Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-İç Hastalıkları
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Doktora programı 1993 yılında başlamış ve günümüze kadar devam ettirilmiştir. Bu süreçte 20 doktora öğrencisi (bunların 13’ü kadrolu, 7’si kadrosuz olmak üzere) tezlerini başarıyla tamamlayarak Doktor (PhD) unvanını elde etmişlerdir.
Akademik kadro olarak halen dört profesör, bir doçent ve iki yardımcı doçentle doktora programı yürütülmektedir. Ayrıca, İç hastalıkları doktora programından bir öğretim üyesi (Prof Dr Nilüfer AYTUĞ) 2011 yılı sonunda emekli olmuştur.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı doktora programında dünden bugüne bakıldığında başlıca misyon olarak; öğrencilerinin bilimsel evrensel değerler içiresinde yetiştirilmesi, sorun tanımlama ve çözme yetisinin kazandırılması, analitik düşünce yapısının geliştirilmesi ve gerektiğinde bu değerleri ulusal ve uluslararası bilimsel arenada kullanabilmesi şeklinde belirlenmiştir.
Doktora programında büyük hayvan, küçük hayvan ve ekzotik hayvan hekimliği ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler verilerek; bu alanlarda öğrencilerin doktora (PhD) yapmalarına olanak sağlanmıştır.
2
Verilen Derece
Bu bilim dalı yüksek öğretimde ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Hastalıkları Bilim Alanında Doktora (PhD) derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
-Yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. -Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. -İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. -Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, Yüksek Lisansta en az 50 UDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil Puanına, Doktora da en az 55 UDS/KPDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans/Y.Lisans Not ortalaması %15, Mülakat notu %20 ağırlığa sahiptir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İç Hastalıkları alanında doktora eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 75 alınması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak 7,5 AKTS’lik Biyoistatistik ve kredisiz olarak Gelişim ve Öğrenme dersleri ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri; 5 AKTS’lik alan zorunlu dersleri olarak İç hastalıklarında Genel Tedavi ilkeleri, Küçük hayvanların sindirim sistemi hastalıkları, Küçük Hayvanların Kardiopulmoner Sistem Hastalıkları, Büyük Hayvanların Sindirim Sistemi Hastalıkları, Büyük Hayvanların Solunum ve Üriner Sistem Hastalıkları (bu ders zorunlu değil) Büyük Hayvanların Metabolizma Hastalıkları, Küçük Hayvanların Dermatolojik Hastalıkları ve Büyük Hayvanların Neonatal Hastalıkları dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.
7
Program Profili
İç Hastalıkları Anabilim Dalı lisansüstü eğitim çerçevesinde iç hastalıkları konusunda doktora eğitimi verir. İç Hastalıkları Anabilim Dalında doktora eğitimini bitiren öğrenciler İç Hastalıkları doktoru (PhD) ünvanını alırlar. Doktora eğitimi sırasında temel bilgiler edinmenin yanı sıra, öğrencilerin güncel gelişmeleri izlemeleri, literatür takip etmeleri, ilgi alanlarında bilimsel projeler planlamaları ve anabilim dalında yapılan araştırmalara katılmaları gereklidir. Doktora öğrencileri eğitim sürecinde birer makale ve seminer sunarak yayın tarama, seminer hazırlama ve sunma teknikleri konularında da kendilerini geliştirirler. İç hastalıkları içeriklerinin hızlı gelişim sürecinde koşut olarak, bilgiye hızlı ulaşmak da oldukça önem kazanmıştır ve doktora eğitimi süresince bilgiye nasıl ulaşabileceklerini öğrenirler ve pratik olarak da uygularlar.
İç hastalıklarında doktora eğitimini bitirmiş bir öğrencinin bilgi, beceri ve bilimsel anlayış bakımından üstün özellikleri kazanmış olması beklenir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
8. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10. Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
11. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
12. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İç Hastalıkları Doktora Programı mezunları; yerel ve ülke bazında hayvan sağlığını ilgilendiren tüm alanlarda çalışma ve bilgilerini kullanma imkânı bulmaktadırlar. Özellikle çiftlik hayvanları üzerinde yapılan doktora çalışmaları; günümüzde sürü sağlığı konseptinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Dolayısıyla bu konuda doktor ünvanı alan mezunlar büyük işletmelerde profilaksi ve hastalık tedavi noktalarında başarı ile hizmet vermektedirler. At hekimliği üzerine yapılan çalışmalar özellikle Jokey Klüpler, Hipodrom ve Hara’larda hizmet sektörüne başarı ile adapte olabilmektedirler. Küçük hayvan hekimliğinde doktora çalışmasında bulunan mezunlar, ülkemizin farklı noktalarında bireysel ya da kurumsal organizasyonlarda klinik çalışmalarını yürütmektedirler. Ekzotik hayvan hekimliği ve vahşi yaşam konularında çalışma imkanı bulan doktora öğrencileri, mezuniyet sonrası doğal / milli parklarda ya da rehabilitasyon merkezlerinde çalışma imkanı bulmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
-Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. -Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. -Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. -Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ilgili yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. -YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. -Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. -Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yayımlardan oluşur. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az, 50 krediden fazla olmamak kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yayınlardan oluşur. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması ve tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, yayımlanması gerekir. Bu yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Doktora tez savunma sınavına girecek adayın, yayınının doktora tezinden veya tez yaptığı bilim dalından olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Bşk olması nedeni ile Bologna süreci komisyon üyesi olarak;
Prof.Dr. Zeki YILMAZ
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Bursa
Anabilim Dalı Bşk olması nedeni ile Bologna süreci komisyon üyesi olarak;
Prof.Dr. Zeki YILMAZ
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim dalı öğretim üyeleri:
1- Prof Dr Hasan BATMAZ
2- Prof Dr Engin KENNERMAN
3- Prof Dr Zeki YILMAZ
4- Prof Dr Sezgin ŞENTÜRK
5- Doç Dr Ebru YALÇIN
6- Yrd Doç Dr Ethem Mutlu TEMİZEL
7- Yrd Doç Dr Hüseyin CİHAN
Eğitim olanakları:
İç Hastalıkları Kliniği; Çiftlik Hayvanları, At ve Küçük Hayvan Klinikleri olmak üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Öğrencilerin iyi yetişebilmeleri için gezici klinik uygulamaları ile iç ve dış klinik çalışmaları organize edilmiştir. Çiftlik hayvanları uygulamaları için haftanın belirli günlerinde yakın köylere, büyük çiftliklere ve at uygulamaları için jokey klüp / pansiyon hara’ya gezici klinik programları oluşturulmuştur. Küçük hayvan hekimliğinde rutin klinik çalışmalarının yanısıra belediye barınaklarında protokol çerçevesinde düzenli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Küçük hayvan klinik çalışmalarında davranış problemleri, ekzotik hayvan bakımı ve kardiyolojik çalışmalar için özel dizayn edilmiş ortamlar da oluşturulmuştur. Diyagnostik kapasite olarak iç hastalıkları anabilim dalı klinik çalışmalarında endoskopik uygulamaları yapabilmekte, kardiyolojik incelemeyi (EKG, renkli Doppler ekokardiyografi) oluşturabilmektedir. Anabilim dalı bünyesindeki merkez laboratuvar ile rutin hematolojik ve serum biyokimyasal veriler elde edilebilmektedir. Kan gazı ölçümleri, koagülasyon çalışmaları, sitolojik muayeneler, idrar ve dışkı analizleri yapılan diğer ölçümlerdir. Bu yapının kullanılması ile klinik düzeyde hastaların mevcut problemlerinin tanımlanması ve tedavi sonra monitorize edilebilmesine olanak sağlanmakta; gerektiğinde araştırma kapsamında analiz ve değerlendirmeler de yapılabilmektedir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr