Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Doğum Ve Jinekoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora Programı, 1982 yılında kurulan Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim faaliyetine devam etmektedir. Doktora eğitim programı, kurulduğu günden bugüne Veteriner Hekimleri, Doğum ve Jinekoloji alanında ilerlemeyi sağlayacak ve sektörün mevcut sorunlarına çözüm üretebilecek elemanlar yetiştirmek amacıyla hizmet vermektedir.
2
Verilen Derece
Bu bilim dalı yükseköğretimde 180/240 ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilim Alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için Veteriner Fakültesi mezunu olması gerekir. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır, Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına, ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında doktora eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 75 alınması gerekmektedir. Yeterlik Sınavına girebilmek için ise, enstitü zorunlu dersi olarak 5 AKTS’lik Biyoistatistik, 5 AKTS´lik Seminer ve en az 50 AKTS’lik de alan zorunlu dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.
7
Program Profili
Veteriner Doğum ve Jinekoloji Programı bünyesinde, öğrenciler veteriner doğum ve jinekoloji konularını lisanüstü düzeyinde öğrenmekle birlikte, bu konudaki bilimsel yenilikleri de takip etmek, yeni literatürlerden haberdar olmak, ilgi alanlarına bağlı olarak bilimsel projeler planlamak durumundadırlar. Ayrıca bölümde sürdürülen araştırmalara dahil olurlar. Seminer hazırlama ve sunma aşamasında literatür arama konusunda bilgi ve becerileri artmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Biliminin lisansüstü seviyesindeki konularını anlama ve yorumlama becerisini kazandırmak
2. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri teşhis yetisini kazandırmak
3. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri tedavi etme yetisini kazandırmak
4. Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları tespit edebilme yetisi kazandırmak
5. Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları yorumlayabilme yetisi kazandırmak
6. Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları çözüm üretebilme yetisi kazandırmak
7. Mevcut sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olunmasını sağlamak
8. Mevcut sorunlar doğrultusunda bilimsel proje ve çalışma hazırlayabilme, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneği kazandırmak
9. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıfatına sahip olunmasını sağlamak
10. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri değerlendirebilme, ve bu bilgileri kullanabilme yetisi kazandırmak
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Veteriner Hekimler yetiştirmek
12. Takım çalışması içerisinde yer alabilme ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilme yetisini kazandırmak
13. Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslar arası literatürü izleyebilme yetisini kazandırmak
14. Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası kongre ve bilimsel etkinliklere katılabilme yetisi kazandırmak
15. Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası ortak projeler ve çalışmalar planlayabilme ve yürütme yetisi kazandırmak
16. Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası bilimsel ilişkiler oluşturma ve geliştirme yetisi kazandırmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıfatına sahip olunmasını sağlamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Veteriner Hekimler yetiştirmek
 • Mevcut sorunlar doğrultusunda bilimsel proje ve çalışma hazırlayabilme, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneği kazandırmak
 • Mevcut sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olunmasını sağlamak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri değerlendirebilme, ve bu bilgileri kullanabilme yetisi kazandırmak
 • Takım çalışması içerisinde yer alabilme ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilme yetisini kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları çözüm üretebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları tespit edebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları yorumlayabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslar arası literatürü izleyebilme yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası bilimsel ilişkiler oluşturma ve geliştirme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası kongre ve bilimsel etkinliklere katılabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası ortak projeler ve çalışmalar planlayabilme ve yürütme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri tedavi etme yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri teşhis yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Biliminin lisansüstü seviyesindeki konularını anlama ve yorumlama becerisini kazandırmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıfatına sahip olunmasını sağlamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Veteriner Hekimler yetiştirmek
 • Mevcut sorunlar doğrultusunda bilimsel proje ve çalışma hazırlayabilme, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneği kazandırmak
 • Mevcut sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olunmasını sağlamak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri değerlendirebilme, ve bu bilgileri kullanabilme yetisi kazandırmak
 • Takım çalışması içerisinde yer alabilme ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilme yetisini kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları çözüm üretebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları tespit edebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları yorumlayabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslar arası literatürü izleyebilme yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası bilimsel ilişkiler oluşturma ve geliştirme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası kongre ve bilimsel etkinliklere katılabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası ortak projeler ve çalışmalar planlayabilme ve yürütme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri tedavi etme yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri teşhis yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Biliminin lisansüstü seviyesindeki konularını anlama ve yorumlama becerisini kazandırmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıfatına sahip olunmasını sağlamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Veteriner Hekimler yetiştirmek
 • Mevcut sorunlar doğrultusunda bilimsel proje ve çalışma hazırlayabilme, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneği kazandırmak
 • Mevcut sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olunmasını sağlamak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri değerlendirebilme, ve bu bilgileri kullanabilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları çözüm üretebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları tespit edebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları yorumlayabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası ortak projeler ve çalışmalar planlayabilme ve yürütme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri tedavi etme yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri teşhis yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Biliminin lisansüstü seviyesindeki konularını anlama ve yorumlama becerisini kazandırmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıfatına sahip olunmasını sağlamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Veteriner Hekimler yetiştirmek
 • Mevcut sorunlar doğrultusunda bilimsel proje ve çalışma hazırlayabilme, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneği kazandırmak
 • Mevcut sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olunmasını sağlamak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri değerlendirebilme, ve bu bilgileri kullanabilme yetisi kazandırmak
 • Takım çalışması içerisinde yer alabilme ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilme yetisini kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları çözüm üretebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları tespit edebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları yorumlayabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslar arası literatürü izleyebilme yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası bilimsel ilişkiler oluşturma ve geliştirme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası kongre ve bilimsel etkinliklere katılabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası ortak projeler ve çalışmalar planlayabilme ve yürütme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri tedavi etme yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri teşhis yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Biliminin lisansüstü seviyesindeki konularını anlama ve yorumlama becerisini kazandırmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıfatına sahip olunmasını sağlamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Veteriner Hekimler yetiştirmek
 • Mevcut sorunlar doğrultusunda bilimsel proje ve çalışma hazırlayabilme, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneği kazandırmak
 • Mevcut sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olunmasını sağlamak
 • Takım çalışması içerisinde yer alabilme ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilme yetisini kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları çözüm üretebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları tespit edebilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası bilimsel ilişkiler oluşturma ve geliştirme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası kongre ve bilimsel etkinliklere katılabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası ortak projeler ve çalışmalar planlayabilme ve yürütme yetisi kazandırmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıfatına sahip olunmasını sağlamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Veteriner Hekimler yetiştirmek
 • Mevcut sorunlar doğrultusunda bilimsel proje ve çalışma hazırlayabilme, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneği kazandırmak
 • Mevcut sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olunmasını sağlamak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri değerlendirebilme, ve bu bilgileri kullanabilme yetisi kazandırmak
 • Takım çalışması içerisinde yer alabilme ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilme yetisini kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları çözüm üretebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları tespit edebilme yetisi kazandırmak
 • Türkiye Hayvancılık sektöründe Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren sorunları yorumlayabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslar arası literatürü izleyebilme yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası bilimsel ilişkiler oluşturma ve geliştirme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası kongre ve bilimsel etkinliklere katılabilme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uluslararası ortak projeler ve çalışmalar planlayabilme ve yürütme yetisi kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri tedavi etme yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Bilimini ilgilendiren patolojileri teşhis yetisini kazandırmak
 • Veteriner Doğum ve Jinekoloji Biliminin lisansüstü seviyesindeki konularını anlama ve yorumlama becerisini kazandırmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora Programı mezunları; ulusal ve uluslar arası düzeyde doğum ve jinekoloji alanını ilgilendiren tüm alanlarda çalışma ve bilgilerini kullanma imkânı bulmaktadırlar. Evcil hayvanlarda jinekolojik ve reprodüktif problemler yanında meme sağlığı gibi önemli alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümüne bilimsel bakış açısıyla bakabilme ve sorunu çözebilme düzeyindedirler. Dolayısıyla bu konuda doktor ünvanı alan mezunlar; küçük hayvan hekimliği, büyük hayvan hekimliği, reprodüktif sürü yönetimi noktalarında başarı ile hizmet vermektedirler. Belirtilen alanlarda yönetici pozisyonlarda görev alabilirken, özel sektörde aranılan hekimler olarak mezun olurlar. Aynı zamanda akademik olarak yükselebilmekte ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca kamu sektörünün ihtiyaçı doğrultusunda bu alanda da doktoralı elaman olarak görev alabilmektedirler
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Veteriner Doğum ve Jinekoloji PhD Programını özellikle akademik amaçla bitiren kişiler, yurt içinde yada yurtdışında doktora sonrası çalışma programlarına dahil olabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 (90-100); BA 3.50 (85-89); BB 3.00 (80-84); CB 2.50 (75-79); FF 0 (<74). b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d)Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından eldeedilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programına, kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün ders aşaması sonrası seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından sağlanması zorunludur. Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması ve tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, yayımlanması gerekir. Bu yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Doktora tez savunma sınavına girecek adayın, yayınının doktora tezinden veya tez yaptığı bilim dalından olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Abdulkadir KESKİN,
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı
Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Görükle-Bursa/Türkiye
Tel: +90 (224) 294 0826 , kadirk@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğretim Üyeleri
Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora programında 5’i Professör, 1’i Doçent, 1’i Öğrt. Üyesi Dr. olmak üzere deneyimli toplam 7 öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim Üyelerimiz;
Prof. Dr. Yavuz NAK
Prof. Dr. Deniz NAK
Prof. Dr. Ahmet GÜMEN
Prof. Dr. Abdulkadir KESKİN
Prof. Dr. R. Gözde ÖZALP
Doç. Dr. Gülnaz MECİTOĞLU
Dr. Öğrt. Üyesi E. Sinem ÖZDEMİR-SALCI
A-Bilimsel Araştırmalar
Veteriner doğum ve jinekoloji bölümünde bilimsel araştırmalar birkaç ana sahada yoğunlaşmıştır. Bunlar:
1. Klinik ve saha çalışmaları: Özellikle sığır, at, kedi ve köpeklerde infertilite problemleri, genital hastalıklar, reprodüktif sürü yönetimi vb.
2. Deneysel çalışmalar: özellikle tavşan, köpek ve kedilerde kısırlaştırma, abort induksiyonu, teknikleri ile genital hastalıklarda hormonal ve immunohistokimyasal tanı yöntemleri vb.
3. Embriyo ve gametlerle ilgili biyoteknolojik çalışmalar vb.
B-Araştırma Hizmetleri ve Laboratuvarlar
1. Moleküler endokrinoloji laboratuvarı
2. Elisa laboratuarı (kuruluş aşamasında)
3. Ultrasonografi ünitesi (Küçük ve Büyük Hayvan)
4. Küçük hayvan kliniği
5. Çiftlik hayvanları kliniği
6. At kliniği
7. Operasyon salonları (Küçük ve Büyük Hayvan)
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr