Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Histoloji-Embriyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 1982 yılından bu yana Doktora eğitimi verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bilim dalı yükseköğretimde 200-240 ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Bilim Alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; Yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır , Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına ,ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. -Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. – Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
7
Program Profili
Programın amacı; bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı yönetebilecek, bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontoloji kurallarına uyan, bilimsel bir projeyi programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen ve yayınlayabilen, Histoloji ve Embriyoloji ders ve uygulama programını hazırlayıp, uygulayabilen, akademisyen yetiştirmektir.
Veteriner Histoloji-Embriyoloji doktora eğitimini bitirmiş bir öğrencinin bu alanda bilgi, beceri ve bilimsel anlayış bakımından üstün özellikler kazanmış olması beklenir.
Doktora progamı dersler ve tez çalışmasını kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Sonraki iki yıl ise tez çalışması dönemidir. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinler arası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
2. Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
3. Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
4. Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
5. Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
6. Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
7. Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
8. Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
9. Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
10. Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
11. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, 1,2,3,4 2
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, 4,5 5
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, 1,5 4
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, 5 4
Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, 1,2,3,4 1,3
Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir 1,2,3,4 3,6
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1,2,3,4 1
Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, 1,2,3,4 3,4
Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, 1,2,3,4 4
Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, 1,2,3,4 1,2
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 1,3 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
2-Alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
3-Bilinen bilimsel yöntemleri alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için de kullanabilme konusunda beceri sahibidir.
4-Özgün bir araştırmayı tasarlar ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5-Eğitim aldığı alan ya da gerektiğinde ilişkili olduğu alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
6-Çalışma alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, 1,2 2
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, 1,2 4
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, 1,2 1
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, 1,2 4,5
Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, 1,2 5
Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir 1,2 3
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1,2 1,2
Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, 1,2 2
Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, 1,2 1,3
Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, 1,2 1,2
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Lisans ve/veya uzmanlık düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, alanında derinlemesine ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası (genişlemesine) bilgilere sahiptir.
2-Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
3-Bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodolojik yöntemler konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
4-Sektöre yönelik aktarılabilir beceriler konusunda (liderlik, girişimci ruhu, kariyer gelişimi, bilgi teknolojilerine ulaşma, organizasyon, sektörel yazışmalar, vb) kuramsal bilgiye sahiptir.
5-Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, 1,2,3 2
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, 1,2,3 5
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, 1,2,3 1
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, 1,2,3 1
Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, 1,4 1,3
Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir 1,2,3 1,4
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1,2,3 5
Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, 1,2,3 5,7
Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, 1,2,3 4,5
Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, 1,2,3 4
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 1,2 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanı ile ilgili her türlü veriyi(saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
3-Kurumsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini ülke ve dünyanın ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular, savunur ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahip olur.
4-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
5-Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir.
6-Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilinci ne sahiptir.
7-Fikri ve sınaî haklarını (patent hakkı) kavrar ve korur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, 1,2,3 4,5
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, 1,2,3 4,5
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, 1,2,3 3,4,5
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, 1,2,3 3,4,5
Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, 1,2,3 1,2
Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir 1,2,3 2,3
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1,2,3 1
Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, 1,2,3 2
Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, 1,2,3 3,4,5
Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, 1,2,3 2
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 2,4 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahiptir.
2-Akademik çalışma alanına özgün klinik, laboratuar ve benzeri uygulamaları yeni, eksik, kısıtlı fikirleri eleştirel düşünce ve yaklaşım ile daha basit bileşenlere ayırır veya bileşenler arasında bağlantı oluşturma becerisini kullanarak, çözüm önerisi get
3-Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla-gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
4-Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki
5-Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilimsel bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, 4,5,6 1
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, 1,2,3 2,3
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, 1,2,3 3,4,5
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, 1,2,3 1,2
Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, 1,2,3 1
Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir 1,3 1,4
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1,4 1,3
Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, 1,2,3 1
Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, 1,2,3 1,3
Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, 1,2,3 1
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 1 1,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
3-Bilgi toplumu oluşturma bilinci ile sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
4-Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirecek, sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
5-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir, 1 1
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir, 1 1
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir, 1 1
Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir, 1 1
Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur, 1 1
Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir 1 1
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1 1
Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır, 1 1
Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir, 1 1
Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır, 1 1
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda buluna
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Akademik kadrolarda Öğretim elemanı, Akademisyen olarak çalışabilir, AR-GE bölümlerinde uzman ya da araştırmacı olarak çalışabilir, Yardımlı Üreme Merkezlerinde çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
En üst düzey eğitim programıdır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması gerekmektedir. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, her dönem alınabilecek olan Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Nesrin ÖZFİLİZ
UÜ Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 16059 Görükle/Bursa
Phone: +90.224.2941263
e-mail:nesrin@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 3 profesör, 1Doçent, 2 Dr. Öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık, İmmünohistokimya, Görüntü Analiz Laboratuvarı ve Seminer Salonu mevcuttur
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr