: eritrosit, trombosit, lökosit ve plazma proteinleri) bilmek ve bu bilgileri transfüzyon alanında kullanmak
 • Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz transfüzyon komplikasyonlarını bilmek, tanı ve önlemeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek ve izlemek
 • Bağış ve terapötik aferezin prensiplerini bilmek, bağışçı aferezini uygulamak
 • Hemoterapi açısından endikasyonları, tüm hücresel ve plazma ilişkili kan bileşenlerinin terapötik özelliklerini bilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bağış ve terapötik aferezin prensiplerini bilmek, bağışçı aferezini uygulamak
 • Kalite kontrol sistemini organize etmek ve yürütmek
 • Periyodik olarak değerlendirilen kurum gereksinimleri doğrultusunda kan bağış organizasyonu planlamak ve yürütmek, kan bileşenlerini hazırlamak, kan bileşenlerinin depolanması, dağıtımı ve kullanıma sunulması ile ilgili gerekleri bilmek
 • Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz transfüzyon komplikasyonlarını bilmek, tanı ve önlemeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek ve izlemek
 • Transfüzyona ilişkin yasal düzenlemeleri bilmek ve izlemek
 • Enfeksiyöz tarama testleri ile ilgili laboratuvar yöntemlerini bilmek, transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonları önlemek için gerekenleri uygulamak, epidemiyolojik verileri izleyebilmek
 • Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak
 • Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak
 • Hemoterapi açısından endikasyonları, tüm hücresel ve plazma ilişkili kan bileşenlerinin terapötik özelliklerini bilmek
 • Kan grubu serolojisini (immünohematolojinin tüm alanları: eritrosit, trombosit, lökosit ve plazma proteinleri) bilmek ve bu bilgileri transfüzyon alanında kullanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Enfeksiyöz tarama testleri ile ilgili laboratuvar yöntemlerini bilmek, transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonları önlemek için gerekenleri uygulamak, epidemiyolojik verileri izleyebilmek
 • Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz transfüzyon komplikasyonlarını bilmek, tanı ve önlemeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek ve izlemek
 • Kan grubu serolojisini (immünohematolojinin tüm alanları: eritrosit, trombosit, lökosit ve plazma proteinleri) bilmek ve bu bilgileri transfüzyon alanında kullanmak
 • Transfüzyona ilişkin yasal düzenlemeleri bilmek ve izlemek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak
 • Kalite kontrol sistemini organize etmek ve yürütmek
 • Periyodik olarak değerlendirilen kurum gereksinimleri doğrultusunda kan bağış organizasyonu planlamak ve yürütmek, kan bileşenlerini hazırlamak, kan bileşenlerinin depolanması, dağıtımı ve kullanıma sunulması ile ilgili gerekleri bilmek
 • Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz transfüzyon komplikasyonlarını bilmek, tanı ve önlemeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek ve izlemek
 • Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Periyodik olarak değerlendirilen kurum gereksinimleri doğrultusunda kan bağış organizasyonu planlamak ve yürütmek, kan bileşenlerini hazırlamak, kan bileşenlerinin depolanması, dağıtımı ve kullanıma sunulması ile ilgili gerekleri bilmek
 • Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak
 • Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak
 • Transfüzyona ilişkin yasal düzenlemeleri bilmek ve izlemek
Öğrenme Yetkinliği
 • Bağış ve terapötik aferezin prensiplerini bilmek, bağışçı aferezini uygulamak
 • Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak
 • Transfüzyona ilişkin yasal düzenlemeleri bilmek ve izlemek
 • Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağış ve terapötik aferezin prensiplerini bilmek, bağışçı aferezini uygulamak 1,2,3 1, 2
Enfeksiyöz tarama testleri ile ilgili laboratuvar yöntemlerini bilmek, transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonları önlemek için gerekenleri uygulamak, epidemiyolojik verileri izleyebilmek 1,2,3 1, 2, 4, 5, 6
Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz transfüzyon komplikasyonlarını bilmek, tanı ve önlemeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek ve izlemek 1,2,3 1, 2, 5
Hemoterapi açısından endikasyonları, tüm hücresel ve plazma ilişkili kan bileşenlerinin terapötik özelliklerini bilmek 1,2,3 1, 2
Kalite kontrol sistemini organize etmek ve yürütmek 4, 5
Kan grubu serolojisini (immünohematolojinin tüm alanları: eritrosit, trombosit, lökosit ve plazma proteinleri) bilmek ve bu bilgileri transfüzyon alanında kullanmak 1,2,3 1, 2, 3
Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak 6
Periyodik olarak değerlendirilen kurum gereksinimleri doğrultusunda kan bağış organizasyonu planlamak ve yürütmek, kan bileşenlerini hazırlamak, kan bileşenlerinin depolanması, dağıtımı ve kullanıma sunulması ile ilgili gerekleri bilmek 1, 2, 4, 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağış ve terapötik aferezin prensiplerini bilmek, bağışçı aferezini uygulamak 1,2 1, 2
Enfeksiyöz tarama testleri ile ilgili laboratuvar yöntemlerini bilmek, transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonları önlemek için gerekenleri uygulamak, epidemiyolojik verileri izleyebilmek 1,2 1, 2, 4
Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz transfüzyon komplikasyonlarını bilmek, tanı ve önlemeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek ve izlemek 1,2 1, 2
Hemoterapi açısından endikasyonları, tüm hücresel ve plazma ilişkili kan bileşenlerinin terapötik özelliklerini bilmek 1,2 1, 2
Kalite kontrol sistemini organize etmek ve yürütmek 1,2 1, 2, 3, 4
Kan grubu serolojisini (immünohematolojinin tüm alanları: eritrosit, trombosit, lökosit ve plazma proteinleri) bilmek ve bu bilgileri transfüzyon alanında kullanmak 1,2 1, 2
Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak 1,2 1, 2, 3, 4
Periyodik olarak değerlendirilen kurum gereksinimleri doğrultusunda kan bağış organizasyonu planlamak ve yürütmek, kan bileşenlerini hazırlamak, kan bileşenlerinin depolanması, dağıtımı ve kullanıma sunulması ile ilgili gerekleri bilmek 1,2 1, 2
Transfüzyona ilişkin yasal düzenlemeleri bilmek ve izlemek 1,2 1, 2, 4
Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak 1,2 1, 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Enfeksiyöz tarama testleri ile ilgili laboratuvar yöntemlerini bilmek, transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonları önlemek için gerekenleri uygulamak, epidemiyolojik verileri izleyebilmek 1,2,3 1, 2, 3
Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz transfüzyon komplikasyonlarını bilmek, tanı ve önlemeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek ve izlemek 1,2,3 1, 2, 3
Kalite kontrol sistemini organize etmek ve yürütmek 5
Kan grubu serolojisini (immünohematolojinin tüm alanları: eritrosit, trombosit, lökosit ve plazma proteinleri) bilmek ve bu bilgileri transfüzyon alanında kullanmak 1,2,3 1, 2, 3
Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak 3, 7
Transfüzyona ilişkin yasal düzenlemeleri bilmek ve izlemek 1,2,3 1, 2, 3, 4, 5, 6
Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağış ve terapötik aferezin prensiplerini bilmek, bağışçı aferezini uygulamak 3
Enfeksiyöz tarama testleri ile ilgili laboratuvar yöntemlerini bilmek, transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonları önlemek için gerekenleri uygulamak, epidemiyolojik verileri izleyebilmek 2
Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz transfüzyon komplikasyonlarını bilmek, tanı ve önlemeye yönelik uygulamaları gerçekleştirmek ve izlemek 1,2,3 1, 2, 3
Hemoterapi açısından endikasyonları, tüm hücresel ve plazma ilişkili kan bileşenlerinin terapötik özelliklerini bilmek 3
Kalite kontrol sistemini organize etmek ve yürütmek 1,2,3 1, 2, 3
Kan grubu serolojisini (immünohematolojinin tüm alanları: eritrosit, trombosit, lökosit ve plazma proteinleri) bilmek ve bu bilgileri transfüzyon alanında kullanmak 2
Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak 1,2,3 1, 2, 3, 4
Periyodik olarak değerlendirilen kurum gereksinimleri doğrultusunda kan bağış organizasyonu planlamak ve yürütmek, kan bileşenlerini hazırlamak, kan bileşenlerinin depolanması, dağıtımı ve kullanıma sunulması ile ilgili gerekleri bilmek 1,2,3 1, 2, 3
Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak 1,2,3 1, 2, 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak 1,2,3,4 1, 2, 3, 4
Periyodik olarak değerlendirilen kurum gereksinimleri doğrultusunda kan bağış organizasyonu planlamak ve yürütmek, kan bileşenlerini hazırlamak, kan bileşenlerinin depolanması, dağıtımı ve kullanıma sunulması ile ilgili gerekleri bilmek 1,2,3,4 1, 2, 3, 4
Transfüzyona ilişkin yasal düzenlemeleri bilmek ve izlemek 1,2,3,4 1, 2, 3, 4
Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak 1,2,3,4 1, 2, 3, 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağış ve terapötik aferezin prensiplerini bilmek, bağışçı aferezini uygulamak 1
Kan grubu serolojisini (immünohematolojinin tüm alanları: eritrosit, trombosit, lökosit ve plazma proteinleri) bilmek ve bu bilgileri transfüzyon alanında kullanmak 3
Kan transfüzyonu, immünohematoloji ve hemoterapi alanlarında bilimsel araştırma planlamak ve yürütmek, ilgili disiplinler ile ortak çalışmalar yapmak 1 1, 2, 3
Transfüzyona ilişkin yasal düzenlemeleri bilmek ve izlemek 1 1, 4
Uygun bir klinik kontrol organizasyonu aracılığı ile kan ve kan bileşenlerinin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, kliniklerle işbirliği içinde bulunmak 1 1, 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı alanında Yüksek Lisans eğitimi alan öğrenciler üniversitelerin araştırma merkezlerinde, endüstride AR-GE alanında ve hastanelerde çalışma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca Bölge Kan Merkezleri ve Hastane Transfüzyon Merkezlerinde iş imkanları bulabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına Doktora derecesi veya uzmanlık eğitimi için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
-Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. -Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. -Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. -Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ilgili yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. -YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. -Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. -Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılabilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Yasemin HEPER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi
16059, Bursa, TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans programında, farklı kliniklerden toplam 7 öğretim üyesi görev almaktadır. Laboratuvarlarımız immünohematoloji, transfüzyon ile bulaşan hastalıklar (bakteriyoloji, mikoloji, viroloji ve parazitoloji laboratuvarları) ve immünoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma yapmak için iyi bir alt yapıya ve donanıma sahiptir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr