Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Histoloji-Embriyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 1982 yılından bu yana Doktora eğitimi verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bilim dalı yükseköğretimde 200-240 ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Bilim Alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; Yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır , Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına ,ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. -Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. – Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
7
Program Profili
Programın amacı; bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı yönetebilecek, bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontoloji kurallarına uyan, bilimsel bir projeyi programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen ve yayınlayabilen, Histoloji ve Embriyoloji ders ve uygulama programını hazırlayıp, uygulayabilen, akademisyen yetiştirmektir.
Veteriner Histoloji-Embriyoloji doktora eğitimini bitirmiş bir öğrencinin bu alanda bilgi, beceri ve bilimsel anlayış bakımından üstün özellikler kazanmış olması beklenir.
Doktora progamı dersler ve tez çalışmasını kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Sonraki iki yıl ise tez çalışması dönemidir. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinler arası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
2. Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
3. Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
4. Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
5. Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
6. Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
7. Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
8. Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
9. Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
10. Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
11. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir,
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir ortamda tartışabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak ortak bilim dilini etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Bilimsel ortamda yazılı ve sözlü olarak türk dilini etkin olarak kullanabilir,
 • Bilimsel ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları sergileyen nitelikli bir bilim insanı olur,
 • Bir araştırma Laboratuarı kurabilir ve yönetebilir
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Histoloji Embriyoloji alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır,
 • Histoloji Embriyoloji alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir,
 • Histoloji ve Embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabileceği bilgi birikimini kazanır,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Akademik kadrolarda Öğretim elemanı, Akademisyen olarak çalışabilir, AR-GE bölümlerinde uzman ya da araştırmacı olarak çalışabilir, Yardımlı Üreme Merkezlerinde çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
En üst düzey eğitim programıdır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması gerekmektedir. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, her dönem alınabilecek olan Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Nesrin ÖZFİLİZ
UÜ Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 16059 Görükle/Bursa
Phone: +90.224.2941263
e-mail:nesrin@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 3 profesör, 1Doçent, 2 Dr. Öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık, İmmünohistokimya, Görüntü Analiz Laboratuvarı ve Seminer Salonu mevcuttur
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr