Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Anatomi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı lisansüstü eğitim döneminde Veteriner Anatomi Doktora Eğitimi verir.
Anabilim Dalında doktora eğitimini bitiren Veteriner Hekimler, Anatomi Doktoru (Ph.D.) unvanını alırlar. Doktora eğitimi sırasında temel anatomik bilgileri kazanılması yanısıra, doktora öğrencilerinin ilgili bilim dalındaki gelişmeleri izlemeleri, literatür takip etmeleri ve anabilim dalında yapılan araştırmalara aktif olarak katılmaları sağlanır. Doktora öğrencileri her dönemde birer seminer sunarak, seminer hazırlama ve sunma teknikleri ile yayın tarama ve bu yayınlara en kolay ve hızlı ulaşma metodları konularında da kendilerini geliştirirler.
Araştırmacı ruhlarının ve el becerilerinin gelişmesi için özellikle diseksiyon çalışmalarında sorumluluk almalarına özen gösterilir. Ayrıca doktora döneminde, diğer anabilim dallarından dersler aldırılarak konuları daha iyi kavrayabilme ve yorumlama özelliğini kazanmaları sağlanır.
Oldukça zor olan ve sabır gerektiren doktora eğitimini tamamlayan öğrencinin her yönden nitelikli bir eleman olması sağlanır.
Anabilim Dalımız bugüne kadar beş doktora öğrencisi yetiştirmiştir.
2
Verilen Derece
Bu bilim dalı yükseköğretimde 180-240 ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Anatomi Bilim Alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; -Yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. -Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. -Tıp Fakültesi mezunu olup, temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranlardan sayısal ALES veya TUS belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların en az 50 temel tıp puanı almış olması gerekir. Uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvuruları esnasında ALES veya TUS´a giriş şartı aranmaz. -İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. -Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, Yüksek Lisansta en az 50 UDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil Puanına, Doktora da en az 55 UDS/KPDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. TUS belgesi ile doktoraya başvuran adaylarda ilgili puan türünde en az 50 puan şartı aranır. Genel başarı notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Değerlendirme aralığı olarak TUS/ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans/Y.Lisans Not ortalaması %15, Mülakat notu %20 ağırlığa sahiptir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin, programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması ve her dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak toplam 15 AKTS’lik Biyoistatistik (5 AKTS), Gelişim ve Öğrenme (5 AKTS) ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (5 AKTS) dersleri, alan zorunlu dersleri olarak 42,5 AKTS’lik; Hareket Sistemi Anatomisi, Sindirim Sistemi Anatomisi, Solunum Sistemi Anatomis , Boşaltım Sistemi ve Üreme Organları Anatomisi, Dolaşım ve Lenf Sistemi ile İç Salgı Bezleri Anatomisi, Sinir Sistemi Anatomisi derslerini almak ve başarılı olmak zorundadır.
7
Program Profili
Anatomi doktora programı, deneysel araştırma ve yöntemleri hakkında deneyim kazanmış, güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisi ile donatılmış mezunlar ve ülkemizde ve dünyada bilime katkıda bulunabilecek düzeyde Anatomi bilimini özümsemiş, deneysel yaklaşımlara çeşitlilik ve derinlik kazandırma yetisi gelişmiş, akademisyen kişilik kazanmış bilim adamlarının yetiştirilmesini görev edinmiştir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans ve/veya uzmanlık düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, alanında almış olduğu yeni kazanımlarla bilgi düzeyinin genişliği, derinliği, güncelliği ve disiplinler arası bilgilere sahiptir.
2. Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
3. Alanıyla ilgili bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek/yönetebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodlar konusunda kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgiye sahiptir.
4. Alanıyla ilgili karşılaşabileceği her türlü problem için bilimsel çözüm üretme yeteneğine sahiptir.
5. Kazanmış olduğu yöntem becerilerini ortaya çıkan sorunlarda kullanabilme becerisine sahiptir.
6. Alanıyla ile ilgili tüm çalışmaları bağımsız olarak yönetebilir.
7. Eğitim aldığı uzmanlık alanı ve ilişkili olduğu alanlarla ilgilil yeni metodolojik yaklaşımlar sergiler.
8. Uzmanlık eğitimini aldığı programın tüm yetki ve sorumluluklarının bilincinde olarak mesleğini icra eder.
9. Alanı veya farklı disiplinlerdeki etkinliklere katılıp alan içi ve disiplinler arası ilişkiler kurarak problemlerin çözümüne katkıda bulunur.
10. Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda bulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
11. Alanı ile ilgili her türlü kazanımı bilimsel yöntemler ışığında amaca yönelik olarak değerlendirir.
12. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanıyla ile ilgili tüm çalışmaları bağımsız olarak yönetebilir.
 • Alanıyla ilgili bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek/yönetebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodlar konusunda kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgiye sahiptir.
 • Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
 • Uzmanlık eğitimini aldığı programın tüm yetki ve sorumluluklarının bilincinde olarak mesleğini icra eder.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ile ilgili tüm çalışmaları bağımsız olarak yönetebilir.
 • Alanıyla ilgili bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek/yönetebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodlar konusunda kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgiye sahiptir.
 • Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
 • Uzmanlık eğitimini aldığı programın tüm yetki ve sorumluluklarının bilincinde olarak mesleğini icra eder.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili her türlü kazanımı bilimsel yöntemler ışığında amaca yönelik olarak değerlendirir.
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki etkinliklere katılıp alan içi ve disiplinler arası ilişkiler kurarak problemlerin çözümüne katkıda bulunur.
 • Alanıyla ile ilgili tüm çalışmaları bağımsız olarak yönetebilir.
 • Alanıyla ilgili bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek/yönetebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodlar konusunda kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili karşılaşabileceği her türlü problem için bilimsel çözüm üretme yeteneğine sahiptir.
 • Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda bulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Kazanmış olduğu yöntem becerilerini ortaya çıkan sorunlarda kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
 • Uzmanlık eğitimini aldığı programın tüm yetki ve sorumluluklarının bilincinde olarak mesleğini icra eder.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Eğitim aldığı uzmanlık alanı ve ilişkili olduğu alanlarla ilgilil yeni metodolojik yaklaşımlar sergiler.
 • Alanı ile ilgili her türlü kazanımı bilimsel yöntemler ışığında amaca yönelik olarak değerlendirir.
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki etkinliklere katılıp alan içi ve disiplinler arası ilişkiler kurarak problemlerin çözümüne katkıda bulunur.
 • Alanıyla ile ilgili tüm çalışmaları bağımsız olarak yönetebilir.
 • Alanıyla ilgili bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek/yönetebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodlar konusunda kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili karşılaşabileceği her türlü problem için bilimsel çözüm üretme yeteneğine sahiptir.
 • Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda bulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Kazanmış olduğu yöntem becerilerini ortaya çıkan sorunlarda kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Uzmanlık eğitimini aldığı programın tüm yetki ve sorumluluklarının bilincinde olarak mesleğini icra eder.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Eğitim aldığı uzmanlık alanı ve ilişkili olduğu alanlarla ilgilil yeni metodolojik yaklaşımlar sergiler.
 • Alanı ile ilgili her türlü kazanımı bilimsel yöntemler ışığında amaca yönelik olarak değerlendirir.
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki etkinliklere katılıp alan içi ve disiplinler arası ilişkiler kurarak problemlerin çözümüne katkıda bulunur.
 • Alanıyla ile ilgili tüm çalışmaları bağımsız olarak yönetebilir.
 • Alanıyla ilgili bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek/yönetebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodlar konusunda kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili karşılaşabileceği her türlü problem için bilimsel çözüm üretme yeteneğine sahiptir.
 • Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda bulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Kazanmış olduğu yöntem becerilerini ortaya çıkan sorunlarda kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
 • Lisans ve/veya uzmanlık düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, alanında almış olduğu yeni kazanımlarla bilgi düzeyinin genişliği, derinliği, güncelliği ve disiplinler arası bilgilere sahiptir.
 • Uzmanlık eğitimini aldığı programın tüm yetki ve sorumluluklarının bilincinde olarak mesleğini icra eder.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili her türlü kazanımı bilimsel yöntemler ışığında amaca yönelik olarak değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek/yönetebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodlar konusunda kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgiye sahiptir.
 • Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda bulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
 • Lisans ve/veya uzmanlık düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, alanında almış olduğu yeni kazanımlarla bilgi düzeyinin genişliği, derinliği, güncelliği ve disiplinler arası bilgilere sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Araştırma Enstitüleri Üniversiteler Kamu Kuruluşları
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
-Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. -Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. -Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. -Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ilgili yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. -YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. -Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. -Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yayımlardan oluşur. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az, 50 krediden fazla olmamak kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yayınlardan oluşur. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması ve tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, yayımlanması gerekir. Bu yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Doktora tez savunma sınavına girecek adayın, yayınının doktora tezinden veya tez yaptığı bilim dalından olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Ayşe SERBEST
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anatomi Anabilim Dalı Doktora programında 4 Profesör ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi görev almaktadır.
Evcil memeli ve kanatlı hayvan anatomisi ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Anatomi Anabilim Dalı’nda yapılan bilimsel çalışmalar birkaç ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle sinir sistemi, fonksiyonel anatomi ve matematiksel modelleme konularında güncel çalışmalar sürdürülmektedir. Anabilim Dalı’ndaki araştırma laboratuvarları ve olanakları aşağıda sunulmuştur.
1) Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı: Bu laboratuvarda küçük diseksiyonlar gerçekleştirilmekte ve stereo mikroskop kullanılarak materyaller incelenmekte ve fotoğraflanmaktadır. Bunun dışında anabilim dalı rutin malzemeleri ağırlık, hacim, uzunluk gibi temel özelliklerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
2) Anabilim Dalı Diseksiyon Salonu: Öğrenci eğitimi ve genel anatomik çalışmalar için kullanılmaktadır. Büyük canlılar üzerindeki diseksiyon, ölçüm ve incelemeler burada gerçekleştirilmektedir. Kadavralar üzerinde yapılacak işlemler için rutin malzemeler yanında kesitler için büyük cihazlar kullanılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr