Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Histoloji - Embriyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
BUÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doktora programı ilk kez 1982 tarihinde kurulmuştur.
2
Verilen Derece
Doktora programını başarı ile tamamlayanlara Histoloji ve Embriyoloji alanında "Doktor" (PhD) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına başvurmak için; Adayların ilanda belirtilen alanlardan mezun olması aranır. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır , Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına ,ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. -Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. – Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu dersler ile alınan seçmeli derslerin tümünün başarı ile tamamlanması, her bir dersten 100 üzerinden en az 75 alınması gerekmektedir.
7
Program Profili
Programın amacı; bilim felsefesini özümsemiş, bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı kurup yönetebilecek, kollektif çalışma yapabilen, gerek duyduğu bilgi ve beceriye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontolojik kurallara dikkat eden, bilimsel bir çalışmayı programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen ve yayınlayabilen, Histoloji ve Embriyoloji ders ve uygulama müfredatını hazırlayıp, uygulayabilen, akademisyen yetiştirmektir.
Doktora derecesi dersler ve tez çalışmasını kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinlerarası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Nitelikli bilim insanı olur,
2. Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur,
3. Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
4. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
5. Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir,
6. Elektron mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir,
7. Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur,
8. Embriyoloji ve yardımlı üreme laboratuvarlarında temel teknikleri uygulayabilir,
9. Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
10. Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
11. Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
12. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir,
 • Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
 • Elektron mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur,
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
 • Embriyoloji ve yardımlı üreme laboratuvarlarında temel teknikleri uygulayabilir,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur,
 • Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur,
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 2 3
Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur, 1,2 2,5
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser, 1,2
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 1,2 1,2
Elektron mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir, 1,2 2,5
Embriyoloji ve yardımlı üreme laboratuvarlarında temel teknikleri uygulayabilir, 1,2 2,5
Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur, 1,2 1
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir, 1,2 2,5
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 3 6
Nitelikli bilim insanı olur, 1 1
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 2 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 1,2
Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur, 1,2 2
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser, 2 4
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 1,2 2,3
Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur, 1,2 1,2
Nitelikli bilim insanı olur, 1,2 1,2
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 3
Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur, 1,2,3 4
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser, 1 1,3
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 5
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1,2,3 3,6
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 3 2
Nitelikli bilim insanı olur, 2 1,4,5,6
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 2,3 5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 1,2,3 3
Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur, 1
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 1,2,3 1
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 3 4
Nitelikli bilim insanı olur, 2
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 3 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 1,3,4 2,3
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser, 2 1
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1,2,3 2
Nitelikli bilim insanı olur, 2,3,4 3
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 1 2
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 1 2
Nitelikli bilim insanı olur, 1 1,2,3
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Öğretim elemanı, Akademisyen, Yardımlı Üreme Merkezlerinde Embriyoloji ve Androloji eğitimi ve laboratuvar sorumlusu, AR-GE birimlerinde sorumlu ve çalışan
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
En üst düzey eğitim programıdır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması zorunludur. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Özhan EYİGÖR
UÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 16059 Görükle/Bursa
Tel: 224.2954065
e-posta:oeyigor@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 4 profesör, 1 doçent ve 1 Dr. Öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık, Elektron, İmmünohistokimya, Sinir Bilim, Mikrodalga, Hücre Kültürü, Embriyo Kültürü, Görüntü Analiz Laboratuvarları ve Seminer Salonu mevcuttur.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı olanaklarında da yararlanılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr