Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Anatomi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı kürsüsü, Anatomi - Histoloji ve Embriyoloji adı altında açılan kadroya 1975 yılında Prof. Dr. K. Turgut Vardar’ın atanması ile resmen kurulmuştur. 1977 yılında Anatomi ve Histoloji ve Embriyoloji kürsüleri adları ile ayrılan, 1982’de ise Morfoloji Anabilim Dalı adını alan kürsü, 1993’ten günümüze kadar Anatomi Anabilim Dalı olarak devam etmektedir. Bölümün Kuruluşundan bu güne Tıp-Anatomi Doktora Programı adı altında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bilim dalı yükseköğretimde 180-240 ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Doktora programını başarı ile tamamlayanlara Anatomi alanında “Doktor” (Phd) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; -Yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. - Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır , Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına ,ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. -Tıp Fakültesi mezunu olup, temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranlardan sayısal ALES veya TUS belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların en az 50 temel tıp puanı almış olması gerekir. Uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvuruları esnasında ALES veya TUS´a giriş şartı aranmaz. -İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. -Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. -Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. -Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; -Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anatomi Bilim Alanında Doktora derecesini elde edebilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Doktora yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencilerin programda alması gereken ortak ( 5 AKTS’lik Biyoistatistik) ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması ve her bir dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir.
7
Program Profili
Anatomi Doktora Programı ile öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Doktora derecesi, dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl genelde uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Son iki yıl ise tez çalışmaları ile devamlılık sağlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir.
2. Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir.
3. Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır.
4. İnsana yönelik olarak sistematik ve topografik anatomi yapılarını, fonksiyonlarını ve birbirleri ile olan ilişkileri üzerine olan bilgileri klinik ve temel bilimler çerçevelerinde ileri düzeyde edinir ve aktarabilir.
5. Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir.
6. Anatomi alanında literatür taraması yapar, bilimsel makale okur, değerlendir ve güncel bilgilere ulaşarak takip eder ve tartışır. Bu yetkinliklerini en az bir yabancı ile de ileri düzeyde uygulayabilir.
7. Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar.
8. Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar.
9. Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır.
10. Sosyal ve bilimsel alanlarda mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır.
 • Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir.
 • İnsana yönelik olarak sistematik ve topografik anatomi yapılarını, fonksiyonlarını ve birbirleri ile olan ilişkileri üzerine olan bilgileri klinik ve temel bilimler çerçevelerinde ileri düzeyde edinir ve aktarabilir.
 • Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar.
 • Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir.
 • Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar.
 • Anatomi alanında literatür taraması yapar, bilimsel makale okur, değerlendir ve güncel bilgilere ulaşarak takip eder ve tartışır. Bu yetkinliklerini en az bir yabancı ile de ileri düzeyde uygulayabilir.
 • İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir.
 • Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar.
 • Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir.
 • Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir.
 • Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır.
 • İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir.
 • Sosyal ve bilimsel alanlarda mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
 • Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır.
 • İnsana yönelik olarak sistematik ve topografik anatomi yapılarını, fonksiyonlarını ve birbirleri ile olan ilişkileri üzerine olan bilgileri klinik ve temel bilimler çerçevelerinde ileri düzeyde edinir ve aktarabilir.
 • Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar.
 • Anatomi alanında literatür taraması yapar, bilimsel makale okur, değerlendir ve güncel bilgilere ulaşarak takip eder ve tartışır. Bu yetkinliklerini en az bir yabancı ile de ileri düzeyde uygulayabilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir.
 • Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır.
 • Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır.
 • Sosyal ve bilimsel alanlarda mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır.
 • Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir.
 • Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır.
 • Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar.
 • Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir.
 • Sosyal ve bilimsel alanlarda mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
 • Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar.
 • Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir.
 • Sosyal ve bilimsel alanlarda mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
 • Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır.
 • Anatomi alanında literatür taraması yapar, bilimsel makale okur, değerlendir ve güncel bilgilere ulaşarak takip eder ve tartışır. Bu yetkinliklerini en az bir yabancı ile de ileri düzeyde uygulayabilir.
 • Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar.
 • Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir.
 • Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar.
 • Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir.
 • İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir.
 • Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır.
 • Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır.
 • Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır. 1,2,3,4
Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar. 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6
Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar. 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6
Anatomi alanında literatür taraması yapar, bilimsel makale okur, değerlendir ve güncel bilgilere ulaşarak takip eder ve tartışır. Bu yetkinliklerini en az bir yabancı ile de ileri düzeyde uygulayabilir. 1,3 1,4,6
Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir. 1,2,3,4 1,2,4,6
Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir. 1,2,3,4 1,2,4,5,6
Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır. 1,2,3 2,4,5
İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir. 1,2,3 1,2,4
İnsana yönelik olarak sistematik ve topografik anatomi yapılarını, fonksiyonlarını ve birbirleri ile olan ilişkileri üzerine olan bilgileri klinik ve temel bilimler çerçevelerinde ileri düzeyde edinir ve aktarabilir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır. 1,2 1,2,4
Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar. 1,2 1,2,3,5
Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar. 1,2 1,2,3,5
Anatomi alanında literatür taraması yapar, bilimsel makale okur, değerlendir ve güncel bilgilere ulaşarak takip eder ve tartışır. Bu yetkinliklerini en az bir yabancı ile de ileri düzeyde uygulayabilir. 1,2 1,3,5
Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir. 1 1,3,5
Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir. 1,2 1,2,3,5
Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır. 1,2 2,4
İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir. 1 1
İnsana yönelik olarak sistematik ve topografik anatomi yapılarını, fonksiyonlarını ve birbirleri ile olan ilişkileri üzerine olan bilgileri klinik ve temel bilimler çerçevelerinde ileri düzeyde edinir ve aktarabilir. 1 1
Sosyal ve bilimsel alanlarda mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. 2 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır. 1,2,3 1,2,3,4,6
Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar. 4,5
Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar. 4,5
Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir. 1,2,3,4
Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir. 3 1,2,3,4,5
Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır. 3 1,2,3,4
İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir. 1
Sosyal ve bilimsel alanlarda mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. 1,2,3 1,2,3,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır. 1,2,3 1,4
Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar. 1,2,3 1,2,3
Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar. 1,2,3 1,2,3
Anatomi alanında literatür taraması yapar, bilimsel makale okur, değerlendir ve güncel bilgilere ulaşarak takip eder ve tartışır. Bu yetkinliklerini en az bir yabancı ile de ileri düzeyde uygulayabilir. 2
Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir. 1,3 1,2
Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir. 1,3 1,2,4
Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır. 1,3 1,4
İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir. 1
Sosyal ve bilimsel alanlarda mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar. 2,3 3
Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar. 2,3 3
Anatomi alanında literatür taraması yapar, bilimsel makale okur, değerlendir ve güncel bilgilere ulaşarak takip eder ve tartışır. Bu yetkinliklerini en az bir yabancı ile de ileri düzeyde uygulayabilir. 2,3 2,3
Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir. 1,2
Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir. 2 1,2
Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır. 2 1,2
İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir. 1
Sosyal ve bilimsel alanlarda mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. 1
Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır. 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anatomi alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanır, yeni politikaları anlayabilir, geliştirebilir ; kadavra bağışı gibi etik ve sosyal sorunları değerlendirebilir ve çözebilir. Bu konularda sosyal bilinç ve sorumluluk çalışmalarına katılır. 1 1,2,3
Anatomi alanında bir araştırma yapar, makale haline getirir ve uluslararası düzeyde indekslenen hakemli dergilerde yayınlar. 1 1,2,3
Anatomi alanında bir araştırma yaparak ulusal veya uluslararası düzeyde bildiri olarak sunar. 1 1,2,3
Anatomi alanında literatür taraması yapar, bilimsel makale okur, değerlendir ve güncel bilgilere ulaşarak takip eder ve tartışır. Bu yetkinliklerini en az bir yabancı ile de ileri düzeyde uygulayabilir. 2,3
Anatomi bilim dalının kapsadığı teorik ve uygulamalı çalışma alanları ile ilgili olarak ileri düzeydeki bilgileri eğitim alanında kullanır, ölçer ve değerlendirir. Bu çerçevede gerekli teçhizatı, teknolojik ve istatistiğe yönelik araçları etkin olarak kullanır ve teknik bilgilerini aktarabilir. 1 1,2,3
Anatomi ile ilgili alanlarda tek başına ve bir grup dahilinde problem oluşturur ve çözümlerini ortaya koyar, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanır ve raporlayabilir. Bu kazanımlarını alanında yenilik getirecek konulara uygulayabilir ve geliştirebilir. 1 1,2,3
Anatomi ve diğer tıp bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda kavramsal, terminolojik ve kinik alanlar da dahil olmak üzere uygulama çerçevelerinde bilgi sahibi olur, değerler ve etik ilkeleri bilir ve tüm bu bilgileri sentez ve analizde kullanır. 1 1,2,3
İnsan anatomisi ve klinik anatomi alanlarında güncel ve ileri düzey bilgi yapısını edinir, kullanır ve geliştirir. 1 1,2,3
İnsana yönelik olarak sistematik ve topografik anatomi yapılarını, fonksiyonlarını ve birbirleri ile olan ilişkileri üzerine olan bilgileri klinik ve temel bilimler çerçevelerinde ileri düzeyde edinir ve aktarabilir. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yükseköğrenime bağlı Üniversitelerde Akademik kariyere başlama imkanı sağlanmış olur.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Alanında Doktora ünvanını alarak en üst derece program aşamasına gelen mezunlar akademik pozisyonlarda çalışma imkanına sahip olurlar.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması gerekmektedir. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, her dönem alınabilecek olan Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Erdoğan Şendemir
Adres: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Görükle, Bursa
Tel: 224 2953814
Elektronik posta: iari@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Altı Öğretim üyesi, yardımcı öğretim görevlileri, derslikler ve seminer salonları, uygulama (model ve kadavra üzerinde eğitim olanağı) ve araştırma laboratuvarları, bilgisayar olanakları bulunmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr