Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Zootekni
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
SBUÜ.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Doktora programı ilk kez 01/01/1988 tarihinde kurulmuştur
2
Verilen Derece
Doktora programını başarı ile tamamlayanlara Veteriner – Zootekni allanında “Doktor” (Phd) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; -Veteriner Fakültesi mezunu olması. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır , Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına ,ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. -Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. – Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Veteriner-Zootekni alanında doktora eğitimine başvurabilmek için Veteriner yüksek lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Doktora yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencilerin programda alması gereken ortak ( 5 AKTS’lik Biyoistatistik) ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması ve her bir dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir.
7
Program Profili
Doktora programında yer alan öğrencilerin Zootekni bilgileri edinmelerinin yanı sıra, çiftlik hayvanlarında bakım ve yönetim, çiftlik hayvanlarında refah standartlarının artırılması, kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin artırılması, çevre ile uyumlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, ekolojik (sürdürülebilir, organik) üretim dahil, alternatif üretim sistemleri ile birlikte verimliliğin artırılması; geleneksel ve/veya modern biyoteknolojik ıslah yöntemleri kullanarak dirençli, adaptasyon gücü yüksek verimli genotiplerin geliştirilmesi; çataldan çiftliğe biyogüvenlik temeli ilkelerinde güvenli gıda üretimi, sürü sağlığı (biyogüvenlik) ve sürü yönetimi, üretim ekonomisi ve geliştirilmesi alanlarında güncel ve geleceği planlamaya dönük bilgiler almaları amaçlanır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır.
2. Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular.
3. Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir.
4. Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar.
5. Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular.
6. Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular.
7. Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır.
8. Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir.
9. Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir.
10. Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
11. Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
12. Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar.
 • Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular.
 • Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir.
 • Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir.
 • Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular.
 • Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
 • Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular.
 • Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar.
 • Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır.
 • Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir.
 • Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir.
 • Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır.
 • Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir.
 • Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar.
 • Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular.
 • Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular.
 • Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular.
 • Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır.
 • Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır.
 • Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar.
 • Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir.
 • Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar.
 • Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir.
 • Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular.
 • Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular.
 • Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar.
 • Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir.
 • Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir.
 • Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır.
 • Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır.
 • Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular.
 • Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular.
 • Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular.
 • Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir.
 • Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar.
 • Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir.
 • Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir.
 • Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir.
 • Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar.
 • Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır.
 • Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular.
 • Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
 • Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular.
 • Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
 • Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır.
 • Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular.
 • Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir.
 • Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
 • Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar.
 • Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular.
 • Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar.
 • Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar. 1,2,3,4 2,4,5
Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır. 2,3,4,5,6
Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular. 1,2,3,4 1,2,4
Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular. 1,2,3,4 1,2,3,5,6
Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir. 1,2,3,6
Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular. 1,2,3,4 3,5,6
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar. 3,4,5,6
Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir. 1,2,3,4 1,2,4,5,6
Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar. 1,2,3,4 1,2,3,4
Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir. 1,2,3,4 2,4,5
Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır. 1,2,3,4 3,4,5
Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır. 1,2,3,4 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar. 1,2 1,2
Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır. 1,2 1,2,3,5
Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular. 1,2 1,2
Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular. 1,2 2,3,5
Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir. 1,2 1,2,4
Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular. 1,2 1
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar. 1,2 3,4,5
Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir. 1,2 1,2
Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar. 1,2 1,3,5
Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir. 1,2 1,2
Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır. 1,2 1,2,3
Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır. 1,2 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar. 1,2,3 1,4,5,6
Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır. 1,2,3 3,4,5
Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular. 2,4,5
Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular. 1,2,3 1,2,3,4,5,6
Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir. 1,2,3 1,2,4,5
Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular. 1,2,3 5,6
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar. 1,2,3 1,2,3,6,7
Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir. 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7
Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar. 1,2,4,5
Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir. 1,2,3 1,3,4
Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır. 1,2,3 1,2,5,6
Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır. 1,2,3 2,3,5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar. 1,2,3 1,3,4
Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır. 1,2,3 1,2,4,5
Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular. 1,2,3 1,2,3,5
Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular. 1,2,3 1,2,3
Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir. 1,2,3 1,2,3,5
Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular. 1,2,3 3,4,5
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar. 1,2,3 1,2,4
Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir. 1,2,3 2,4,5
Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar. 2,3,5
Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir. 1,2,3 1,2,3,4
Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır. 1,2,3 1,3,4,5
Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır. 1,2,3 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar. 1,2,3 1,3,4
Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır. 1,2,3 1,2,5
Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular. 1,2,3 1,2,4
Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular. 1,2,3 1,2,3
Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir. 1,2,3 3,4
Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular. 1,2,3 2,4,5
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar. 1,2,3 1,3,4,5
Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir. 1,2,3 1,3,4,5
Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar. 1,2,3 1,2,3,5
Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir. 1,2,3 1,3,4
Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır. 1,2,3,4
Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır. 1,2,3 1,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlik hayvanlarında farklı verim özellikleri üzerinde etkili genetik ve çevre faktörlerini bilir ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çözümüne bilimsel yöntemlerle katkı sağlar. 1 1
Çiftlik hayvanlarındaki verim özelliklerini etkileyen genlerin tespitini ve kalıtımını bilir ve hayvan ıslah alanında kullanır. 1
Farklı hayvan türleri ile ilgili hayvan refahı, biyo-güvenlik ve sürü sağlığı ve yönetimini bilir ve uygular. 1 1
Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri, ıslahı ve yetiştiricilik alanındaki güncel gelişmeleri bilir ve uygular. 1 1
Hayvan ıslahı alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir soruna çözüm getirir. 1 1
Klasik yetiştirme yöntemleri yanında alternatif yöntemleri bilir ve uygular. 1 1
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde zootekni alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlar. 1 1
Zootekni alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirir. 1 1
Zootekni alanında ya da gerektiğinde ilişkili olduğu diğer alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar. 1 1
Zootekni alanıyla ilgili ileri düzeyde ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlar ve geliştirir. 1
Zootekni alanıyla ilgili sorunlara çözüm oluşturma amacıyla, gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır. 1 1
Zootekni ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirir, strateji geliştirir ve kullanır. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında (TİGEM; TAGEM vd) Dr. Veteriner Hekim olarak çalışabilir. -Büyük ölçekli hayvancılık işletmelerinde işletme yöneticisi olarak çalışabilir. -Hayvan ıslahı ile ilgili kurum ve kuruluşlarda uzman olarak çalışabilir. -Hayvancılık danışmanlık şirketlerinde ve Ziraat Bankası gibi tarımsal kredi veren kuruluşlarda uzman olarak çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması gerekmektedir. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, her dönem alınabilecek olan Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Serdal Dikmen
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı, Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
PROFESÖRLER
DİKMEN,Serdal:Ph.D. Uludağ Üniversitesi (Anabilim Dalı Başkanı) :
PETEK, Metin : Ph.D., Uludağ Üniversitesi.
ORMAN, Abdülkadir: PhD Uludağ Üniversitesi.
DOÇENTLER
ÜSTÜNER, Hakan :Ph.D. Uludağ Üniversitesi.
ARAŞTIRMA ALANLARI VE OLANAKLARI
Zootekni Anabilim Dalı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma Merkezi’nde bulunan sığır, koyun, keçi, yumurtacı tavuk, broyler, bıldırcın, köpek ve domuz yetiştirme üniteleri ile kuruluş çalışmaları tamamlanmak üzere olan Zootekni Anabilim Dalı Genetik laboratuarında araştırma ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.
1) Sığır Yetiştiriciliği Ünitesi: Bu ünitede besi ve süt sığırlarında bakım ve yönetim, verim özellikleri, ekonomik önem taşıyan verim özelliklerin tespiti ve ıslahı ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Ünitede iki adet duraklı kapalı ahır,1 adet serbest dolaşımlı ahır, 2 adet yarı açık barındırma sistemi ve gezinti alanları ile buzağı ve genç hayvan bakım alanları, merkezi sağım ünitesi, mera ve gezinti alanları, silaj üniteleri, tartım ünitesi ve diğer ekipmanlar bulunmaktadır.
2) Koyun Yetiştiriciliği Ünitesi: Bir adet kapalı barınak ile yarı açık deneysel küçük üniteler bulunmaktadır. Bu ünitede İvesi ve kıvırcık ırkı koyunlar ile Saanen ırkı Keçiler üzerinde verim özelliklerinin tespiti ve ıslahı ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
3) Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Ünitesi: Bir adet yumurta tavuğu, 4 adet broyler kümesleri ile civciv, genç ve damızlık hayvan bölmeleri, kuluçka ve kesim bölmelerinin yer aldığı bıldırcın ünitesi yer almaktadır. Bu ünitelerde broyler ve yumurtacı hibritler ile bıldırcın yetiştiriciliği ile bu ırkların bakım ve yönetimi, verim performansları ve ıslahı ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
4) Domuz Yetiştiriciliği Ünitesi: Bir adet kapalı barınak ve açık gezinti alanlarından oluşan bu ünitede domuz bakımı ve yönetimi ile bu türe ilişkin pratik bilgiler edinmek amaçlanmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr